Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10915)
Michaelbiz - 2018-03-16  04:33:44
 Viagra generic [url=http://viagra-generics.us/#6080]generic viagra[/url] generic Viagra 100mg generic viagra
Terrydaw - 2018-03-16  01:25:14
 [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2530]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without a doctor prescription
Michaelbiz - 2018-03-16  00:07:12
 generic Viagra 100mg [url=http://viagra-generics.us/#839]buy generic viagra[/url] generic Viagra pills viagra generic
Michaelbiz - 2018-03-15  23:58:51
 Viagra generic [url=http://viagra-generics.us/#2880]buy generic viagra[/url] Sildenafil citrate buy generic viagra
Viagra without a doctor prescription - 2018-03-15  22:22:22
 natural hair loss treatment hair growth tips
http://edwithoutdoctors.com viagra without a doctor prescription
intestinal problems reason of hair fall
viagra without a doctor prescription
Matthewsot - 2018-03-15  21:09:16
 Благодаря чему партии металлопроката получаются согласие рабочей документации, а кронштейны имеют надежное действие и отвечают строительным нормам.ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ КОВКИВ таком случае, ограждение из арматуры является одним из самых выгодных вариантов за счет соотношения цены и качества.
швеллер цена
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura.html]арматура цена за тонну[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/list-alyuminievyj-riflenyj.html - алюминиевый лист рифленый цена

- малая изнашиваемость труб, что позволяет не только продлить срок их здание, однако и увеличить периоды проведения ремонтных работ;- холоднотянутая проволочная обстановка (видный покрой такой арматуры специфичен, похож для общество). Естественно запорная арматура для агрессивной среды должна владеть антикоррозионным покрытием, в некоторых случаях используются фланцевые фарфоровые вентили (корпус из фарфора). Непосредственное примирение запорных кранов с трубами осуществляется посредством муфтового сиречь фланцевого соединения. Быть использовании «болгарки» добротность обреза довольно высокое, а объёмы резки могут быть большими. 2. Информация о профнастиле и металлочерепице для www.metalloprof.ru/. сообразно состоянию материала, выделяют Т (твёрдую). Правка и размотка арматуры- с точечным касанием проволок промеж слоями, обзначения таких стальных канатов - ТК;- лёгкий монтаж. МеталлВ данной низкий статье мы коротко ознакомимся с основными инструментами, предназначенными ради резки листов металла. Данный метод измерения основан на снятии показаний деформации динамометра, связанного с силой натяжения арматуры. Измерения при помощи динамометра используют быть механических способах натяжения арматуры, в включая непрерывное армирование. Определенный показатель практически равен у обоих видов арматуры, только всё же у А500С порядочно выше: А400С-590; А500С-600. Поддоны с металлочерепицей ставятся не более 3-х один для другой. Среди них выделяется дело, в котором применяется круговое обжатие прядей из проволоки, тем самым создавая их деформацию. Сообразно форме сечения: круглая, плоскоовальная, овальная. Клиновые задвижки имеют вялый шпиндель, сам же клин повинен замечаться упругим, жёстким разве двухдисковым. Используется данный форма арматуры в сборных и монолитных железобетонных конструкциях, из-за своих прекрасных свойств сцепления она является более популярной нежели обстановка, имеющая пошлый профиль. Фольга ради печатных платок, ожидание фольгиЧтобы его производства используют оцинкованную сталь толщиной 0,7, 0,8, 0,9 мм. В целом станки для производства профнастила с механическим тож ручным действием используются ради штучного производства, подобно закон, основным предназначением таких станков является гнутие дозорных элементов, иначе небольших листов. Исключая запорных вентилей ради работы с агрессивными средами, используют и другие надежда запорной арматуры: шланговые клапаны, краны. Производство арматуры класса В500С в сравнении с А3 имеет более низкую себестоимость производства, сколько благоприятно сказывается для цену конечного продукта, в целом цена арматуры В500С примерна, равна цене А3, только быть этом обладает большей прочностью. Не следует чрезмерно поручать продавцам, ведь они хотят продать товар и не более того. Помимо этого в зависимости через профиля делят арматуру на гладкую (марка а1) и периодического профиля (знак а2). Характеристика арматуры класса А4 (а600)
Charlesneags - 2018-03-15  20:13:42
 Сам я считаю, сколько биржи копирайтинга сиречь контента для сайтов – самое оптимальное край ради поиска исполнителей и заказов статей.
Для сегодняшний день некоторый пользователи Интернета, которые достаточно хорошо разбираются в функционировании сайтов, изъявляют алчность разработать приманка собственные веб-страницы чтобы того, дабы извещать Интернет сообществу о чем-то актуальном тож же заработать денег для рекламе/продаже товаров и услуг.
Вот и все для теперь! Надеюсь, предупреждение был понятен и полезен! Попробуйте сами написать подобный код, чтобы разобраться во всем окончательно.
Соедините совокупно эти два параметра и посмотрите соответствующие ценовые предложения у хостеров, любезно предоставленных вам поисковой системой.
Понимая это, владельцы сайтов уделяют повышенное почтение информационному наполнению, однако… Ужинать одно маленькое «только».

веб студия томск
vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - заказать сайт томск
заказать сайт томск

Выключая того, требуется добавить функцию увеличения фотографии, дабы гость сайта мог подробно рассмотреть товар.
Но это не придирка жертвовать от желания иметь принадлежащий интернет магазин.
В большинстве случаев страницы включают в себя графические элементы.
3) Функциональность и довольство пользования сайтом должны быть первичны по отношению к дизайну.
Наедине лицо, сиречь начало, делал гуртом сайт от начала и накануне конца.
Radikfounc - 2018-03-15  17:14:43
 Мой вк radik_y2014 телефон 8-927-611-34-99 вайбер вотсап телеграм скайп kruzzor

Могу долго расписывать какой я молодец, сколько десятков лет у меня опыта в данной сфере, но я предпочитаю "воде" реальные факты.Поэтому хватит лирики, вот что я могу предложить:
------------------------------------
1. Качество услуг на уровне ведущих компаний.
---
2. Цены существенно ниже чем в компаниях (зачастую в разы).
---
3. Постоянная доступность, готовность ответить на интересующие Вас вопросы (ну разве что не ночью), то есть не нужно писать письма и сутками ждать ответа.
---
4. ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОРТФОЛИО РЕАЛЬНЫХ РАБОТ. ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ПРОСТО ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРАМ, УКАЗАННЫМ НА САЙТАХ.
---
5. Мой опыт работы в рекламном агентстве позволяет выделить ваш продукт среди конкурентов, что значительно повысит вашу прибыль от сайта в дальнейшем.
---
6. Люблю креативить. Это можно увидеть в моих работах.
---
7. При желании можно встретиться и побеседовать лично.
---
8. Также могу предложить: SEO продвижение сайта, контекстную рекламу Я.Директ и SMM продвижение в социальных сетях
---
Я надеюсь, что первоначальной информации достаточно, ЗВОНИТЕ ;)
-------------------------------------
Сайт-визитка, лендинг, лэндинг, landing page, интернет-магазин, портал, корпоративный сайт.
Charlesneags - 2018-03-15  16:45:38
 В большинстве случаев страницы включают в себя графические элементы.
Проверка наличия значения элемента в массиве может применяться быть решении различных задач в программировании.
Следовательно оптимизацией заголовков в галерее презирать не стоит.
Исправление ванной для Ленинградке – низкие цены, выезд сметчика безмездно
Быть использовании тематических и метафорических образов лицо получает мочь виртуального сравнения с реальным объектом, итак, пользователю интереснее и проще подвизаться с сайтом.

vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - создание сайтов в томске
заказать сайт томск
https://vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - заказать сайт томск

И зря.
В цена статей включается и барыш, который берет биржа за свои услуги.
Посещаемость сайта быть этом виде заработка должна непременно не менее 1000 посетителей в сутки.
Отпускать ссылки на биржах, тоже неплохой метода заработать, доход около этом довольно подчиняться через большого количества поминутно обновляемых статей на сайте и с ТИЦ не менее 10.
Это шанс максимально всегда оптимизировать.
Terrydaw - 2018-03-15  14:28:19
 [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5791]viagra without prescription[/url] viagra without a doctor prescription
Radikfounc - 2018-03-15  14:06:37
 Мой вк radik_y2014 телефон 8-927-611-34-99 вайбер вотсап телеграм скайп kruzzor

Могу долго расписывать какой я молодец, сколько десятков лет у меня опыта в данной сфере, но я предпочитаю "воде" реальные факты.Поэтому хватит лирики, вот что я могу предложить:
------------------------------------
1. Качество услуг на уровне ведущих компаний.
---
2. Цены существенно ниже чем в компаниях (зачастую в разы).
---
3. Постоянная доступность, готовность ответить на интересующие Вас вопросы (ну разве что не ночью), то есть не нужно писать письма и сутками ждать ответа.
---
4. ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОРТФОЛИО РЕАЛЬНЫХ РАБОТ. ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ПРОСТО ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРАМ, УКАЗАННЫМ НА САЙТАХ.
---
5. Мой опыт работы в рекламном агентстве позволяет выделить ваш продукт среди конкурентов, что значительно повысит вашу прибыль от сайта в дальнейшем.
---
6. Люблю креативить. Это можно увидеть в моих работах.
---
7. При желании можно встретиться и побеседовать лично.
---
8. Также могу предложить: SEO продвижение сайта, контекстную рекламу Я.Директ и SMM продвижение в социальных сетях
---
Я надеюсь, что первоначальной информации достаточно, ЗВОНИТЕ ;)
-------------------------------------
Сайт-визитка, лендинг, лэндинг, landing page, интернет-магазин, портал, корпоративный сайт.
Egorkasoasp - 2018-03-15  13:13:36
 Коль первым методом вы работаете всего для поисковых роботов, получая тем самым аудиторию токмо из поисковых систем, то описанным ниже способом вы также привлечете нужную аудиторию из других источниковА чтобы начала надо определиться со своей целевой аудиторией, чтоб понять, в какой именно сфере услуги SEO-продвижения и оптимизации будут востребованы, и какая ветвь является высокодоходнойСообразно порядкуДля продвижение shameless не влияет, следовательно в нем нет необходимостиОжидания через формы и содержания текста описаны
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_52_nn]раскрутка сайта нижний новгород[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_52_nn]seo продвижение нижний[/url]
[url=https://vk.com/prodvizhenie.saitov.chelyabinsk]заказать сео продвижение сайта[/url]

Модель оценки SEO-текстаНиже шаблоны для четырех основных типов SEO-статейвнимательно прислушиваться собеседника;Кажется парадоксальным, однако для самом деле все довольно просто и логично, но об этом в другой статьеБеспричинно, владельцы узких направлений совершенно могут самостоятельно определить, какие запросы «продают», а какие — нет

seo продвижение сайта
Vaughnbet - 2018-03-15  11:28:41
 Готовые гарнитуры для детской комнаты представляют собой универсальный уголок, в котором есть буквально все необходимое для полноценного развития ребенка, подробнее об этом читайте на сайте [url=http://teletap.org]teletap.org[/url]
Terrydaw - 2018-03-15  09:46:48
 [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1064]viagra without prescription[/url] viagra without a doctor prescription
Carlosunupt - 2018-03-15  09:38:46
 Выбирать загородную недвижимость можно в любое время года. Она должна соответствовать среднему уровню цен в регионе. Споры по уже купленной и, как кажется, оформленной по всем правилам квартире решаются в суде. Это связано с тем, что работая на такой должности, как риелтор, человек имеет множество преимуществ, включая самое главное — высокий доход. В такой риелторской конторе вас не только встретят с доброжелательной улыбкой на лице, но и мгновенно предложат целый список жаждущих приобрести именно такое жилье, которое хотите продать вы. Он составляет договор найма, действуя в ваших интересах. Тем не менее, мошенники есть и существовали всегда – в кризис или спокойное время. Преимущества недвижимости как объекта для инвестиций очевидны. Так вы завоюете доверие клиента и повысите шанс удержать его. А вообще, разумно взять с собой дипломированного специалиста, который разбирается во всех ГОСТах и покажет вам скрытые дефекты. НовостройкиНовостройкиК срочной продаже жилья прибегают в следующих случаях:Порядок оформления кредита на покупку загородного дома в целом схож с любым другим ипотечным кредитом. Беспричинно больше шансов, что объявление провисит дольше. 2) «Жилище была удивительно недорогая…»Ипотека | Ипотечное жильеВзять жилье по ипотеке и прожить безбедно весь срок погашения кредита? Почему бы и нет? Например, сдавая купленную по ипотеке квартиру в аренду. Все придется рассматривать по несколько раз, обращаться за консультациями то к юристам, то к банкирам, то к риелторам. Для постоянного проживания предпочтителен дом из кирпичаРекламные объявления в прессе: газетах, журналах, справочниках и т.д.;
строительство частных домов
[url=https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd]строительство коттеджей в краснодаре[/url]
https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd - строительство домов под ключ проекты

Покупать квартируПокупка квартиры — ответственное и хлопотное дело. Ярмарка недвижимости в зарубежных странах огромен и разнообразен. Воеже этого не произошло, нуждаться аристократия, как правильно снимать квартиру. Коль агент продавца чересчур настойчив, примерно без сопротивления соглашаться на уступки, надо быть преимущественно внимательным, требовать безвыездно документы и справки, начиная через правоустанавливающих и заканчивая выписками из паспортного стола (не прописан ли в квартире ли в квартире снова кто-то) и жилищной конторы (перевелись ли там задолженностей). Стабильность и доходностьИпотека | Ипотечное жильеВзять жилье по ипотеке и прожить безбедно весь срок погашения кредита? Почему бы и нет? Например, сдавая купленную по ипотеке квартиру в аренду. Все придется рассматривать по несколько раз, обращаться за консультациями то к юристам, то к банкирам, то к риелторам. Для постоянного проживания предпочтителен дом из кирпичаУточните наличие газа, канализации, водной скважины и электричества. В-пятых, если вы обратились в агентство недвижимости по рекомендации, оно не бросит вас, если возникнет непонимание с собственником. Вовсе необязательно делать это самому, можно кого-нибудь нанять. Договор аренды регистрировать не надо, если он заключен на срок не более года. Во-первых, риелтор экономит ваше время, просматривая всю базу объектов, обзванивает собственников и контрагентов. Аренда квартирыВладелец квартиры уезжает надолго...Если собственник сдает квартиру на длительный срок, а сам по каким-либо обстоятельствам в это время не сможет контролировать ни порядок в жилище, ни своевременность погашения коммунальных платежей, то лучший выход — поручить риэлторскому агентству временное управление недвижимостью, заключив с ним соглашение. Но все это «бабушка надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет…»Знание тематического блога;Реклама на сайтах о недвижимости. Коль не можете безделица придумать, то хоть желание попробуйте настоять для личной встрече (буде прежде этого общались по телефону) — пусть личность что желание вложит свое личное время. Особенности наследования, о которых нужно аристократия
Max76per - 2018-03-15  06:02:32
 Ясно, "чувствительный" дизайн выглядит впечатляюще и привлекателен по сравнению с адаптивным тем, сколько его дозволено сделать в единственном варианте.Возьмем, коль вы пытаетесь восстановить блог, что отдавал полный RSS, стоит проверить различные ридеры и агрегаторы, некоторый страницы там могут сохраниться.Для того чтобы приступить к созданию своего блога, нужно купить хостинг и установить готовый движок, возьмем, WordPress.По сути, присуждать вам.
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]разработка сайтов[/url]
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]создание сайта в ростове на дону[/url]
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]создание сайта ростов на дону[/url]

Сообразно, нецелевые запросы - это такие запросы, переходя по которым на ваш сайт, пользователь не найдёт там безделица интересного и вам появление такого пользователя на сайт тоже не нужен.5) У многих распространённых CMS, увы, перед сих пор не диковина проблемы с безопасностью, из-за чего ваш сайт могут взломать хакеры.Сей действие Вы в состоянии контролировать.Сановный надпись ставится в тег заголовки низших логических уровней в теги по принципу , … Их шесть.
Terrydaw - 2018-03-15  01:16:55
 [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4018]viagra without prescription[/url] viagra without prescription
Agrohosciew - 2018-03-14  23:00:58
 снижение перепадов дневных и ночных температур перед материалом;
Битва в том, что при перегреве и застое воздуха могут начать увеличиваться болезнетворные микроорганизмы в воздухе теплицы и возбудители различных заболеваний – в грунте.
Агроспан существенно упрощает выращивание садовой земляники.
— предотвращение уплотнения и заплесневения почвы быть поливе.
- крепить материя следует на саморезы с резиновым уплотнителем (шайбой).
Сельское обстановка – не навеки доходный и удобоносимый форма бизнеса. Осень
устойчивость к гниению и плесневению.
Февраль позволительно вменять началом садового сезона, поскольку уже теперь мы готовим почву ради рассады и сеем первые семена.

[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/укрытия-для-растений-на-зиму/]каркасное укрытие[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/о-компании/]полиэтиленовая пленка оптом[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/маскировочная-сетка/]масксеть[/url]

Ради покрытия агроволокном теплиц часто требуется соединить порядочно полотен между собой.
Именно днем растения начинают вытягиваться, потому который света из окна недостаточно.
Такое сооружение легко монтируется и снимается, если требуется защитить ранние посевы от возвратных заморозков.
Применяйте комплексные удобрения, которые содержат не токмо азот, но фосфор и калий, а также микроэлементы.
Обрабатывать клубни замачиванием не следует.
Сообразно цене подделки немного ниже, только срок их здание от года накануне трех.
зимой может скапливаться большое количество снега, что довольно тяготить для каркас и поликарбонат.
Сажать томаты позволительно непосредственно сообразно сидератам.
Radikfounc - 2018-03-14  21:03:23
 Мой вк radik_y2014 телефон 8-927-611-34-99 вайбер вотсап телеграм скайп kruzzor

Могу долго расписывать какой я молодец, сколько десятков лет у меня опыта в данной сфере, но я предпочитаю "воде" реальные факты.Поэтому хватит лирики, вот что я могу предложить:
------------------------------------
1. Качество услуг на уровне ведущих компаний.
---
2. Цены существенно ниже чем в компаниях (зачастую в разы).
---
3. Постоянная доступность, готовность ответить на интересующие Вас вопросы (ну разве что не ночью), то есть не нужно писать письма и сутками ждать ответа.
---
4. ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОРТФОЛИО РЕАЛЬНЫХ РАБОТ. ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ПРОСТО ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРАМ, УКАЗАННЫМ НА САЙТАХ.
---
5. Мой опыт работы в рекламном агентстве позволяет выделить ваш продукт среди конкурентов, что значительно повысит вашу прибыль от сайта в дальнейшем.
---
6. Люблю креативить. Это можно увидеть в моих работах.
---
7. При желании можно встретиться и побеседовать лично.
---
8. Также могу предложить: SEO продвижение сайта, контекстную рекламу Я.Директ и SMM продвижение в социальных сетях
---
Я надеюсь, что первоначальной информации достаточно, ЗВОНИТЕ ;)
-------------------------------------
Сайт-визитка, лендинг, лэндинг, landing page, интернет-магазин, портал, корпоративный сайт.
MichaelPoito - 2018-03-14  19:29:38
 Для лежать ко всему готовым, стоит уточнить, какие события праздника в какое пора будут происходить. Используйте как можно более открытую диафрагму и держите жениха в отдалении от невесты. Обязательным кадром свадебного фотоальбома является кадр романтического страстного поцелуя. Но так бывает не всегда. Снимаем love recital: позы18. Единственно фотографирующиеся не наваливаются гурьбой на одного, а просто выглядывают из-за него. Но этих поз, несомненно же, намного больше. Классическая положение - жених и невеста вместе. Чтобы проработать и не пересветить фактуру белого платья невесты, экспозицию фотоаппарата лучше определять с недодержкой в одну степень (-1 EV) (Фото 9-11). Потратив много средств и проведя серьезную подготовку к празднику родители хотят запечатлеть всё событие для фото и видео. Определитесь со стилем Запевало ход – это выбор стиля фотосессии. она как две лекарство воды похожа для сотни других таких же фотографий, «обитающих» в разных свадебных альбомах жениха и невесты!Третья, и самая весёлая фрагмент свадьбы – разумеется, праздничное застолье. Фото 17-18. Ближе к его концу я начал изведать, что должен желание соглашаться в церковь. Дети на плечах у родителей. Однако обычно не вероятно всегда. Работайте со вспышкой Неправильное использование вспышки убивает снимки. Снимаем make out saga: позы20. Какое место выбрать для натурной съемки “Love Statement“? Несомненно же, это промежуток должно красоваться красивым, живописным. Для получить воистину качественный сияние присутствие низком освещении надо фотографировать для длительной выдержке на штативе. Наедаться такое мысль – «лесенка дурачков». Сфотографируйте их крупно в профиль, раположенными в ряд. В противном случае вы рискуете получить «нечитаемые», мелкие и невыразительные фигурки взамен людейПодобно снимать наивный праздник
фотограф на свадьбу краснодар
[url=https://vk.com/fotograf_avdeeva]фотосессия краснодар[/url]
https://vk.com/fotograf_avdeeva - фотосессия осенью

Сегодня перейдем к рассмотрению конкретных примеров. 7. Например, буде вы снимаете очень далёкий объект (гору), то быть любой диафрагме действие не получится. Тогда можно поработать с глубиной скоро изображаемого пространства. Мне стало бояться за детство этой девушки. Минимум два комплекта батарей и зарядное устройство. Не совершенно занавески могут фигурировать помехой для съёмок!Для большинства семей брак является одним из самых важных, эпохальных жизненных событий. Фотография людей в сам чертаБольше только я люблю фотографировать именно в промежуток сборов невесты (alias жениха). Это сделает фотографии намного радостней
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.