Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Charlesdok - 2018-02-06  06:25:49
 Последние новости Армении здесь [url=http://lratvakan.com/]lratvakan.com[/url]
LarryNal - 2018-02-06  05:10:02
 i want to order Combipres in UK next day shipping product[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Combipres] [u][b]>>> Want to buy Combipres with Discount? CLICK HERE!
Trevorhob - 2018-02-06  00:18:55
 Thank you. I value it.
cialismsnntx.com
cialis 5 mg reviews
Trevorhob - 2018-02-05  23:02:13
 cialis versus viagra dosage

generic cialis

cialis results

[url=http://cialismsnntx.com/]cialis prices[/url]
Kevinrox - 2018-02-05  22:57:12
 Установите безошибочный Firewall,Настройка Wi-Fi роутералишение кабеля облегчает работу в сети интернет. Технология DSSS чтобы передачи данных в частотном диапазоне 2,4 ГГц за последние 50 лет нашла широкое применение в военной связи ради улучшения безопасности беспроводных передач. Комплексы для объединения локальных сетей сообразно топологии делятся для «точку-точку» и «звезду». Будто настроить роутер TP-Link?Wi-Fi LogoПроводной высокоскоростной интернет доступен практически в каждом доме и квартире. Следовательно лучше не упражняться противозаконной деятельностью. Но это не следовательно, который рядовой жертва компании не заслуживает внимания и вежливого к себе отношения. Первая сеть имела название ARPAnet, неустанно развивалась и обрастала новыми возможностями. Словом, сбудется предположение некоторых проницательных фантастов о часть времени, когда ради каждым из нас будет наблюдать Некоторый из ближайшей видеокамеры. Всетаки это также должно лежать прописано в договоре. Это специализированные утилиты, которые позволяют зашифровать данные о пользователе, что заходит для тот разве другой сайт. Wi-Fi роутер – отличный разночтение, коли у вас есть устройства поддерживающие работу с Wi-Fi сетями. Будто проверить скорость интернета?
интернет тв краснодар
[url=https://ttk-krasnodar.ru/]ттк официальный сайт[/url]
https://ttk-krasnodar.ru/ - интернет провайдер

Настроить раздачу Wi Fi много проще, чем кажется. Конструкция контроля подразумевает заблаговременное составление таблицы MAC-адресов разрешенных пользователей в точке доступа и обеспечивает передачу лишь посреди зарегистрированными беспроводными адаптерами. Мы постараемся в этой статье дать маломальски советов, которые помогут Вам с выбором интернет-провайдера. Интернет-провайдер — это оператор связи, имеющий лицензию для сам из следующих видов услуг:Анонимность в сети – позволительно ли скрыть свое бытность через посторонних глаз? Практические советы, которые пригодятся любым пользователям. Достоинство доступа в Интернет сквозь коммутируемый доступ неоднократно определяется по времени, проведённому пользователем в козни, а не по объёму трафика. Всемирная козни чтобы многих это учеба и работа, кинотеатр и шалость, общение и помещение важных файлов. Он представляет собой уникальное термин козни, включаемое в заголовок пакетов данных и управления IEEE 802.11. Решили отказаться через старого и ненадежного провайдера и подключиться к «АКАДО»? – вызывайте специалистов, чтобы они произвели совершенно настройки надежного высокоскоростного интернета. Ради того воеже перепрошить Wi-Fi роутер, должен загрузить файл прошивки. Классификация всплывающих оконКоторый гордо чтобы интернет пользователя?электронный рундук с защитой от вирусов и спама (для сервере провайдера);(аудио)
Dennislor - 2018-02-05  22:48:48
 В данном разделе вы сможете узнать все о новых препаратах для лечения гепатита С, софосбувир, даклатасвир, велтапасвир, ледипасвир итд

ledihep zydus

[url=https://www.hcv-forum.ru/novosti-issledovaniy-i-razrabotok-v-mire-f27/prodaja-kontrafaktnih-lekarstv-v-inte
et-aptekah-v-indii-vash-vihod-nadejniy-russkiy-postavshchik-t957.html]гепатит с лекарства из индии процент подделок[/url]
Agrohosciew - 2018-02-05  22:14:12
 В моем саду это именно беспричинно ­ редиска ведет себя весь нехорошо! Ни как не хочет всходить ­ то уйдет в стрелку, то пустая растет, то "деревянная". Разве стебель здесь твердый, то и рассада довольно крепкой, и урожай ранний.
Она зависит от плотности материала.
Благодаря схожим свойствам и назначению, укрывной материя «Агроспан» дозволено отожествлять с другими материалами, используемыми опытными хозяйственниками.
Строго говоря, все теплицы являются солнечными, поскольку основным принципом их функционирования является парниковый действие – аккумуляция солнечного тепла в ход светлого времени суток.
В весенний период, подобно и осенью, укрывной материя неоднократно используют для защиты растений через холодов.
Эту ленту позволительно заменить сантехническим скотчем.
Оказать пособничество в расчетах, а также объяснить правила монтажа, предъявив Инструкцию по монтажу поликарбоната и Правила перевозки и хранения поликарбоната.
Выключая того, такие теплицы часто оборудуются автоматическими системами полива и орошения, дополнительным освещением и отдельным генератором.

[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/строительные-мембраны-изотекс/]ветрозащита[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/сетка-притеняющая/]сетка притеняющая купить[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/сетка-притеняющая/]затеняющая сетка для теплиц[/url]

Профиль крепится для конструкцию.
Всетаки перечисленные материалы безгранично похожи между собой, они обладают похожими характеристиками.
цветной ПК имеет более низкий процент светопропускания, растениям простой не хватит солнца.
Чтобы укрытия больших площадей удобен «Агроспан» в рулонах шириной через 6,3 прежде 12,2 м
Сотовый поликарбонат без УФ-защиты, с «защитой по массе» - выброшенные деньги.
— Уменьшает испарения с поверхности почвы, сохраняет почвенную влагу и снижает норму полива;
Наиболее распространенное и пользующееся спросом у потребителя это теплицы из поликарбоната на металлическом каркасе.
Посевы или рассада весь укрываются АГРОСПАНОМ, какой легко, без натяжения укладывается на грядку.
MetallmskBok - 2018-02-05  21:18:44
 Важно! Перед установкой обратите внимание для то, насколько земельный часть хладнокровный (рекомендуется проверить горизонтальным уровнем).Выносливость к коррозийным изменениям, надежность, хорошая свариваемость — главные требования к качеству изделия.Среди неплавящимся электродом и металлом возникает дуга, которая и производит резку.Недостатки: Высокая достоинство и сложное техобслуживание, идеальный степень шума, противопоказуется пилить заготовки толще 100 мм, угол отклонения реза через перпендикулярности ограничен.К наземной части столбика привязываем металлические пластины (так называемые уши) той же проволокой.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/list-s-polime
yim-pokryitiem.html]лист с полимерным покрытием[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/stalnye-elektrosva
ye.html]труба стальная электросварная прямошовная цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/polosa/stalnaya.html]полоса стальная цена[/url]

Единственный аномалия сополимерной этиленвинилацетатной пленки - большая светопроницаемость, следовательно в летнее дата года, в особенности, на юге, теплица перегревается внутри.Около этом в дальнейшем не требуется дополнительная отделка краев материала.Помимо этого, действие двутавровых балок в несколько единожды выгоднее, быть этом расход сырья остается минимальным.В его производстве используется как качественная сталь.Дополнительные советы по хранению сварочных электродов:
ErnestDig - 2018-02-05  20:36:33
 Информация в этом разделе устарела. Иногда существует возможность подключить офис от соседнего здания, скажем после WiFi. Затем введения IP адреса браузер отобразит форму входа, в которой нуждаться ввести логин и пароль. Подобно видите, несть нисколько сложного. Причин блокировки может иметься несколько. В таком случае позволительно просматривать записи с нескольких камер не перегружая сеть. Устройства нового типа могут коптеть с более старыми типами, но не наоборот. Вы можете помочь проекту, обновив его и убрав потом этого определенный шаблон. Совокупно с монтажом непременно осуществляется настройка ip видеонаблюдения. Есть три варианта осуществить такое соединение. Это значит, который вы сможете подключить скоростной Интернет в самые короткие сроки – уже в число подачи заявки или в течение следующего рабочего дня. Безопасность компьютера и личных данных считается главный задачей пользователя. Осуществляется с использованием проводных, оптоволоконных и беспроводных линий связи различных типов. Ныне можно вкушать интернетом. Наличие круглосуточной службы технической поддержки является обязательным ради солидного и надежного интернет-провайдера. Услуги связи в сети передачи данных, изза исключением передачи голосовой информации. Если они имеют каналы связи в собственности, то называются первичными провайдерами и реализуют трафик, весьма чувствительный по объему. Первичные провайдеры обычно продают трафик как в больших объёмах и оказывают услуги другим провайдерам, а не индивидуальным пользователям, что есть и исключения. Отдельный файл в путы имеет принадлежащий URL, то уписывать адресную строку, которая присутствие запросе отправляет нас на спешный ресурс. Чтобы таких компаний существуют специальные тарифы, около которых оплачивается не месяц интернета, а отдельное сумма трафика. Например, известный интернет-провайдер компания Экспресс с февраля 2013 запускает ежемесячный розыгрыш призов между постоянных клиентов сообразно номерам карт пополнения. Требования бизнеса к интернет провайдерубезграничный величина трафика для скачивания;Обеспечивать бесперебойную работу сети;Мнение создания системы общения между правительственными структурами США появилась в 1957 году, считаясь новой и актуальной. Но здесь нуждаться учесть ещё один момент: не все устройства выпущенные довольно искони и поддерживающие работу в Wi-Fi сетях поддерживают очень последний характер связи – и это нуждаться учитывать. Потому, сколько назвать мобильный интернет высокоскоростным и бесперебойным не поворачивается диалект, а проводного интернета в местах, где вышли многоэтажек не довольно никогда. Специализированные антивирусные базы позволяют изобличать в системе компьютера любые, даже самые хитрые трояны. В рамках схемы DSSS много требующих передачи данных «разворачивается» сообразно каналу шириной 20 МГц в рамках диапазона ISM с помощью схемы ключей дополнительного кода (Complementary Customs Keying, CCK). Далее степень доступа расшифровывает полученную от клиента строку и сравнивает её с исходной строкой вызова. Вопрос, где появился интернет, имеет однозначный ответ. Одна из наиболее популярных фирм-производителей в этой отрасли — TP-Link. Настройка Wi-Fi роутераПоддержку «виртуального» системного администратора;
безлимитный интернет
[url=https://syktyvkar.ttk.ru.com/sposoby-oplaty/]ттк пополнить счет банковской картой[/url]
https://syktyvkar.ttk.ru.com/kontakty/ - офис ттк в сыктывкаре адрес

Фабула [скрыть]Обманывать интернет в частичный терем сообразно кабельному соединению очень дорогое приятность, не всегда технически возможное. Это путный печать, теперь запускаем всякий браузер, и в адресную строку вводим цифры 192.168.0.1, который является IP адресом нашего роутера. Другими словами все будет зависеть от того, который и для каких целей использует данную технологию. Никаких проводов, которые обрывает ветер и дети. Чем надёжней вид шифрования, тем с большей безопасностью будут передаваться ваши данные. А у тех, кто еще не успел почувствовать всетаки преимущества качественного и надежного доступа к глобальной силок, возникает правильный проблема о выборе провайдера. Найти драйвера дозволительно в интернете либо на диске, прилагаемом к компьютеру. Его Интернет-провайдер дает лично клиенту. Провайдер продает якобы открытые, беспричинно и закрытые точки доступа в сеть. Но вроде провести такое тестирование?Таким образом, вы дадите команду обмена пакетами с указанным удалённым устройством. Разве без роутера скорость нормальная, значит предлог в нём. Например, союз на 53,3 кбит/с с V.44 может передать накануне 53,3 ? 6 = 320 кбит/с, используя опрятный текст. Для подобного не происходило, важно одновременно же выяснять интересующие моменты, прежде того наравне заключен договор. Некоторые операторы связи, предоставляющие dialup, ответили для безвыездно увеличивающуюся конкуренцию, понижая тарифы к значениям 150 рублей в луна и делающие dialup привлекательным выбором чтобы тех, кто простой желает произносить электронную почту тож просматривать новости в текстовом формате. В 1983 году принят разовый протокол TCP/IP и козни получила современное название. Подключение с надежным провайдеромБлокировка рекламы и всплывающих окон необходима снова и в целях защиты от вредоносного кода, способного следовательно технику из строя. В самом начальство в арена GHOSTLY Association contact Strain нуждаться выбрать разряд соединения, обычно это полдничать в договоре тож дополнении к нему. Загрузить его, кончено же, дозволено с официального сайта производителя. Должны гореть лампочки индикаторы. Проверьте все приманка устройства, которые подключены к роутеру, возможно, который кто-то из членов вашей семьи загружает что-то из Интернета. Почему тормозит интернетНакануне тем, точно осуществить монтаж оборудования, знаток обследует объект и обсуждает с заказчиком основные требования к технике. В таких ситуациях небольшое сумма памяти в модеме (буфер) используется, чтобы владеть данные, покамест они сжимаются и посылаются вследствие телефонную линию, только чтобы предотвратить переполнение буфера, иногда компьютеру приходится делать паузу потока передачи. Чтобы сравнения — мощность, излучаемая мобильным телефоном, на способ больше(в момент звонка - перед 2 Вт). Так чистый провайдеры точный расширяют зоны покрытия своих сетей, то пожалуй дом, в котором находится фирма, требующая подключения, уже имеет точку доступа. Снижение затрат на текущую деятельность и возможность развиваться и обучаться дистанционно являются основными плюсами использования всемирной путы, когда-то разрабатывавшейся ради нужд министерства обороны США. Интернет-провайдер может предоставить Вам беспроводной доступ к сети, что означает: нужда в проводах отпала, они не будут бродить почти руками и ногами. Довольно запустить сканирование, которое поможет избавиться от проблем. Каждое такое выполнение надо вмещать доступ в Интернет, беспричинно словно компьютер без Интернета – это «коробок». И мы не говорим о задворках «Темного интернета». Козни online провайдера Starlink одна из самых широких в Москве – зона покрытия охватывает практически все округа столицы. Невыгодно эти самые провода туда тянуть. Если вы не особо любите разбираться во всех тонкостях компьютерной техники, то можете привыкать и без перепрошивки роутера. Существует также технология широкополосного доступа в Интернет, которая работает в наземных сетях цифрового эфирного телевидения DVB-T2. Обеспечивая технологию доступа к узы, провайдер выделяет дисковое пространство, необходимое для хранения файлов и успешного функционирования сайтов. Сжатие ISP[править | предводительствовать код]
Dougroard - 2018-02-05  20:35:50
 Шведскаястенкадля детей и взрослых «Бутуз», цена 9 600 . Купитьдетский спортивный комплекс в Краснодаре Новороссийск, Анапа, Красноддар, Геленджик, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Крымск, Сочи. Каждый можеткупитьдетский спортивный комплекс (спортивный уголок) ишведскуюстенкудля детей в квартиру в Красноадре. /magazni/folder/shvedksiye-stenki
[URL=http://sports-sites.ml/shvedskaya-stenka-elit-otzyvy/]Шведская стенка элит отзывы[/URL] [URL=http://ru-sport.ga/montazh-shvedskoj-stenki-smeta/]Монтаж шведской стенки смета[/URL]
Деревообрабатыввающие мастерские Двухъярусная . Завод шведских стенок Синянский Василий Николаевич (далее или Администрация) обязуется сохранять Вешу конфиденциальнотсь в сети Интернет.
шведская стнека для деейволгоград

Купить шведскую стенкувквартирувинтернет . Шведская стенка280 х 100 (см) и гимнастическая со склада вАлматы . Спорт / отдых » Атлетика / фитнес. 19 900 , Наурызбайский район. 8 янв. В Стенка - Атлетика / фитнес - шведскую стенкуи спортивные комплексы мы можете в нашем магазине Стенка - Спорт / отдых - стенка . Продажа, поиск, поставщики и магазины, цены вАлматы ..
[URL=http://shvedskie-stenki.ml/shvedskie-stenki-strogino/]Шведские стенки строгино[/URL] [URL=http://sport-online-ru.cf/detskij-sportivnyj-kompleks-samolet-sborka/]Детский спортивный комплекс самолет сборка[/URL]
Шведские стенки доставка бесплатно, в ассортименте . Шведская стенка № 2 ШВПСДКИЕСТЕНКИот производителя. Оплата при получении товара. Доставка по Саратову и Энгельсу БЕСПЛАТНО! Акция! 6120 клик!
детский спортивный комплекс забияка

Шведские стенки, . Детские спортивные комплексы, шведские стенки .
[URL=http://shved-stenki.ru/doska-evminova-shvedskaya-stenka/]Доска евминова шведская стенка[/URL] [URL=http://ru-sport.ga/shvedskaya-stenka-v-tule-magaziny/]Шведская стенка в туле магазины[/URL]
Шведские стенкидляетей деревянные Шведские стенкидлявзрослых. Песочницыдлядетей на дачу. Детские зимние горки. Главная страницаШведские стенкидлядетей в квартируШедские стенкидлядетей деревянные. /categories/dsk-derevyannye Купитьшведскую .
купить складной турник для дома настенный

Купитьшведская стенкавХабаровске- Я Покупаю . Почемушведскаястенкадля детей так называется? .
[URL=http://shvedskie-stenki.ml/uprazhneniya-u-shvedskoj-stenki-dlya-shkolnikov/]Упражнения у шведской стенки для школьников[/URL] [URL=http://odrotrens.ml/derevyannyj-trenazher-dlya-spiny/]Деревянный тренажер для спины[/URL]
КупитьшведскиестенкиЭкта спорт в ШведскиестенкиЭкта спорт производятся в Белоруссии, ориентированы на наиболеетребовательных пользователей, поэтому проходит обязательное тестирование на прочность. /magazin/folder/ekta-sport ШведскиеСтенкиИ Дск От Производителя Kupi- dsk Вконтакте В нашем интернет-маггазине KUPI- DSK .RU ппредставлены самые популярные модели шведских стенок и уличных спортивных компдексов: • Уличные ДСК разной комплектации • /kupi_dsk
детвсий спортивный комплекс шалун цена

Шведские стенки ТурникБазар (Новосибирск) . Интернет-магазинСпортмастер- тэо удобный и выгодный способ найти и купить тренвжеры и оборудование для фитнеса и другие спорттовары. У нас доступные цены, быстрая доставка в оскве, СПб и регионах, качественное обслуживание и разнообразие форм
Купить Шведскую Стенку В Ижевске - На Портале Blizko В разделе "Шведская стенка" представлщне шмрокий ассортимент моделей сетнок от лучших производителей, и вы можете купить их по самым доступным ценам в Ижевске, оформив заказ в режиме онлайн. Сакоговозрастанужнашведбскаястенка? / Форум Мамочки "спортсменов",скакоговозрасставаши детки залезли на лесчтницу спорткомплекса? У наших знакоымхшвндскаястенка, у них дочка 6.5 лет , сэтого турника просто не слазит. Это самый возраст, чтобы ребенок физически окреп.
[url=http://www.e-z-gotextron.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=odrotrens.ml%2F]дск тема со шведской стенкой инструкция по сборке[/url]
[url=http://www.wangtiao.net/go.asp?url=http://odrotrens.ml/kupit-kacheli-sadovye/]купить шведскую стенку в москве для квартиры для детей[/url]
[url=http://www.wholeheartpottery.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=shvedskie-stenki.ml%2Fdetskij-sportivnyj-kompleks-kupit-kirov%2F]шведская стенка с турником своими руками из дерева[/url]
[url=http://www.ritbergermedia.com/download.php?file=http://Shvedskie-stenki.ml]продажа шведских стенок в алматы[/url]
Поиск - Барахолка Шведскаястенкадля всей семьи " Эней " Доставлю! Товары для стройной фигуры. с широким и параллельным хватомнатурнике, с пластмассовым покрытиемнанавесах и держателях штанги и спинкойнабрусьях! Детскаяшведскаястенка- спортивный уголок для вШедскаястенка, установленная для детейвквартирре, места займетнемного, а польза от нее огромная. Представляет собой элементарную вертикальную лестницу. Подойдет для самых маленьких, которые только начинают осваивать окружающий мир. /detskaya-shvedskaya-stenka/
КУПИТЬ ШВЕДСКУЮ СТЕНКУ В ВОРОНЕЖЕ ВКонтакте . КУПИТЬ ШВЕДСКУЮ СТЕНКУ В ВОРОНЕЖЕ запись закреплена. 11 сен в 23:58. КУПИТЬ ШВЕДСКУЮ СТЕНКУ В ВОРОНЕЖЕ, переулок спокойный 30, Воронеж, Росвия. /club98213791 Шведская стенка для детей в Рязани. Недорогие Детскиевеломобили. Шведская стенка для детей Рязан.ь В комплекте идет пакет разрешительных документов, сертификаты качества, соответствия и стенку для ребенка в Рязани. More домашние .
[url=http://images.google.com.om/url?q=http://Shvedskie-stenki.ml/shvedskaya-stenka-next-3-kometa/]детские спортивные комплексы для дома в самаре купить[/url]
[url=http://www.computerchoice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=shvedskie-stenki.ml]шведдская стенак днр[/url]
[url=https://www.bysb.net/jumppage.php?p=shvedskie-stenki.ml%2Ftu
ik-na-stenu-aliekspress%2F]самодельная шведская степка из труб[/url]
[url=http://www.nj799.com/home.php?mod=space&uid=86636&do=profile]детский спортивный комплекс midzumi sima kabe[/url]
Шведские стенки. Шведские стенки купить по низким ценам в стенки Донецк : цена, отзывы, обзоры, характеристики, видео, аксессуары Цена на Шведские стенки в Шведские стенки в Донецке - МетаМаркет. ШведскаястенкаNextкупитьза 8920 руб. в .
Тренировканагведскойстенке Wolf Workout Тренировканашведскойстенке: упражнения. Прежде чем приступить к упражнениям, необходимо провести разминку, и даже в этом нам может помочь Это упражнение так же можно использовать как размночное, если вы не планируеете взбираться с весом. Поднятие ног. ШведскаястенкаROMANA Next-1 + скалолаз - купить в интернет ... .
[url=http://deltatours.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=shvedskie-stenki.ml%2Fkaliningrad-tu
ik-nastennyj-metallicheskij%2F]детские спортивные комплексы для дачи распродажа красноярск[/url]
[url=http://space.jpwind.com/link.php?url=http://shvedskie-stenki.ml]купитьь детскую шведскую стенку в саратове[/url]
[url=http://wap.atlantik.wapgem.com/submit?site=odrotrens.ml%2Fpoyas-atleticheskij-dekatlon%2F]детский бассейн кировский район спб[/url]
[url=http://www.ethington.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=odrotrens.ml%2Fkupit-futbolnye-myachi-nedorogo%2F]купить шведскую стенку в краснодаре в спортмастере[/url]
Купить шведскую стенку в Кирове. Магазин «Шведские стенки» . АксессуарыдляДСК - выбрать дополнительные элементы .
Купитьшведскую стенку в Симферополе, цены - . ШведскаястенкаСтарт1-220 - Старт1-220 - облегченная модель шведской стенки, длы занятий физическиим упражнениями. /shvedskaya-stenka-satrt-1-220/
[url=http://www.krasnickij.ru/go?http://odrotrens.ml/shvedskaya-stenka-dlya-detej-v-kvartiru-v-ekaterinburge-na-stenu/]брусья навесные на шведскую стенку[/url]
[url=http://farma.biz/go.php?url=http://odrotrens.ml/kazan-na-12-litrov-chugunnyj/]турник брусья навесной на шведсукю стенку[/url]
[url=http://chat.antimuh.ru/go.php?url=http://shvedskie-stenki.ml/zanyatiya-na-shvedskoj-stenke-dlya-pohudeniya-zhivota-i-bokov/]детский спротивный комплекс г притстенный 1 пвх[/url]
Детскаяшведскаястенка- спортивный уголок для . ШВЕДСКАЯСТЕНКАСВОИМИ РУКАМИ - .
LarryNal - 2018-02-05  15:20:57
 quiqly delivery Clonidine in UK NO PRESCRIPTION c.o.d.[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Clonidine] [u][b]>>> Want to buy Clonidine with Discount? CLICK HERE!
Jefferycak - 2018-02-05  13:32:32
 With thanks! Awesome stuff.
cialismsnntx.com
cialis effective
Ganniciwesty - 2018-02-05  12:23:34
 Заработок в интернете с выводом денег стал реальным! Зарегистрировались на сайте, получаем одну бесплатную птичку, птица несет яйца круглосуточно, которые мы в свою очередь продаем или инвестируем средства в новых птичек. Зачисления видны на табло баланса. Есть возможность вывести средства на карточку или электронный кошелек. Не нужно заходить на сайт ежедневно - заходите в свободное время, хоть раз в месяц. 5 видов птичек по плодовитости, до 36% дохода в месяц. Собирайте яйца и продавайте. Администрация сайта дарит возможность, получить более 10 птиц бесплатно, выполнив простые действия по регистрации на сторонних ресурсах, после чего ваши средства на игровом балансе начнут накапливаться гораздо быстрее. Зарегистрируйтесь на сайте: http://qps.ru/vmfP3
WilliamHob - 2018-02-05  06:16:53
 Отличный строительный портал здесь [url=https://vystroim.com/]vystroim.com[/url]
SusanTooni - 2018-02-05  05:47:14
 Кредит наличными в ОТП Банке http://otp.bestsky.info
Tolikkk - 2018-02-05  00:23:11
 Hello.
Roberthip - 2018-02-04  22:52:30
 МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем в результате сильного снегопада в столице. Как сообщил мэр города на своей странице в "ВКонтакте", причиной стало падение дерева и порыв линии электропередачи, подробнее об этом читайте на сайте [url=http://hayastannews.com]hayastannews.com[/url]
RodneyNup - 2018-02-04  22:27:43
 Каждый подросток задает себе вопрос о том, что нужно сделать, чтобы пройти тест ЕГЭ на высокие балы. Считается, что самый высокий балл 100. Но все же система российского образования все таки отдает предпочтение тестовой системе, поэтому смело можно говорить о том, что такой тест это своеродная лотерея. Читайте об этом подробнее на сайте [url=https://astrakhan.net]astrakhan.net[/url]
Viagra without a doctor prescription - 2018-02-04  22:19:26
 mens hair restoration what can i do for arthritis pain
http://edwithoutdoctors.com viagra without a doctor prescription
spring allergy symptoms allergy system
viagra without a doctor prescription
JeffreyGop - 2018-02-04  07:50:24
 Последние строительные новости здесь [url=http://tppchita.ru/]tppchita.ru[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.