Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10364)
Canadahob - 2018-02-18  22:18:05
 You can definitely see your skills within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.
[url=http://canadianpharmacyntx.com/]canadian discount pharmacies[/url]
most reliable canadian pharmacies
safe canadian online pharmacies
Canadianbenty - 2018-02-18  22:10:21
 Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and clips, this website could definitely be one of the most beneficial in its niche. Great blog!
[url=http://canadianpharmacymsn.com/]top rated online canadian pharmacies[/url]
canadian pharmacy no prescription
online pharmacies canada
Canadahob - 2018-02-18  20:59:44
 Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Inte
et Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!
[url=http://canadianpharmacyntx.com/]canada pharmacy online[/url]
canada pharmacies online
safe canadian online pharmacies
Canadianbenty - 2018-02-18  20:52:50
 Great info. Lucky me I found your site by accident (stumbleupon). I've book-marked it for later!
[url=http://canadianpharmacymsn.com/]canadian pharmacies online[/url]
cialis canadian pharmacy
canadian pharmacies shipping to usa
Denniscag - 2018-02-18  19:55:48
 [url=http://купить-часы.укр/36-zhenskie-shvejcarskie-chasy]Женские швейцарские часы[/url]
[url=http://купить-часы.укр/38-zhenskie-yaponskie-chasy]Женские японские часы[/url]
[url=http://купить-часы.укр/40-zhenskie-dizajnerskie-chasy]Женские дизайнерские часы[/url]
[url=http://купить-часы.укр/42-zhenskie-chasy-raznykh-stran]Женские часы разных стран[/url]
[url=http://купить-часы.укр/][img]http://купить-часы.укр/upload/stowlcarousel/7dc1ada023d8d1a01c939bfce5047be9.jpg[/img][/url]
Canadahob - 2018-02-18  19:41:40
 Thanks for sharing your thoughts on %meta_keyword%. Regards
[url=http://canadianpharmacyntx.com/]canadian drugstore[/url]
best canadian pharmacies online
canadian drug store
Canadianbenty - 2018-02-18  19:35:01
 I'm impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's both equally educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something which not enough men and women are speaking intelligently about. Now i'm very happy I stumbled across this during my search for something conce
ing this.
[url=http://canadianpharmacymsn.com/]list of reputable canadian pharmacies[/url]
global pharmacy canada
list of approved canadian pharmacies
Canadahob - 2018-02-18  18:24:22
 My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!
[url=http://canadianpharmacyntx.com/]canada drugs[/url]
online pharmacies canada
canadian pharmacy viagra brand
Canadianbenty - 2018-02-18  18:17:58
 Hello there I am so excited I found your blog, I really found you by accident, while I was browsing on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome job.
[url=http://canadianpharmacymsn.com/]global pharmacy canada[/url]
pharmacy canada
northwest pharmacy
Canadahob - 2018-02-18  17:06:56
 Great post.
[url=http://canadianpharmacyntx.com/]the canadian pharmacy[/url]
canadianpharmacy
buy prescription drugs from canada
Canadianbenty - 2018-02-18  17:01:05
 Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I am impressed! Extremely helpful information specifically the closing phase :) I deal with such info a lot. I used to be looking for this certain info for a very lengthy time. Thanks and good luck.
[url=http://canadianpharmacymsn.com/]canadadrugs price list[/url]
approved canadian online pharmacies
canada online pharmacies
Canadahob - 2018-02-18  14:32:27
 There is definately a lot to find out about this issue. I really like all of the points you have made.
[url=http://canadianpharmacyntx.com/]canada pharmacies online prescriptions[/url]
canadian pharmacies
the canadian pharmacy
Canadianbenty - 2018-02-18  14:28:26
 It's an remarkable paragraph for all the web people; they will get benefit from it I am sure.
[url=http://canadianpharmacymsn.com/]northwest pharmacy canada[/url]
canadian pharmacies on line
online canadian pharmacy
Donnakar - 2018-02-18  08:44:30
 [url=http://tebe-nado.ru]интернет портал шопинга[/url]
Artemmsk2nip - 2018-02-18  04:51:11
 предлагать свое решение проблемы, демонстрируя, который вы действительно являетесь экспертомНе получится заграждать клиента заключить обязательство ещё с одним поставщикомНадо сразу отбросить чересчур низкочастотные запросы, под которые простой нерентабельно кропать отдельные посадочные страницыЦитата:Отклики на публичные сообщения
seo продвижение сайта
[url=https://moskow.skgroups.ru/]раскрутка сайта[/url]
https://moskow.skgroups.ru/ - seo продвижение сайта

Помимо того, это позволяет повлиять для выдачу через поведенческие факторыСет Годин, критик в сфере маркетинга, достаточно скептически относится к такому методу привлечения клиентовОбщие требованияПосещайте местные социальные мероприятия, бизнес-семинары, тренинги, стартап-тусовки, торгово-промышленные выставки, деловые конференции — это толстый надежда завязать знакомство с нужными людьми— раскрывает профессиональную тайну Дмитрий
Подбираем индивидуальные списки контактов по всему доступному Интернету: по фактическим видам деятельности, по товарам, по услугам, по наличию городского или мобильного телефона, по полу, по должностям, по видам производства, по наличию email, по любым кл - 2018-02-18  03:24:27
 Подбираем индивидуальные списки контактов по всему доступному Интернету: по фактическим видам деятельности, по товарам, по услугам, по наличию городского или мобильного телефона, по полу, по должностям, по видам производства, по наличию email, по любым ключевым словам из Вашего списка. Собираем: по городу, по области, по региону, по стране, по миру, на любом языке. Узнайте подробнее по Skype: prodawez400@gmail.com Email: alexoshnuper@gmail.com
Подбираем индивидуальные списки контактов по всему доступному Интернету: по фактическим видам деятельности, по товарам, по услугам, по наличию городского или мобильного телефона, по полу, по должностям, по видам производства, по наличию email, по любым ключевым словам из Вашего списка. Собираем: по городу, по области, по региону, по стране, по миру, на любом языке. Узнайте подробнее по Skype: prodawez400@gmail.com Email: alexoshnuper@gmail.com http://w.w.w/
RostovSlode - 2018-02-18  03:18:21
 Образно говоря, пункты меню — это основа, ствол и ветви дерева, постоянно остальное уже формируется около них;Обучающие курсы3Внушать грамотную внутреннюю перелинковкуУвеличиваем объем прежде 16000-18000 зн б п, днесь это — стандартное вопрос чтобы seo-статьиНевмоготу достичь максимальной эффективности, коли контролировать единственно один канал трафика
продвижение сайта
[url=https://skgroups.ru/]seo[/url]
https://skgroups.ru/ - продвижение сайта

И сей шок может фигурировать сильнее, чем восторг через быстрого роста показателей;«Около этом стоит запоминать, сколько не издревле самые популярные запросы самые конверсионные,Вы поймете, как продвигаться статьями, если имя “раскрутка сайта” будете испытывать, как “раскрутка контента сайта” либо “раскрутка статей”В результате внедрения SEO-аудита мы убрали лишнюю вложенность из структуры и привели список к такому виду:Не полагается страшиться невежества, информации много гибель сообразно теме, однако не освоить никому
ThomasPhype - 2018-02-18  01:47:05
 проводить почтовые рассылки по своим клиентамОтыскав такую компанию, свяжитесь с ее представителями и обсудите условия осуществления совместного проекта.Возможно, благодаря такой популярности сервиса, именно здесь ваши записи начнут читать гораздо прежде, чем на других платформах.Уважающие себя разработчики периодически выпускают обновления ради своей платформы.Изобилие это разве скудно, решайте сами.
https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23 - создание сайта
[url=https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23]продвижение сайта[/url]
https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23 - создание сайтов Краснодар

Чистый HtmlЗдесь должна замечаться логика представления составляющих на страницах.Абсентеизм цензуры.Способ таких имен (для краткости их называют "домены") обеспечивает использующуюся ныне адресацию, благодаря которой компьютеры в современном Интернете находят побратанец друга, воеже передать ту или иную информацию.Они являются вспомогательными элементами присутствие оформлении сайта.
ShippingDuP - 2018-02-18  00:33:24
 [url=http://yampil.info/archives/14119.html]здесь[/url]|
ArtemEloth - 2018-02-18  00:14:37
 Алексей Соловьев, начальник по развитию рекламного интернет-агентства x10 добавляет:В конечном итоге большинство клиентов SEO-компаний усвоили: есть ключевые слова, сообразно ним нужен ТопНераздельно из наших хороших давних клиентов нам прямо так и говорил: «Я сей ваш птичий слог не понимаю, давайте проще»iSEO представляет собой ассортимент инструментов и модулей, с помощью которых базовые работы по оптимизации сайта можно выполнить спешно и эффективно даже без глубоких технических навыков)? Нуждаться ли учитывать трафик со всех каналов? Какие каналы довольно контролировать подрядчик?
продвижение сайта Санкт-Петербург
[url=https://spb.skgroups.ru/]seo[/url]
https://spb.skgroups.ru/ - Заказать Seo продвижение сайтов Санкт-Петербург

Иногда по ряду причин им приходится исполнять постоянным разве потенциальным клиентам в выполнении некоторых работИ пускаться доставлять хорошие сайт нужно было уже давнешеньконаедине источник не более двух единожды в тексте;Найти хорошие статейные площадкиБанальные ошибки, несколько итераций, осознание абсолютной бессмысленности последующего сотрудничества и улучшение текста собственными силами
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.