usort

usort - třídí pole podle hodnot, pomocí definované uživatelem funkce pro porovnání.

Syntaxe:

bool usort ( array &$array , callable $cmp_function )

Funkce usort() třídí pole a pro porovnání hodnot použivá uživatelem definovanou funkci. Pokud potřebujete třídít pole podle nějakého komplikovanějšího kritéria, použijte tuto funkci.

Porovnávací funkce cmp_function musí vrátít celé číslo menší, rovné nebo větší než 0 v případě, že první argument je menší, rovný nebo větší než druhý.
int callback ( mixed $a, mixed $b )

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Příklad použíti č.1:

<?php
function cmp($a$b)
{
    if (
$a == $b) {
        return 
0;
    }
    return (
$a $b) ? -1;
}

$a = array(32561);

usort($a"cmp");

foreach (
$a as $key => $value) {
    echo 
"$key$value\n";
}
?>

Výsledek je následující:

0: 1
1: 2
2: 3
3: 5
4: 6

Příklad použíti č.2:

<?php
function cmp($a$b)
{
    return 
strcmp($a["fruit"], $b["fruit"]);
}

$fruits[0]["fruit"] = "lemons";
$fruits[1]["fruit"] = "apples";
$fruits[2]["fruit"] = "grapes";

usort($fruits"cmp");

while (list(
$key$value) = each($fruits)) {
    echo 
"\$fruits[$key]: " $value["fruit"] . "\n";
}
?>

Výsledek je následující:

$fruits[0]: apples
$fruits[1]: grapes
$fruits[2]: lemons

Příklad použíti č.3:

<?php
class TestObj {
    var 
$name;

    function 
TestObj($name)
    {
        
$this->name $name;
    }

    
/* This is the static comparing function: */
    
static function cmp_obj($a$b)
    {
        
$al strtolower($a->name);
        
$bl strtolower($b->name);
        if (
$al == $bl) {
            return 
0;
        }
        return (
$al $bl) ? +: -1;
    }
}

$a[] = new TestObj("c");
$a[] = new TestObj("b");
$a[] = new TestObj("d");

usort($a, array("TestObj""cmp_obj"));

foreach (
$a as $item) {
    echo 
$item->name "\n";
}
?>

Výsledek je následující:

b
c
d

Příklad použíti č.4:

<?php
$array[0] = array('key_a' => 'z''key_b' => 'c');
$array[1] = array('key_a' => 'x''key_b' => 'b');
$array[2] = array('key_a' => 'y''key_b' => 'a');

function 
build_sorter($key) {
    return function (
$a$b) use ($key) {
        return 
strnatcmp($a[$key], $b[$key]);
    };
}

usort($arraybuild_sorter('key_b'));

foreach (
$array as $item) {
    echo 
$item['key_a'] . ', ' $item['key_b'] . "\n";
}
?>

Výsledek je následující:

y, a
x, b
z, c

Viz také: