Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10915)
Viagra without a doctor prescription - 2018-03-28  14:44:15
 men hair loss treatment allergies and children
http://edwithoutdoctors.com viagra without a doctor prescription
allergy dogs pet allergy treatment
viagra without a doctor prescription
LRkobrstMak - 2018-03-28  13:15:47
 cialis patient assistance

cialis super aktiv uk was kostet cialis cialis espaa contrareembolso click now cheap cialis online generic cialis tadalafil com only today 5 mg cialis mexican rx cialis low priced $200 cialis coupon are secure tabs cialis safe cialis coupon cialis nyc ove
ight shipping discount cialis 20 mg i use it cialis pfizer cialis medical advice cialis mg acquisto on line farmacia sper cialis cialis dose consigliat prix du cialis medicament cialis and purchase cheap cialis online generic cialis 10 mg online order eu foro cialis original follow link buy now cialis cialis copay assistance wow cialis delivery discount cialis health effects of cialis cialis impuissance cialis australia prescription mega cialis norx generic cialis mg acquisto on line cialis trazodon
http://cialiscoupon2018.com/
Chewable kamagra polo 100mg - 2018-03-28  09:37:06
 kamagra oral jelly suppliers india
buy kamagra online
kamagra 100mg chewable
[url=http://kamagradxt.com/]kamagra oral jelly 100mg pouzitie[/url]
kamagra 100mg oral jelly review
Kamagra oral jelly come si usa - 2018-03-28  09:33:29
 kamagra soft / chewable 100 mg
[url=http://kamagradxt.com/]kamagra oral jelly kaufen deutschland paypal[/url]
kamagra oral jelly how to use
kamagra store in ny
kamagra oral jelly buy online
Kamagra novi sad - 2018-03-28  07:45:16
 kamagra oral jelly for sale in usage
[url=http://kamagradxt.com/]kamagra oral jelly manufacturers in india[/url]
kamagra usa website
buy kamagra 100 mg
kamagra bestellen nederland
JAClialk - 2018-03-28  07:16:55
 Вилочные погрузчики JAC

http://www.dfwwow.com/stradhatter/members/flutezoop92/activity/433117/
HaroldPourb - 2018-03-28  06:43:42
 [url=http://www.forexprotrader.ru/money-management]новые советники форекс 2013[/url]
[url=http://www.forexprotrader.ru/post/prognoz-po-eurusd-gbpusd-audusd-ot-07-noyabrya-2017g]прогнозы форекс на сегодня[/url]

Международный валютный рынок — это площадка, где люди и компании продают и покупают валюту разных стран онлайн, зарабатывая на разнице курсов валют. Джордж Сорос, например, за один день заработал более миллиарда долларов. Главной российской площадкой для валютных торгов является ММВБ, один из самых капитализированных и высоколиквидных сегментов финансового рынка в России.
[url=https://www.forexprotrader.ru/post/eurusd-h1-d1-27102017g-snizhenie-valyutnoy-pary-evro-dollar]котировки онлайн евро доллар[/url]
[url=http://www.forexprotrader.ru/sites/default/files/download/a.frost_and_r.prekter._the_complete_course_under_the_law_of_waves_of_elliotta.pdf]индекс доу джонса что это такое[/url]
Jerryundop - 2018-03-28  02:41:22
 Стоматологическая помощь заключается в том, чтобы обеспечить пациенту сохранность и лечение зубов. Но когда это необходимо, то зубы приходится удалять, подробнее читайте на сайте [url=http://shoptrip.ru]shoptrip.ru[/url]
ActPn - 2018-03-28  02:14:20
 Оборудование по низким ценам Hikvision
http://integrator-ua.com
Alexandersef - 2018-03-28  01:31:56
 Профессионально делаем укладку ламината, паркетной доски, массива, и других напольных покрытий.
Цены договорные, сами рф. опыт 8 лет
Быстрый осмотр место монтажа в день обращения
Москва и область
Доступен в
Viber, WhatsApp Александр 8-968-910-58-72
GordonNet - 2018-03-27  21:21:18
 Дабы избавиться от царапин на тарелках, вам понадобятся:1.Затем того ровно листы бумаги прошли печать и сушку, тираж будущих бумажных пакетов перемещается на часть ламинирования.
купить оптом постельное белье от производителя
[url=http://all-optovik.ru/]детский трикотаж оптом[/url]
http://all-optovik.ru/catalog/podushki-odeyala/ - ортопедические подушки купить оптом в новосибирске

Это манящий, интригующий, неясный качество, в звучании которого перекликается множество парфюмерных граней. Подушки из него легко подстраиваются перед очертания лежащего человека, однако не продавливаются слишком сильно. Более доступным является шелк, сделанный в Китае. Там соединились громадная ряд с золотой капителью, красно-белые драпировки, разнообразные светильники, а чтобы предметов искусства здесь оборудовали специальные ниши в полукруглом выступе стены. Более надежный и износоустойчивый разновидность пакетов из мелованных бумаг. Шелковая ткань, в основном, применяется для украшения внешний стороны пододеяльника либо наволочек, поэтому недостаток имеет матовую поверхность, а внешняя сторона готовых изделий приобретает любимый шелковистый блеск. Недорогие хлопковые комплекты изготавливают из бязи-ранфорс. Креманка применяется для подачи десертов (в книга числе мороженое, кремы, фруктовые салаты), а также слоеных мясных салатов.широко используется в разнообразных сферах производства и промышленности;Дизайнерская пергамент - более трехсот видов различных расцветок и структур представляется к Вашему вниманию.Стретч оболочка ради легкий упаковки. На который обратить внимание при выборе подушки чтобы ребенка?
HydebrstMak - 2018-03-27  06:43:33
 cialis nyc ove
ight shipping cialis australia prescription tachyphylaxis with cialis use cialis for sale from china low dose cialis and bph best site buy generic cialis low dose cialis and bph cialis without a doctors prescription indio cialis genrico cialis without doctor prescription acquista cialis cialis online 25mg foro cialis original indio cialis genrico cialis en turquie cheap cialis online generic http://mayavanrosendaal.com/
http://mayavanrosendaal.com
Carlosunupt - 2018-03-27  06:29:36
 Начнем с самой неприятной ситуации, когда финансовое обстановка заемщика настолько ухудшилось, который он просто не в состоянии продолжать ежемесячные выплаты. Согласитесь, работать с нами — далеко удобно. 4. Таким образом, вы сможете систематически научиться трудолюбивый самостоятельно. Какие страны привлекательны ради инвестирования?Въехать в такую квартиру можно практически сразу после ее приобретения, оформление документов также не откладывается. За свои услуги они возьмут с вас неплохую комиссию, но зато все действия по поиску квартиры и оформлению документов они выполнят сами. При этом, выбрав оптимальный вариант, вы можете в короткие сроки приступить к получению рентного дохода. Изменился состав семьи. Привлекательными являются и скандинавские страны ввиду высокого уровня жизни и близости к российской границе.С другой стороны, страны с нестабильной экономикой (например, Греция) также имеют некоторые преимущества. Вдруг, звонок в дверь (если новый хозяин потрудился поменять замки) или появление на пороге незнакомого человека со словами: «А что Вы делаете в моей квартире?» После выяснения обстоятельств оказывается, что о праве неожиданного гостя на часть жилплощади продавец «забыл» упомянуть или посчитал маловероятным появление этого родственника после длительного отсутствия. Способствует этому наличие инфраструктуры и обжитого двора. Именно это и делает срочный выкуп квартир таким привлекательным для инвесторов. Вторичное жильеВторичный рынокНедвижимые объекты не склонны к резким изменениям цен, характерным для валютных активов. Летом, наравне отмечают многие, сложно проводить сделки одновременной продажи и покупки недвижимости. Хотя ради этого придется потратить определенное время. А лучше — кроме перед этого момента. Однако и цена квартиры в панельном доме окажется дешевле. То затрапезничать наиболее ценные вещи. В нем будут адреса (а чаще всего просто станция метро), имена и телефоны хозяев сдающегося жилья. Неспособность (уклонение) и дальше платить ипотечный кредит. Только вечно находятся те, кто попадается для их удочку. Как подкупать жилье выгодноА сегодня представим себе, что мы заключили с агентством недвижимости конвенция на продажу квартиры. Об услугах, оказываемых агентствами, и стоимости этих услуг — диалог отдельный. Явление гражданина с документами для эту же квартиру. Причем, приговор суда далеко не вовек выносится в пользу нового владельца. Обратите уважение! Для последующей сдачи в аренду можно подкупать отдельный жилой вилла, но учтите, который испытание для них намного ниже, чем для квартиры. Милый усадьба не навеки оказывается лучше других, а худой зачастую требует серьезных дополнительных вложений. Дадим несколько советов сообразно заключению сделки. Сотни объявлений о недвижимости висят по городам, похожие благоприятель на друга, как близнецы. Какую? Зависит от перечня услуг, которые нам захочется заказать. Ежели в семье питаться и родные, и усыновленные дети, однако они наследуют в равных долях. А подобно быть, коль предстоит отдавать по ипотеке еще не только год? Проблему ведь необходимо определять сейчас. Якобы осуществить покупку в кредит?Одним из самых эффективных способов поиска продавца/покупателя была и остается расклейка объявлений. Указаны ли в нем коммуникации, соответствует ли действительности планировка либо в доме что-то пристраивалось. иначе не быть. Так вы не сильно переплатите в случае вынужденного отъезда, и если владелец решит расторгнуть договор — следовать этот срок вполне успеете найти новость жилье. Тысячи квартир по всей Москве в сей момент продаются (покамест мы берем во уважение токмо столицу). А в монолитных домах дозволено даже менять порядок стен в своей квартире, который позволяет конструкция несущих элементов. Так и сезон рассмотрения таких дел, чистый выше упоминалось, может падать на годы. 3) Ожидание роста цен для недвижимость со стороны продавцов. Ради наглядности сказанного рассмотрим скольконибудь ситуаций. Только изредка распознать их не так-то просто, они могут случаться агентством недвижимости. Человек меняются медленнее. Разве почти того метро, под которого вы хотите поселиться, адекватных предложений перевелись, тутто он посоветует расширить географию поиска, не тратя необдуманно свое время. Изредка может так случиться, что вам должен будет срочно расторгнуть стачка и уехать. Ежели вы хотите купить квартируИпотека | Ипотечное жильеВзять жилье по ипотеке и прожить безбедно весь срок погашения кредита? Почему бы и нет? Например, сдавая купленную по ипотеке квартиру в аренду. Все придется рассматривать по несколько раз, обращаться за консультациями то к юристам, то к банкирам, то к риелторам. Для постоянного проживания предпочтителен дом из кирпича
строительство коттеджей в краснодаре
[url=https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd]строительство частных домов[/url]
https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd - построить дом

Въехать в такую квартиру можно практически сразу после ее приобретения, оформление документов также не откладывается. За свои услуги они возьмут с вас неплохую комиссию, но зато все действия по поиску квартиры и оформлению документов они выполнят сами. При этом, выбрав оптимальный вариант, вы можете в короткие сроки приступить к получению рентного дохода. Изменился состав семьи. Привлекательными являются и скандинавские страны ввиду высокого уровня жизни и близости к российской границе.С другой стороны, страны с нестабильной экономикой (например, Греция) также имеют некоторые преимущества. Вдруг, звонок в дверь (если новый хозяин потрудился поменять замки) или появление на пороге незнакомого человека со словами: «А что Вы делаете в моей квартире?» После выяснения обстоятельств оказывается, что о праве неожиданного гостя на часть жилплощади продавец «забыл» упомянуть или посчитал маловероятным появление этого родственника после длительного отсутствия. Способствует этому наличие инфраструктуры и обжитого двора. Именно это и делает срочный выкуп квартир таким привлекательным для инвесторов. Вторичное жильеВторичный рынокстепень развития инвестиционного законодательства;Некоторый инвесторы убеждены, что выгода, которую может приходить иностранная недвижимость, напрямую зависит через развития экономики, а потому предпочитают исполнять сделки в развитых странах: Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатах и т.д. Это касается и наследования, то наедаться они представляют первую очередь. Риелтор знает торжище недвижимости без шпаргалки в виде общедоступных баз по найму, поэтому сразу может оценить реальность ваших требований. Где искать?Как выбрать дом для покупкиС чего начать? Естественно, первым критерием при выборе дома должен стать его внешний вид. Когда требуется привлечение посредников?Регламент оформления кредита для покупку загородного дома в целом схож с любым другим ипотечным кредитом. Беспричинно больше шансов, сколько манифест провисит дольше. 2) «Жилище была удивительно недорогая…»

строительство частных домов
Egorkasoasp - 2018-03-27  05:20:47
 таргетированные объявления в Вконтакте, Facebook;Другие же склонны предлагать компромиссный вариант — корпеть над задачей сообщаПоисковая оптимизация чрезмерно условна, воеже с уверенностью разглагольствовать — «Истинно вот это вам подойдет, а вот это вам не приходится»Пользоваться заголовки h1, h2Мочь достичь максимальной эффективности, когда контролировать один один канал трафика
[url=https://vk.com/prodvizhenie.saitov.krasnoyarsk]seo продвижение Красноярск[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_omsk]заказать сео продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_omsk]seo продвижение сайта[/url]

В социальных сетях создаются различные группы “сообразно интересам”Ежели же коллекция пал исключительно для SEO, то придется увеличивать семантику, способов «раздутия» которой ныне изобретено немало- Вычитка громко для предмет согласованности и легкости восприятия«Извещать текст на тему строительных материалов, объем 2000-3000 зн б п, извлекать ключевые болтовня: пыль строительный, пыль карьерный, подкупать, МоскваМожно порекомендовать, однако коли заборщик категорически не согласен, не имеет ресурсов иначе просто ленится что-то менять, то последнее термин будет после ним

сео оптимизация нижний новгород
Kevinrox - 2018-03-26  23:57:56
 Интернет уже издревле перестал быть простым развлечением чтобы просмотра роликов, смешных картинок и чтения анекдотов. DNSМонтажные работы и дополнительные услуги;Прежде обновляйте операционную систему (это может сделать выше «Ученый АКАДО»,
интернет провайдер
[url=https://www.ttk-krasnodar.ru/Okompanii]рейтинг лучших интернет провайдеров[/url]
https://ttk-krasnodar.ru/ - самый быстрый интернет провайдер

2.3 Роспись dialup скоростейпровайдеры доступа,Выгодные тарифы и возможные бонусы. Когда ваш компьютер имеет слабые параметры, то в таком случае его надо апгрейдить. Однако зато вы сможете скрыть свой реальный IP-адрес. Блокировка всплывающих окон дает мочь с пользой извлекать личное и рабочее время, не отвлекаясь на постороннюю информацию. Впоследствии этого на экране появится окно, в котором должен довольно ввести логин и пароль ради доступа к настройкам роутера. Таким образом, технология на базе DSSS обеспечивает первую линию обороны через нежелательного доступа к передаваемым данным. не поддающихся дополнительному сжатию файлов архивов ZIP, изображений JPEG, аудио MP3, видео MPEG). Рекламные всплывающие баннеры предлагают ознакомиться с товарами сиречь услугами. Блокировка всплывающих окон в браузере считается эффективным способом защиты персонального компьютера и данных человека. Сиречь приходить в меню роутераУстановите надежный Firewall,

ттк личный кабинет краснодар
Robertpah - 2018-03-26  16:44:13
 Укладка ламината и паркетной доски в Москва - Москвская область
- укладка ламината по прямой 200 руб/м2
- укладка паркетной доски по прямой 400 руб/м2
- установка плинтуса пластикового 50 руб/п.м.
- установка порожка 150 руб/шт

Консультации по материалам, помощь в выборе и приобретении.
Мастер - 8-968-910-58-72
сайт- http://montazh-napolnyh-pokrytij.mozello.com/

Всегда есть большие скидки!
Viagra without a doctor prescription - 2018-03-26  12:27:00
 digestive systems disorders stomach allergy symptoms
http://edwithoutdoctors.com viagra without a doctor prescription
symptoms gastrointestinal problems rehab for drug and alcohol addiction
viagra without a doctor prescription
MichaelLen - 2018-03-25  21:17:15
 На рынке спальных принадлежностей особое место занимают подушки и одеяла с натуральными наполнителями, в частности, подушки из овечьей шерсти. Этот природный материал еще с библейских времен используется человеком для изготовления одежды, бытовых и постельных принадлежностей. Читайте об этом подробнее на сайте [url=http://dettka.com]dettka.com[/url]
RonnieEvaky - 2018-03-25  21:17:13
 В настоящее время покупатели проявили большой интерес к новинке – живым цветам в стекле. Они прекрасно смотрятся на столе, на тумбочке, по внешнему виду ничем не отличаясь от обычных живых цветов, подробнее об этом читайте на сайте [url=http://tvoi-noski.ru]tvoi-noski.ru[/url]
Agustinababs - 2018-03-25  05:09:22
 viagra commercial 2016 [url=http://jud10.org/]viagra generic name[/url]
viagra coupons walmart [url=http://parentpower.family/members/holmebjerrum8/activity/116638/]viagra prices walmart pharmacy[/url]

generic viagra 20mg equivalent to viagra viagra generic name
viagra football commercial 2015 youtube viagra commercial youtube
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.