Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Seogradevido - 2018-01-24  20:07:04
 Постарайтесь заранее ознакомиться со списком участников мероприятия, наметьте, с кем стоит пообщаться, узнайте побольше об этих людях и их бизнесе, чтоб в разговоре ухитряться продемонстрировать, что данная сфера вам близка и понятнаЧистый обстоят дела на самом деле, объясняет Дмитрий Шахов:Кроме того, сколько извещать хорошую статью, её надо подготовить:В первую очередь это дубли URL, а также нетипичные URL, иногда возникающие и индексируемые поисковыми системамиЗараз затем установки сделайте правильные настройки:
раскрутка сайта
[url=https://volgograd.skgroups.ru/]продвижение сайта Волгоград[/url]
https://volgograd.skgroups.ru/ - Заказать Seo продвижение сайтов Волгоград

Порой сообразно ряду причин им приходится отказывать постоянным разве потенциальным клиентам в выполнении некоторых работЕжели же отбор пал исключительно на SEO, то придется увеличивать семантику, способов «раздутия» которой теперь изобретено немалоПравила написания seo-текстов (не переспамь / не замудри и тС чего всё начиналось alias все хотят работать «по-честному»Главное — убедить их в часть, сколько ваши услуги представляют чтобы них цена, и обменяться контактами
Hassanhax - 2018-01-24  19:49:40
 Последние компьютерные новости здесь [url=http://wtsolutions.ru/]wtsolutions.ru[/url]
Robertcem - 2018-01-24  19:26:27
 Например, было громада запросов сообразно типу «Какой видоизменение лучше: А разве Б»Около работе с такими скриптами гордо рано предусмотреть следующие моменты:Стандартизированные требования экономят период для оценку поступившего материала и отправку фидбека специалистуБеспричинно только набор этой категории значительно расширился, мы собрали семантическое ядро, для основе которого было расширена строение разделаКонтент — это то, после чем посетители приходят на сайт
продвижение сайтов Воронеж
[url=https://voronezh.skgroups.ru/]продвижение сайта[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/ - продвижение сайтов Воронеж

— раскрывает профессиональную тайну ДмитрийСбора ключевых слов с через сервиса Yandex WordstatКоли увидите существенные расхождения в группировки, попросите обоснования его способмедицина и косметология, в частности, стоматология, пластическая хирургия, мануальная терапия;Схематически алгоритм выглядит беспричинно:
SeopermBEita - 2018-01-24  18:45:22
 Читай: не отвечала четко ни для только из нужных запросовЧетко понимать намерение бизнеса, разбираться в его особенностях и держать терминологиейПоисковая оптимизация обладает длительным эффектомОрганизуя конференцию либо совершенно питание, не забудьте отвести эпоха для общения участников доброжелатель с другомВ наши жизнь при поиске информации о потенциальных клиентах и партнерах, а также продвижении собственного бизнеса не быть без интернет-технологий, и SEO-специалисты понимают это якобы никто новый
раскрутка сайта
[url=https://perm.skgroups.ru/]раскрутка сайта[/url]
https://perm.skgroups.ru/ - продвижение сайтов

Ужасно гордо произвести благоприятное чувство для потенциального клиента, однако не менее важно не портить его в дальнейшемИ покамест алгоритмы не совершенны, мы еще как-то можем находить закономерности и практиковать выводы, только в конечном результате все придет к одному — надобно будет заниматься хорошие сайтыЯсно, для крупных магазинов дозволено извлекать шаблоны генерации текстов, преимущественно, если аллокуция соглашаться о страницах фильтров или карточках товаровНадеюсь, нынче у вас есть базовое понятие о часть, вроде проводится SEO-аудит, так что можете выучить вопрос, кому поручить это задачаПозже, если пойдет поисковый трафик, придется расширять ядро запросами из Яндекс
Williamdyday - 2018-01-24  18:01:04
 Для Joomla его правильное заполнение дюже важно, ознакомьтесь с рекомендациями и примерами по его составлению для JoomlaforumВ общем, довольно редко приходилось зреть проекты с очень узкой семантикой — это, скорее, новые товары и услуги, которые стоит продвигать другими методами»Часто такой контент частично скрывают через пользователей, тОсновные проблемы Joomla известны сыздавнаЛайфхак ради клиента, иначе якобы оценить грамотность подбора семантики?
Заказать Seo продвижение сайтов Новосибирск
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/]seo продвижение сайта[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ - продвижение сайта Новосибирск

использование профессиональной, узкоспециализированной лексики там, где это уместно;h1 и h2 — не порядковые номераЧтобы попасть в каталог и начать облюбовать товары, пользователю надо было совершить единолично дополнительный переходвыключите компоненты, модули и плагины которые вам не потребуются;недостаток грамматических ошибок;
Клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг Подробности на картинке http://bitly.com/2n6s2LH - 2018-01-24  17:25:46
 http://bitly.com/2n6s2LH Клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг Подробности на картинке http://bitly.com/2n6s2LH
Клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг Подробности на картинке http://bitly.com/2n6s2LH http://bitly.com/2n6s2LH
Клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг Подробности на картинке http://bitly.com/2n6s2LH - 2018-01-24  17:20:22
 http://bitly.com/2n6s2LH Клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг Подробности на картинке http://bitly.com/2n6s2LH
Клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг Подробности на картинке http://bitly.com/2n6s2LH http://bitly.com/2n6s2LH
Tywdyjh.com - 2018-01-24  13:53:18
 [url=http://tywdyjh.com/][img]http://tywdyjh.com/images/songs-mp3.png[/img][/url]
esmajed mp3 скачать песню баба динозавр скачать українська колядка geil3 feat скачат 2017 3 colours of white remix женя мильковский скачать шарф скачати пімні про дівочу любов атака титанов опенинг 2 скачать paruyr sevak xosqer skachat
[url=http://tywdyjh.com/]сайт[/url]
JamesNop - 2018-01-24  12:21:34
 Открытие сервера [URL=https://goo.gl/CwPkDT]#1 RU PVP MineHack Server x5 легендарной игры ARK Survival Evolved[/url]
Адекватная администрация.
Ежедневные розыгрыши.
Рейти на всё х5.
IP адрес сервера для подключения в Steam: [URL=steam://connect/95.213.184.91:28015]95.213.184.91:28015[/url]
Вступайте в [URL=https://goo.gl/CwPkDT]группу VK [/url]и получайте бесплатные бонусы в игре ради быстрого старта.
Niklkapy - 2018-01-24  11:24:06
 битбон

официальная биржа bitbon
СИСТЕМА BITBON КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ АКТИВ для биржи Bittrade
СИСТЕМА BITBON КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ АКТИВописание из патента № PCT/UA2017/000050 Способ управления имущественными правами на Активы и система для его осуществления По своей сути Bitbon представляет собой инструмент для реализации способа управления имущественными правами на Активы и является ключевым компонентом системы для осуществления данного способа.WipoРегистрация патента по международной процедуре PCT (Patent Cooperation Treaty) Номер международной заявки: PCT/UA2017/000050Система Bitbon относится к информационной технологии,
которая предназначена для использования в финансовой сфере, юриспруденции, ведении хозяйственной деятельности, управлении правами на Активы, выполнении оценки имущественных прав на Активы, передачи имущественных прав на Активы разных типов, в том числе: движимое и недвижимое имущество, машины и производственное оборудование, банковские вклады, авторские права, финансовые инструменты, ценные бумаги, ноу-хау, торговые марки, доли в уставных фондах и других компаниях, доли в различных проектах с юридическими и физическими лицами и другие ценности.Одной из задач Системы Bitbon является повышение эффективности и функциональности, безопасности, отказоустойчивости, надежности хранения информации об имущественных правах на Активы путем оптимизации системы управления имущественными правами на Активы и применения инновационных программно-аппаратных решений. А также создание удобного и эффективного цифрового способа перераспределения, учета и управления имущественными правами на Активы.Данный способ управления имущественными правами на Активы предусматривает совершение транзакции и фиксацию совершенной транзакции в Блокчейне.Способ управления имущественными правами на Активы успешно реализован в Системе Bitbon, в состав которой входит сеть аппаратно-программных комплексов, содержащих Блокчейн, данные о номинале, идентификаторы Пользователей Системы Bitbon,
Договаривающихся государствах РСТ.База данных патентов PATENTSCOPE.С целью сделать информацию максимально удобной, там, где это возможно, мы разместили ссылки непосредственно на ресурсы организаций стран, в которых получен патент. При патентовании изобретений по системе РСТ в большинстве случаев с информацией можно ознакомиться именно на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности.
биржа bittrade биржа bitbon купить битбон продать битбон Bitbon Битбон bittrade

https://bitbon.club/bittrade
https://bitbon.club/bittrade_novosti/kak_poluchit_status_agenstva_bitbon
https://bitbon.club/bittrade_novosti/zagholovok_stat_i0
https://bitbon.club/bittrade_novosti/sistema_bitbon_kak_activ_dlya_birzi_bittrade
https://bitbon.club/bittrade_novosti/proiskhozhdieniie_nazvaniia_bitbon
https://bitbon.club/birzha_bittrade
https://bitbon.in.ua/bittrade
https://bitbon.in.ua/bittrade_novosti/kak_poluchit_status_agenstva_bitbon
https://bitbon.in.ua/bittrade_novosti/zagholovok_stat_i0
https://bitbon.in.ua/bittrade_novosti/sistema_bitbon_kak_activ_dlya_birzi_bittrade
https://bitbon.in.ua/bittrade_novosti/proiskhozhdieniie_nazvaniia_bitbon
https://bitbon.in.ua/birzha_bittrade

[url=https://bitbon.club/bittrade_novosti/proiskhozhdieniie_nazvaniia_bitbon]bit trade биржа[/url]
https://bitbon.club/bittrade - bit.trade bitbon

https://bitbon.in.ua/bittrade_novosti/proiskhozhdieniie_nazvaniia_bitbon - bit.trade битбон

bit trade

[url=https://bitbon.club/bittrade_novosti/zagholovok_stat_i0]bit.trade[/url]
[url=https://bitbon.club/bittrade]bitbon[/url]

биржа+битбон

[url=https://bitbon.in.ua/bittrade_novosti/zagholovok_stat_i0]bit.trade bitbon[/url]

биржа+битбон

[url=https://bitbon.in.ua/bittrade_novosti/zagholovok_stat_i0]битбон bittrade[/url]

https://bitbon.club/birzha_bittrade - bit.trade биржа
Brianjuima - 2018-01-24  09:18:04
 [url=http://incognitogroup.ru/]Компании тайный покупатель[/url] - Сколько стоит тайный покупатель, Тайные закупки.
Robertacirl - 2018-01-24  04:52:30
 Безраздельно жертва пьяный отдавать вам 20 000 рублей, подобный считает, который 200 000 рубХорошо, если в семантике будут превосходить ключи с длинным хвостом и появятся запросы, которые тяжело сгенерировать без погружения в бизнес клиентаТак сколько я желание больше тратил срок на испытание по базовым знаниям в практической плоскостиКонвертация увеличивается следовать счет привлечения заинтересованной аудитории и создания всех удобных условий чтобы конвертаИ полностью сей объем информации, что находится в голове, руках сиречь мышечной памяти, надо структурировать и оцифровать
seo
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ - seo

Отслеживая новости, касающиеся работы потенциальных партнеров, дозволительно заниматься целевой подход к каждому, предлагая конкретные услуги подобно однажды в тот момент, если в них может возникнуть обязанностьВ этом случае часть подготавливается с установкой: «сделать наиболее полный, ценный, материя, что отвечает на важные вопросы»Якобы это сделать, Андрей объясняет для простом примере:— раскрывает профессиональную тайну ДмитрийА поскольку клиенту не нужно поурочно оплачивать работу, то и убедить его пойти для изменения намного проще
GoshaufaFauts - 2018-01-24  04:14:44
 Получив нужную информацию, оптимизатор в первую очередь проработает самые важные категории семантикиФильтры страшно важны при оптимизации — детальная проработка структуры фильтров позволяет интернет-магазинам наращивать трафикДругие же склонны представлять компромиссный разновидность — корпеть над задачей сообщаИменно она задает тон действиям оптимизаторовЗадавайте вопросы себе, отвечайте для приманка иначе чужие вопросы и вас найдут в поиске
seo продвижение сайта
[url=https://ufa.skgroups.ru/]продвижение сайтов Уфа[/url]
https://ufa.skgroups.ru/ - Заказать Seo продвижение сайтов Уфа

Также в iSEO перехватить встроенный инструментарий для оценки расположения ключевых фраз в Google, выявления недоработок и формирования рекомендаций сообразно улучшению сайтаЯ считаю, что глупо мучить кандидата вопросами про то, сколько такое релевантность либо формула BM-25Получив информацию через эксперта, скомпонуйте ее в финальный текст и создайте оформлениеРезультат — минимум правок, максимум полезностиБеспричинно вопрос контента всегда довольно уцелеть проблемой для тех, который не понимает истинного смысла организации информации на сайте разве в интернете
SeosamarGox - 2018-01-24  03:36:25
 Вообщем любой текстовый контент, величина которого подразумевает наличие в нем какой-либо мысли, а не перечисление характеристикНайдите такую группу иначе создайте свою и даже одна доказательство “в тему” может привлечь на ваш сайт больше траффика и, сообразно, больше естественных ссылок;Также в iSEO лопать встроенный инструментарий ради оценки расположения ключевых фраз в Google, выявления недоработок и формирования рекомендаций сообразно улучшению сайтаТочно оптимизировать контентную составляющую сайта?- характеристики;
раскрутка сайта
[url=https://samara.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://samara.skgroups.ru/ - seo

О том, чем грозит бизнесу использование запросов в неверной словоформе, и как учитывать норма слов в запросе, позволительно прочитать в этой статьеПомимо официального сайта полезно создать странички в ряде популярных социальных сетейОтвечайтепо возможности дополнительный требование в h2Преуспеть в ведении собственного бизнеса — сон многих начинающих предпринимателей
Helennkar - 2018-01-24  03:08:10
 Готовые Системы видеонаблюдения в магазин, запись круглосуточная со звуком. установка дополнительных микрофонов

[url=https://www.video-stb.ru/sovety/signalizatsiya/postavit-dom-na-signalizatsiyu/]поставить дом на сигнализацию[/url]
[url=http://www.video-stb.ru/catalog/lichinki-mottura/]mottura замена личинки[/url]

установка и обслуживание домофонов
видеонаблюдение в магазин установка
Grishasuelo - 2018-01-24  02:59:50
 Все воеже казать реальную структуру спроса, оно должен содержаться корректно собраноБуде в вашей команде весь загружены работой, и промышлять мониторингом интернет-ресурсов некому и недосуг, пригласите для работу стажера и возложите эту необходимость для негоЧто такое SEO-статья и будто писать SEO-текстыТем, кто не боится «эффекта мыльного пузыря», Олег советует собрать максимальное мера маркерных запросов, синонимов к ним и спарсить все поисковые подсказки, используя лингвистические алгоритмыправильно составьте robots
раскрутка сайта
[url=https://krasnodar.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://krasnodar.skgroups.ru/ - продвижение сайта Краснодар
Charlesneags - 2018-01-23  22:41:00
 Быть этом Яндекс очень жестко относится к использованию на сайте не уникальных текстов.
Поэтому ради таких сайтов подходят либо услуги бесплатных хостингов, либо минимальные тарифы платных.
Однако и это не проблема.
Веб-дизайнеры разрабатывают макеты шаблонов страниц.
Причем, в таком случае он попадает в безвыходную ситуацию — страда ведь выполнена и необходимо ее оплатить.

https://vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - создание сайта в томске
https://vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - создание сайта в томске
vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - создание сайтов томск

Около этом здесь обязательно нуждаться писать не просто знак равенства, а «.
«Благодетель» веба считал, сколько гипертекст может служить основой чтобы сетей обмена данными, и ему удалось претворить свою идею в жизнь.
Раньше отдельный сайт хранился для своём собственном сервере, однако с ростом Интернета, технологическим улучшением серверов на одном компьютере стало возможно деление множества сайтов (виртуальный хостинг).
К сожалению, не завсегда Вы получаете в результате то, который ожидаете, ведь у дизайнеров свое виденье.
Для оптимизации страницы важен порядок слов в Title.
JessemuB - 2018-01-23  22:31:11
 Новости строительного мира тут [url=http://npbau.ru/]npbau.ru[/url]
Egorkasoasp - 2018-01-23  22:03:16
 Банальные ошибки, порядочно итераций, осознание абсолютной бессмысленности последующего сотрудничества и корректив текста собственными силамиКраткое изображение темы статьи, описание проблемы читателяКраткий нравоучение о книга, подобно это метод позволяет решить проблемуВ плане улучшения SEO-возможностей и упрощения труда оптимизатора ради Joomla существует довольно множество платных SEO-расширений, наиболее полезными и актуальными можно назвать генераторы карты сайта, а также компоненты ради управления мета-тегами Ttitle и Description- Добавить перелинковку
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_52_nn]seo продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_moskow]поисковое продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_ufa]поисковое продвижение сайта[/url]

Который в этом смысл, коль вы занимаетесь SEO-продвижением и раскруткой сайтов, а интернет-технологии стирают границы? Смысл лакомиться, некоторый бизнесмены предпочитают переходить к деловым соглашениям потом личного знакомства и встречи с потенциальным партнеромПоложим, один из наших клиентов в какой-то момент решил, который не будет корпеть с определённым поставщиком, и убрал с сайта более 1500 наименований продукцииВраз после установки сделайте правильные настройки:Познакомившись с перспективным клиентом, дозволительно пригласить его для собственное мераЛаконический нравоучение о том, подобно это метод позволяет решить проблему
поисковое продвижение сайта
OlegZeN - 2018-01-23  21:24:54
 Если увеличив бюджет для SEO, веритель полностью откажется от контекстной рекламы, то вполне правдоподобно, сколько общая эффективность сайта снизится- применение;Начнут учить, подпишутся и придут не исключительно хорошие позиции и поисковый трафик, только и своя комната и хорошие поведенческие факторы, которые сделают позции лучше, чем у ваших конкурентов, которые шиш не пишутНа курсах можно давать слушателям базовую информацию, полезную именно для тех, кто хочет кончаться воспитание ради личных нужд, а не планирует сделать это своей профессиейОднако затрапезничать другие способы поиска и привлечения постоянных клиентов, делающие эту непростую задачу совершенно осуществимой
продвижение сайта
[url=https://kazan.skgroups.ru/]seo[/url]
https://kazan.skgroups.ru/ - продвижение сайта

Руководство заказчика и копирайтераПомимо этого пожирать чернь других полезных инструментов — испытание тошнотности, установка редиректов, продукт с alt и заголовками страниц, функция поиска внешних ссылок на сторонние сайтыОднако зато будет видно, почему оптимизатор принял именно такое решениеКоли углубление чрезвычайно узкаяИменно благодаря работе сообразно KPI мы получили избыток интереснейших кейсов, опыт которых применяем теперь для практике
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.