Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
AllenTit - 2018-04-19  18:22:39
 viagra inte
ational shipping order
[url=http://viagrawithoutdoctormsn.com/]viagra for women[/url]
kamagra generic viagra soft 100
cheap viagra
ClaudeSar - 2018-04-19  17:40:46
 Последние новости строительства здесь [url=http://distroy.ru/]distroy.ru[/url]
JugePsync - 2018-04-19  16:29:22
 Buy Cheap Cialiscialis onlinecialis generic availabilitycialis canada
tadalafil 20 mg Buy Cheap Cialiscialis alte
ative http://jvrimages.com/#cialis+generic
JugePsync - 2018-04-19  13:08:02
 cialis coupongeneric cialis tadalafilgeneric cialis at walmartcialis generic
cialis for bph cialis costcialis 20 mg best price http://jvrimages.com/#viagra+cialis+levitra
AllenTit - 2018-04-19  12:33:49
 will viagra work for my wife
[url=http://viagrawithoutdoctormsn.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
generic cialis pills and generic viagra
buy viagra online
Shelbyhot - 2018-04-19  11:17:15
 atb-coin.com GOOD ico
atb-coin.com GOOD ico
atb-coin.com GOOD ico
atb-coin.com GOOD ico
atb-coin.com GOOD ico
BrianBlomy - 2018-04-19  07:45:31
 purchase viagra online a href
[url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]buy viagra online[/url]
viagra aphrodisiac
buy viagra
JosephGon - 2018-04-19  07:22:54
 [url=https://cvvshop.ws/]cvv shop list 2018[/url] - cvv shop perfect money, hack cvv shop.
Fja87t - 2018-04-19  07:14:15
 http://viagrawithoutdoctorscript.org/ - viagara without prescription
viagra without subscription
[url=http://viagrawithoutdoctorscript.org/]viagra without a doctor prescription[/url]
Shelbyhot - 2018-04-19  06:00:41
 atb-coin.com GOOD ico
atb-coin.com GOOD ico
atb-coin.com GOOD ico
atb-coin.com GOOD ico
atb-coin.com GOOD ico
AllenTit - 2018-04-19  03:57:56
 cost of viagra in the philippines
[url=http://viagrawithoutdoctormsn.com/]generic viagra 100mg[/url]
charlie sheen viagra
viagra generic
PhillipDet - 2018-04-19  01:11:42
 levitra comparison viagra
[url=http://viagrawithoutdocto
tx.com/]generic viagra 100mg[/url]
discount drug viagra
viagra pills
AdrianKnolF - 2018-04-18  19:19:05
 Коли вы потеряли доступ к Франк Казино и хотите поскорее его вернуть, то можете с легкостью найти актуальное зеркало в интернете. Хочу деньги в казино!" - такие фразы дозволено не единственно услышать из уст любителей онлайн азартных игр, только и прочитать что-то подобное для различных форумах и блогах. Быстрые выплатыТаким образом, если давать четкий ответ для проблема "стоит ли забавлять в JoyCasino для реальные деньги?", то выше отзыв будет, "правда, стоит, ведь здесь представлены только лицензионные зрелище от ведущих поставщиков, возможность забавлять на рубли, быстрые выводы и многое другое". Вполне вероятно, что человек, ставший отличным другом и советчиком в онлайне, может сильно разочаровать Вас в реальной жизни. Создается впечатление, который тут пропали никаких ограничений. Дозволено ли скачать приложение Casino X для Windows Phone?Старайтесь устанавливать лимиты для депозиты, которые дозволено себе позволить проиграть в течение одной сессии.Также не забывайте, который власть данного онлайн казино подготовила специальные бонусы за регистрацию, которые должны увеличить вероятность побеждать капитал в Джой Казино. Предположим, когда Вам нуждаться довольно рысью обменять доллары на рубли, вероятно единственный из знакомых сможет помочь в этом, не взяв проценты. Когда выбранное Вами казино попадает в подобные перечни, пожалуй, лучшим решением будет подыскать иное заведение. К тому же, сделав депозит для сумму $100, Вам довольно не особо интересно играть сообразно ставкам $1 после вращение. Поговорив с такими пользователями, дозволительно испытывать разительно много полезной и интересной информации, которая вдосталь точно пригодится Вам чтобы того, для начать всходить и успевать, подобно игроку. Тем не менее, некоторые игроки перед сих пор с опаской относятся к виртуальным азартным играм. Также, если вы планируете играть в онлайн казино на деньги, то вам потребуются эти самые "бабки". Так вот, исследуя интернет в поиске легких денег ради зрелище онлайн, он обнаруживает обилие сайтов, которые выдают микрозаймы на выгодных с первого взгляда условиях. Существуют ясный выраженные симптомы, свидетельствующие о патологической страсти к азартным играм:Сделать депозит или следовательно выигрыши;
казино онлайн питер
https://azart-portal.com/o-vulkanah - казино вулкан спб
https://azart-portal.com/product/casino-x-sports-bet - казино 2018 спб

Make believe Fortuna Casino - одно из лучших онлайн казино не только для русскоязычных, однако и для зарубежных игроков. В открытом доступе позволительно встречать соответствующие документы самых крупных онлайн казино, следовательно стоит отдать предпочтение именно им. Простой выберите одну из них, кликните и в момент окажетесь для главной странице, а введя логин и знак попадете в принадлежащий непосредственный кабинет. Его пользователи получают доступ к широкому спектру самых различных игр через таких разработчиков, как NetEnt, Microgaming, Thunderkick и множества других. Те же, кто играет в казино для регулярной основе, вынуждены выслеживать новые зеркала таких сайтов, воеже получить немного адреналина. Однажды, взяв свои талисманы во главе с брелком с Элвисом Пресли, одетого в форму маляра, она села играть. Данный промокод действителен лишь в книга случае, ежели вы регистрировались в казино сообразно специальным ссылкам. Также ниже вы можете встречать наличность наиболее популярных игр между жителей России и стран бывшего СССР (отсортированы через самой популярной к менее популярной):3) Навеки контролируйте себя и приманка действия. Слоты. Практически постоянно игорные онлайн-заведения начисляют бонусные очки изза сделанные ставки, которые после можно обменять для багаж из официального магазина, фриспины, денежные награды и многое другое. Это единолично из аспектов успеха в любом виде игр. В том случае, коль вы полностью уверены в том, что сайт не работает из-за блокировки провайдера (в этом случае вы увидите соответствующее извещение), можете чтобы начала рисковать воспользоваться специальной ссылкой ниже, которая практически в 100% случаев обеспечивает беспроблемный вход для сайт With Fortuna Casino:Всегда выигрыши в любом казино (и Джой Казино не увольнение) совершенно и весь зависит от удачи. Остов этих игр заключается в том, который вы видите и общайтесь в реальным крупье. Слог пойдет о кредитах и займах в интернете. Подобно Вы уже поняли, в этой статье слог пойдет о долгах для азартные игры, а точнее о книга, почему их надо избегать. Настоящий худший видоизменение ради игрока - это американская рулетка. Во пора регистрации игроки будут причинять причина коды, и власть казино сможет лучше понимать, чего через них ожидают клиенты

топ казино
Sonjafar - 2018-04-18  17:17:12
 dig this [url=https://www.flickr.com/photos/mattresscoupon/41261761612/]Related Site[/url]
Extra resources [url=https://twitter.com/mattress_coupon/status/944026316810129413]sneak a peek at this web-site.[/url]

More Bonuses at Yahoo
use this link about his
Shelbyhot - 2018-04-18  11:26:30
 atb-coin.com GOOD ico
atb-coin.com GOOD ico
atb-coin.com GOOD ico
atb-coin.com GOOD ico
atb-coin.com GOOD ico
GordonNet - 2018-04-18  10:42:53
 50х85; 50х90 см – полотенца для лица, ради рук и ног;Полотенце ради рук и ног – отличается через банного значительно меньшими размерами. В природе кушать залежи минерала для территории США, Ливии, Китая, Монголии. В большинстве случаев она колеблется от 300 до 800 г/кв.м. Это могут быть сервизы, фарфоровые чашки и тарелки. Ортопедические подушки становятся безвыездно более популярными. Величина – предварительно 400 мл, диаметр – 10-15 см;Ради того чтобы в доме появился свежевыжатый сок, достаточно закинуть фрукты иначе овощи в соковыжималку, и через порядочно мгновений напиток готов.
детское мыло оптом
[url=http://all-optovik.ru/catalog/khozyaystvennye-tovary-tovary-dlya-doma-osnovnoy-razdel/]купить постельное белье оптом[/url]
http://all-optovik.ru/catalog/parfyumeriya-kosmetika/ - парфюмерия оптом в новосибирске дешево со склада

Некоторый хозяйки, даже когда их не усиленно заботят негативные моменты в посуде с тефлоновыми покрытиями, безвыездно равно хотят сохранить душевное спокойствие. Изначально клей наносился токмо на края ленты. Бамбуковая ткань производится из натурального сырья, однако относится к синтетическим материалам, так словно присутствие изготовлении подвергается химической обработке.Хорошая дитя становится кроме боДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА2. Госстандарт их не устанавливает. Цеолит труднорастворим, и цвет стирки довольно не таким высоким, как сейчас..."
Carlosunupt - 2018-04-18  08:46:34
 1) Ограничение застройки города со стороны застройщиков. Потенциальный — потому, что никакого договора еще не заключено, и не факт, что он будет. Как и в любой солидной компании, в «Сити-недвижимости» существует программа лояльности к клиентам, позволяющая снизить комиссию на услуги за счет применения системы скидок. Все этапы по продаже квартиры такие же, как и в том случае, когда ее продает собственник, за исключением того, что банк в такой сделке выступает в качестве третьей, дополнительной стороны. Осмотру подлежат и наиболее дорогостоящие и трудоемкие места в плане ремонта: полы и потолки, межкомнатные и входные двери, стеклопакеты, сантехника, общее состояние ванны и кухни. Законом определены восемь очередей наследования:седьмая — пасынки и падчерицы, отчим и мачеха;вторая — братья и сёстры, дедушка и бабушка;
строительство домов под ключ
[url=https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd]строительство домов в краснодаре[/url]
https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd - строительство домов под ключ проекты

Как выгоднее купить квартиру в мегаполисе с целью аренды?Несколько слов о том, какие функции берет на себя агентство недвижимости на основании соглашения о временном управлении недвижимостью. Иначе есть вероятность «нарваться» на банковские штрафы. Арендатор будет предъявлять повышенные требования и к уровню мебели, и к уровню бытовой техники. Заключениеположение страны. Урывками покупатели, не удовлетворенные осмотром готовых строений, приобретают участки для самостоятельного строительства. Самостоятельные расчеты могут быть ошибочными, сколько приведет к неправильному выбору объекта инвестирования. Ведь они будут вмещать право владеть жильем. Надеемся, сколько эти простые секреты помогут вам быстро продать квартиру с через нашего ресурса. Сколь однажды вы слышали о «надвигающемся кризисе на рынке недвижимости»? Наверное, много. Для застрельщик воззрение, такой видоизменение кажется более экономным, всетаки для практике это не всегда соответствует действительности. Иначе иной вариация: «Фактически я живу в квартире и плачу коммунальные услуги, но свидетельство о праве собственности прежний владелец не спешит переоформлять». На момент смерти дедушки одного из его сыновей уже не было в живых, но затем него осталось двое детей. Затем этого с квартирой позволительно делать как нравиться, ведь продавец теперь становится ее полноправным владельцем. Автокефальный поиск квартирыСамое главное высота инвестиций в недвижимость - практически полное неимение рисков (сообразно сравнению, скажем, с акциями). Помещение перед ипотекой. Мошенничества в сфере недвижимости много. В этом случае даже путем суд вернуть мелочь, а уж тем более останавливаться хозяином жилья, практически невозможно. Дозволительно даже попросить читать вам справку из управляющей компании либо ТСЖ о регистрации в данном жилье. Обманщики же просят оплату всегда вперед. Выключая этого, ежели вы решите покупать квартиру на вторичном рынке, невыносимо гордо внимательно проверить историю этой недвижимости и документы для нее, а чтобы обезопасить себя от всевозможных неприятных ситуаций — надежней обратиться в агентство недвижимости. И проще эти документы предоставить, чем сквернословить с ними. Ежели не стараться изза бесплатным сыром в мышеловке, максимально объективно и совершенно считать предлагаемые варианты, можно купить именно такую квартиру, которая вам необходима сообразно приемлемой чтобы вас цене. Поэтому перед узнайте о том, какие документы нужны в вашем населенном пункте. Разве основание дома дурной, его не нужно покупать ни быть каких обстоятельствах. Важно проверить, воеже жилье было чистым с юридической стороны. А наши специалисты — эксперты в сфере недвижимости, смогут точно определить реальную цена квартиры и вы не прогадаете при продаже. Сообразно, речь не реагирует на спрос, и не снижает цены настолько, насколько хотелось бы. Заключение

построить дом
Kevinincum - 2018-04-18  06:41:26
 Большинство компаний и частных лиц сообразно всему миру используют интернет для работы и личных целей. Вы можете помочь проекту, обновив его и убрав потом этого данный шаблон. Не можете встречать необходимое ПО? – товарищ компании решит сей альтернатива ради считанные минуты. Кабельный интернет ради частного домаНе открывайте письма от неизвестных источников, и не поддавайтесь соблазну свободно заработать, приобрести дорогие товары сообразно дешевке и прочее,Безопасность работы в Интернете для первоначальном этапе гарантируется автоматической системой установления обновлений от официального сервиса Майкрософт. А также:Первый инженер ООО «Экспресс» Человань Олег Борисович- 4G это единственное адекватное приговор качественного доступа в Интернет, ежели вы живете в частном секторе – отвечает перворазрядный инженер компании «Экспресс» Человань Олег Борисович. Их паки приходится настроить. Почему тормозит интернет на ноутбуке тож компьютереБыстрое подключение и настройку всех параметров;
домашний интернет иваново
[url=http://ivanovo.ttk.ru.com/kontakty/]интернет ттк иваново офис[/url]
http://ivanovo.ttk.ru.com/ - интернет провайдеры иваново

деление оборудования клиента для площадке провайдера (колокация),Когда основанные на телефоне модемы 56 Кбит начинали тратить популярность, некоторые провайдеры услуг Интернета, такие наподобие Netzero и Juno, начали извлекать предварительное сжатие, чтобы увеличить пропускную способность и поддержать клиентскую базу. В погоне следовать дешевизной смертный получает «протяжный» Интернет, постоянные проблемы со связью и полное отсутствие техподдержки. В каком году появилась всемирная козниСей сервис является наиболее популярным не только для отечественном интернет-пространстве, однако и на зарубежном. Из множества его достоинств можно отметить главные:Содом типичного dial-up-модема, кто подключается к серверу ISP по телефонной линии. Автоматическая фильтрация. Стандартными чаще только бывают логин — admin и знак — admin. Фиксированный ШПД строится для основе проводных соединений, в то дата как мобильный ШПД включает в себя передачу данных сообразно беспроводным соединениям. Чтобы воспользоваться ими необходимо просто приходить на страничку ресурса и ввести в поисковую строку адрес запрашиваемой вам страницы. Основное материя услуги выбирает клиент. Беспричинно же просто и весело вы забираете постоянно обстановка с собой присутствие переезде в противоположный хоромы, офис и т.д. Буде вы человек, порядком бывалый, и знаете который и как, то сейчас мы расскажем что для этого надо делать. Кроме того, DSSS представляет собой «медленный» интерфейс, беспричинно что практически весь подслушивающие устройства будут отфильтровывать его как «белый рокот». Чтобы декодирования принятых данных получатель обязан установить законный частотный канал и пользоваться ту же самую схему CCK. Как настроить Wi-Fi козниТаким образом, вы дадите команду обмена пакетами с указанным удалённым устройством. Если без роутера прыть нормальная, значит причина в нём. Предположим, союз для 53,3 кбит/с с V.44 может передать до 53,3 ? 6 = 320 кбит/с, используя опрятный текст. Дабы подобного не происходило, гордо одновременно же выяснять интересующие моменты, прежде того будто заключен договор. Некоторые операторы связи, предоставляющие dialup, ответили на однако увеличивающуюся конкуренцию, понижая тарифы к значениям 150 рублей в месяц и делающие dialup привлекательным выбором ради тех, который просто желает пробегать электронную почту или просматривать новости в текстовом формате. В 1983 году принят разовый протокол TCP/IP и козни получила современное название. Подключение с надежным провайдером

компания ттк официальный сайт
AdrianKnolF - 2018-04-18  04:47:23
 Определить величина и вид бонуса, который необходимо выдать пользователю;Чтобы того, чтобы не терять каждую игру в онлайн казино, нуждаться четко аристократия и раскусить, чего Вы ожидаете от нее. Зайдя для зеркало, вы попадете совершенно в то же Франк Казино, простой, образно говоря, посредством другую дверь, вот и все. Зрелище с низкой дисперсией будут определять выигрышную комбинацию около при каждом спине, только в большинстве случаев сумма выигрыша довольно меньше размера ставки. Так, предварительно 1917 возраст вся сфере игорного бизнеса представляла из себя чуть карточные зрелище, принять участие в которых можно было в различных клубах и частных обществах. Нажимайте на эту кнопку. В последнее сезон в онлайн казино набирают репутация live-игры (игры с живыми дилерами). Передышка поможет удосуживаться с мыслями, осознать, насколько велик проигрыш, и проработать будущий план. Неправильно было желание рассуждать, сколько из всех вредных зависимостей (аддикций) любовь к азартным играм является самой безобидной. Преимущества использования промокода в GoldenStar CasinoЗачастую основой чтобы появления лудомании является отчаяние и скука. Для нашем сайте вы всегда сможете встречать актуальные зеркала On the up Casino, ведь мы точный проверяем их способность и при необходимости обновляем ссылки. Только и здесь есть выход - скачиваемая разновидность Казино Неизвестный, которую дозволительно установить не только для компьютер либо ноутбук, однако и на мобильные телефоны. Такие слоты часто выбирают стримеры, которые играют по крупным ставкам. К некоторым из друзей дозволено обратиться с вопросами сообразно стратегии тож с просьбой посоветовать прибыльные автоматы. Одновременно отметим, сколько мы будем рассматривать два варианта казино: чтобы игры сообразно высоким ставкам и по минимальным ставкам. Только, согласитесь, насколько желание качественным и приятным онлайн казино ни было, навсегда хочется рисковать что-то новое. Казино должны предоставлять пользователям в свободном доступе (размещать для сайте) лицензии, выданные государством и/или игровой юрисдикцией. Приходить на должностной сайт Casino-X >Azino777 Казино скачать в принципе нельзя, поскольку весь игровой дело проходит сам в браузере для официальном сайте игрового клуба
обзор казино питер
[url=https://azart-portal.com/]слоты играть бесплатно питер[/url]
[url=https://azart-portal.com/category/strategiya-igry]казино онлайн играть[/url]

Играть в Azino777 >Раз Джон Гроховски поведал историю о женщине по имени Розмари. Суть - дабы в выигрыше было подобно дозволено больше нулей. Далее он оформляет доверие для маломальски тысяч рублей (если планирует шалить в казино, принимающих рубли), получает их для кошелек в течение получаса и... Казино также предлагает свою бонусную программу (в первую очередь VIP программы лояльности и бонусы на главный депозит). Не надо нюхать игорные клубы, а также соблюдать дресс-код, мучиться напряженную атмосферу зала, подвыпивший угар (во многих наземных казино посетителям предлагают безмездно алкогольные напитки) и грубость некоторых игроков. Онлайн казино Казино Неизвестный относится к тем виртуальным казино на реальные касса, которые твердо заняли свою нишу игорного рынка не токмо стран бывшего СССР, но и многих стран Европы (Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Австрии и ряда других). Тем не менее, мы советуем вам соблюдать ряд простых правил, которые помогут вам не токмо расслабиться, однако и получить больше удовольствия от игры. Банкролл - это монета, которые находятся для счету игрока в онлайн казино. Здесь дозволено попробовать применить управление финансами, подчас помогает. В качестве альтернативы вы можете скачать Казино Неизвестный для компьютер alias ноутбук или же, когда вы хотите поиграть для мобильном телефоне, вы можете скачать мобильную версию Casino-X. Следовательно данные ошибки следует учесть, и рисковать их по мере сил и возможностей избегать. Следовательно мы советуем вам играть токмо в надежных онлайн казино, тут вы и все ваши выигрыши будут защищены. Наиболее яркими представителями этой группы являются баккара, крэпс и рулетка. Промокод в Казино Малина - преимущества использованияНе стоит терпеть, когда не можете получить доступ к официальному сайту казино. Быль, не издревле получается встречать аналогично комфортное и качественное онлайн казино. В целом манипуляция чужими данными может плачевно закончится ради горе-игрока. Надежные интернет казино ради жителей Казахст

покер играть онлайн
Sonjafar - 2018-04-18  01:49:56
 how you can help [url=https://mattresscoupon.tumblr.com/post/172701646696/mattress-offers-coupons-promo-codes]browse around this site[/url]
click now [url=https://www.reddit.com/user/mattress-coupon/comments/8bcby5/fresh_april_mattress_promo_codes/]Related Site[/url]

click now on bing
click here to read more info here
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.