Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Trevorhob - 2018-02-23  09:12:57
 Hi! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!
[url=http://viagrapego.com/]viagra for men[/url]
viagra or sildenafil
viagra for women
Trevorhob - 2018-02-23  09:10:53
 cialis mexico

cialis generic

cialis contraindications

[url=http://cialispego.com/]cialis without a doctor prescription[/url]
Trevorhob - 2018-02-23  07:55:13
 Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don't know why I can't join it. Is there anybody having the same RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!!
[url=http://viagrapego.com/]generic viagra prices[/url]
viagra delayed reaction
viagra prices
Trevorhob - 2018-02-23  07:54:55
 cialis best price

buy cialis online

cialis before and after

[url=http://cialisttk.com/]cialis without a doctor prescription[/url]
Trevorhob - 2018-02-23  06:39:08
 is cialis a controlled substance

generic cialis

cialis lilly

[url=http://cialismsnrx.com/]cialis que es
[/url]
Trevorhob - 2018-02-23  06:36:54
 Nice post. I lea
something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be interesting to read through content from other authors and use something from their sites.
[url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]viagra for sale uk[/url]
viagra za zene
viagra for sale
Trevorhob - 2018-02-23  05:33:25
 is cialis covered by insurance

cialis without a doctor prescription

cialis without a doctor prescription

[url=http://cialispego.com/]cialis 10 mg cost
[/url]
Jerrysmary - 2018-02-23  04:48:38
 [ПРИВАТНЫЙ КУРС] Зарабатывай онлайн от 11517 руб. за сутки.: http://googlenoomon.info/r/07/?p=2101

американские интернет сайты для заработка
моментальный заработок интернет
сайт для заработка в интернете реальных денег
нужно ли платить налог на заработок в интернете
как заработать 100 тысяч за месяц в интернете
Trevorhob - 2018-02-23  04:30:30
 cialis efectos secundarios

buy cialis online

cialis vs levitra

[url=http://cialispego.com/]buy cialis online[/url]
Trevorhob - 2018-02-23  03:26:49
 cialis for bph

cialis generic

cialis dosage recommendations

[url=http://cialispego.com/]cialis prices[/url]
Trevorhob - 2018-02-23  02:17:14
 First off I would like to say excellent blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head before writing. I've had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints? Appreciate it!
[url=http://viagrapego.com/]boots viagra over counter[/url]
viagra ove
ight
viagra price
Trevorhob - 2018-02-23  02:12:57
 cialis 5mg coupon

cialis generic

cialis bph

[url=http://cialispego.com/]buy cialis online[/url]
ErnestDig - 2018-02-23  01:46:15
 блок питания роутера;Бесплатные внутрисетевые звонки,Таким образом, вы дадите команду обмена пакетами с указанным удалённым устройством. Если без роутера прыть нормальная, значит предлог в нём. Возьмем, сцепление на 53,3 кбит/с с V.44 может передать накануне 53,3 ? 6 = 320 кбит/с, используя невинный текст. Воеже подобного не происходило, важно мгновенно же выяснять интересующие моменты, до того как заключен договор. Некоторые операторы связи, предоставляющие dialup, ответили на однако увеличивающуюся конкуренцию, понижая тарифы к значениям 150 рублей в луна и делающие dialup привлекательным выбором для тех, который просто желает заглядывать электронную почту тож просматривать новости в текстовом формате. В 1983 году принят единый протокол TCP/IP и сеть получила современное название. Подключение с надежным провайдеромОдними из самых популярных сервисов в наше период являются:Содержание [скрыть]
офис ттк в сыктывкаре адрес
[url=https://syktyvkar.ttk.ru.com/sposoby-oplaty/]ттк оплата[/url]
https://syktyvkar.ttk.ru.com/o-kompanii/ - провайдер

Свет идентификатор путы, закрывающий инфраструктуру и единоличный для всей логической козни (SSID);Современные видеокамеры зачастую оснащаются дополнительными функциональными возможностями, такими как:4 ПримечанияЭто канал частоты, сообразно которому будет выходить передача данных. Не забываем и о финансовых показателях. Потом этого рекомендуем проверить скорость интернет-соединения точно сообразно силок, так и по Wi-Fi. Снедать различные анонимайзеры, которые скачать не составляет особого труда. Саппорт - весомо произносят самые грамотные. Надеемся, информация в данной статье поможет Вам в выборе надежного интернет-провайдера в Запорожье!Поставьте антивирусные и антишпионские программы (Kaspersky, ESET CUE32, Dr.Web, Panda, которые можно приобрести в компании АКАДО-Екатеринбург),
Trevorhob - 2018-02-23  01:00:28
 WOW just what I was looking for. Came here by searching for %keyword%
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra over counter[/url]
viagra bestellen
viagra australia
Trevorhob - 2018-02-23  00:58:18
 cialis on sale

buy cialis online

cialis goodrx

[url=http://cialismsnntx.com/]cialis without a doctor prescription[/url]
GregoryWhags - 2018-02-23  00:27:32
 Опять преимуществом использования высоких столов является то впечатление, если персона хорошо ощущает все приманка члены, через кончиков ног до пальцев.1.Наиболее подходящие габариты. Господство, которое нанимает служащий на работу, надо предоставить своим сотрудникам комфортные рабочие условия. Мебель чтобы руководителя должна подчеркивать его человек, а так же быть удобной и продуманной. Мебель чтобы работы в офисе нуждаться приобретать, отталкиваясь через специфики деятельности. Всетаки у такого варианта существуют и значительные минусы:Для нынешний сутки офисная мебель эконом класса представлена широким ассортиментом во многих специализированных магазинах. Жесткие сиденья производятся из эластичных материалов: дерево, соломка, металл. Отличным вариантом является встроенный шкаф-купе, в него дозволено спрятать и документацию, и верхнюю одежду. Дабы эстетичный вид дивана и кресел сохранялся более продолжительное срок, надо пользоваться специальные составы чтобы кожи, в часть числе и с красителями, чтобы вознаграждать былой цвет.Для того дабы с ее выбором не ошибиться, стоит подумать о часть, какую функцию довольно выполнять обстановка в различных частях пространства офиса.Вконец зачастую в офисах обстановка чтобы персонала выполняется из металла и сочетается с элементами и вставками из стекла. Разновидностей мебели из разных марок металла, отличающихся по цене, довольно много. И в этом случае вас ждут здесь сплошные достоинства:
компьютерное кресло
[url=https://citymebel59.ru/dlya-personala.html]кресло компьютерное купить в перми[/url]
https://citymebel59.ru/ - мебель для офиса

Мягкая мебель в офисе – это знак достойного вкуса и респектабельности. Для нынешний день наша обстановка, по отзывам покупателей, имеет оценку высшего качества, а сервис компании передовым.Благодаря техническим характеристикам каркаса, алюминиевые офисные перегородки дозволительно пользоваться ради составления различных по сложности конструкций с высотой до 6 м. Точно альтернативу пластику дозволительно пользоваться мягкую резину сиречь материалы для основе ПВХ. Подлокотники, высь и угол кресла непременно должны регулироваться. Их цель – сообразно особенностям офиса и архитектуры здания создать такую обстановку, которая довольно отвечать индивидуальным потребностям бизнеса, где каждая деталь интерьера, офисная обстановка и другие элементы будут находиться на своем месте. Соответственно их дозволительно пользоваться и в совокупности и в качестве отдельно стоящих элементов интерьера. Материалы изготовленияК рабочим кабинкам и другим помещениям, обустроенным с помощью офисных перегородок, должен подвести коммуникации. Но все-таки основное уважение гостя, заселившегося в часть, в большинстве случаев привлекает именно сбруя жилого помещения. ПодлокотникиМатериалы ради производстваКроме материала также важна и форма. Мебель для начальства обычно изготовлена из натуральной кожи, и знатных пород дерева. Некоторый предпочитают закупать обстановка для собственной компании частями, примем, столы тож стулья. Ради красоты элементов интерьера наносят для них верхний тонкий слой из древесины (шпон). Именно следовательно обстановка должна быть опрятной, одинаковой и презентабельной. Кресло руководителя, в котором сидит босс довольно выгодно трепать сообразно глазам высокой стоимостью, качеством, цветом и материалом.
Trevorhob - 2018-02-22  23:44:11
 cialis vs tadalafil

cialis soft


cialis 10 mg price

[url=http://cialispego.com/]cialis without a doctor prescription[/url]
CharlesPer - 2018-02-22  23:09:04
 Ограничения в размере 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста касается только случае избрания упрощенного порядка взыскания алиментов, то есть в случае получения судебного приказа. Поэтому это очередной документ, который действует только в теории и на бумаге!В то же срок, в крупных акционерных обществах даже 1% акций может доход чувствительный содержание акционеру, и лишение корпоративных прав может рассматриваться им будто недостаток права собственности.В основу ряда шаблонных рекомендательных заключений органов опеки и попечительства и решений суда, словно статут, возлагается дискриминационный воззрение 6 Декларации прав ребенка, провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г., по которым малолетний дитя, помимо исключительных обстоятельств, не может быть разлучен со своей матерью.8. В результате рассмотрения дела АМК установлено, что rum (ром) и пойло алкогольный сильный «тростника» является различными продуктами, которые отличаются приятель через друга своими потребительскими свойствами, а потому распространение ложной информации о виде продукции при маркировке напитков Общества квалифицированы по ст. Следовательно, при условии наличия у предприятия необходимых видов деятельности в ход 3-х лет, такая строение имеет власть оказывать услуги по проведению аукциона в процедуре банкротства.Открыли фирму, набрали штат, приобрели кофейный инструмент, компьютеры и современную оргтехнику, назначили высокие зарплаты, а эффективность работы низкая, результата ноль, повиновение хромает. 67 указанного Законопроекта уменьшается срок проведения торгов с 15-ти накануне 3-х дней. 93 СК Украины, имеет оценочный характер и подлежит доказыванию стороной в соответствии с ч. Пассажиру этой авиакомпании было отказано в регистрации на путь, причем основанием отговоркой послужил как сбой в системе. Учитывая преобладание этого вопроса чтобы дальнейшей практики регулятора и интересов бизнеса, тем интереснее довольно охранять после развитием событий в указанных делах. Социальными работниками организуется встреча правонарушителя с жертвой присутствии родственников правонарушителя, адвокатов, представителей полиции. Опричь этого, строй раздельности, действует также и чтобы пассивов супругов – каждая из сторон лично отвечает своим имуществом за любые долговые обязательства, взятые ею во сезон пребывания в браке. Что с такой аргументацией трудно предполагать, поскольку внесение вклада в форме имущественных прав, в т.ч.
адвокат по семейным делам краснодар
[url=https://juristkrasnodar.com/uslugi/trudoviy-spory.htm]взыскание задолженности по заработной плате[/url]
https://juristkrasnodar.com/uslugi/zilichnye-spory.htm - юрист по недвижимости

Нормы антимонопольного законодательстваПравовая место сообразно делу Drained v. Исключая этого, вынося приговор, ценитель должен «сопоставить свое интуитивное эмпирическое познание справедливости с мерилом равенства быть разделе имущества».Следовательно, чтобы получить положительное решение суда о предоставлении разрешения для вывоз ребенка за границу без согласия одного из родителей, нужно обосновать обстоятельства того, сколько дальнейший из родителей охотно не дает одобрение для вывоз ребенка ради границу, выезд отвечает интересам ребенка, а также определить четкие сроки и страны, куда планируется выезд. Именно следовательно возникают вопросы: какая из операций является объектом налогообложения акцизным налогом с реализации горючего и с какого момента возникает необходимость уплаты налога. 171 Семейного кодекса личной мысли ребенка относительный определении места его проживания с одним из родителей быть условии, когда дитя может выразить свою позицию. Всетаки в этом аспекте важное территория занимает судебная круг о признании брачного договора недействительным, которой многократно не уделяется долг высота внимания. Относительно понятия «расчеты» обратимся к Закону «О платежных системах и переводах средств» от 05.04.2001 г.Вызов о подтверждении аккредитивов первоклассными банками больше не применяется присутствие условии, сколько такое кредитное финансирование гарантировано иностранным ЭКА, страна регистрации которого официальную рейтинговую оценку не ниже категории А. Беспричинно же рука договора не может в судебном порядке обязать ТПП Украины обнаруживаться сертификат о форс-мажорные обстоятельства. Не следует благоволить двусмысленности и противоречий. 37 Начало «О внешнеэкономической деятельности», а именно: наложение штрафов, применение индивидуального режима лицензирования, временное приостановление внешнеэкономической деятельности. Регистрация прекращения АО, присоединяется. Постоянно это свидетельствует о книга, который в механизме squeeze-out и sell-out мы имеем вещь важное и жизнеспособное.Фактически, «невыгодным материальным положением» дозволено считать любое отступление через равного разделения прав на имущество, а вот который считать «слишком невыгодным положением» - это уже, наравне говорится, для мнение супругов на момент его подписания сиречь суда. То есть совершение одних действий, определенных Законом якобы недобросовестная конкуренция, в соответствии с одной ст. сообразно общему праву совершенно наследство супругов, а также достояние, которое принадлежало жене предварительно брака, находилось в собственности мужа. Коли вам трудно защищаться, юрист сообразно трудовым спорам поможет. не является международным договором, а считается международным политическим документом, соответственно, задача ее ратификации даже не представляется возможным, применение национальными судами дискриминационного принципа 6 Декларации является безосновательным и необоснованным, а также прямо противоречит ст. В любом случае, чтобы подтверждения доказательств около проведении переговоров и перед судебного сбора документов сообразно каждому конкретном делу, не лишним довольно обманывать необходимые виды судебных экспертиз, бесчисленный спектр которых предоставляет средоточие судебных экспертиз "Эксперт-Профи". Беспричинно, сообразно Гражданскому кодексу Парагвая, приобретенное во время гражданского брака имущество распространяется режим общей совместной собственности в случае, коли стороны проживали семьей более 4 лет. 11 НК предусматривает наложение штрафов, причем их величина устанавливается в зависимости от суммы неуплаченного налога. Присутствие этом согласие положениям ст.
Trevorhob - 2018-02-22  22:29:47
 cialis ove
ight

cialis without a doctor prescription

cialis mexico

[url=http://cialismsnntx.com/]cialis prices[/url]
Trevorhob - 2018-02-22  22:27:40
 When someone writes an post he/she maintains the image of a user in his/her brain that how a user can be aware of it. So that's why this article is outstdanding. Thanks!
[url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]viagra over counter[/url]
viagra for heart
generic viagra 100mg
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.