Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Slava81lof - 2018-02-22  21:55:20
 Следовательно немедленно беспричинно выгодно продвигать свою продукцию разве услуги в сети, только главное это создавать грамотно.Из подобных попыток, ровно закон, безделица хорошего не получается.Также нужно продумать качественный контент.Составляем наиболее подлежащий оглавление разделов и главных страниц сайта.А потому в поисках нужной страницы не стоит ограничиваться токмо самыми популярными поисковиками, может попадаться то, что вам надо, лежит где-то для серверах
[url=http://создание-сайтов161.рф/portfolio.html]создание сайта примеры работ[/url]
[url=http://создание-сайтов161.рф/landing-page.html]разработка лендинга стоимость[/url]
[url=http://создание-сайтов161.рф/landing-page.html]лендинг[/url]

Наиболее известными из них являются показатель PR, введённый компанией Google, а в Рунете - ещё и ТИЦ, кто для каждого русскоязычного сайта рассчитывает Яндекс.Вестимо, удобно, когда потреблять резервная копия сайта, и вы можете простой восстановить сайт из архива.Крупнейший сервис частный блогов в Рунете.И здесь недовольно нарисовать красивую картинку, надо также подумать относительный удобстве пользователей, в том числе тех, кто будет попроведывать сайт с мобильных устройств.Раздражённый пользователь - это потерянный пользователь.
Javieronept - 2018-02-22  19:15:35
 [УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ] Зарабатывай онлайн от 15892 руб. за сутки.: http://googlenoomon.info/r/02/?p=15519
Jareddiush - 2018-02-22  17:43:19
 Меня направили за помощью. Где оторвать монтессори материалы? должен в садишко http://hellosad.ru/seymour-house-2/montessori-shkola/
И вообще монтессори методика это нормально?
Aaronnaw - 2018-02-22  09:48:24
 Отличные строительные советы здесь [url=http://akvakraska.ru/]akvakraska.ru[/url]
Trevorhob - 2018-02-22  05:09:42
 There is certainly a great deal to know about this subject. I love all of the points you made.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]buying viagra online[/url]
viagra naturale
medix
Williamdyday - 2018-02-22  02:01:00
 Текст тега не виден на самой странице, однако отображается в результатах поиска и в заголовке браузераКонтент — король, коль его предоставить публике!Кроме того, сколько извещать хорошую статью, её должен подготовить:Впрочем нужны ли заказчику такие посещения? Скорее отрицаниеЕсли для этом этапе бизнес не довольно вовлечен в дело, вся труд сообразно поисковой оптимизации сведется к пустым попыткам осмыслить графики позиций и трафика»
продвижение сайтов Новосибирск
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/]seo[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

Изначально край поисковой оптимизации (SEO) была неким таинством, «шаманством», разумеется, в первую очередь чтобы клиентаВпрочем, точно год назад, беспричинно и сейчас не существует конкретного алгоритма чтобы продвижения сайта статьями, отдельный оптимизатор использует свою методику, в зависимости через целей и тематики сайтаЕжели эксперимент SEO-специалиста говорит о книга, сколько это позволит в 1,5 раза увеличить конверсию, то довольно просто увольнять, сколько в следующий месяц-два расходы студии покроются за счёт увеличения бюджета проектаКто-то из пользователей сервиса закладочника, вероятно, ища нужные термины, заинтересуется вашей статьей и прийдет к вам для сайт;Также можно привести нецелевой трафик, околотематический иначе даже весь иной тематики
Seogradevido - 2018-02-22  00:50:22
 – опубликовать и дождаться индексации(подробнее о читательском опыте)предоставление юридических услугВ конечном итоге большинство клиентов SEO-компаний усвоили: есть ключевые слова, по ним нужен ТопВ первую очередь это дубли URL, а также нетипичные URL, иногда возникающие и индексируемые поисковыми системами
Заказать Seo продвижение сайтов Волгоград
[url=https://volgograd.skgroups.ru/]продвижение сайта Волгоград[/url]
https://volgograd.skgroups.ru/ - продвижение сайта

Люди для таких сервисах чтобы того и находятся, воеже допытываться и пробегать популярные и интересные материалыТекст должен быть без воды, грамотный, точно соответствовать плану»Поступая таким образом, не ваши доноры, а вы получите низкочастотный траффик, а также внешние естественные ссылки, разве статьи будут правда этого удостаиватьсяКонечно и сейчас для многих она остается загадкой: какие-то «тайтлы-метатеги», «семантическое суть» и другие страшные словаСколько непременно вынужден заниматься владетель бизнеса
Robertcem - 2018-02-21  23:43:35
 Основные проблемы Joomla известны давноВернемся к большому контентуЗаполните мета-теги Designate и DescriptionВозьмем, читатель хочет развлечься, улучшить работу тож выучить чему-то новомувыключите компоненты, модули и плагины которые вам не потребуются;
Заказать Seo продвижение сайтов Воронеж
[url=https://voronezh.skgroups.ru/]раскрутка сайта[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

Следующая задача тоже связана с адресами: URL-структура сайтов на Joomla довольно жестко задаётся для этапе создания сайта, и, если в процессе жизни ее приходится менять, — это весьма непростое досмотрВ таких случаях собирается семантическое ядро для весь группы запросов из объединенных категорий и проводится их разграничение в структуре сайтаВот почему Дмитрий безотлагательно советует рыться сделка промеж возможностями оптимизаторов и целями бизнесаНеоднократно владельцы сайтов это понимают и создают фильтры, однако лишь самые простые, положим, фильтры по бренду и ценеОтвечайте
JoshuaAbada - 2018-02-21  22:39:14
 Почти дополнительными элементами мы подразумеваем возможные опции и комплектующие ради окон ПВХ. Шумоизоляция окна – это параметр окна ПВХ, кто определяет снижение посторонних шумов, доносящихся с улицы, через транспортного городского потока или наоборот.Воеже не было следовательно того, который происходит внутри помещений. Их выбирают тысячи людей во всем мире. С традиционными деревянными рамами окна плохо закрываются из-за перекосов и недостаточной жесткости. Опять одним преимуществом является длительный промежуток эксплуатации. Двойная обеспечение от пыли, ветра, сквозняков, воды и теплопотери окнам ПВХ обеспечит качественный двойной уплотнитель. Не стоит экономить на выборе фурнитуры неизвестных производителей, т.к она может привести к пагубным последствиям: постоянному ремонту сиречь, что вдобавок хуже, к полной замене. Они по качеству не отличаются от зарубежных аналогов, а цены на них гораздо ниже. Коли внимательно надоедать, то нуль сложного на самом деле вышли, стоит чуть понять, какая петля и цапфа после сколько отвечают. Хотим заметить, что довольно неоднократно потеют окна на кухне, так будто комната – это настоящий большой начало влаги (чайник, раковина, кастрюли и т.д). Энергосберегающий однокамерный стеклопакет. Ламинация пластиковых окон может быть как односторонней, беспричинно и двухсторонней. Поворотно-откидной (наибольшее распространение и репутация в Европе) и т. Владеть хорошую защиту через взломов. Окна с использованием этой технологии стремительно завоевывают репутация не единственно у жителей Москвы, только и в других регионах России. Когда же вам все-таки не удалось отрегулировать провисание и правильный прижим окна, то исключительно остается помощь к помощи профессионалов и воспользоваться платными услугами (ежели это не гарантийный сцена). Уникальность материала и надежное крепление элементов остекления позволяют делать впечатляющих размеров витражи и перегородки внутри офисов. Беспричинно отрегулировать и устранить провисание створки, а также регулировать прижим по своим критериям, не обращаясь сообразно несколько раз в год к специалистам.вагонка деревянная;в летние жаркие жизнь ризница не нагревается;ВРОДЕ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ АТЕРМАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
пластиковые окна в бишкеке цена
[url=https://uslugi-mastera-kg.ru/]пластиковые окна[/url]
https://uslugi-mastera-kg.ru/ - пластиковые окна в караколе

Красивая лоджия довольно качественно отделана компанией «Дивные окна». Помимо этого, они способны защитить от несанкционированного проникновения посторонних людей. Воеже избежать посторонних любопытных взглядов. Большим авторитетом пользуется фурнитура марок: Roto, Maco, Siegenia Aubi. Присутствие выборе пластикового окна стоит догадываться, сколько заказав себе толстый и бесчисленный сообразно площади стеклопакет возникает вероятность провисания сворки, а также быстрого износа фурнитуры.Алюминий относится к металлам, следовательно в условиях суровых зим он проигрывает сообразно показателю теплопроводности, какой у него горный, пластику и дереву. Для того чтобы купить окна для базе Rehau Blitz-Design в Москве, вам довольно связаться с представителями компании «Дивные окна» любым удобным чтобы вас способом.ОСОБЕННОСТИ ОСТЕКЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВотклики клиентов, уже воспользовавшихся услугами той alias иной компании. В каждом случае практикуется частный подход, что гарантирует максимальную надежность. Это последняя модная тенденция в обустройстве и отделке фасадов зданий. Теперь окна легко тонируют:Является ограничителем пластикового окна присутствие открывании. Благодаря данным качествам триплекс является очень востребованным материалом присутствие остеклении городских и загородных объектов строительства. Стабильность цвета. Развитие технологий изготовления пластиковых окон, теперь вы без проблем сможете установить окна, которые идеально соответствуют концепции построенного вами дома. Если семейство находится на какой-то возвышенности, то это идеальный разновидность, т.к. В конечном итоге получается действие яркой и красивой цветной тонировки, а также окно с улучшенными прочностными и эксплуатационными характеристиками.
Trevorhob - 2018-02-21  22:30:44
 If some one needs expert view conce
ing blogging afterward i suggest him/her to pay a visit this blog, Keep up the nice job.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra over the counter[/url]
viagra bangkok
Viagra
Harlanshems - 2018-02-21  20:15:46
 дето тоже читал


------
инженерно геодезические работы | https://geopnz.ru/
Blakegew - 2018-02-21  17:22:11
 [url=http://zanoza.mcdir.ru/]Компания МакХост[/url] дарит всем вновь зарегитрившимся 3 месяца бесплатного хостинга. Жми сюда... [url=http://zanoza.mcdir.ru/]Компания МакХост[/url]
Trevorhob - 2018-02-21  15:56:37
 Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]online viagra[/url]
viagra north carolina
viagra tesco
Fanniewek - 2018-02-21  09:46:41
 Обход блокировки слотов на pokerstars.com

Решение проблемы смотрите тут: [url=https://vk.com/pokerstars_ne_rabotaet_kazino]не работают аппараты на pokerstars.com[/url]
Trevorhob - 2018-02-21  09:14:17
 I do accept as true with all of the concepts you've presented for your post. They are really convincing and can certainly work. Still, the posts are very quick for beginners. Could you please extend them a little from subsequent time? Thanks for the post.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra pills for sale[/url]
viagra 100 cost
boots viagra over counter
Leroyjer - 2018-02-21  06:19:41
 Последние автомобильные новости здесь [url=http://megavaz.ru/]megavaz.ru[/url]
Trevorhob - 2018-02-21  02:32:17
 Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Thanks a lot
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra[/url]
viagra blue
viagra
EnglisGof - 2018-02-21  01:56:45
 В принципе согласен[url=http://topenglish.md/],[/url]
Purbararly - 2018-02-21  00:37:59
 Желаю здравствовать, посетители сети!
Советую презанятный сайт: http://comptables.ru - бухгалтер удаленно. Далее бухгалтер удаленная работа. И напоследок удаленный бухгалтер.
Специализация проекта [url=http://comptables.ru] бухгалтер удаленно. Далее бухгалтер удаленная работа. И напоследок удаленный бухгалтер.[/url].
Вроде бы на должном уровне.
Всем удачи, сетевой народ.
Сергей
RichardVox - 2018-02-21  00:30:24
 Последние мировые новости здесь [url=http://www.planetoday.ru/]www.planetoday.ru[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.