count

count - spočítá množství prvků pole nebo množství vlastností objektů.

Syntaxe:

int count ( mixed $var [, int $mode = COUNT_NORMAL ] )

Funkce count() vrací množství prvků proměnné var, která je obvykle polem a nebo jiným objektem, který může obsahovat alespoň jeden prvek.

Pro objekty, count() vrací počet nestatických vlastností bez ohledu na viditelnost. Pokud mate zapnutou podporu SPL, pak můžete zachytit count(), realizaci rozhraní Countable. Toto rozhraní má jenom jednu metodu, count(), která vrací hodnotu funkce count(). Pokud var není objektem nebo polem, které realizuje rozhraní Countable, bude vrácená 1. S jednou výjimkou, pokud var - NULL, bude vrácená 0.

Pokud dodatečný parametr mode je nastaven jako COUNT_RECURSIVE ( nebo 1 ), funkce count() bude počítat množství prvků pole rekurzivně. To je zvláště užitečné pro počítání všech prvků vícerozměrného pole. Výchozí hodnota parametru mode je 0.

count() může vrátit 0 pro proměnné, které nejsou nastavený, ale taktéž může vrátit 0 pro proměnné, které jsou inicializovány prázdným polem. Použijte funkci isset() na to, abyste zjistil, zda je proměnná nastavená.

Příklad použíti č.1:

<?php
$a[0] = 1;
$a[1] = 3;
$a[2] = 5;
$result count($a);
// $result == 3

$b[0]  = 7;
$b[5]  = 9;
$b[10] = 11;
$result count($b);
// $result == 3

$result count(null);
// $result == 0

$result count(false);
// $result == 1
?>

Příklad použíti č.2:

<?php
$food = array('fruits' => array('orange''banana''apple'),
              
'veggie' => array('carrot''collard''pea'));

// recursive count
echo count($foodCOUNT_RECURSIVE); // output 8

// normal count
echo count($food); // output 2
?>

Viz také: