Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10301)
HarryHog - 2018-02-02  06:54:02
 Строительные советы здесь [url=http://nfmuh.ru/]nfmuh.ru[/url]
Sandorinamus - 2018-02-02  06:46:05
 Итак, решение приобрести щенка принято, осталось только определить, как именно это лучше реализовать. Вариантов существует не так много: можно купить щенка на рынке, в питомнике или клубе или с рук, по частному объявлению, например (найти доску объявений по посковой фразе [url=https://www.murzoo.ru/]Купить собаку[/url]. Первый Вариант является самым опасным — новый хозяин не имеет никаких гарантий того, что собака окажется здоровой или породистой (НО ЕСТЬ НО, иногда люди имеют все ветсправки и положенные прививки и доказательства породности). С другой стороны, цены на щенков на рынках являются достаточно низкими, по сравнению с клубными.
Покупать собачку на рынке стоит только в том случае, если будущий хозяин может грамотно оценить собаку, соответствие его внешности заявленной породе и возрасту, состояние его здоровья. Для этого, кстати, можно привлечь знакомого опытного собаковода. Стоит учитывать, что на рынках обычно продаются щенки от внеплановых вязок. Иными словами, такие собаки могут иметь хороших родителей, но родословных и иных документов у них не окажется.
Покупка щенка с рук — это практически такая же лотерея, как и приобретение щеночка на рынке. Однако, выбирая щенка по частным объявлениям, покупатель имеет больше шансов приобрести породистого и здорового пса. Не исключено, что такой щенок будет иметь родословную и хороший экстерьер, а цена на него будет достаточно скромной.
Покупка собаки в клубе — самый надежный вариант. Щенки из питомников всегда имеют полный комплект документов, являются привитыми, здоровыми, их соответствие стандартам породы гарантированно репутацией клуба, питомника или заводчика. Стоит отметить, что стоимость щенков в питомниках является достаточно высокой. При этом после продажи заводчик не «бросает» щенка — он помогает новым хозяевам консультациями, может приглашать собаку на выставки, организовывать курсы дрессировки, следить за тем, чтобы щенок своевременно прививался и т.д.

Ну подведем итог и рекомендуем Вам очень тчательно выбирать себе любимого питомца, ведь он будет сопровождать Вас всю жизнь. В свою очередь рекомендуем [url=https://www.murzoo.ru/porody]Купить щенка[/url] - ведь домашние питомцы, большое счастье как для взрослых, так и для детей)
https://www.murzoo.ru/
Justintam - 2018-02-02  06:29:13
 Самые свежие программы здесь [url=http://www.softzatak.ru/]www.softzatak.ru[/url]
OooPlupe - 2018-02-01  21:34:59
 Согласно последним данным, объемы выдачи автокредитов ООО КБ «Алтайэнергобанком» постоянно увеличиваются, и рост их в настоящее время превысил показатель в 60%, благодаря чему «Алтайэнергобанк» оказался в пятерке банков России, предоставляющих самые дешевые автокредиты.
Представители сайта bankir.ru отмечают, что, хотя данный банк вполне успешно работает на межбанковском рынке России на протяжении 19 лет, такого стремительного роста его значимости и популярности среди населения раньше не отмечалось. Сегодня же «Алтайэнергобанк» активно развивается и совершенствуется, что стало гарантией значительного поднятия его по активам в рейтинге банков (с 700 места до 186-го). Причиной же этого является изменение политики руководства банка, которые приняли решение уйти с рынка корпоративного кредитования и активно работать в розничном секторе, стремясь к монополии в данной области.
Как видно из статистических данных, такой подход руководства банка не замедлил принести свои плоды. Специалистами отмечается, что за последнее время «Алтайэнергобанк» занял во многих важных рейтингах банков лидирующие позиции. В частности, он находится на 12-м месте по количеству предоставленных населению автокредитов в 2011 году. А помимо этого «Алтайэнергобанк» занимает 30 место среди лучших розничных банков России за первое полугодие года 2011. Цифры эти говорят сами за себя!
Конечно, из сегмента корпоративного кредитования «Алтайэнергобанк» ушел, однако, не смотря на это, кредитование среднего и малого бизнеса все-еще осуществляется им. И в данной области банк находится на 31 месте в рейтинге, превосходя многие банки конкурирующие.
Совсем недавно на портале Сравни.ру опубликован был рейтигн самых доступных кредитов на авто, предлагаемых банками центральной полосы России. В рейтинге данном не учитывались специальные и льготные предложения, а для его составления использовался калькулятор автокредитов. Так вот, по данным этого рейтинга КБ «Алтайэнергобанк» входит в пятерку несомненных лидеров
[url=http://www.marvisbliz.com/blog/music/music-dabryte-swagger/#comment-77254]Чувственный интерьер[/url]

[url=http://weste
energy.in/electrical-panel-board-manufacturer-in-chennai/#comment-6]Чувственный интерьер[/url]

Сотрудничество Райффайзенбанка и корпорации MasterCard в очередной раз принесло сочные плоды, одним из которых стала новая дебетовая карта MasterCard Unembossed.
Карта отличается повышенной защищенностью от несанкционированного ее использования, совершая платежи в сети интернет. Такой уровень безопасности обеспечивает встроенный в карту чип и возможность поддержки системы MasterCard SecureCode, которая работает по протоколу 3D Secure.
По словам Андрея Степаненко – члена правления ЗАО «Райффайзенбанк» и руководителя дирекции по обслуживанию граждан, всем клиентам банка теперь стал доступен продукт, который максимально защищен и позволяет совершать покупки или оплачивать счета в одно касание, а также совершать покупки в сети интернет еще безопаснее.
Карта MasterCard Unembossed – новый продукт от Райффайзенбанка, представляет собой одну из немногих дебетовых карт, относящихся к стандартной категории и поддерживающих современнейшие технологии, начиная от MasterCard PayPass и заканчивая MasterCard SecureCode.
Карту MasterCard Unembossed возможно открыть в таких валютах, как евро, доллары США или рубли. Комиссия за год на обслуживание основной карты составляет: 8 евро или 8 долларов США или 240 рублей. При открытии дополнительной карты, комиссия составит: 5 евро или 5 долларов США или 150 рублей в год. Карты MasterCard Unembossed доступны для открытия в любом операционном центре или офисе ЗАО «Райффайзенбанк» находящихся на территории России.
[url=http://company-parker.ru/]Бизнес компания[/url]
FrancisEnern - 2018-02-01  18:23:33
 Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных? Ответ на Email: alexoshnuper@gmail.com
WayneRor - 2018-01-31  21:58:23
 Полиция возбудила дело против пассажира бизнес-класса, который устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости. Читайте об этом подробнее на сайте [url=http://s-narodom.ru]s-narodom.ru[/url]
Williamkic - 2018-01-31  21:49:35
 Каждому хочется, что бы его жильё соответствовало всем желаемым требованиям, было комфортным, уютным, стильным и функциональным. При приобретении жилья в новостройке или строительстве частного дома можно сделать ремонт своей мечты с самого начала, а вот вместе с квартирой со вторичного рынка часто достаётся ремонт от предыдущих хозяев, подробнее читайте на сайте [url=http://blitz-remont.ru]blitz-remont.ru[/url]
Frankequiz - 2018-01-31  18:11:26
 pxxcfnz

http://www.adoramedia.co.uk/475-miu-miu-bag-canada.html
http://www.hall-architekten.de/burberry-rucksack-herren-976.htm
http://www.4drive.nl/tas-hermes-3-in-1-363.html
http://www.pfs-racing.nl/214-handtas-hermes-model.htm
http://www.oakleygogglesuk.ru/oakley-20-828.html

[url=http://www.cmdmarketing.co.uk/422-rolex-oyster-perpetual-datejust-womens.html]Rolex Oyster Perpetual Datejust Womens[/url]
[url=http://www.swolthuis.nl/142-gucci-hoesjes.htm]Gucci Hoesjes[/url]
[url=http://www.esrin.it/rolex-datejust-oro-giallo-101.php]Rolex Datejust Oro Giallo[/url]
[url=http://www.okfashion-ceremonies.fr/809-hermes-sac-birkin-30-crocodile-himalayan.php]Hermes Sac Birkin 30 Crocodile Himalayan[/url]
[url=http://www.klfloraldesign.co.uk/013-burberry-bag-neiman-marcus.html]Burberry Bag Neiman Marcus[/url]
Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг? Ответ на email: alexoshnuper@gmail.com - 2018-01-31  15:23:15
 http://w.w.w/ Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг? Ответ на email: alexoshnuper@gmail.com
Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг? Ответ на email: alexoshnuper@gmail.com http://w.w.w/
Limbomusic.net - 2018-01-31  15:09:13
 [url=http://limbomusic.audio/][img]http://limbomusic.net/images/logomp3.png[/img][/url]
скачать добрий вечір тоби минус напас лавандос скачать инцест истории слушать филипп карасев малая скачать акмаль холходжаев скачат сую онай ма скачать песню скачать батя в здание
[url=http://limbomusic.ru/]слушать mp3[/url]
Williamkak - 2018-01-31  08:43:47
 превосходнейший вебресурс [url=http://bigpuf.ru/]подушка для всего тела от производителя[/url] - подушка для беременных купить, подушка для беременных с доставкой
Nikehychamb - 2018-01-31  06:51:29
 Артропант в аптеке купить нельзя. Если какие-то аптеки его и продают, то цена наверняка такая же, как на официальном сайте, и составляет 990 рублей. Учитывая необходимость приобретения сразу нескольких тюбиков крема, настраивайтесь на расходы в несколько тысяч рублей. Чем больше пораженных суставов, и чем они крупнее, тем больше Артропанта потребуется. Решение о необходимом количестве упаковок принимайте совместно с менеджером-консультантом.

Официальные сайты:
[url=http://art.m16-poten.ru/sostav/kupity-v-ba
aule-krem-artropant.html]Купить в барнауле крем артропант[/url]
[url=http://art.m16-poten.ru/mnenie-vrachey/krem-artropant-cena-v-aptekah.html]Крем артропант цена в аптеках[/url]
[url=http://art.m16-poten.ru/sostav/artropant-kupity-v-penze-cena.html]Артропант купить в пензе цена[/url]
[url=http://art.m16-poten.ru/kak-prinimaty/kupity-artropant-v-kazahstane.html]Купить артропант в казахстане[/url]
[url=http://art.m16-poten.ru/sostav/gde-i-po-kakoy-cene-moghno-kupity-artropant.html]Где и по какой цене можно купить артропант[/url]
Charlespreot - 2018-01-31  05:58:39
 Последние новости здоровья здесь [url=http://promedonline.net/]promedonline.net[/url]
Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг? Ответ на email: alexoshnuper@gmail.com - 2018-01-30  20:59:17
 http://w.w.w/ Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг? Ответ на email: alexoshnuper@gmail.com
Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг? Ответ на email: alexoshnuper@gmail.com http://w.w.w/
Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг? Ответ на email: alexoshnuper@gmail.com - 2018-01-30  20:59:11
 http://w.w.w/ Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг? Ответ на email: alexoshnuper@gmail.com
Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг? Ответ на email: alexoshnuper@gmail.com http://w.w.w/
MarvinBlelm - 2018-01-30  18:07:16
 Последние новости шопинга здесь [url=http://tvoirazmer.ru/]tvoirazmer.ru[/url]
JamesAvent - 2018-01-30  06:20:32
 Новости туризма тут [url=http://zimnij-turizm.ru/]zimnij-turizm.ru[/url]
Shawnfap - 2018-01-30  00:42:59
 [url=http://lashstudia.ru/]студия по наращиванию ресниц в москве[/url] - наращивание ресниц москва, студия по наращиванию ресниц.
KevinEvefs - 2018-01-29  22:13:09
 Многие желающие провести интересный отпуск выбирают морские круизы. Такой вид отдыха приобретает популярность. Конечно, морские круизы очень увлекательны, а в чем-то они превосходят другие виды отдыха, подробнее читайте на сайте [url=http://gturs.com]gturs.com[/url]
Donaldpal - 2018-01-29  22:06:12
 Внешний облик Вашего дома, дачи или коттеджа буквально преобразится, если вы выберете качественные панели для отделки. Любое жилое пространство приобретет по-настоящему благородный и дорогой вид, если Вы вложите немного времени и денежных средств на данные манипуляции, подробнее об этом читайте на сайте [url=http://montazhnik02.ru]montazhnik02.ru[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.