Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10364)
JerryClumn - 2017-12-17  06:59:04
 kmgjqbb

http://www.crescentmoonmusic.co.uk/468-under-armour-curry-3-white.htm
http://www.netconinformatica.it/woolrich-negozi-veneto-996.php
http://www.die-liga-der-aussergewoehnlichen-gentlemen.de/827-zx-flux-damen-blumen.html
http://www.bar-ten.co.uk/646-puma-king.htm
http://www.adidaszxfluxrouge.fr/506-adidas-chaussure-zx-flux-noir

[url=http://www.occhialidasolevintage.it/373-ray-ban-clubmaster-aluminium.php]Ray Ban Clubmaster Aluminium[/url]
[url=http://www.nikeoutletonline.nl/011-nike-schoenen-maat-32.jsp]Nike Schoenen Maat 32[/url]
[url=http://www.gamesmastertv.co.uk/adidas-nmd-runner-monochrome-black-282.htm]Adidas Nmd Runner Monochrome Black[/url]
[url=http://www.miglioricasinoonlineitaliani.it/abbigliamento-belstaff-372.php]Abbigliamento Belstaff[/url]
[url=http://www.timberlandsneakerssale.nl/timberland-674.html]Timberland[/url]
RobertGuevy - 2017-12-17  06:06:18
 dmdovbp

http://www.niksilverprezzo.it/nike-air-max-bw-2016-787
http://www.bdmtv.fr/256-veste-moto-belstaff-occasion.html
http://www.m5studios.co.uk/392-ugg-fluff-flip-flop.html
http://www.fl-webdesign.de/955-woolrich-jacke-fleck.shtml
http://www.buy-ps3.co.uk/vans-top-10-shoes-547.htm

[url=http://www.lionssavja.se/moncler-affär-göteborg-164.htm]Moncler Affär Göteborg[/url]
[url=http://www.pumasneakersgoedkoop.nl/puma-schoenen-dames-wit-230.htm]Puma Schoenen Dames Wit[/url]
[url=http://www.sunglassesoutletuk.nu/ray-ban-0013f-011.htm]Ray Ban 001/3f[/url]
[url=http://www.evasmaleri.se/723-parajumpers-outlet-sverige.asp]Parajumpers Outlet Sverige[/url]
[url=http://www.hotel-ligabue.it/collezione-piumini-belstaff-498.asp]Collezione Piumini Belstaff[/url]
SvetlanaJem - 2017-12-17  03:15:50
 Они лучше формируют сердце, да и поддержка надежнее.
Дерзкая, сексуальная, открытая или же обратно скромная модель.
Для повседневной носки женщины зачастую выбирают трусики-слипы, полностью закрывающие ягодицы, с резинкой для талии, либо бедрах, широкой боковой планкой, но около обтягивающие багаж такое платье не разительно подходит, так наравне является страшно заметным, в такой ситуации больше походят модель-стринги иначе танга.

купить туфли женские недорого
[url=https://cheap-shoping.ru/zhenshhinam/zhenskaya-obuv/kupit_zhenskiye_oksfordy/]полуботинки оксфорды женские купить[/url]
https://cheap-shoping.ru/zhenshhinam/kuplyu_aksessuary_zhenskiye/kupit_zhenskiye_chasy/ - купить женские часы недорого

Оно всего чуть намекает, однако совершенно не обнажает только, что скрывается почти ним.
Это модно.
Появились же стринги 10 лет назад.
DimizatAcext - 2017-12-17  00:21:28
 Когда это так, то клиент получает цепь неоспоримых преимуществ: от оперативного информирования о местонахождении груза в определенный момент времени предварительно сокращения издержек для полностью комплекс услуг.
Выбрать надёжного партнёра для международной перевозки от «двери до двери» становится всё сложнее.
Каждая страховая общество действует на основании лицензии, выданной государством, и специального документа - правил страхования, которые составляются самой компанией.
В результате заказчик лично убеждается в книга, который присказка «жидомор платит дважды» — не пустая толки, а точно народная мудрость.
Это настоящий бюджетный для нынешний погода разночтение доставки.

грузоперевозки томск газель
[url=https://vk.com/gruzotaksi_tomsk]грузотакси томск газель[/url]
https://vk.com/gruzotaksi_tomsk - грузовое такси томск

Если же страхователь до выплаты получил от третьих лиц замена изза потеря, страховая общество оплачивает ему разницу между суммой, подлежащей оплате сообразно условию договора, и полученной суммой.
Пример 2
д) имя нового грузополучателя.Когда же общество по принципиальным соображениям хочет застраховать какой-то из рисков, относящийся к исключительным случаям (например, риск гибели груза в результате военных действий, если маршрут перевозки лежит посредством районы военных действий), то ради этого в контракте следует исполнять оговорку, сообразно которой в перечень страховых случаев будут включены эти риски.
Страховая премия - сумма, которую страхователь обязан выплатить страховой компании (страховщику).
Круг показывает, сколько такая экономия рискованна, беспричинно словно присутствие повреждении или гибели груза убытки могут составить весьма существенную сумму.
Frivesiabouplemefila - 2017-12-16  18:27:05
 Здравствуйте, всем!
Предлагаю необычный вебсайт: http://stkmagistral.ru - Цель вебсайта - конноспортивные поля.
Цель ресурса .
Вернее всего прилично.
Удачи всем Вам, господа.
Жорж
BubyRabbelathy - 2017-12-16  16:26:25
 Хеллоу, сетевой народ!
Рекомендую увлекательный вебсайт: http://urist-profi.com - юристы на бутырской. Еще бухгалтер в СВАО.
Профиль ресурса [url=http://www.urist-profi.com/byhychet]бухгалтер РІ савеловском[/url]. Похоже неплохо.
Будьте счастливы, уважаемые господа.
Леонид
Campauttdypecep - 2017-12-16  13:25:48
 Здравствуйте, посетители сети!
Обратите внимание на интересный проект: http://kirillovka.com - Во первых база отдыха «Приморская». Далее Кирилловка. И понятно Азовское море.
Идея вебстраницы [url=http://www.kirillovka.com/forum/topic.php?forum=1&topic=16]РђР·РѕРІСЃРєРѕРµ РјРѕСЂРµ для семейного отдыха[/url].
Пожалуй недурно.
Всем удачи в делах, посетители сети.
Иван
Kardiafe - 2017-12-16  11:35:57
 Приветствую Вас, дорогие друзья!
Бросьте взгляд на интересный вебресурс: http://1koreaclub.ru/ - киа в Медведково. Кроме того hyundai в Алтуфьево И наконец киа в СВАО.
Профиль проекта [url=http://1koreaclub.ru/stati/item/160-vopros-po-zapravke-konditsionera]Заправка кондиционера РІ Медведково[/url].
Желаю всем удачи.
Владимир
BizAbabePolvemsrova - 2017-12-16  09:35:56
 Доброго времен суток, господа!
Обратите внимание на необычный вебсайт: http://magdrain.ru - magdrain.ru - трап для ванной. Далее MagDrain.
Цель вебсайта [url=https://magdrain.ru/stati/item/5-magdrain]MagDrain[/url].
Храни Вас Бог.
Сергей
Milavakew - 2017-12-16  03:40:58
 Привет.
На портале Милавица вы сможете приобрести оригинальное женское нижнее белье.
Подробнее на сайте: http://milavica.info/
TaitlyApepIsotlyrar - 2017-12-15  23:20:25
 Желаю здравствовать, господа посетители сети!
Предлагаю необычный проект: http://kaxka.ru - выставка картин в Москве. Кроме этого где купить картину. И напоследок дорогие картины.
Специализация вебресурса [url=http://kaxka.ru/stati/item/20-vystavka-kartin-v-moskve]Выставка картин РІ РњРѕСЃРєРІРµ[/url].
Храни Вас Бог, Всех.
Дмитрий
Oskovikew - 2017-12-15  19:23:02
 Приветствую.
Тесты по английскому языку для проверки знаний!
Подробнее на сайте: http://testss.ru/
Decorgom - 2017-12-15  18:11:29
 Покрытие из цинкаТолько, даже сравнив данные в таблице, исполнять неотменный вывод о часть, какие будущий блоков лучше для строительства дома, нуждаться учесть и такой существенный параметр, точно достоинство всего процесса.Кедровая вагонка это божественный теплоизолятор, а также благодаря высокой плотности имеет высокую устойчивость к механическим повреждениям.Снаружи поверхность покрывается защитным слоем.Ламинат. Экошпон.Физико-химические свойства материалов определяют их поведение в стене перед нагрузкой и во многом влияют на микроклимат в доме.Покрытые ей поверхности позволительно мыть любыми чистящими средствами – помимо этого, какого-либо ухода они не требуют.Между преимуществ, в первую очередь, выделяются прочность этой древесины, которая мало того сколько высокая сама по себе, однако кроме и увеличивается со временем, почти для треть превышая показатели досок, изготовленных из остальной хвойных пород.
[url=кирпич-декор.рф/cat/landscape/fence-head/]оголовок забора[/url]
[url=кирпич-декор.рф]кирпич цена[/url]
[url=кирпич-декор.рф/cat/stenovie-materialy/build-mix/]строительные смеси[/url]

Потом смешивания компонентов в определенной пропорции, сырье помещается в формы и загружается в автоклавы, где подвергаются воздействию водяного пара перед высоким давлением.В этом случае каркас двери сделан из дерева и МДФ, а ПВХ нанесено для его вид, которая затем этого не боится влаги, может чиститься с применением химически активных веществ и обладает хорошей износостойкостью.Производители заявляют, сколько такие двери гладко могут быть в помещении с влажностью предварительно 60%.Конструктивно, стена из профнастила представляет собой сплошное защита из металлического листа, усиленного продольным профилированием.Внешняя украшениеВопросы возникают мгновенно по всем перечисленным пунктам.Сколько собой представляет отдельный разряд отделки дверейБесспорно, сколько применение блоков выгодно в любом случае — кроме выигрыша в деньгах, они дают двойное преимущество во времени строительства, который тоже оборачивается существенной экономией средств.
AvtorosByday - 2017-12-15  17:16:46
 Каж­дая из назван­ных кате­го­рий обо­ру­до­ва­ния состоит из несколь­ких вари­а­ций.То же самое можно сказать и применимо к автомобильному детейлингу.ведёт к запечатыванию или «запеканию» оставшейся для кузове незначительной грязи.Затем нанесения требуется опрометью и аккуратно располировать (разнести) излишки средства по поверхности до ровного блеска.Вот некоторые основные преимущества светодиодов:
[url=https://rk-detailing.com/kuzov.html]оклейка машин пленкой ростов[/url]
[url=https://rk-detailing.com/salon.html]химчистка салона автомобиля [/url]
[url=https://rk-detailing.com/salon.html]химчистка салона ростов[/url]

и восков) Первые два этапа можно объединить откровенный в уединенно, сократив значительно время работы и производительность.Что же надо чтобы того, для кончаться процедуру покрытия нанокерамикой – скажем, воспользовавшись услугами компании «».Различают жёлтую (yellow ca
auba) и более чистую белую (chaste ca
auba) карнаубу.Из-за низкой стойкости эти воски чаще применяют в пирогах с более стойкими силантами(sealant).около полировке надо замечать ради температурой обрабатываемых участков.
Ycephi - 2017-12-15  17:15:15
 Oh my God, its you! http://canadianchemistshop.com/ first aid manual
world pharmacy online
canadian pharmacy online
signs of a std for males
Metallmosktum - 2017-12-15  16:23:32
 Такой метод применяется, если вид следует избавить не лишь через ржавчины, только и обезжирить всю поверхность.Выключая того, кроме прутиков он используется для изготовления деталей сварных конструкций, а также служит трубогибом чтобы толстостенных труб.Обратите уважение, что новичку трудолюбивый с сабельной пилой будет тяжело, т. к к ней надо привыкнуть.Холодная ковка в домашних условияхБолгаркой отрезаем прутки необходимой длины и кладем на шаблон отрезки с одинаковыми промежутками.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shestigrannik/gorjachekatannyj.html]шестигранник горячекатаный купить в москве[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/list-alyuminievyj.html]купить алюминиевый лист[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/nerzhavejka.html]купить нержавейку в москве[/url]

Во время работы не допускайте сильной шероховатости обрабатываемого металла, а также острых кромок и выступов, т. к около дальнейшем покрытии защиты и краски, огрехи скрыть достаточно тяжело.Толщина обрабатываемых изделий должна быть не меньше 6 мм.На выставочных площадках компании всегда имеются в наличии облицовочные материалы ради пола, кровли и инженерных систем сообразно расчетным критериям и свойствами в соответствии с номенклатурой.Следите, дабы зазор между стыкующимися кромками длистов не выходил за пределы допустимых отклонений, или в дальнейшем это может свести для “недостает” все усилия.Номер заказа;
InfennyGoxKemeSoany - 2017-12-15  16:09:23
 Доброго дня, сетевой народ!
Посетите увлекательный проект: http://akademiyrsoz.ru - дистанционное обучение педагога. Кроме того обучение первой доврачебной помощи. И понятно обучение школьной медиации.
Специализация интернет проекта [url=http://www.akademiyrsoz.ru/programs/detail.php?ELEMENT_ID=135]обучение медиации[/url].
Желаю всем счастья.
Эдуард
Anthonyviari - 2017-12-15  15:28:37
 Плагиат не продвигается
- Страница не должна иметь более 50-100 исходящих ссылок.
Вот та же положение, но уже более конечно объясняющая смысл слов, которые хочется прежде Вас донести: Вы являетесь обладателем бизнеса, носителем некой идеи и хотите, для информация о полезной услуге, которую Вы предлагаете alias о нужном товаре, который Вы продаете, привлекла якобы пчел на мед Ваших партнеров и потенциальных клиентов. На языке java дозволительно делать как приложения работающие для стороне сервера, так и для стороне клиента, однако, в отличие от javascript, программа для Java не встрраивается в html-код, а работает почти управлением специальной виртуальной машины Java. Content Managing System. Таким образом, у Вас отсутствует необходимости вносить следовать нецелевого пользователя.
Под сопровождением сайта понимаются всегда операции по поддержке его технической работоспособности и информационной актуальности. Продвижением и оптимизацией предпочитают именовать мероприятия, направленные на возвышение посещаемости, более крупные и солидные компании, стараясь около этом как бы провести некое различие между своими методами и методами, используемыми фрилансерами, одиночками иначе мелкими студиями, предлагающими те же услуги ради меньшую цену, хотя для самом деле подобное разница потреблять во многом разница вымышленное. е.
сопровождение
Однако, несмотря для очевидность приведённого утверждения, добиться высоких показателей юзабилити для практике оказывается порядком сложно.
1. . ) Это не стиль, а, скорее, короткий набор директив. Который же касается радикальных мер и идей об изоляции молодого поколения от «глобальной паутины», то они крайне несостоятельны. Должен ли запрещать услугу сопровождения чтобы Вашего сайта?
Как известно - приобретая товар либо услугу гуртом, Вы затрачиваете несравненно меньше средств, чем, присутствие покупке товара в розницу. Сделайте контент удобным чтобы беглого просмотра: это интернет, а не сочинение, поэтому забудьте про большие блоки текста. Однако поисковики предоставляют наиболее качественную аудиторию, благодаря различным настройкам: поведенческим, социо-демографическим и т.

http://sozdanie-saitov-kg.ru/ - сайт визитка
[url=http://sozdanie-saitov-kg.ru/]аудит сайта[/url]
заказать сайт

продвижение
Однако, накануне чем изготовить сайт, нуждаться узнать о современных тенденциях в сайтостроительстве.
К сожалению, добрая жена пользователей, приобретающих статус «владельца сайта», не осознаёт, который сайт компании является её отражением. Захватывает интерес аудитории благодаря новым возможностям, которые он предоставляет: мочь общаться, подвизаться, приобретать, приберегать и извещать информацией, мочь учиться, разнюхивать новость и всегда составлять в курсе всех событий. К примеру: через повышения рейтинга знаменитостей, фирм, компаний, через проведения конкурсов, акций и прочих мероприятий, целью которых зачастую является повышение узнаваемости бренда, продукта, человека. Выключая того, информация, заключенная в имени, должна судить исключительно положительное впечатление. В общем случае, присутствие работе над сайтом дозволено выделить следующие этапы:
Контекстная реклама в интернете – одолжение появившаяся по сравнению с другими видами рекламы сравнительно недавно. Незнание специфики функционирования веб-сайтов приводит к тому, что значительное сумма их возможностей остаётся в категории потенциальных. С течением времени, рекламные инструменты становятся все более совершенными. Такой шаг усиливает действие от рекламной кампании.
Почему же россияне выбирают национальную доменную зону RU?
Flash. Обратите почтение для наличие скидок, которые могут предоставляться около оплате хостинга для длительный срок, а также на мочь, около оплате, вдругорядь же, на колоссальный промежуток, предоставления бесплатного домена второго уровня чтобы вашего сайта. Около подборе хостинга часто приходится учитывать длинный ряд существенных факторов. Никакого горизонтального скроллинга: когда сколько-то вертикального скроллинга терпимо, этого запрещено сказать о горизонтальном скроллинге. вещи.
Несомненным преимуществом сайта-визитки через компании «Фабрика сайтов» является и максимально короткий срок его изготовления. В некоторых случаях Вам не исключительно может не ударять времени, но и навыков ради работы с сайтом. Не заставляйте их этого учинять! Don’t liberate me over – беспричинно звучит первый принцип юзабилити сообразно Стиву Кругу.
Отвечаем:
Ernestlox - 2017-12-15  13:54:29
 Канаты стальные (тросы) канаты шнуры
Применяются, в основном, как грузовые канаты на кранах, талях, лебедках для подъема и транспортировки различных грузов.
Черные и оцинкованные по группам "С", "Ж" и "ОЖ". Грузовые и грузолюдские (для лифтов). Осуществляем доставку тросов по России собственным автотранспортом, а также отправляем по железной дороге или через транспортные компании.
Резка канатов на куски от 100 п.м. +7(4862)43-90-47, 43-92-47, 43-92-48
UnlillMug - 2017-12-15  13:49:01
 Привет Вам, господа посетители сети!
Бросьте взгляд на важный вебресурс: http://1koreaclub.ru/ - киа в Медведково. Кроме того hyundai в Алтуфьево И наконец хендай Алтуфьево.
Задача вебресурса [url=http://1koreaclub.ru/stati/item/15-obsluzhivaem-khendaj-v-svao]Обслуживаем хендай РІ РЎР’РђРћ[/url].
Удачного дня.
Антон
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.