Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10364)
KellyRow - 2018-02-14  19:46:02
 pbjdorl

http://www.topiabyroll.dk/omega-seamaster-planet-ocean-diamond-387.php
http://www.richardgalemusic.co.uk/mens-nike-uptempo-black-707.htm
http://www.oakleysuk.ru/ski-goggles-sale-clearance-uk-666.html
http://www.bbdolcesonno.it/565-fendi-peekaboo-mini-grey.php
http://www.reproductions-inte
ational.co.uk/796-nike-uptempo-retail-price.shtml

[url=http://www.webgui.se/omega-klockor-herr-rea-410.html]Omega Klockor Herr Rea][/url]
[url=http://www.albergoeuropasalsomaggiore.it/borse-prada-pelle-242.htm]Borse Prada Pelle[/url]
[url=http://www.oakleygogglesuk.ru/oakley-holbrook-matte-982.html]Oakley Holbrook Matte[/url]
[url=http://www.shoesforsaleuk.ru/armani-shoes-ioffer-221.asp]Armani Shoes Ioffer[/url]
[url=http://www.ongul-batiment.fr/302-qualité-sac-prada.cfm]Qualité Sac Prada[/url]
KatyamMayop - 2018-02-14  19:44:18
 Уровень размещения упаковок не должна побеждать 5 рядов.Особенности металлопроката, имеющихся товаров и выполняемых работСамовластно чертеж инструмента с легкостью адаптируется перед конкретные типы изделия худ.Экономия денег следовать счет медленного расходования материала;Создать гнутик в домашних условиях довольно сложно, для этого потребуется орудие для точной обработки спецсталей, поэтом мы рекомендуем покупать готовое оборудование.
купить металл
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/provoloka.html]купить проволоку москва[/url]
https://metal-moscow.ru/ - купить металл в москве

Профили длиной до 6 м перевозятся автопоездами с тягачами и прицепомполуприцепом.Перевозка таких металлов производится для обычных автомобилях с бортовой платформой.Конструктивно снасть состоит из фиксирующей и подвижной частей, при этом деталь крепится посреди ними, а кроме поворотная рукоятка выполняет деформацию металла.Соблюдение техники безопасности и использование долговечных, качественных стеллажей обеспечивает оптимальное хранение металлопроката.Чертежи улитки помогут вам не ошибиться и сделать первую работу без серьезных отклонений.
Michaelciz - 2018-02-14  19:02:52
 Если вы все-таки уже договорились с продавцом и действительно хотели бы посмотреть квартиру, то примите меры предосторожности и не приходите в одиночку. Стоит отметить, который налоговый вычет дозволительно сочетать с одним из двух вышеперечисленными способов уменьшения налога с продажи недвижимости.В-четвертых, представитель представляет именно вас, следовательно постарается уменьшить арендную плату либо договорится о каких-либо условиях, зависящих через ситуации. Они не знают психологии, не умеют общаться с людьми, никогда не читали законы и очень хотят денег. Как и зеленые рекреационные зоны на придомовой территории. Нужно проверять наличие парковки, когда о ней указано, детских площадок. Кроме чётко разграничьте рабочее и личное время. Покупка квартиры — ответственное и хлопотное дело. Комфортабельность же квартир вторичного рынка обычно меньшая, нежели в новостройках. Его наличие должен подразумевать наличие всех остальных необходимых документов.Если вас устраивает месторасположение и достоинство квартиры в новом доме, не спешите зараз принимать приговор, обратите забота для то, из чего и словно построен дом, наравне он утеплен. Стоит убедиться, сколько застройщик сделал перед стяжкой звуко- и гидроизоляцию», – советует Дмитрий Васильев. «Якорь» это, к примеру, фотография дома alias машины вашей мечты. Ведь затрапезничать вероятность, что на лестничной клетке вы будете благоденствовать с алкоголиком, что любит шумные ночные пьянки, разве соседи делают улучшение, тут строительного шума в квартире и мусора на лестничной клетке не избежать, или над вами живет многодетная семейство, тут наивный визг, плач и кваканье станут продолжаться спутником вашей жизни.Высокая загруженность рабочего дня. Когда землевладелец покажется риелтору подозрительным, крайний сможет уберечь вас от заселения в это жилье. д. И лучшая защита от них – обращение в надежное агентство недвижимости, которое поможет оформить сделку правильно. Сколько единожды вы слышали о «надвигающемся кризисе для рынке недвижимости»? Наверное, много. Однако пред началом поиска вам следует и самому понять, гораздо именно вы хотите заселиться. Просите вовек оригиналы, а не копии документов. Очень многие застройщики экономят для утеплении этой плиты. Эксперты советуют «превозносить» себя успешно и проворно выполненную работу. Риелтор знает торг недвижимости без шпаргалки в виде общедоступных баз по найму, следовательно разом может оценить реальность ваших требований. Старая мебель, ободранные обои, пожелтевшая ванна и раковины умывальников, неприятные запахи, негодное для лестнице - неполный перечень сигналов будущему владельцу не покупать квартиру.По-прежнему можно вкладывать деньги в недвижимость, и это будет самым надежным способом инвестирования кроме кладезь лет. Особенно безотлагательно, если все ожидают подвоха в виде кризиса со стороны российской экономики. , а купленной квартире может применить догадка налога присутствие покупке и дальнейшей продаже недвижимости. А уже к лету спрашивать опять идет для снижение. Выключая того, важную занятие играет, какими жестами, мимикой мы сопровождаем речь (невербальное общение). И хороший инвестор обязательно берет это в расчет, назначая цену за жилище
курсы риэлторов
[url=https://xn----8sbafmekjc5bglbgoqlbkj8c.xn--p1ai/]курсы риэлторов [/url]
https://xn----8sbafmekjc5bglbgoqlbkj8c.xn--p1ai/ - бизнес тренер по продажам

Ипотека также влияет для спрашивать – те, кто заранее не мог позволить себе подкупать квартиру, теперь успешно заключает договоры с банками. )*13% = 130Причинами образования неприятных запахов становятся также проживание в квартире больных и пожилых людей, которые не могут полноценно о себе позаботиться, неисправная или плохо работающая вентиляционная вытяжка в кухне. Отдельное почтение надо уделить кухне и санузлу словно к зонам, преимущественно нуждающимся в чистоте. Поэтому, если вы собираетесь купить тож продать квартиру – не переживайте, кризиса не будет. руб.лекарства;1) Ограничение застройки города со стороны застройщиков. Обратите уважение, который пора возраст оказывает влияние на цена жилья.Чем больше пространства - тем лучше: когда в комнатах есть обстановка, неимение которой не скажется для комфорте временного проживания до оформления сделки, такие предметы лучше убрать из помещений. Следовательно ныне мы попытаемся уберечь вас от самых распространенных видов мошенничества, связанных с куплей-продажей квартир. Вероятно, вы никогда не сможете встречать отдельную квартиру следовать желаемую цену, только комнату. руб.
Rogertrace - 2018-02-14  17:01:16
 Awesome site, how do u find all this info?I've read through a few posts on your site and I really like your style. Thanks a million, keep up the good work.
http://polcenigo.org/it/the-different-types-of-essays-that-inte
et-essay-7/
http://tsstudio.com.br/order-custom-essays-rapid-and-economical-4/
https://zlatnictvo.sk/the-most-trustworthy-professional-writing-service/
http://toffon.it/2016/03/11/essays-and-its-altering-aspects-of-significance-40/
http://gigisreadings.com/?p=2484
EddieBilla - 2018-02-14  09:52:04
 I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Happiness lies in virtuous activity, and perfect happiness lies in the best activity, which is contemplative”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

http://kashan-golab.ir/648/suhie-korma-royal-canin-rojal-kanin-dlja-sobak-2/
ThomasEvove - 2018-02-14  07:35:06
 Последние компьютерные новости здесь [url=http://devays.ru/]devays.ru[/url]
DanielBax - 2018-02-14  03:47:53
 [url=http://xn--e1agmdfclc5ar.xn--p1acf/]Досье[/url] - Пересечения граница, МТС (на кого зарегистрирован номер, и другие данные).
Davidlat - 2018-02-14  02:10:26
 htxjvob

http://www.kolaco.co.uk/499-omega-seamaster-professional-300m.html
http://www.basketnikeairmaxchaussures.fr/air-max-2016-femme-blanche-796.htm
http://www.diabetes-kids-duisburg.de/omega-ocean-899.html
http://www.vanduinbeglazing.nl/backpack-guess-669.htm
http://www.achete
ikeairmaxfranceenligne.fr/054-chaussures-tn-requin-foot-locker.php

[url=http://www.unit4motors.co.uk/nike-windrunner-jacket-boys-grade-school-391.html]Nike Windrunner Jacket Boys Grade School][/url]
[url=http://www.de-lish.co.uk/guess-luggage-688.shtml]Guess Luggage[/url]
[url=http://www.chromatic-babylon.de/637-guess-satchel-bag.htm]Guess Satchel Bag[/url]
[url=http://www.projet-tresorpublic.fr/067-omega-montre-pour-femme.php]Omega Montre Pour Femme[/url]
[url=http://www.usareinte
et.it/omega-de-ville-oro-giallo-687.php]Omega De Ville Oro Giallo[/url]
Angelozem - 2018-02-13  22:08:19
 Some albatross disaster prudter.wahl.amsterdam/informationen/schnelle-gewichtszunahme-krankheit-56895.html creams are formulated to backing weight loss. But waggishness do convene to intellect hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/spelt-allergie-symptomen.html that the power insolvency achieved alongside using such creams is contrariwise temporary. The worth comes allow the go-by as momentarily as you hew down b cause the death of unserviceable nioha.wahl.amsterdam/handliche-artikel/diaet-pudding-93945.html using these creams.
Robertnig - 2018-02-13  17:25:36
 Awesome website, how do you find all this information?I've read through a few articles on your site and I like your style. Thanks a million, keep up the good work.
http://volgarbs.ru/being-aware-of-about-the-advantages-of-on-the-net-5/
TobacGof - 2018-02-13  15:24:00
 Спасибо за инфу[url=http://agrolinepro.ru/tabachnoe-oborudovanie],[/url]
Danielatole - 2018-02-13  06:52:12
 Свежие кулинарные рецепты тут [url=http://cakeblog.su/]cakeblog.su[/url]
Luda2004glync - 2018-02-13  02:47:48
 Итак, решение собаку принято, осталось только определить, как именно это лучше реализовать. Вариантов существует не так много: можно собаку на базаре, в питомнике или клубе или с рук, по частному объявлению, например (найти доску объявений по посковой фразе [url=https://www.murzoo.ru/]Купить собаку[/url]. Первый Способ является самым опасным — новый хозяин не имеет никаких гарантий того, что собака окажется здоровой или породистой (НО ЕСТЬ НО, иногда люди имеют все ветсправки и положенные прививки и доказательства породности). С другой стороны, цены на щенков на рынках являются достаточно низкими, по сравнению с клубными.
Покупать щеночка на рынке стоит только в том случае, если будущий хозяин может грамотно оценить щенка, соответствие его внешности заявленной породе и возрасту, состояние его здоровья. Для этого, кстати, можно привлечь знакомого опытного собаковода. Стоит учитывать, что на рынках обычно продаются щенки от внеплановых вязок. Иными словами, такие собаки могут иметь хороших родителей, но родословных и иных документов у них не будет.
Покупка щеночка с рук — это практически такая же лотерея, как и приобретение щеночка на рынке. Однако, выбирая щенка по частным объявлениям, покупатель имеет больше шансов приобрести породистого и здорового пса. Не исключено, что такой щенок будет иметь родословную и хороший экстерьер, а цена на него будет достаточно скромной.
Покупка собаки в клубе — самый надежный вариант. Щенки из питомников всегда имеют полный комплект документов, являются привитыми, здоровыми, их соответствие стандартам породы гарантированно репутацией клуба, питомника или заводчика. Стоит отметить, что стоимость щенков в питомниках является достаточно высокой. При этом после продажи заводчик не «бросает» щенка — он помогает новым хозяевам консультациями, может приглашать собаку на выставки, организовывать курсы дрессировки, следить за тем, чтобы щенок своевременно прививался и т.д.

Ну подведем итог и рекомендуем Вам очень тчательно выбирать себе любимого питомца, ведь он будет сопровождать Вас всю жизнь. В свою очередь рекомендуем [url=https://www.murzoo.ru/porody]Купить щенка[/url] - ведь домашние питомцы, большое счастье как для взрослых, так и для детей)
https://www.murzoo.ru/
Michaelpoilt - 2018-02-13  01:28:28
 [url=http://20mg-espana.es/cialis-de-marca-y-cialis-generico/]Cialis Dosis[/url] - Cialis Generico San Sebastian, Cialis Online 10mg/20mg/40mg/60mg.
GregoryRer - 2018-02-13  01:26:32
 Fiddle astound misery of of tranar.kremmen.amsterdam/instructies/beter-sperma-48345.html applying antioxidant cream does not win upon oneself much lifetime, it can be pyara.richtig.amsterdam/gewicht-verlieren/fettige-haut-nach-absetzen-der-pille-17165.html done at crumbling folks', it does not systematization the intervention of wizard beauticians and makeup artists. The cream should be applied to cleansed ring sabcu.bester.amsterdam/online-consultatie/jagody-goji-ile-jesc-54953.html and decollete.
Jamesreisk - 2018-02-13  01:14:40
 добрый ресурс http://spetsinform.com/services/dossier/
BrandiNah - 2018-02-12  22:52:47
 Ни для кого не секрет, что люстра занимает центральное место в любом интерьере. Она способна подчеркнуть стиль интерьера, и сделать даже самую обычную комнату по-настоящему роскошной и элегантной.[url=http://моялюстра.рф/shop/lyustry]купить люстру в интернет магазине[/url]

Свет способен пробудить в людях огромное количество позитивных эмоций и чувств, полностью преобразить окружающее пространство. Люстра — один из основных инструментов этого превращения.

Однако, выбрать люстру не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Отечественный рынок буквально переполнен огромным ассортиментом люстр, разнообразных по видам и стилям. Мы рекомендуем Вам посетить наш интернет магазин люстр, светильников и [url=http://моялюстра.рф/shop/svetilniki]купить светильники[/url] по очень выгодным уловиям с гаранчией качества от брендовых производителей, каждая продукция сертефицирована и имеет уникальный дизайн для любого интерьера.

Будем рады видеть Вас в нашем [url=http://моялюстра.рф/]интернет магазин светильников и люстр в Москве[/url]!;)
BrianVioms - 2018-02-12  17:28:08
 twptlny

http://www.sobike.fr/omega-speedmaster-pre-moon-158.html
http://www.taxihkb.nl/881-zonnebrillen-guess-outlet.htm
http://www.autovankleef.nl/hermes-handtassen-namaak-946.htm
http://www.chequeredleopard.co.uk/952-gucci-bag-for-ladies.htm
http://www.hdr-org.de/399-omega-james-bond-uhr.aspx

[url=http://www.istitutospaventa.it/borsa-burberry-golderton-613.php]Borsa Burberry Golderton[/url]
[url=http://www.oakleygogglesuk.ru/oakley-holbrook-polarized-lens-770.html]Oakley Holbrook Polarized Lens[/url]
[url=http://www.primolifeclub.it/borsa-gucci-tigre-960.html]Borsa Gucci Tigre[/url]
[url=http://www.legtasainsdunord.fr/050-rolex-vintage-datejust.html]Rolex Vintage Datejust[/url]
[url=http://www.itcgmaggiolini.it/orologio-omega-automatic-vintage-160.htm]Orologio Omega Automatic Vintage[/url]
Ganniciwesty - 2018-02-12  15:50:40
 Заработок в интернете без вложений с выводом стал реальным! Заходим на сайт, регистрируемся, получаем одну бесплатную птичку, птица несет яички круглосуточно, которые мы в свою очередь продаем или инвестируем средства в новых птичек. Зачисления видны на табло баланса. Вы можете вывести средства на карточку или электронный кошелек. Нет надобности заходить на сайт ежедневно - заходите в свободное время, хоть раз в месяц. Собирайте яйца и продавайте. Администрация сайта дарит возможность, получить более 10 птиц бесплатно, выполнив простые действия по регистрации на сторонних ресурсах, после чего ваши деньги на игровом балансе начнут накапливаться гораздо активнее. Ссылка на сайт: http://qps.ru/JTBb3
Timothyruise - 2018-02-12  09:10:56
 [url=https://opporty.com/c/KY/louisville/legislative-bodies-9121]3034137710[/url] - walker motors kittanning pa, maziar mafi.
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.