current

current - vrací aktuální prvek pole.

Syntaxe:

mixed current ( array &$array )

Každé pole má vnitřní ukazatel na jeho aktuální prvek, který je inicializován prvním prvkem, přidaným do pole.

Funkce current() jednoduše vrací hodnotu prvku pole, na který ukazuje jeho vnitřní ukazatel. Tato funkce neposouvá ukazatel někam kam se ji zachce. Pokud vnitřní ukazatel je mimo seznam prvků, current() vrátí FALSE.

Poznámka: tato funkce může vrátit Boolean FALSE, ale taktéž může vrátit non-Boolean hodnotu, která bude vyhodnocená jako FALSE. Použijte operátor = = = pro testování vrácené hodnoty této funkce.

Příklad použíti:

<?php
$transport = array('foot''bike''car''plane');
$mode current($transport); // $mode = 'foot';
$mode next($transport);    // $mode = 'bike';
$mode current($transport); // $mode = 'bike';
$mode prev($transport);    // $mode = 'foot';
$mode end($transport);     // $mode = 'plane';
$mode current($transport); // $mode = 'plane';

$arr = array();
var_dump(current($arr)); // bool(false)

$arr = array(array());
var_dump(current($arr)); // array(0) { }
?>

Viz také: