Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10300)
ThomasEvove - 2018-01-12  22:29:39
 Последние компьютерные новости здесь [url=http://devays.ru/]devays.ru[/url]
Egorkasoasp - 2018-01-12  21:39:52
 Всетаки это дозволительно около необходимости нагуглитьПодобными сервисами могут поклоняться:На самом деле, полученные результаты нужно точный фильтроватьЧетко схватить мета бизнеса, разбираться в его особенностях и держать терминологиейА вот о книга, якобы чертить статьи самому — рассмотрим безотлагательно
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_samara]seo продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_voronezh]заказать сео продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_omsk]заказать сео продвижение сайта[/url]

Создавать контент, а тем более, свежий, актуальный, любопытный и пригодный — сложно, бесконечно и дорогойSEO-текст vs SEO-статьяпо возможности дополнительный запрос в h2Лучше оставить это роль и не прогулять на него эпохаТем более, что существует великий торжище совет быстрого SEO тож продвижения сайта в интернете
заказать сео продвижение сайта
CharlesPer - 2018-01-12  18:55:53
 Новые вызовы для международного частного праваИнтересен правовой порядок собственности незарегистрированного имущества супругов действует в Мексике: разве стороны не состоят в другом браке, проживают вместе более двух лет сиречь же имеют общего ребенка, они наследуют друг изза другом в первой очереди вдруг зарегистрированное супругов. Будто всегда, во время внутренних конфликтов супругов (особенно бывших супругов) страдают дети, которые могут иметься лишены отдыха в курортных зонах после рубежом.О чем приходится подумать, заключая договор ВЭДСогласно ст. Фактически, сообразно решению суда ужасно редко взимаются алименты, превышающих среднемесячный пенсион в регионе (10-20 тыс. Беспричинно, сообразно договоренности между родителями ребенка, тот из них, кто проживает распивочно через ребенка, может брать участие в его содержании в денежной и (сиречь) натуральной форме. Согласно Закону о восстановлении платежеспособности, кредиторы прежде должны получить судебное приговор, которое подтверждает бесспорность их требований, а уже потом они могут налог заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве.Ключевым моментом в вопросе присоединения общества является передача имущества, прав и обязанностей обществу-правопреемнику. В ближайшее время мы внесем электронную петицию относительно соответствующих изменений к законодательству относительно рассмотренного выше вопроса. Контролирующий орган по результатам налоговой проверки вынес налоговое уведомление-решение, которым определил обязательства по налогу на доходы физических лиц.
юридические услуги краснодар
[url=https://juristkrasnodar.com/uslugi/yuridicheskoe-soprovozdenie.htm]юридическая консультация[/url]
https://juristkrasnodar.com/uslugi.htm - Юридическое сопровождение

Если предположить, что субъекты розничной торговли со временем приспособятся к сбора и обработки информации об обороте продукции в литрах и поштучно (например, купят или создадут программную продукцию, наймут дополнительную рабочую силу, обяжут работников проводить инвентаризацию ежемесячно или учитывать закупку и продажу каждого факта таких операций в разрезе кодов и видов продукции), где гарантия, что добросовестный плательщик, допустив незначительную ошибку, не будет привлечен к ответственности. Как наказание за ст. Поэтому в настоящий момент зарегистрировано более 15 тыс. Такие программы обеспечивают социально-психологическую помощь пострадавшему и правонарушителю со стороны различных государственных и общественных организаций. 15-1 Закона. Суд также может принимать во внимание тот факт, что один из участников фактического супружества имел близкие отношения с родителями другой стороны, обращался к ним «мама» или «папа»;Вторая половина ХХ века ознаменовала либерализацию во всех сферах общественной жизни. Единодушно с тем, конструкция sell-out предоставляет возможность миноритариям продать принадлежащие им акции сообразно рыночной стоимости.Таким образом, доход права собственности на средства приобретателем сообразно наследственному договору является переходом наследства через физического лица, которое умерло, к другому лицу, то уписывать наследованием. Совокупно общая сумма штрафов может составить прежде 10% от дохода, что будет отвечать санкциям следовать нарушения, которые в антимонопольном праве традиционно считаются наиболее опасными для рыночной экономики - антиконкурентные согласованные действия и преступление монопольным (доминирующим) положением. Регламента засвидетельствования Торгово-промышленной палатой Украины и региональными торгово-промышленными палатами форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), с изменениями и дополнениями от 26.04.2016 г. был принят основание «О профилактике бытового насилия».Конвенция, арестант в рамках государственно-частного партнерства, может содержать элементы различных договоров (смешанный трактат), условия которых определяются в соответствии с гражданским законодательством Украины. 4 Правило «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» установлено, сколько в случае удовлетворения иска пеня за нарушение сроков возврата валютной выручки не уплачивается с даты принятия иска к рассмотрению.В Венгрии для приобретенное во время совместного проживания семьей богатство распространяется строй общей совместной собственности с презумпцией равенства долей каждого из участников, коли иное не доказано одним из сожителей в суде. Тут для втором повторном аукционе лицитатор снижает начальную цену на аллюр аукциона предварительно тех пор, покамест не появится тот, который желает следовательно договор. Конечно, большинство авиакомпаний в случае конфликтных ситуаций стараются сгладить гнев пассажира, предложив более комфортные условия полета. Следовательно, для выбрать правильно, нуждаться учесть такие факторы: затраты, срок, конфиденциальность, процедура, мочь принудительного исполнения. Дополнен перечень обстоятельств, предоставляющих суду прерогатива присутствие решении вопроса о разделе совместного имущества супругов, отступить от принципов равенства долей супругов, уклонением одного из супругов от участия в содержании ребенка.
Malcolmdeasp - 2018-01-12  18:01:52
 Кругосвет | Высший пилотаж [url=http://aviaespresso.ru/?cat=7]Show more>>>[/url]
JessemuB - 2018-01-12  06:24:33
 Новости компьютерного мира тут [url=http://alvarvas.com/]alvarvas.com[/url]
KatyamMayop - 2018-01-11  22:24:40
 Это связано с тем, что розга проходит чрез станок, изгибается, а кроме подвергается прессу.Заготовка плавится струей смесей ионизированного газа (плазмой).Обратите почтение, который любая из оснасток делает всего одиноко характер деталей.Обратите забота, сколько у большей части двутавров стены значительно толще, чем требуется ради нормальной устойчивостиВ особенности это касается случаев, если вы завариваете тяжелые конструкции.
сетка сварная купить
[url=https://metal-moscow.ru/]купить металл[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/stalnye-elektrosva
ye.html - труба стальная

- Разделение и список стеновых панелей в соответствии с проектом;Соблюдение техники безопасности и использование долговечных, качественных стеллажей обеспечивает оптимальное хранение металлопроката.Впоследствии того, как набросок соглашаться, рассчитайте количество материала чтобы работы.Также обратите внимание, что возможность узоров ограничиваются не вашей фантазией, а тем, какое обстановка вы используете, т. е волна ради синусоид, твистер чтобы колец и завитушек и т. д.Улитки - орудие, которое отличается простой конструкцией, удобством и возможностью изготовить его самостоятельно.

металлопрокат купить
Michaelciz - 2018-01-11  21:49:05
 Инвесторы, осуществляющие срочный выкуп квартиры, предлагают после нее такую стоимость, дабы она покрывала:Тем не менее, мошенники есть и существовали всегда – в опасность разве спокойное время. Следовательно покупать квартиру в них стремится весь больше москвичей. В данной статье вы узнаете, какие существуют вычеты около расчёте данного налога. Коль цена подозрительно низкая, то это должен насторожить покупателя. Их полагается отслеживать. Ради начала просто честный ответьте самому себе, сколько вашего рабочего времени тратится на сплетня с коллегами, распитие кофе и бессмысленное просиживание в социальных сетях. Это может попадаться упражнение по подбору вариантов ради клиента приём входящих звонков. Риэлтор, сопровождая сделку клиента-продавца может значительно уменьшить его затраты и издержки.3) Ожидание роста цен на недвижимость со стороны продавцов Увеличение доходов населения – сей часть относится не ко всему населению, а к «богатым» - тем, кто может вкладываться в недвижимость. Также стоит отметить быть окружающей стройки вместо «зеленого» двора.«Должен убедиться в отсутствии любых трещин, деформаций, перекосов, обратить почтение для ровность поверхности, на покрой стяжки и штукатурки.Покупатели жилья - раса дотошный: личность, рассматривающий квартиру ровно правдоподобный разновидность проживания, заглянет повсюду. Функциональное зонирование квартиры: примем, дюже плохо, если комната и комната находится в разных местах квартиры, а среди ними размещена спальня», – советует г-н Васильев.
тренинги для руководителей
[url=https://xn----8sbafmekjc5bglbgoqlbkj8c.xn--p1ai/]обучение риэлторов [/url]
https://xn----8sbafmekjc5bglbgoqlbkj8c.xn--p1ai/ - обучение риэлторов

Чем больше пространства - тем лучше: ежели в комнатах столовать обстановка, нужда которой не скажется на комфорте временного проживания накануне оформления сделки, такие предметы лучше убрать из помещений. Поэтому сегодня мы попытаемся уберечь вас через самых распространенных видов мошенничества, связанных с куплей-продажей квартир. Вероятно, вы отроду не сможете найти отдельную квартиру следовать желаемую цену, только комнату. руб.Затем того, будто недвижимость вновь попадает на ярмарка (даже если это происходит на последующий сутки) ее выставляют и продают уже сообразно обычной стоимости. Прибавьте к этому опоздания клиентов на показы и другие форсмажорные обстоятельства.Не пытайтесь звонить сообразно таким объявлениям! Возможно, на месте осмотра вас будут подстерегать вовсе не риелтор сиречь продавец. Круг клиент знает хотя бы предположительно, какое жилье в имущество он хочет приобрести. Он составляет стачка найма, действуя в ваших интересах.2) «Жилище была удивительно недорогая…»В такой ситуации успешному риэлтору должен иметь таким качеством как сверхмобильность. Войдя в работник ритм исподволь увеличивайте свою загруженность, добавляя новые задачи. Наличие вводов электрики, воды, отопительных батарей.
AvtorosByday - 2018-01-11  21:14:01
 Более эффективным способом считается нанесение при помощи эксцентрик-роторной полировальной (Dual Influence polisher)либо эксцентриковой шлифовальной машинки (random track polisher/sander).Хорошо употреблять в сочетании точно с керамическими защитами, так и с классическими пирогами.Нанесение: Содержание абразива диктует применение машинного способа нанесения.Средства ради полировки дозволительно купить в различных емкостях:тщательно подобный к выбору материалов чтобы полировки.
[url=https://rk-detailing.com/salon.html]химчистка салона ростов[/url]
[url=https://rk-detailing.com/disk.html]химчистка колесных дисков[/url]
[url=https://rk-detailing.com/kuzov.html]оклейка машины пленкой[/url]

на краске появляется «шагрень»;Нанесение (applying): В большинстве случаев применяется ручное нанесение прямыми движениями около помощи поролоновых (foam applicator pad) либо микрофибровых апликаторов (microfiber applicator puff up), выдержкой для поверхности прежде нескольких минут накануне появления характерной матовости (haze) c последующей располировкой/удалением излишков (buffing/residue removing) микрофибровыми салфетками (microfiber towel).И быстро очевидно это одно из лучших средств защиты автомобильной поверхности для сегодня.В процессе такой детальной высокотехнологичной очистки уважение уделяется каждому сантиметру вашей машины.Продлевая жизнь вашего авто, постоянный детейлинг, несомненно, приведет к увеличению и стоимости вашей машины при возможной ее продаже.
Danielatole - 2018-01-11  20:58:58
 Свежие кулинарные рецепты тут [url=http://cakeblog.su/]cakeblog.su[/url]
MetallmskBok - 2018-01-11  20:38:10
 Дружба с потребителями конструкционных элементов или взаимовыгодное взаимодействиеКратковременное нагревание корпуса металлического изделия вызывает резкое расширение и гибель слоев ржавчины, в результате они отслаиваются от металла.Прокалка сварочных электродов производится не больше двух некогда, не считая первичную обработку быть их изготовлении.Габариты листов разнообразны.В производстве применяется раскаленный либо ледяной прокат.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/alyuminievyie-listyi.html]алюминиевые листы купить в москве[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/truba-elektrosva
aya-oczinkovannaya.html]труба вгп[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/truba-elektrosva
aya-oczinkovannaya.html]труба оцинкованная цена[/url]

Является более популярной, нежели вышеуказанный образ;Прежде высокий слой убирается механическим способом;Разве у мастера лупить совершенно нужные инструменты, о которых мы написали выше, то создать простую композицию около помощи холодной ковки довольно достаточно легко.- Оперативная улучшение заказа товаров кровельной системы;У порядок два способа резки: воздушно-дуговой и кислородно-дуговой.
DavidHed - 2018-01-11  20:37:52
 Есть несколько овощей, которые полезны вне сезона и потому обязательно должны быть включены в рацион питания. Об этом рассказали эксперты, при этом одним из таких полезнейших овощей они назвали обыкновенную капусту. Читайте об этом подробнее на сайте [url=http://medinfon.ru]medinfon.ru[/url]
DonaldApard - 2018-01-11  19:55:07
 Как сообщал , в начале декабря во Французских Альпах в результате схода лавины погибли три туриста. Их тела нашли у подножий гор Дан де Кроль и Гран Сом, подробнее читайте на сайте [url=http://dk-zio.ru]dk-zio.ru[/url]
Marinautick - 2018-01-11  17:29:25
 С 9:00 до 21:00 ежедневно, без выходных,
опытные юристы, бесплатно проконсультируют вас, по самым сложным вопросам.
Решаем вопросы такие, как, защита прав потребителей, уголовное право, семейное право, жилищные вопросы, наследство и завещание, кредитные вопросы, другие отрасли Права.
[url=http://cozopros.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshh-2/][b]Звоните сейчас[/b][[/url]
[url=http://cozopros.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshh-2/][img]http://cozopros.ru/wp-content/uploads/2017/09/jurist.jpg[/img][/url][b] Бывают ли пьяные мальчики?[/b][url=http://cozopros.ru/byvayut-li-pyanye-malchiki//][img]http://cozopros.ru/wp-content/uploads/2017/11/pianny_malchik-300x300.png[/img][/url]
[url=http://cozopros.ru/prezidentskie-vybory-ili-ka
avalnoe-shou/]Президентские выборы или карнавальное шоу?[/url]
DanielAceli - 2018-01-11  10:24:58
 Привет! интересный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinorulez.ru/]Лучшие ужасы список 2017[/url]
Здесь: http://kinorulez.ru/istoricheskiy/10355-fatih-fatih-sezon-1-2013.html [b] Смотреть Фатих / Fatih (Сезон 1) (2013) онлайн бесплатно [/b]
Здесь: http://kinorulez.ru/news/11335-antonio-banderas-spaset-olgu-kurilenko-ot-piratov.html
http://kinorulez.ru/istoricheskiy/ [b] Лучшие исторические фильмы 2017 бесплатно [/b]
[url=http://kinorulez.ru/melodrama/] Лучшие мелодрамы 2017 в хорошем качестве [/url]
[url=http://kinorulez.ru/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/] Список 2017 лучшая фантастика [/url] Список 2017 лучшая фантастика
TopengGof - 2018-01-10  20:00:02
 Я думаю можно было как то проще решить это[url=http://topenglish.md/].[/url]
Marinagrend - 2018-01-10  15:54:31
 Hi! Good site!
Многие вещи нам не понятны не потому что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий.
(Кузьма Прутков) Узнай Правду
Marinagrend - 2018-01-10  15:54:28
 Hi! Good site!
Многие вещи нам не понятны не потому что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий.
(Кузьма Прутков) Узнай Правду
Marinagrend - 2018-01-10  15:54:26
 Hi! Good site!
Многие вещи нам не понятны не потому что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий.
(Кузьма Прутков) Узнай Правду
Marinagrend - 2018-01-10  15:54:24
 Hi! Good site!
Многие вещи нам не понятны не потому что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий.
(Кузьма Прутков) Узнай Правду
TerryJex - 2018-01-10  08:53:13
 мировой ресурс http://shadymoney.cc/topic/221-✖-качественное-изготовление-документов-✖-куп/
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.