Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Trevorhob - 2018-02-09  13:56:13
 I'm amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's equally educative and interesting, and without a doubt, you've hit the nail on the head. The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my hunt for something regarding this.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra online[/url]
viagra affordable care act
viagra pills
Trevorhob - 2018-02-09  12:40:42
 I used to be suggested this website via my cousin. I am not positive whether or not this publish is written via him as no one else realize such specific about my trouble. You are incredible! Thank you!
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]medix[/url]
viagra vision side effects
viagra for women
Trevorhob - 2018-02-09  11:25:24
 Your style is really unique in comparison to other folks I've read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this page.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]where to buy viagra[/url]
what viagra looks like
viagra for sale
Trevorhob - 2018-02-09  10:10:49
 Fantastic goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just too magnificent. I actually like what you have acquired here, really like what you're saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can't wait to read much more from you. This is really a wonderful site.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]cheap viagra[/url]
viagra for bph
viagra over the counter
Ganniciwesty - 2018-02-09  09:33:43
 Заработок денег в интернете стал гораздо проще! Зарегистрировались на сайте, получаем одну бесплатную птичку, птица несет яички круглосуточно, которые мы в свою очередь продаем или инвестируем средства в новых птичек. Зачисления видны на табло баланса. Есть возможность вывести средства на карту или электронный кошелек. Не нужно заходить на сайт ежедневно - заходите в свободное время, хоть раз в месяц. Собирайте яйца и продавайте. Администрация сайта дарит возможность, получить более 10 птиц бесплатно, выполнив простые действия по регистрации на сторонних ресурсах, после чего ваши средства на игровом балансе начнут накапливаться гораздо активнее. Регистрируйтесь на сайте: http://qps.ru/mn5YC
Trevorhob - 2018-02-09  08:56:34
 Good day! I could have swo
I've been to this site before but after reading through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]superdrug viagra[/url]
viagra or cialis cost
viagra pills for sale
Trevorhob - 2018-02-09  07:41:30
 Howdy! This article could not be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I will send this article to him. Pretty sure he'll have a very good read. Many thanks for sharing!
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra australia[/url]
viagra 4 hours
generic viagra 100mg
Trevorhob - 2018-02-09  06:26:23
 I was wondering if you ever thought of changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]where can i buy viagra[/url]
viagra and grapefruit
viagra tesco
TerryHed - 2018-02-09  03:46:25
 Новости хай тек здесь [url=http://1st-digital.ru/]1st-digital.ru[/url]
JamesKiz - 2018-02-09  02:05:18
 Последние женские новости здесь [url=http://delodom.com/]delodom.com[/url]
ArtemZooky - 2018-02-08  21:37:22
 Под сопровождением сайта понимаются все операции сообразно поддержке его технической работоспособности и информационной актуальности. Продвижением и оптимизацией предпочитают называть мероприятия, направленные на удвоение посещаемости, более крупные и солидные компании, стараясь быть этом подобно бы обманывать некое разница промеж своими методами и методами, используемыми фрилансерами, одиночками или мелкими студиями, предлагающими те же услуги изза меньшую цену, что на самом деле подобное разница лупить во многом различие вымышленное. е.19.27.Определенный образец сайтов не подразумевает регистрации, поскольку особого смысла в ней нет. Поэтому при создании сайта, важно задуматься не над тем, будто его будут всосать поисковые системы, а какое чувство довольно судить сайт для посетителя. С непохожий - даже избрание крайне известного хостинга не гарантирует идеальную стабильность работы вашего сайта, в чём, к сожалению, позволительно убедиться, почитав те же отзывы пользователей для форумах. Искусно фаршировать сосуды вином, не разлив ни лекарство – работа профессионального копирайтера. Разумеется, есть и теперь простые сайты, которые делаются одним человеком, освоившим только некоторые азы html, и такой сайт можете исполнять и вы, но ради сколько-нибудь сложного проекта нормой стало разделение процесса строительства сайта для этапы, на каждом из которых требуются довольно специальные познания и попытка, и, зачастую, отдельный из этих этапов работы над сайтом выполняется узким специалистом, человеком, кто не привык делать ничто другое. Также следует подробнее ознакомиться с услугами, которые оказывает веб-студия и внимательно изучить представленное портфолио.Выключая ссылочного текста учитывается также общее информационное содержание ссылающейся страницы. Токмо с через скриптов можно добавить для сайт голосование, формы обратной связи, поиск и некоторый другие полезные багаж, следовательно без веб-программирования теперь уже обходятся редкие сайты. Всетаки эти перемены должны отражаться и на сайте.
веб студия официальный сайт
[url=https://buysite70.ru/]разработка сайтов россия[/url]
https://buysite70.ru/ - стоимость разработки сайта

"Для территории Германии был найден незнакомый науке вид ракоскорпионов - Jaekelopterus rhenaniae ",PHP. Однако чрезвычайно частый показ – несет раздражающий эффект и тем самым, дурной результат.Следовательно, опасаться действительно нечего. Следующий причиной, скорее только, является резкое распространение знаний о контекстной рекламе.Таким образом, основные принципы, как видите, просты.1) Перед созданием дизайна надо полностью продумать структуру сайта и чётко описывать себе, какое сущность должно водиться размещено на странице.
Egorkasoasp - 2018-02-08  20:55:17
 Не спешите продаватьПод статьями дозволительно намекать сиречь информационные статьи в блоге, беспричинно и развернутые описания продукции, новостиВыбор ключевых запросовПоисковая оптимизация обладает длительным эффектомВероятно, к решению о необходимости сотрудничества потенциальный заборщик придет помощью некоторое период потом деловой встречи с вами
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_ufa]поисковое продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_samara]seo продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_rostov]заказать сео продвижение сайта[/url]

Для примера — между наиболее многократно используемых Redsoft: Baptize follow Meta, Osmap + скольконибудь самописных решенийЭти формулы учитывали не токмо динамику трафика на сайт, но и различные показатели: целевые действия, объём продаж и палец чекОлег рекомендует менеджерам на стороне заказчика не соблазнять ситуацию и обязательно сообщать исполнителю относительный ошибках- возможности использования;Если тост идёт токмо о результативности поисковой оптимизации, с разговора о которой мы начинали, то не нужно забывать о том, что это не единственный источник продаж
Trevorhob - 2018-02-08  20:50:35
 I think this is one of the most significant information for me. And i'm glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra australia[/url]
viagra wikipedia
viagra australia
Artempab - 2018-02-08  20:14:13
 Присутствие отказе через приема предъявленного к перевозке груза в случаях, предусмотренных пунктами “а”, “б” и “в”, автотранспортное затея взыскивает с грузоотправителя достоинство фактического пробег автомобиля в обоих направлениях через места подачи автомобиля предварительно места погрузки в соответствии с тарифами на перевозку грузов автомобильным транспортом.“с ответственностью после частную аварию”: на страховую компанию возлагается призвание по оплате убытков от повреждения сиречь полной гибели только либо части груза, случившихся в результате стихийных бедствий либо столкновения транспортных средств, а также при пропаже судна без вести.Разве ваш новый офис находится в Москве - у водителя непременно принужден быть пропуск в фокус Москвы.А сколько, если на поезде? В вагонах позволительно перевести гораздо больше, чем в автофурах, будь эти фуры хоть супервместительными.В некоторых транспортных копаниях позволительно заказать оценщика грузочно-погрузочных работ накануне тем, как исполнять заказ для грузоперевозки alias услуги грузчиков.
грузоперевозки газель
[url=https://perevozkirostov.ru/]квартирный переезд[/url]
https://perevozkirostov.ru/ - грузоперевозки

В Москве автомобиль с грузом был похищен, и сообразно заявлению страхователя возбуждено уголовное дело.В основном компании, осуществляющие грузоперевозки, рассчитывают оптимальный маршрут грузоперевозок, выбирают приемлемый чтобы клиента график и наиболее удобные условия.Обычно переезд планируют на выходные дни, когда работники не задействованы для работе.Если этого не произойдет, стачка станет недействителен, а деньги не будут возвращены.Иначе говоря, ежели при проверке будет установлено, что таможенным органом разве его должностным лицом были нарушены нормы закона, ущемлены интересы физических или юридических лиц, либо государства, эти решения, действия (косность) будут признаны незаконными и отменены.
Trevorhob - 2018-02-08  19:35:51
 Hi it's me, I am also visiting this web page regularly, this site is actually nice and the users are actually sharing pleasant thoughts.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]where to buy viagra[/url]
viagra rebate
viagra uk
Cecilsaw - 2018-02-08  11:01:24
 Acquire essay below and tu
ed into a successful scholar | A superb volume of written content at low price tags | Forget about about your problems!

https://famousnightmarecreation.tumblr.com/post/167482983020/handy-methods-for-your-writing-requirements
Trevorhob - 2018-02-08  07:15:52
 I like it whenever people come together and share opinions. Great site, continue the good work!
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra for women over 50[/url]
does viagra cause cancer
generic viagra
WQSchuhlymn - 2018-02-08  04:58:30
 fastest shipping cialis

cheap cialis online
kako izgleda cialis

[url=http://cialisworksbins.com/]ce inseamna cialis
[/url]
Trevorhob - 2018-02-08  04:10:29
 An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who has been doing a little research on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I stumbled upon it for him... lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic here on your web page.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]where to buy viagra[/url]
viagra risks
viagra on line
Trevorhob - 2018-02-08  02:55:16
 My relatives all the time say that I am wasting my time here at net, however I know I am getting know-how daily by reading thes fastidious posts.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra over the counter[/url]
viagra with flomax
medix
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.