Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10303)
Степан - 2017-12-24  11:03:12
 Мы платим за лайки! - Оплата по требованию!

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получить за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

Вам достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. > http://click-likes.tk/ <

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
Степан - 2017-12-24  11:03:05
 Мы платим за лайки! - Оплата по требованию!

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получить за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

Вам достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. > http://click-likes.tk/ <

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
Wellenkew - 2017-12-24  06:43:45
 Привет.
Вы хотите вы учить английский? Рекомендую вам сайт http://englishwell.biz/
На нем вы найдете множество видеоуроков для самостоятельного изучения английского языка.
Edmondquick - 2017-12-24  06:21:31
 Новости всего мира - самая актуальная информация на портале Убоп
[url=http://ubop.net.ua]Новости всего мира - самая актуальная информация на портале Убоп...[/url]
AnastasiyaThori - 2017-12-23  23:53:59
 Не доверяю людям, которые не любят животных
[url=https://loveawake.ru/anastasiya105955/]Познакомлюсь:
с Мужчиной [/url]
в возрасте 26-40 лет
Цель знакомства:
Дружба и общение,
Любовь, отношения,
Брак, создание семьи,
Рождение, воспитание ребенка,
Занятия спортом,
Совместное путешествие
Семейное положение:
Не замужем
Типаж
Знание языков:
Русский
У меня есть
Собственность:
Автомобиль
Питомец:
Собака
Автомобиль:
BMW, 3er 320
DimaTskdiasp - 2017-12-23  20:58:01
 Экспедирование отправок 9
Кроме перечисленных основных типов договоров страховые компании могут заключать контракты для страхование сопутствующих рисков, скажем убыток, кто может возникнуть в связи тем, сколько из-за политических либо иных событий ради пора перевозки груза его цена изменится тож товар не довольно поставлен вовсе.
Причём вариация наиболее доступный в финансовом отношении.
Страхователь сообщает страховщику весть о каждой перевозке (выкройка сообщения устанавливается договором) прямо в число отправки груза, а страховщик в течение суток выдает полис на конкретную отправку и выставляет счет на оплату страховой премии.
Коли для железнодорожных или авиаперевозок необходима консолидация груза, то автомобилем ваши багаж уедут в тот же погода и без промедления.

грузотакси
[url=https://gruzoperevozki-vtomske.ru/]заказать газель[/url]
https://gruzoperevozki-vtomske.ru/ - грузотакси в томске

Такие фирмы оказывают клиенту следующие дополнительные услуги:Около выборе грузоперевозчика стоит обратить забота на такой момент: в хорошей и надежной компании по доставке грузов клиенту ввек предложат выбор.
Рассмотрение вышестоящим таможенным органом навсегда является объективным и законным, а не гарантирующем один почтение мундира.
Перевозки фурами используются не исключительно в крупных сетевых компаниях, однако и в малом бизнесе.
Он обязан объявить цена следующих грузов:
Перед нанесением покрытий они очищаются от грязи, ржавчины и технологических пятен масла.
Decorgom - 2017-12-23  20:20:37
 Заборы для открытой местности могут подчиняться ветровому воздействию, которое может пребывать кончено значительным, учитывая тот факт, который забор из профнастила создает сплошную преграду движению воздушных потоков.Керамзитобетон и керамические блоки лучше всего гармонируют с кирпичными фасадами и штукатуркой, они наиболее соответствуют этим материалам наподобие сообразно физико-химическим характеристикам, так и по технологии применения.Допустима.Как сумма, евровагонка, несмотря на цену, значительно охотнее используется строителями благодаря своим преимуществам:Профиль стандартной вагонкиК недостаткам такого покрытия относится все то же наличие в составе хлорида (в пределах нормы, сообразно заверениям производителей) и вероятность расслоения полотна двери – потом чего внутрь каркаса начнет попадать влага.Гораздо чаще упоминается, который ПВХ весь искусственный материя, и древесина присутствие его производстве не используется.Газоблоки и пеноблоки, присутствие установке внешней отделки требуют наличия вентиляционного пространства — высокая паропроницаемость материалов требует отвода лишней влаги из стены.
[url=кирпич-декор.рф/cat/stenovie-materialy/architect-decor/]архитектурный декор[/url]
[url=кирпич-декор.рф/cat/roof/]кровельные материалы цены[/url]
оголовок забора

Присутствие наличии стеклянных вставок этот вопрос будет решен без лишних слов, который особенно оценят в больших семьях.Как сумма – надзвездный вариант это качественная дверь с небольшими вставками из толстого стекла.Сообразно способам закрывания самыми популярными являются – распахивающиеся, раздвигающиеся и раскладывающиеся двери.Лидерство в этой категории довольно достаточно условным, ведь двери с каждым из типом внешнего покрытия могут быть изготовлены в разных ценовых категориях – с разным наполнением и толщиной самого покрытия.Вагонка софтлайнПо своей плотности морозоустойчивости пенобетон дозволительно сравнить с газобетоном, только он уступает сообразно прочности и точности форм.Расцветка и дизайн профнастила ради забораРазница окраски Допустимо:
AvtorosByday - 2017-12-23  19:42:42
 Различных вариантов исполнения силантов может содержаться масса.Лучше излишний раз изучить информацию о полиролях, посоветоваться со специалистами, боготворить мнения людей на форумах;Иными словами, с через процедуры детейлинга позволительно добиться идеального внешнего и внутреннего вида автомобиля.Дальнейший единожды полируют безабразивным составом ради придания финишного блеска с применением мягких кругов.Это связано с тем, сколько затем полного высыхания полироль для этих участках может проявиться в виде матовых налетов, которые не беспричинно просто довольно удалить.
[url=https://rk-detailing.com/stekl.html]полировка стекла[/url]
[url=https://rk-detailing.com/salon.html]ремонт кожаных сидений автомобиля[/url]
[url=https://rk-detailing.com/kuzov.html]полировка кузова[/url]

Лучше пользоваться шерстяные, быть полировке поролоновым кругом (из вспененного полиуретана) быстрее нагревается поверхность;Основные типы автодетейлинга:Примеры: Chemical Guys — ALL IN 1 POLISH + BEAM & SEALANT, KCU – Deficiency finish blau, Festool – MPA9000Пироги (pies): Такие воски редко используют в пирогах, однако могут находиться нанесены для химстойкие защиты для керамической основе впоследствии длительной выдержки.Для этого используется пневмоинструмент To
ador.
ChelyabMib - 2017-12-23  19:04:34
 Выбирая фрилансера чтобы долгосрочного сотрудничества, я отправляю ему наше руководство сообразно написанию SEO-статей и SEO-текстов, для мы пришли к общему пониманию «благообразный текст» вторично предварительно первого согласованияТестируйте другие :)Полный аудит — объемнее и охватывает больше параметров сайта, а детальное описание инструментов, необходимых чтобы каждого пункта SEO-аудита, — тема отдельной статьи (коли хотите ее увидеть в блоге, пишите в комментариях)Весь может красоваться, сколько оптимальный результат вам принесет запрос, по интенту которого у вас значимое первенствоПозже, если пойдет поисковый трафик, придется распространять ядро запросами из Яндекс
seo продвижение сайта
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/]seo[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/ - Заказать Seo продвижение сайтов Челябинск

Очень гордо произвести благоприятное действие для потенциального клиента, однако не менее важно не портить его в дальнейшемКонтент — это то, следовать чем посетители приходят для сайтС помощью контента дозволительно продвинуть в ТОП10 поиска что нравиться, ежели на это наедаться период«В общем случае, составление семантического ядра в равной степени и механическая, и творческая продуктОптимизируем структуру сайта: делим категории сообразно разделам, расширяем структуры разделов, разделяем группы товаров, создаем много фильтров: хороших и разных
NikitaozCrope - 2017-12-22  23:31:29
 А также в этой папке нам понадобится картинка ради навигации.И зря.Вконец важно избежать дальнейших ошибок именно на этой ранней стадии разработки сайта.Считается, который чем старше сайт, тем выше он довольно в списке выдачи поисковой системы.
разработка сайтов
[url=http://создание-сайтов161.рф/]создание сайта[/url]
http://создание-сайтов161.рф/prodvizheniye_v_sotsialnykh_setyakh.html - продвижение в инстаграм

Общие понятие о сайтеПримеры хороших и неправильных TENUREТим Бернерс-Ли является «отцом» основополагающих технологий веба — HTTP, URI/URL и HTML, чтобы их теоретические основы были заложены ещё раньше.Маловато того сколько они значительно увеличивают эпоха загрузки сайта они жутко выводя из себя.
KarSymvop - 2017-12-22  22:56:12
 Почему мы считаем сайт-визитку удачным отправным пунктом?. HTML - это стандартный народ, кто и сообразно сей погода используется для создания веб-страниц, размещаемых в интернете. Если подобные возможности присутствуют на хостинге, это является плюсом. В этом деле суть, воеже клиент подробно объяснил, который именно результат он хочет увидеть.D – Desire5. Есть как одна вопрос с ними: в большей части случаев пользователь вынужден звать для содействие всю свою семью, для понимать символы в капче.Испытание на создание сайта сейчас огромен.Якобы действуют нетематические ссылки?
заказать web сайт
[url=http://xn---123-43dbomk
p1ckj1biu.xn--p1ai/]создать сайт в краснодаре[/url]
http://xn---123-43dbomk
p1ckj1biu.xn--p1ai/ - создание интернет магазина в краснодаре

Это неизменно обновляющаяся информация и немеркнущий интерес к Вам со стороны заказчиков и партнеров. Пользователь, интересующийся покупкой мебели, вводит в строку поиска: «обстановка» и видит на экране первую десятку компаний, которые предлагают эту услугу. д. К кому обратиться?А для желающих заказать произведение интернет магазина, гордо свет, сколько популярность их интернет-ресурса напрямую зависит от популярности бренда. Убедитесь, что ваш текст и ссылки не содержат грамматических и орфографических ошибок. Ваша задача - исполнять страницы вашего сайта наподобие можно более релевантными этим запросам, а ради этого нужно включить их в текст, имеющийся для странице, в надпись страницы, в названия ссылок, ведущих с других страниц для данную. Тем более того, которое направлено для массовое восприятие.Прежде всего, должен, чтобы потенциальный потребитель был осведомлён о Ваших товарах разве услугах. Какую живость я предпочитаю? 56 Кбит/с? 128 Кбит/с? Флэш иначе html? Малолеток, простой дай мне контент!Четыре важнейших составляющих создания сайта:постоянное совершенствование сайта
Thomascer - 2017-12-22  22:18:15
 Современные конструкции отличный справляются со своими функциями. Установка вашей лестницы производится на месте.Ограждения с металлическими стойкамиПрименение быть изготовлении чуть надежных и проверенных материалов, а также живучесть, в принципе, дозволено объединить в одно достоинство, беспричинно ровно второе непосредственно проистекает из первого. В этом случае изнаночная сторона стекла покрывается особым термостойким красителем, кто проходит дополнительную термообработку. Примерно, в жилых помещениях полы не потребуют дополнительных укреплений, которые нуждаться извлекать к конструкции.Сама понятие стеклянных дверей не нова. С другой стороны, это позволит создать всерьез необыкновенный интерьер и подчеркнуть речь помещения. Новейшие технологии позволяют изменять прозрачность матового слоя, беспричинно сколько вы можете выбрать любую уровень прозрачности.универсальность;
стеклянные двери
[url=https://stekloforce.ru/catalog/steklyannye-dveri]стеклянные двери для бани москва[/url]
https://stekloforce.ru/catalog/steklyannye-dveri - стеклянные двери для бани

Защита на точечном крепленииРаздвижная барьер из стеклапростота и высокая проворство монтажа;Стеклянная барьер в проемЛестничное ограждения с матовым рисунком и деревянным поручнем
Egorkasoasp - 2017-12-22  21:45:35
 И здесь важен задание: будто доставлять контент полезеный людям, что будет индексироваться и понесет вас в топ поисковой выдачи? Для удивление, в интернете все еще существует множество вопросов, для которые никто кроме не дал нужного ответа и тем в которых вторично град чего дозволено извещатьОтрицание для дилемма, изображение первого пункта (2 абзаца)Затронем как три пункта контентной составляющей, самых важных при оптимизации сайта:2Увеличивать структуру разделовВедь результат их труда часто растянут во времени и не навеки очевиден
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_spb]seo продвижение спб[/url]
[url=https://vk.com/prodvizhenie.saitov.chelyabinsk]seo продвижение Челябинск[/url]
[url=https://vk.com/prodvizhenie.saitov.krasnoyarsk]заказать сео продвижение сайта[/url]

Студия — это партнёр, только не инвесторБеспричинно как ассортимент этой категории значительно расширился, мы собрали семантическое суть, для основе которого было расширена строение раздела- разновидности;Умение разбираться в часть, какой интент (мысль пользователя) содержит запрос, и опытность корректно сей интент раскрыть для странице своего сайта (внедрить требование) будут определяющими факторами и сообразно размеру ядра, и сообразно границам таких факторов, чистый частотность и борьба»Это пионер аллюр к завязыванию деловых отношений
поисковое продвижение сайта
DavidLorne - 2017-12-22  13:48:15
 [url=https://specdo.ru/]аренда спецтехники[/url]
Brice94 - 2017-12-22  11:44:30
 We take it that alone a skilful novelist can genius academic fulfilled that’s nothing abbreviated of correct [url=http://hqessay.com/essay-writers-online/depressive-disorders-amongst-university-students-a-good-composition/]http://hqessay.com/essay-writers-online/depressive-disorders-amongst-university-students-a-good-composition/[/url] and brings the paramount results. Narrative essay about a difficult decision i had to make Monsey. Every online attempt jou
o in our network has a foul track-record of providing research and scribble literary works assistance to students. Teaching assistant level 3 essays
Briansag - 2017-12-22  10:37:33
 Итак, фурнитура для стеклянных перегородок, которую мы используем, обладает такими важными преимуществами, вдруг:Стеклянная загородка с рисункомизбыточная гладкость поверхности пола.относительно высокая цена;
cтеклянные душевые кабины
[url=https://stekloforce.ru/catalog/steklyannye-peregorodki-dlya-dusha]стеклянные перегородки для душа москва[/url]
https://stekloforce.ru/catalog/steklyannye-peregorodki-dlya-dusha - фурнитура для душевых кабин из стекла москава

Стеклянные раздвижные двери хорошо смотрятся в интерьере минималистического стиля В помещении с любым дизайнерским решением можно разграничить зоны с через популярных изделий. Посреди фартуком и стеной остаётся зазор почти в четыре миллиметра, то есть когда совсем праздность, дозволено даже старую плитку не совлекать, а крепить стеклянные панели поверх неё. В любом случае, козырек из стекла достоинство которого в нашей компании по-настоящему выгодна, отличается высокими техническими характеристиками.Только существует выбор этому. Благодаря разнообразным техникам декорирования (пескоструйной обработке, цветным пленкам, шелкографии, украшению камнями) стеклянную дверь свободно сделать уникальной и неповторимой.Промежуток внутри помещения обустраивается по-разному. Заведомо, сложно отказываться, который козырек тож навес, расположенные над входом, представляют собой один из ключевых элементов декора. Многочисленные варианты оформления позволяют вписать походить книжный шкаф практически в всякий интерьер как сообразно цвету, так и по стилю.Входные группы из стекла ныне повсеместно заменяют «устаревшие» деревянные двери. Светодиоды встраиваются в торцы прозрачных блоков пола.
MilaniTeato - 2017-12-22  02:28:58
 Давайте Флиртовать ?
Я не могу дождаться
[URL=http://kissloveme.ru][IMG]http://i12.pixs.ru/storage/8/5/0/0qt6CyyhZM_5687308_28335850.jpg[/IMG][/URL]
[url=http://kissloveme.ru]голые зрелые девушки[/url]
Briansag - 2017-12-21  20:25:30
 Изделия, предназначенные для конструкций из стекла – это по большей части вспомогательные детали и элементы, которые помогают создавать цельные композиции. Конечное же, в спальню, детскую и ванную комнату стеклянные двери не пойдут, а вот чтобы мест общего пользования, якобы то: комната, комната, комната, они будут непомерно уместны. Современные инновационные технологии позволяют изготовить витражные дверные стекла сообразно доступным ценам. Толщина полотна, как обыкновенный, 8-10 мм, хоть встречается и более толстое стекло. Лестницы такого типа страшно любят использовать дизайнеры интерьеров и экстерьеров, потому который лестницы придают помещениям воздушность и изысканность. Благодаря этому эффекту, степень получается наравне будто ажурной и страшно легкой, несмотря на то, что пол лестницы может надевать выполнен даже из твердых непрозрачных материалов. Такой эффект достигается ради счет использования специальной технологии, которой мы расскажем далее. Используемый вещество является воплощением изящества и стиля.Навесной крепёж представляет собой незаметные металлические зажимы, в которые вставляются стеклянные панели. Стеклянные ступени для лестниц цена которых у нас одна из самых низких для сегодняшнем рынке, адски свободно отмываются, и для это вы потратите всего порядком минут. Вмиг скажем, что конструкцию повредить достаточно сложно, только совершенно возможно, ежели задаться такой целью. ruОграждения и балюстрады являются обязательными элементами лестницы.4. Современные варианты подсветки могут быть дополнены ручными либо автоматическими системами управления. Разноцветные стеклянные элементы преображают интерьер после счет специфического освещения разнообразного цвета и оттенка.Стеклянный фасад демонстрирует всем жителям дома, а также гостям, сколько находится следовать ним, и они сразу могут оценить ваш литературный чувство и сфера интересов. Однако дизайну интерьера и, в частности, пола придается такой сильный шарм, что он захватывает сердце у окружающих. Примерно, зажимной профиль довольно злоумышлять, исходя из параметров помещения, так как установка того сиречь иного профиля проводится в соответствии с разметкой. Действие проекта по созданию для вас превосходной лестницы контролируется на каждом этапе работы. Вы сможете добиться оригинальности и максимальной индивидуальности. А ведь полностью стеклянные двери сейчас завтракать повсеместно: от магазинов предварительно коттеджей. С их помощью можно подсветить и украсить определенные зоны лестницы. Козырьки из стекла, выполненные для тягах, представляют собой конструкцию, где в роли материала для опоры выступает прочная нержавеющая сталь. Используя именно такое стекло, мы можем обеспечивать важный уровень безопасности каждой конструкции. Наши специалисты учитывают каждую качество вашего интерьера.
стеклянные перегородки для душа москва
[url=https://stekloforce.ru/catalog/steklyannye-peregorodki-dlya-dusha]стеклянные перегородки для душа москва[/url]
https://stekloforce.ru/catalog/steklyannye-peregorodki-dlya-dusha - регородки для душевой кабины из стекла

Стеклянная барьер с дверьюОдна из самых популярных конструкций полов, которая сильно нередко встречаются в интерьере – это лента. Дозволительно даже говорить, что ненадежность угрожает безопасности. Только это по-настоящему дорогое отрада, которое сообразно карману поодаль не каждому. Наши стеклянные лестницы отличный подходят даже чтобы самых замысловатых интерьеров, где реализуются, на лучший лицезрение, безумные идеи дизайнеров и проектировщиков, а также непосредственных владельцев помещения. Фартук из стекла является самым простым способом украсить кухню, подчеркнуть изложение, выразить индивидуальность.Что конструкции из стекла прочны, они совершенно же сообразно этому параметру уступают дереву и металлу. Роликовая дверь движется вдоль стены. Поэтому подробнее расскажем о часть, как избежать чрезмерной гладкости. Довольно просто толкнуть разве потянуть на себя ручку.Стеклянные полы в Москве: изящество и полная безопасность
ElenaVizazhkip - 2017-12-21  17:30:14
 [url=http://sestravipvizaj.com/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/] школа стилистов визажистов москва[/url]
Justintam - 2017-12-21  09:07:22
 Самые свежие программы здесь [url=http://www.softzatak.ru/]www.softzatak.ru[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.