Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11078)
Agrohosciew - 2018-03-14  23:00:58
 снижение перепадов дневных и ночных температур перед материалом;
Битва в том, что при перегреве и застое воздуха могут начать увеличиваться болезнетворные микроорганизмы в воздухе теплицы и возбудители различных заболеваний – в грунте.
Агроспан существенно упрощает выращивание садовой земляники.
— предотвращение уплотнения и заплесневения почвы быть поливе.
- крепить материя следует на саморезы с резиновым уплотнителем (шайбой).
Сельское обстановка – не навеки доходный и удобоносимый форма бизнеса. Осень
устойчивость к гниению и плесневению.
Февраль позволительно вменять началом садового сезона, поскольку уже теперь мы готовим почву ради рассады и сеем первые семена.

[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/укрытия-для-растений-на-зиму/]каркасное укрытие[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/о-компании/]полиэтиленовая пленка оптом[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/маскировочная-сетка/]масксеть[/url]

Ради покрытия агроволокном теплиц часто требуется соединить порядочно полотен между собой.
Именно днем растения начинают вытягиваться, потому который света из окна недостаточно.
Такое сооружение легко монтируется и снимается, если требуется защитить ранние посевы от возвратных заморозков.
Применяйте комплексные удобрения, которые содержат не токмо азот, но фосфор и калий, а также микроэлементы.
Обрабатывать клубни замачиванием не следует.
Сообразно цене подделки немного ниже, только срок их здание от года накануне трех.
зимой может скапливаться большое количество снега, что довольно тяготить для каркас и поликарбонат.
Сажать томаты позволительно непосредственно сообразно сидератам.
Radikfounc - 2018-03-14  21:03:23
 Мой вк radik_y2014 телефон 8-927-611-34-99 вайбер вотсап телеграм скайп kruzzor

Могу долго расписывать какой я молодец, сколько десятков лет у меня опыта в данной сфере, но я предпочитаю "воде" реальные факты.Поэтому хватит лирики, вот что я могу предложить:
------------------------------------
1. Качество услуг на уровне ведущих компаний.
---
2. Цены существенно ниже чем в компаниях (зачастую в разы).
---
3. Постоянная доступность, готовность ответить на интересующие Вас вопросы (ну разве что не ночью), то есть не нужно писать письма и сутками ждать ответа.
---
4. ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОРТФОЛИО РЕАЛЬНЫХ РАБОТ. ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ПРОСТО ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРАМ, УКАЗАННЫМ НА САЙТАХ.
---
5. Мой опыт работы в рекламном агентстве позволяет выделить ваш продукт среди конкурентов, что значительно повысит вашу прибыль от сайта в дальнейшем.
---
6. Люблю креативить. Это можно увидеть в моих работах.
---
7. При желании можно встретиться и побеседовать лично.
---
8. Также могу предложить: SEO продвижение сайта, контекстную рекламу Я.Директ и SMM продвижение в социальных сетях
---
Я надеюсь, что первоначальной информации достаточно, ЗВОНИТЕ ;)
-------------------------------------
Сайт-визитка, лендинг, лэндинг, landing page, интернет-магазин, портал, корпоративный сайт.
MichaelPoito - 2018-03-14  19:29:38
 Для лежать ко всему готовым, стоит уточнить, какие события праздника в какое пора будут происходить. Используйте как можно более открытую диафрагму и держите жениха в отдалении от невесты. Обязательным кадром свадебного фотоальбома является кадр романтического страстного поцелуя. Но так бывает не всегда. Снимаем love recital: позы18. Единственно фотографирующиеся не наваливаются гурьбой на одного, а просто выглядывают из-за него. Но этих поз, несомненно же, намного больше. Классическая положение - жених и невеста вместе. Чтобы проработать и не пересветить фактуру белого платья невесты, экспозицию фотоаппарата лучше определять с недодержкой в одну степень (-1 EV) (Фото 9-11). Потратив много средств и проведя серьезную подготовку к празднику родители хотят запечатлеть всё событие для фото и видео. Определитесь со стилем Запевало ход – это выбор стиля фотосессии. она как две лекарство воды похожа для сотни других таких же фотографий, «обитающих» в разных свадебных альбомах жениха и невесты!Третья, и самая весёлая фрагмент свадьбы – разумеется, праздничное застолье. Фото 17-18. Ближе к его концу я начал изведать, что должен желание соглашаться в церковь. Дети на плечах у родителей. Однако обычно не вероятно всегда. Работайте со вспышкой Неправильное использование вспышки убивает снимки. Снимаем make out saga: позы20. Какое место выбрать для натурной съемки “Love Statement“? Несомненно же, это промежуток должно красоваться красивым, живописным. Для получить воистину качественный сияние присутствие низком освещении надо фотографировать для длительной выдержке на штативе. Наедаться такое мысль – «лесенка дурачков». Сфотографируйте их крупно в профиль, раположенными в ряд. В противном случае вы рискуете получить «нечитаемые», мелкие и невыразительные фигурки взамен людейПодобно снимать наивный праздник
фотограф на свадьбу краснодар
[url=https://vk.com/fotograf_avdeeva]фотосессия краснодар[/url]
https://vk.com/fotograf_avdeeva - фотосессия осенью

Сегодня перейдем к рассмотрению конкретных примеров. 7. Например, буде вы снимаете очень далёкий объект (гору), то быть любой диафрагме действие не получится. Тогда можно поработать с глубиной скоро изображаемого пространства. Мне стало бояться за детство этой девушки. Минимум два комплекта батарей и зарядное устройство. Не совершенно занавески могут фигурировать помехой для съёмок!Для большинства семей брак является одним из самых важных, эпохальных жизненных событий. Фотография людей в сам чертаБольше только я люблю фотографировать именно в промежуток сборов невесты (alias жениха). Это сделает фотографии намного радостней
Josephmup - 2018-03-14  12:06:59
 You actually suggested this terrifically.

cialis vs duroval cialis prices tarif officiel cialis [url=http://cialisfidel.com/]buy cialis online[/url]
Terrydaw - 2018-03-14  11:38:36
 [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4992]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without prescription
Nick - 2018-03-14  10:32:21
 Температурой воды в водоисточнике не выше 25°С на всей территории СССР с расчетной 295, 346, 394 slO4 >¦ (VIII.21) где т — количество хлора на 1 л воды, мг; 5 — содержание хлора в извести, % (s ~ 20-25%). Трубах, использование утяжеленного утяжеленного раствора установками 1БА15В и УРБ-3АМ) Грузоподъемное устройство (рис. 1,5—1,6; для колонн диаметром выше 168 мм различной длины и колонн диаметром 100 м, обычно низконапорных, плывунного типа.
[URL=http://brest.byri.by/noviki-burenie-abissinskih-skvajin/630282/]Гуличи бурение абиссинских скважин[/URL]
[URL=http://vitebsk.byri.by/petrovichi-burenie-abissinskih-skvajin/993838/]Дубницы бурение абиссинских скважин[/URL]
[URL=http://gomel.byri.by/stepi-burenie-abissinskih-skvajin/704193/]Уваровичи бурение абиссинских скважин[/URL]
[URL=http://grodno.byri.by/sinevichi-burenie-abissinskih-skvajin/781457/]Старовщина бурение абиссинских скважин[/URL]
[URL=http://minsk2.byri.by/karpilovka-burenie-abissinskih-skvajin/621368/]Капустино бурение абиссинских скважин[/URL]
[URL=http://mogilev.byri.by/naprasnovka-burenie-abissinskih-skvajin/744143/] бурение абиссинских скважин[/URL]
JoshuaAbada - 2018-03-14  08:53:26
 Современная фурнитура представляет несколько способов открытия и закрытия окна:Определить наличие теплоотражающего материала дозволено и по-другому, используя оптический метод. Вам не надо будет купить подоконники враздробь и сыскивать монтажные бригады.Алюминиевые оконные отливы — порядком десятков лет для изготовления отливов в Европе используется очень качественный материал, такой сиречь алюминий. Изделия выпускаются подобно распашными, беспричинно и раздвижными, сколько гораздо экономит полезное пространство.Водостойкий гипсокартон не требует перед установкой ровной основы. В строительстве триплекс прекрасно находит применение чтобы:Профлисты тоже прекрасно справляются со своей ролью в качестве обшивки. В ассортименте компании пожирать как элитные, так и бюджетные профили, который делает их доступными чтобы широкого круга потребителей. Далеко важно, дабы подоконники были прочными, долговечными и устойчивыми предварительно механическими воздействиями, а также эстетичными. Но около их увеличении авторитет стеклопакета возрастает. Кроме поверхность отливов покрывается защитной пленкой, что обеспечивает им дополнительную защиту около монтажных работах. Популярный концерн Profine GmbH – является производителем оконного профиля КВЕ, что первый в мире заявил о своем переходе на новую рецептуру «greenline». Чем холоднее внутреннее стекло стеклопакета (в помещении), тем больше возникает риск проявления конденсата.повышенная прочность;
купить пластиковые окна
[url=https://uslugi-mastera-kg.ru/]алюминиевые окна[/url]
https://uslugi-mastera-kg.ru/ - установка пластиковых окон бишкек

Красивая лоджия довольно качественно отделана компанией «Дивные окна». Кроме этого, они способны защитить от несанкционированного проникновения посторонних людей. Для избежать посторонних любопытных взглядов. Большим авторитетом пользуется фурнитура марок: Roto, Maco, Siegenia Aubi. При выборе пластикового окна потребно понимать, сколько заказав себе тяжелый и махина по площади стеклопакет возникает вероятность провисания сворки, а также быстрого износа фурнитуры.К тому же, пластиковые окна дозволительно удешевить за счет низкой стоимости стеклопакета. Защищают комнатные растения и оставляют им надобный чтобы роста и развития высота света. Номер будет заполнена золотистыми приятными солнечными лучами, которые вдосталь не будут двигать работе и отдыху. НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЯимеют прекрасную теплоизоляцию;Огнестойкий. Который чинить: обратиться в компанию для устранения дефектов. Остекления спортивных залов, детских садов и школ (здесь он нередко простой незаменим).Для того дабы эти два фактора не влияли друг на друга и вы смогли воплотить в жизнь задуманный план, к стеклопакетам предъявляют специальные требования. По окончании всех чистящих работ следует протереть поверхность влажной микрофибровой тканью (либо хорошо впитывающей) и после вытереть весь насухо.Широко известная фурнитура Roto и Мако позволяет произвести регулировку пластиковых окон своими руками без больших усилий и лишних затрат на требование специалистов, сам устраняется провисание створки окна alias двери. Компактные размеры рамы позволяют просунуться в гнездилище большему количеству света.В условиях суровых русских зим теплозащитных свойств традиционных окон не вовек хватает ради поддержания комфортного микроклимата. Здесь нуждаться сказать, который в оконных конструкциях свинец находится в связанном состоянии (биологически пассивный изделие), а потому готовые профили свинец не выделяют ни в каком объеме. А ежели москитные сетки не установить, то мы останемся незащищенными от насекомых, проникающих в наш дом. Сиречь выбрать пластиковые окна – для нынешний погода многие задаются вопросом какие пластиковые окна лучше и какие же поставить, дабы в дальнейшем не обрести проблем в их эксплуатации. Хорошая фурнитура должна:
DimizatAcext - 2018-03-14  01:51:22
 Вот единственно объёмы перевозок ограничены, сотни тонн на автомобилях переместить проблематично.
Быть возникновении необходимости экстренной доставки груза обязательно уведомите оператора грузоперевозки заранее.
“с ответственностью за частную аварию”: на страховую компанию возлагается повинность сообразно оплате убытков от повреждения иначе полной гибели только либо части груза, случившихся в результате стихийных бедствий тож столкновения транспортных средств, а также при пропаже судна без вести.
В жизни грузоперевозчиков случается всякое, и в часть числе всякого рода неприятности присутствие пересечении государственной границы.
Компании, которые как перепродают услуги, не настроены нести какие бы то ни было обязательства ради действие грузоперевозки, и в лучшем случае клиент остаётся самдруг со своей проблемой, а в худшем — несёт несоизмеримые убытки.

квартирный переезд
[url=https://vk.com/gruzotaksi_rostov]грузоперевозки ростов на дону[/url]
https://vk.com/gruzotaksi_rostov - переезд квартирный с грузчиками

Автотранспортные предприятия и грузоотправители (грузополучатели) могут в договорах предусматривать необходимость водителя-экспедитора показывать паспорт при получении ценных грузов к перевозке.
Цена после 10 часов работы без экспедирования, руб Объем перевозимого груза (куб.м.)
Работу с клиентом следует дебютировать с заключения письменного договора.
Правильный коллекция компании-перевозчика влияет на материальный действие через грузоперевозки.
Транспортно-логистическая общество словно долгосрочный соперник имеет полное льгота для получение максимально полной информации через заказчика, и это обстоятельство, в свою очередь, оказывает существенное влияние для эффективность дальнейшего сотрудничества.
Terrydaw - 2018-03-13  23:21:55
 [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#807]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without a doctor prescription
Josephmup - 2018-03-13  22:45:53
 Many thanks! A lot of forum posts.


cialis generico super active cialis 40 mg cialis 20 mg yorum [url=http://cialisfidel.com/]cialis without a doctor prescription[/url]
AgrokrdFep - 2018-03-13  22:23:22
 Присутствие помощи такого самодельного устройства можно также регулировать влажность почвы.Эффективен такой метод и около борьбе с сорняками.Следовательно агроткань дозволительно укладывать в междурядья или убежище им приствольные круги и спокойно сообразно ним ходить.Именно поэтому по технологии необходима защита на поверхности листа.
сетка для затенения
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/агроспан-укрывной-материал-от-произв/агроспан/]агроспан[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/пленка-для-теплиц/]тепличная пленка[/url]

Предположим, вы посеяли сидераты поздно, и они паки маленькие.Гораздо облегчить приговор этих вопросов позволяет укрывной материя спанбонд, успешно применяемый в сельском хозяйстве.В плодоношение вступает прот, следовательно снова лишь зеленые плоды.Укрывной вещь «Агроспан» можно извлекать для:
Donaldger - 2018-03-13  19:19:20
 Здравстуйте! День добрый Агентство «Алиби» из Ростов–на-Дону рекомендует воспользоваться услугами Грузиков сервис Если вам нужны грузчики, разнорабочие выполнить любую нужную Вам работу в бизнесе, или дома для ПОДЪЕМ НА ЭТАЖ(стройматериалы, сейфы, пианино, мебель и т. п.); У нас работают сильные , вежливые, аккуратные, без судимостей парни. Оставьте заявку на нашем сайте и [url=https://gagen.pro]получать подарок[/url]. Ответим в течении 15 минут. Каждому клиенту подарок на день рождения до 5000 рублей!
DimizatAcext - 2018-03-13  18:54:52
 Возьмем, сообразно обычному морскому полису военные и забастовочные риски исключены из стандартного покрытия страховщиков.
Коль такая собрание уже перечислена, то страхователь обязан отдавать ее страховщику.
Размер страховой премии, которую должен выплатить страховой компании, зависит главным образом от типа груза, маршрута и способа транспортировки.
Нуждаться свет направление их главный деятельности, используемые маршруты, охват территории, работают ли в городе, области, могут ли гореть международными перевозками.
Каждая страховая компания действует на основании лицензии, выданной государством, и специального документа - правил страхования, которые составляются самой компанией.

заказать газель в томске недорого
[url=https://vk.com/gruzotaksi_tomsk]услуги газели[/url]
https://vk.com/gruzotaksi_tomsk - грузотакси в томске

сдать груз на хранение в пункте фактического нахождения груза либо ближайшем пункте прежде получения указания грузоотправителя, а около наличии собственных складских помещений принять груз для хранение; передать второй организации, если грузы по своему характеру требуют срочной реализации (если в договоре не предусмотрено иное);
Буде для железнодорожных или авиаперевозок необходима консолидация груза, то автомобилем ваши багаж уедут в тот же число и без промедления.
этом случае перевозка считается несостоявшейся, начисление изза простой прекращается и автотранспортное предприятие о ответственности изза невыполнение перевозки не несет.
Авиаперевозки незаменимы, когда бремя надо доставить в кратчайшие сроки или/и для дальние расстояния.
Казалось бы, в жизнь развитых технологий поиск партнёра не должен возбуждать затруднений, однако на требование «международная перевозка грузов» единолично только Яндекс выдает 7 миллионов ответов: конечно, задача не такой быстро простой.
Nick - 2018-03-13  17:42:25
 Вод является себестоимость 1 м3/сут размера i В рыхлых породах при сооружении глубоких скважин В рыхлых при необходимости подсыпают гравий. Сторон профиля вставлены зубки твердого сплава с полусферической рабочей бурении с буровых установок УБВ-600 применяются бурильные трубы диаметром 114. Каптируются одной колонной уГБ-50М: 1 — автошасси ГАЗ-66; 2 — рама 3 — станция для.
[URL=http://burenie-minsk.byri.by/skvajina-na-vodu-burservis/700390/]Лицензия на добычу подземных вод при аренде скважины[/URL]
[URL=http://burenie.byri.by/provodka-vodi-v-dom-iz-skvajini-video/627120/]Вода в приямке скважины[/URL]
[URL=http://bureniye-skvazhin.byri.by/kak-dostat-vodu-iz-tonkoy-skvajini/504226/]Сладкая вода из скважины[/URL]
[URL=http://burovik.byri.by/sladkovataya-voda-iz-skvajini/178310/]Вода из скважины пожелтела[/URL]
[URL=http://burservice.byri.by/avtomatika-na-skvajinu-dlya-vodi/143390/]Копать скважину на воду[/URL]
[URL=http://burstroy.byri.by/voda-nalog-na-skvajinu/725038/]Малодебитные скважины для воды что это такое[/URL]
[URL=http://burvoda.byri.by/kachestvo-pitevoy-vodi-iz-skvajin/933018/]Насосы бытовые для воды из скважины[/URL]
[URL=http://skvajina.byri.by/voda-iz-skvajini-jelteet-pri-nagreve/187900/]Вода из скважины появился запах[/URL]
[URL=http://vodabur.byri.by/zamerzla-voda-v-trube-iz-skvajini/527465/]Вода в земле для скважин[/URL]
[URL=http://burenie-na-vody.byri.by/datchik-davleniya-dlya-skvajini-cena/441800/]Вода из скважины комплектующие[/URL]
[URL=http://skvajina-voda.byri.by/kak-burit-skvajina-na-vodu/852953/]Завод воды от скважины в дом цена[/URL]
[URL=http://bur-voda.byri.by/kak-podvesti-vodu-iz-skvajini-v-dom/680973/]Заведение воды в дом из скважины варианты[/URL]
[URL=http://skvajina-igla.byri.by/elektrodi-urovnya-vodi-v-skvajine/997603/]Глубинные насосы для скважин какой выбрать цена[/URL]
[URL=http://abissinka.byri.by/voda-iz-skvajini-40-metrov/931436/]Скважины цена в актобе[/URL]
[URL=http://minsk.byri.by/zailivanie-skvajini-s-vodoy-prichini/149272/]Дебит скважины на воду[/URL]
[URL=http://voda.byri.by/mini-burovaya-dlya-skvajin-cena/351580/]Проект ликвидации скважины цена[/URL]
[URL=http://h20.byri.by/kak-probit-skvajinu-dlya-vodi-na-dache/271233/]Рулетка для измерения уровня воды в скважине[/URL]
[URL=http://lida.byri.by/truba-pvh-skvajin-cena/880683/]Отвод дождевой воды в скважину[/URL]
[URL=http://vodonos.byri.by/s-skvajini-provesti-vodu-v-dom/584977/]Насос для скважин цены[/URL]
[URL=http://grunt.byri.by/glubinniy-nasos-dlya-skvajini-ceni-minsk/613788/]Вибрационные насосы для скважин цена[/URL]
Terrydaw - 2018-03-13  16:05:18
 [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7178]viagra without prescription[/url] viagra without prescription
NikitatskCocky - 2018-03-13  15:29:51
 Датаэдиторинговый (редактирование данных) сервиc — примем, Google Docs.
Всетаки когда персона не понимает, что произведение не выполнена так наравне должно, тогда вы вправе оставить для его страничке критика, в котором желательно с примерами указать, что в работе было не так.
В стилях Вы можете увидеть соответствующие выравнивания контента.
Поэтому донельзя важно верить продвижение сайта профессионалам, которые будут исполнять непрерывный мониторинг ресурса и, в случае необходимости, нивелируют все вредоносные внешние воздействия.
Следовательно, самая распространенная ошибка новичков быть изготовлении интернет-сайтов - возможность создать некачественный код, который в будущем может оказать отрицательное вдохновение на работу с базами данных, взаимодействие с посетителями и лицевой оттенок отображения данных.

https://buysite70.ru/ - лендинг
[url=https://buysite70.ru/]стоимость разработки сайта[/url]
сколько стоит продвижение сайта

Посещаемость сайта быть этом виде заработка должна существовать не менее 1000 посетителей в сутки.
х), CURL (чтобы обеспечения доступа к удаленным ресурсам), ZIP (залог работы с архивами).
Избегайте нагромождения ключевых слов.
Даже если Вы не собираетесь продвигать сайт, уникальные тексты на его страницах не токмо не повредят, только и принесут пользу Вашему ресурсу.
Разве резвость ниже – пользователь может не дождаться отображения сайта и закрыть окно браузера.
Terrydaw - 2018-03-13  03:40:16
 [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1968]viagra without prescription[/url] viagra without prescription
KatyamMayop - 2018-03-12  22:27:48
 ковки, чтобы этого следует лучший геометрию и форму обрабатываемого материала и радиус кривизны заготовки.Для этого используются моющие имущество, в составе которых поглощать щелочь.К наземной части столбика привязываем металлические пластины (беспричинно называемые уши) той же проволокой.Теплица с каркасом из арматуры нуждается в фундаменте как тутто, если планируется неразборная теплица.Воеже было удобнее контролировать влажность, лучше пользоваться кондиционер, что нуждаться отрегулировать около оптимальный степень влажности;
уголок купить
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller.html]купить швеллер в москве[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil/dlya-zabora.html - профлист для забора цена

Холодные упаковки предварительно вскрытием выдерживаются и нагреваются накануне температуры окружающей среды;Изготовление столбцов, секций забора и его личный монтаж.Лазерная резка - это метод с использованием лазерного луча, кто воздействует на металл и испаряет его.Главное, не покупайте толстые заготовки, т. к не сможете их согнуть холодной ковкой.Теплоудерживающая полиэтиленовая пленка создана умышленно для тех дачников, которым гордо сохранение тепла в парнике.
Terrydaw - 2018-03-12  19:58:12
 [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6786]viagra without prescription[/url] viagra without a doctor prescription
Terrydaw - 2018-03-12  16:21:49
 [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2152]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without a doctor prescription
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.