Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
DonaldMuB - 2018-08-17  03:50:12
 viagra prices
viagra prices
[url=http://viagrarutjdfk.com/buy-viagra-from-uk.html]buy viagra online[/url]
viagra generic
Richardtwend - 2018-08-17  03:30:18
 buy viagra online
viagra connect
[url=http://viagrarutjdfk.com/legal-order-viagra-online.html]viagra without a doctor prescription[/url]
buy viagra online
LesterTwign - 2018-08-17  03:22:40
 viagra tablets
viagra prices
[url=http://viagrarutjdfk.com/order-viagra-cheap-online.html}]viagra coupons[/url]
viagra generic
EdwinVox - 2018-08-17  03:11:04
 viagra pills
viagra online
[url=http://viagranbdnr.com/cheap-generic-viagra-co-uk-erfahrungen.html]viagra prices[/url]
viagra connect
VictorRed - 2018-08-17  03:10:51
 viagra coupons
viagra online
[url=http://viagrarutjdfk.com/cheap-viagra-uk.html]viagra pills[/url]
viagra prices
Антон - 2018-08-16  21:18:10
 Перезвоните по номеру 89052783333 Антон
Charleszitle - 2018-08-16  09:43:57
 Цена ради 10 часов работы с экспедированием, руб.
Это настоящий бюджетный на нынешний число разновидность доставки.
В западной практике выбора грузоперевозчиков зачастую используются умышленно разработанные ранговые системы показателей, одна из которых приведена в следующей таблице.
Автомобильные перевозки грузов в наше время являются актуальным и самым популярным видом коммерческих перевозок.
У большинства страховых компаний эти документы схожи, поскольку основаны для Правилах перевозки грузов, разработанных Институтом лондонских страховщиков (ICC - Organize Merchandise Clauses)*.

автослесарь томск вакансии
[url=https://tk-absolut.su/]газель с грузчиками томск[/url]
https://tk-absolut.su/contacts/ - грузотакси в томске цены и номера телефоновhttps://tk-absolut.su/price/ - стоимость км при грузоперевозках
ua/mezhdunarodnye_gruzovye_perevozki давнешенько и прочно держится для рынке благодаря полному циклу операций, которые обеспечивают безопасность и сохранность перевозимого груза.Тутто быть соблюдении всех положений договора вы не потеряете приманка деньгиПредприятия автомобильного транспорта подразделяются для автотранспортные, автообслуживающие и авторемонтные.И издали не завсегда ручательство изза подобный поступь ложится для грузоотправителя, расплачивается (в прямом и переносном смысле) и перевозчик.Наличие лифтов, а также подъездных путей к зданию тоже имеет немаловажное значение.Наравне с обязанностью выявлять нарушения таможенного законодательства и разлакомить виновных лиц к административной ответственности, в функции таможенных органов включена занятие самоконтроля.
Brianillub - 2018-08-16  03:52:32
 viagra coupons
generic viagra available
[url=http://viagrarutjdfk.com/buy-viagra-europe.html]viagra connect[/url]
buy viagra online
TravisWailm - 2018-08-16  03:47:16
 viagra coupons
viagra tablets
[url=http://viagranbdnr.com/cheap-viagra-co-uk.html}]viagra without a doctor prescription[/url]
viagra generic
Danielpaype - 2018-08-16  02:41:37
 buy viagra online
generic viagra available
[url=http://viagrarutjdfk.com/order-viagra-in-south-africa.html]viagra tablets[/url]
generic viagra
Ignacionow - 2018-08-16  02:27:00
 viagra pills
viagra tablets
[url=http://viagranbdnr.com/where-to-buy-viagra-online.html]viagra pills[/url]
generic viagra available
DavidNed - 2018-08-16  01:49:10
 [url=http://hydra18.biz/]hydra[/url] - hydra onion, hydra отзывы
HowardKer - 2018-08-15  21:38:43
 viagra generic
viagra online
[url=http://viagrarutjdfk.com/buy-viagra-com.html]viagra pills[/url]
viagra tablets
Mixkino - 2018-08-15  13:39:59
 Tenhle problem je uz trosku vetsim oriskem. My jsme jej vyresili integraci jQuery Ajax Manager pluginu , ktery umi inteligentne spravovat frontu ajaxovych pozadavku. Jednak zajisti seriovou komunikaci se serverem, cachovani odpovedi pro stejne dotazy , ale take dokaze z fronty vylucovat duplikatni dotazy, ktere jsou v podstate zbytecne. Vic detailu je k dispozici na homepage pluginu .
Matthewdar - 2018-08-15  12:38:38
 Банные полотенца тёплые, нежные, согревающие впоследствии ванны разве воротила, бани сиречь сауны. И в итоге это приведет к токсичным соединениям, а они опасны ради здоровья. Только ежели вы наклеите его на коробку, а потом попробуете разделять без специального оборудования, вам это не удастся. Только только заблагорассудиться.Армированная клейкая лентаШелковые подушки Onsilk
детский трикотаж оптом детский трикотаж оптом
[url=https://all-optovik.ru/catalog/platya-sarafany-optom/in_modo/]севентин одежда украина официальный сайт каталог севентин одежда официальный[/url]
https://all-optovik.ru/catalog/detskaya-odezhda-i-tovary-dlya-detey-osnovnoy-razdel/guttis/ - детская верхняя одежда оптом детская верхняя одежда оптом

Колер постельного белья следует отбирать по случаю. Степень переговоровОчень зачастую новое полотенце после пары стирок становится жёстким и грубым. Весь эти предметы облегчают приём пищи и делают его более эстетичным и изысканным. Решив приобрести такую ткань, вы сделаете ритмический выбор!х тонах.Домашний текстиль Issimo Bailiwick разделяется для три группы: Люкс, Премиум и Стандарт, которые различаются посреди собой дизайном и используемыми тканями, но сходны высочайшим качеством пошива и экологичностью материалов.Турецкая общество Issimo выпускает:
Aaronlit - 2018-08-15  07:31:07
 По мере роста растений прижатые края должен высвобождать.
УФ-слой защищает лишь от жесткого коротковолнового излучения в первую очередь собственноручно вещь!
АГРОСПАН мульча
Точный подрядчик обязан предоставить Вам сертификаты для продукцию, грамотно рассказать о материале, обеспечить необходимыми техническими характеристиками.

купить агроткань в краснодаре
[url=https://krasnodar.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/]пленка строительная полиэтиленовая краснодар[/url]
https://krasnodar.agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/ - мульчирующая пленка купить

Ориентир тургор листьев.
Агроволокно, которое планируется пользоваться повторно на наступающий год, должен дезинфицировать, или полдничать опасность заразить растения каким-либо грибком.
Особенно это актуально в жаркие солнечные дни.
Соединения листов внахлест или вследствие планку недопустимы сообразно правилам монтажа.
Leonardfub - 2018-08-15  04:10:49
 cialis generique discount
how to buy cialis in uk
difference with 50 mg and 100mg viagra
can you order cialis
[url=http://hqmdwww.com/]precio cialis 10 mg venezuela[/url]
prices cialis viagra levitra
MichealNep - 2018-08-15  02:24:47
 Медиативная соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности сторон в соответствии с требованиями гражданского законодательства.Авторы Законопроекта №4470 предлагают имплементировать в отечественное законодательство нормы относительно заключения корпоративных договоров, а также зафиксировать такие юридические инструменты, как:Германия
процедура банкротства юридического лица
[url=https://yuristy-vladimir.ru/sudebnay-expertiza.htm]оценка недвижимости во владимире[/url]
https://yuristy-vladimir.ru/vziskanie-dolgov.htm - взыскание долга по суду

8. В результате рассмотрения дела АМК установлено, который rum (ром) и напиток алкогольный крепкий «тростника» является различными продуктами, которые отличаются приятель от друга своими потребительскими свойствами, а потому распространение ложной информации о виде продукции присутствие маркировке напитков Общества квалифицированы сообразно ст. Следовательно, около условии наличия у предприятия необходимых видов деятельности в течение 3-х лет, такая организация имеет преимущество причинять услуги сообразно проведению аукциона в процедуре банкротства.Проблемные вопросы продажи имущества должника в процессе банкротствБеспричинно, согласие ч. Беспричинно, остается открытым урок относительно внедрения действенного механизма исполнения судебных решений. В пояснительной записке к Законопроекту указано, что нужда имплементации этих норм предусмотрена директивой 2004/25/ЕС Европейского парламента и Совета. По прошествии времени это перестанет содержаться новинкой, и человек привыкнут к тому, что затягивание срока исполнения судебного решения дозволено воздавать рублем. Изменен правовой строй алиментов: отныне алименты являются собственностью ребенка. Подробно с каждым из способов обеспечения исполнения обязательств можно узнавать в гл.23 Гражданского кодекса РФ.Так, в соответствии с положениями ст.

банкротство физических лиц стоимость
GordonNet - 2018-08-15  00:36:17
 Нежный и изысканный естественный шелк, видный и практичный ранфорс, мягкая гладкая вискоза, легчайший тенсель… — текстильная промышленность подарила нам избыток материалов чтобы изготовления постельного белья.Армированный скотч не пропускает воду, поэтому его используют присутствие сантехнических работах – герметизируют трубы, швы, щели. Своим блеском, «воздушной» легкостью, а также на ощупь сатин напоминает шелк. Усилия разработчиков направлены для то, для значительно упростить содержание, поскольку темп жизни современного человека вынуждает его как дозволительно рациональнее приказывать собственным временем. Тоже ориентальный, однако цветочный вариант - Jil Sander № 4 (стоит отметить, который слово перекликается с Chanel 5): роскошный букет составлен из жасмина, герани и фиалок. Следовательно, выбираем парфюмерию чтобы женщин... Издание было предназначено чтобы бесконечно узкого круга врачей и вышло тиражом всего 1700 экземпляров.Альгинатные маски предупреждают преждевременное старение кожи лица (становятся менее выраженными морщины лба, шеи, носогубные складки), оказывают лифтинговый эффект, сужают расширенные отверстие, улучшают цвет лица.
купить посуду оптом в новосибирске
[url=https://all-optovik.ru/catalog/krema-loseny-maski/]мыло хозяйственное оптом[/url]
https://all-optovik.ru/catalog/parfyumeriya-kosmetika/ - парфюм оптом новосибирск

Для того чтобы определить, наедаться ли в составе полотенца синтетика, нужно вылить на гладкую поверхность капля воды. В последнее эпоха мешки стали обычным рекламным носителем: повышается высота узнаваемости упакованого таким образом любимого продукта тож изделия, а самолично житель страхуется через покупки подделок. В качестве сырья используется выдающийся турецкий хлопок, бамбуковое волокно, лен и другие материалы. Не беспричинно давно пломбировочный скотч начали употреблять и в России. Обыкновенный сатин соответствует всем требованиям гигроскопичности, а так же имеет хорошие показатели гладкости, мягкости, прочности и блеска. По внешнему виду тенсель напоминает натуральный шелк. Выяснилось, что горячность яркими цветами в спальне способно стать причиной бессонницы.1. Манера Guerlain хорошо узнаваем: ничего вызывающего, ничего шокирующего. Оболочка ради ремонтных и строительных работВ экспертизе меньше всего пены получалось от «Пемоса», остальные порошки показали себя в этом середнячками. В минималистских спальнях – лаконичное белье, украшенное загадочными иероглифами. Оба материала отвечают всем современным требованиям гигроскопичности и имеют наивысшие показатели гладкости, мягкости и прочности. "Экологический" история был раздут накануне вселенских масштабов, и российская компания вскоре разорилась. Впрочем при повседневном использовании уже чрез пятьдесят стирок в ткани образуются заметные просветы. Бязь – прочная хлопчатобумажная ткань. На более лаконичных и современных моделях обычно устанавливают молнии alias обходятся обычными запахами. Он мягче и красивее махры, однако хуже впитывает воду, правда и цена таких полотенец выше. В последние годы появилось платье из таких необычных материалов, сиречь тюль, парча сиречь бархат, однако, разумеется, эти комплекты не предназначены для постоянного использования. 2. Это наблюдается в водоемах стран Восточной Европы, в Черном, Азовском и Балтийском морях, в прибрежной акватории Турции, в водоемах и реках Украины, Беларуси, Центральной и Юго-Восточной Азии.Креппированным скотчем дозволительно безбоязненно оклеивать и окрашенные, и лакированные детали и не думать о часть, подобно вы будете предотвращать с них остатки липкого вещества затем окончания работы.

ортопедические подушки купить оптом в новосибирске
Davidpes - 2018-08-14  21:15:47
 Вдруг избежать мошенничества около продаже квартиры?Мошенники буду всегда и везде. Такое преимущество может получить, доказав в суде случай проживания вместе с наследодателем для его иждивении и не родственник. Достоинство недвижимости можно увеличивать (улучшить её различными способами, предположим, обманывать капитальный исправление), а значит, доставать с нее вторично большую прибыль. Малые площади кухни и санузлов порой не дают толком устроить в них домашнюю бытовую технику. Только больше только они опасны в сделках с недвижимостью: пострадавшие от их действий теряют свое жилье. В крупных городах работают агентства, специализирующиеся на оказании помощи клиентам в приобретении иностранной недвижимости и дальнейшей работе с ней. Но тем не менее, обеспечивать себя стоит. Риэлторские услуги достанет распространены, соперничество в этой сфере очень высока. Точно встречать «второго» клиента?Как избежать мошенничества при продаже жильяКуда девать желание сэкономить? Даже если эта экономия вопреки здравому смыслу. И в этом случае время года играет не лучшую роль, ведь зимой вы можете оценить отопление квартиры, однако не сможете знать наверняка, насколько жарко в ней будет летом, и наоборот. Много это или мало (в сравнении с возможными рисками), каждый решает сам. Но только не для продавца, а для ловкого мошенника. Нужно помнить, что «гражданская» жена по закону, без завещания, наследовать имущество мужа не может. Именно поэтому стоит взять с собой опытного специалиста, написать предварительный план осмотра квартиры, например, что является первостепенным, чтобы покупая квартиру даже с недостатками иметь возможность получить скидку. Наследник может отказаться от наследства в целом, но не имеет права отказываться от его части. Обращайтесь к нашим специалистам, мы поможем решить любые вопросы, связанные с продажей вашей недвижимости грамотно, в короткие сроки и с экономией вашего бюджета. Залогом будет являться приобретенная недвижимость. Поэтому, не стоит покупать очень уж дорогие, большие квартиры или элитное жилье. Покупка жилья — это не поход за продуктами в магазин. Звуко- и теплоизоляционные качества панельных домов уступают другим типам строительных объектов. Вторичный рынок достаточно «богат» на различные варианты квартир. Он будет думать, что вы сведущи во всех вопросах и видите сквозь стены, не станет скрывать от вас недостатки и может быть станет уступчивее в торге. Ежемесячные выплаты посильны. После того, как ваше объявление «продам однокомнатную квартиру» увидит свет, к вам будут обращаться потенциальные покупатели, желающие посмотреть на предложение своими глазами. Многие осознают важность и серьезность данной процедуры, поэтому обращаются к специалистам на каждом шаге этого продолжительного процесса. Если наследник не смог (по уважительным причинам) вступить в наследство в течение шести месяцев, то ему придется добиваться этого права уже через суд. Каждый из этих типов объектов недвижимости имеет свои недостатки и положительные моменты. Также сюда можно отнести риск повреждения квартиры в случае ЧП, претензий третьих лиц и многое другое. Но оригинальное оформление всегда привлечет глаз. И сразу прикиньте, во сколько это вам обойдется, и располагаете ли вы нужной суммой свободных денег. Все это обычно можно сделать в интернете. Зато сильно завышенная стоимость некоторых новостроек (в основном элитных) уже начинается корректироваться, но спадом это назвать сложно, скорее, приспособлением к рыночным ценам. В-четвертых, агент представляет именно вас, поэтому постарается уменьшить арендную плату или договорится о каких-либо условиях, зависящих от ситуации. Можно попросить и другие документы, которые помогут обеспечить безопасность покупки. Виноваты продавцы?Распространение визиток;
проектирование загородных домов
[url=https://stroitelstvo-domov123.ru/nashi-rabotyi/]двухэтажный дом[/url]
https://stroitelstvo-domov123.ru/proektirovanie-domov.html - проектирование коттеджей

паспорт;Впоследствии чего они начинают обзванивать людей сообразно списку, и выясняется интересное: помещение уже сдана, разве решительно никакую квартиру индивид не сдает. Иногда это может заключаться простая ошибка, а периодически – серьезное невыполнение условий сделки. Поиск арендного жилья — не самая простая дилемма, и к ней не стоит касаться небрежно. И — безвыездно, квартира будет готова к сдаче в аренду. Подобные сотрудники иногда задерживаются в агентстве недвижимости, но успевают оставить отрицательное впечатление у нанимателей и о себе, и обо всей риелторской братии. Обращайте почтение на дефекты в потолке, стенах, полу и где-бы то ни было. Сообразно мере завершения только комплекса строительных объектов первым жильцам паки придется дозволять шум и песок строительных работ. Придумайте что-нибудь оригинальное. Индивид, маловато понимающий в этих делах, вряд ли эффективно справится с такими задачами. Беспричинно как строительство новых домов обычно исключительно сопровождается и возведением прилегающих магазинов, садиков, поликлиник и других учреждений, нормально жить в купленной квартире у новоселов не получится. В настоящее пора обязательного нотариального удостоверения сделки не требуется, однако сообразно желанию вы можете обратиться к нотариусу для этого. А риэлтору сегодня нужно встречать, так сказать, второго клиента — покупателя квартиры. Впрочем и стоит она гораздо больше, чем жилая. Свет их необходимо ради того, воеже сориентироваться в выборе подходящего жилья. Легкий порядок продать чужую квартиру. Оцените звукоизоляцию квартиры в полной тишине, настолько слышен рокот улицы, городской транспорт. Без этого — никак. Когда вам нужно довольно зачастую ездить в крепость, то не следует приобретать усадьба дальше, чем изза 30 км от городской черты быть умеренной загруженности дорог. Завтракать моменты, которые способны привести к тому, что сделку не признают. Проходит какое-то дата, и, в силу непредвиденных обстоятельств, помещение уже не устраивает. Также стоит отметить ареопаг окружающей стройки вместо «зеленого» двора. Нужда денег - не препятствие инвестициятехнический паспорт из БТИ;Приобретаем жилище и сдаем в аренд

двухэтажный дом
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.