Funkce pro práci s polem
- vrací pole klíče, kterého jsou převedený na velká nebo malá písmena.
- rozděluje pole na kousky.
- ověřuje, zda v poli je určity klíč nebo index.
- vytvoří nové pole, jako klíče použíje určite pole a jiné pole jako odpovídající hodnoty.
- spočítá počet všech hodnot v poli.
- Vypočítá rozdíl polí s dodatečnou kontrolou indexů.
- Vypočítá rozdíl polí s dodatečnou kontrolou klíčů.
- Vypočítá rozdíl polí.
- Vypočítá rozdíl polí s dodatečnou kontrolou indexů, která se provádi pomocí funkci definované uživatelem.
- Vypočítá rozdíl polí s dodatečnou kontrolou klíčů, která se provádi pomocí funkci definované uživatelem.
- vyplní pole určitými hodnotami.
- vyplní pole určitými hodnotami.
- výmění místy hodnoty pole.
- Vypočítá shodné prvky polí s dodatečnou kontrolou indexů.
- Vypočítá shodné prvky polí.
- Vypočítá shodné prvky polí s dodatečnou kontrolou klíčů.
- Vypočítá shodné prvky polí s dodatečnou kontrolou indexů, která se provádi pomocí funkci definované uživatelem.
- Vypočítá shodné prvky polí s dodatečnou kontrolou klíčů, která se provádi pomocí funkci definované uživatelem.
- vybere všechny klíče pole.
- použíje funkci zpětného volání pro všechny prvky určeného pole.
- sloučí dva nebo více polí rekurzivně.
- sloučí dva nebo více polí.
- třídí vícenásobné nebo vícerozměrné pole.
- zvětší velikost pole na určenou hodnotu.
- získá a vratí poslední hodnotu vstupního pole.
- vypočítá součin prvků pole.
- přidává jeden nebo několik prvků na konci pole.
- vyberé náhodně jeden čí více prvků z pole.
- iterativně zmenšuje pole do jedné hodnoty použitím callback funkce.
- rekurzivně nahradí prvky prvního pole prvkami předaných polí.
- nahradí prvky prvního pole prvkami jiných předaných polí.
- vrací pole s prvky v opačném pořadí.
- vyhledává konkretní hodnotu v poli a vrací odpovídající klíč.
- vybírá první prvek pole.
- ořízné pole a vypíše jeho kousek.
- vypočítá součet hodnot pole.
- odstraní posloupnost prvků pole a nahradí ji jinou posloupnosti.
- vypočítává rozdíl polí s dodatečnou kontrolou indexů, pro porovnání hodnot použivá callback funkci.
- vypočítává rozdíl polí s dodatečnou kontrolou indexů, pro porovnání hodnot a indexů použivá callback funkci.
- vypočítává rozdíl polí, pro porovnání hodnot a indexů použivá callback funkci.
- Vypočítá shodné prvky polí s dodatečnou kontrolou indexů, pro porovnání hodnot použivá callback funkci.
- Vypočítá shodné prvky polí s dodatečnou kontrolou indexů, pro porovnání hodnot a indexů použivá callback funkci.
- Vypočítá shodné prvky polí, pro porovnání hodnot použivá callback funkci.
- odstraní duplicitní hodnoty z pole.
- přidá jeden nebo více prvků na začátek pole.
- vyberé všechny hodnoty pole.
- rekurzivně aplikovat uživatelskou funkci na každý prvek pole.
- aplikuje uživatelskou funkci na každý prvek pole.
- třídí pole v opačném pořadí a zachovává klíče.
- třídí pole a zachovává klíče.
- vytvoření nového pole, obsahujícího proměnné a jejich hodnoty.
- spočítá množství prvků pole nebo množství vlastností objektů.
- vrací aktuální prvek pole.
- vrací aktuální dvojici klíč/hodnota z pole a posune její ukazatel.
- nastaví vnitřní ukazatel pole na jeho poslední prvek.
- vyberé klíč z asociativního pole
- třídí pole podle klíčů v opačném pořadí.
- třídí pole podle klíčů.
- přiřadí proměnným hodnoty, jako kdyby byly polem.
- třídí pole za použití algoritmu \"natural order\" bez ohledu na velká a malá písmena.
- třídí pole za použití algoritmu \"natural order\".
- posouvá vnitřní ukazatel pole o jednu pozici dopředu.
- vrací aktuální prvek pole.
- posouvá vnitřní ukazatel pole o jednu pozici zpět.
- vytvoří pole obsahující rozsah prvků.
- nastaví vnitřní ukazatel pole na jeho první prvek.
- třídí pole v opačném pořadí.
- náhodně umístí prvky pole.
- spočítá množství prvků v proměnné.
- třídí pole.
- třídí pole, pomocí definované uživatelem funkce pro porovnání prvků, a zachováná klíče.
- třídí pole podle klíčů, pomocí definované uživatelem funkce pro porovnání klíčů.
- třídí pole podle hodnot, pomocí definované uživatelem funkce pro porovnání.