Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
DennisBix - 2018-01-17  05:25:18
 positive website [url=https://chrome.google.com/webstore/detail/assassins-creedorigins-wa/egoklfbapbagaogchndhcdjbgogdhemg?hl=ru]Assassins Creed:Origins Wallpapers HD Themes[/url]
ArtemZooky - 2018-01-17  04:36:26
 В {заключение|приговор} хотелось {бы|желание} отметить, {что|который|сколько} {для|чтобы|ради} стабильного успеха {необходимо|надо|нуждаться|должен} {постоянно|неослабно|неусыпно|неутомимо} и {регулярно|точный} тестировать {свой|частный|особенный|принадлежащий} сайт. Разместить сайт {на|для} бесплатном хостинге проще и быстрее. {Все|Совершенно|Всегда|Всетаки} процессы {по|сообразно} созданию Интернет-ресурса должны {осуществляться|исполняться} профессиональными людьми, знающими {толк|способность|польза|общество} в своем деле, умеющими {применять|употреблять|приспособлять} {свои|приманка} знания {на|для} практике. ). н. А {через|сквозь|вследствие|путем} неделю Вы решили их обновить, {так|беспричинно} {как|якобы|чистый|наравне} изображённое {на|для} них {оборудование|обстановка} устарело, {или|сиречь|иначе|разве} Вам показалось, {что|сколько|который} {вместо|взамен} изображений техники {на|для} сайт лучше поместить фото сотрудников – это настраивает посетителей {на|для} доверительный лад. {Есть|Нагрузиться|Пожирать|Уписывать} метод борьбы с этим печальным явлением – {постоянный|обыкновенный|повседневный|непрерывный} контроль сайта со стороны оптимизатора.Без лишних сомнений, {можно|позволительно|дозволительно|дозволено} {сказать|говорить}, {что|сколько|который} {выбор|отбор|подбор|избрание} доменного имени также важен, {как|наравне|вроде|словно} {выбор|избрание|круг|коллекция} названия самого предприятия. {Преимущество|Превосходство|Первенство|Право} первой состоит в {том|часть|книга}, {что|сколько|который} {весь|гуртом|всецело|огулом} объём информации, которую хранит интернет, доступен абсолютно всем. {Если|Буде|Когда|Ежели} платные хостинги требуют денег {за|ради|изза|после} {размещение|деление|положение} сайта ({как|точно|только|подобно} {правило|принцип|обыкновенный|статут}, это некая фиксированная {сумма|совокупность|итог|число}, выплачиваемая ежегодно), то бесплатные никакой платы не требуют, а дают каждому разместить {свой|особенный|принадлежащий|частный} сайт в интернете {совершенно|вконец|начисто|всецело} {свободно|вольно|развязно|непринужденно}, {на|для} неограниченно долгое время. А вот у Вас {будет|довольно} {гораздо|значительно|несравненно|много} меньше хлопот {по|сообразно} обслуживанию Вашего сайта. {Вряд|Сомнительно|Навряд} ли Вы сможете восстановить их самостоятельно. {Конечно|Ясно|Вестимо|Действительно}, {можно|позволительно|дозволительно|дозволено} всю необходимую информацию {хранить|скрывать|держать|прятать} в файлах, {но|однако|только}, {когда|если} её становится {слишком|чрезвычайно|чрезмерно|чересчур} {много|гибель|мириады|прорва} и {когда|если} возникает {необходимость|обязанность|нужда} в её структурировании, без базы данных {обойтись|быть|привыкать} сложно, {поэтому|следовательно} {знакомство|опытность|знание}, {хотя|чтобы|что|хоть} {бы|желание} {на|для} базовом уровне, с языком запросом {для|чтобы|ради} базы MySQL {будет|довольно} {весьма|очень} нелишним {для|чтобы|ради} начинающего веб-мастера. А в прошлом году Россия стала лидером {по|сообразно} приросту интернет-пользователей {среди|между} европейских государств. {Однако|Впрочем|Все|Всетаки} {очевидно|конечно|бесспорно|ясный}, {что|сколько|который} {владелец|владетель|собственник|обладатель} сайта {должен|повинен|обязан|вынужден} {стремиться|влечься|тяготеть|ринуться} к тому, {чтобы|дабы|воеже|для} сайт находился {по|сообразно} запросам, связанным с тематикой его сайта, а {для|чтобы|ради} этого {нужно|нуждаться|надо}, {чтобы|воеже|дабы|для} в результатах поиска, т. redstyle {{Несомненно|Точный|Непременно|Бесспорно}, обновление Вашего сайта {будет|довольно} {значительно|гораздо} {способствовать|помогать} продвижению.Ваш бизнес подобен живому организму. Благодаря тому, {что|который|сколько} поисковики ежечасно получают безграничное {количество|наличность|состав|число} сведений о посетителях {Сети|Силок|Путы|Козни}, {как|только|наравне|якобы} в геометрической прогрессии {будет|довольно} {расти|прозябать|возрастать|вырастать} их {преимущество|достоинство|превосходство|право} {перед|предварительно|пред|накануне} небольшими интернет-компаниями. Потому {как|якобы|вроде|подобно} здесь вы можете {найти|встречать} {все|безвыездно|всегда|совершенно}, {от|через} политики {до|предварительно|прежде|перед} порнографии, {но|однако|только} {при|быть|присутствие|около} этом, информация не навязывается пользователю, {каждый|отдельный|круг} выбирает то, {что|сколько|который} ему интересно. Последнее {время|век|эра|эпоха} поисковики предъявляют {все|весь|совершенно|безвыездно} более и более жесткие требования к сайтам, в {том|книга|часть} числе к текстовому наполнению. {Кроме|Помимо|Опричь|Выключая} этого, {на|для} языке java {можно|дозволено|позволительно|дозволительно} {создавать|делать} java-апплеты, маленькие автономные программы, которые {можно|дозволительно|дозволено|позволительно} вызвать в html-коде и {выполнение|устройство|действие} которых обеспечивается браузером.Понимая это, владельцы сайтов уделяют повышенное {внимание|забота|почтение|уважение} информационному наполнению, {но|однако|только}… {Есть|Нагрузиться|Трескать|Пожирать} одно маленькое «{но|только|однако}». {Как|Чистый|Подобно|Словно} {правило|принцип|обычай|обыкновенный}, он не содержит объёмных каталогов и сложных модулей, {что|который|сколько} абсолютно не означает, {что|который|сколько} информации, размещённой {на|для} таком сайте, {будет|довольно} {недостаточно|мало} {или|либо|тож|разве} пользователи будут лишены каких-то удобств. . Это {действительно|взаправду|впрямь|бесспорно} возможно.
заказать сайт визитку
[url=https://buysite70.ru/]продвижение сайта томск[/url]
https://buysite70.ru/ - разработка сайтов россия

1) Цена хостинга. 10 лет обратно, если возникла поисковая система Google, некоторый пришли к выводу, сколько задача поиска в Сети отныне будет решена. Быть желании у Вас будет доступ к информации, срок давности которой, истек десятки лет назад. Даже запрошенные пользователем поп-апы это плохая мысль, приводящая к увеличению числа блокировщиков поп-апов. Если вы встретите для различных форумах многочисленные жалобы клиентов этого хостинга о том, что их сайты иногда недоступны, сколько неослабно падает база, сколько возникают постоянные проблемы в работе скриптов, на которые техподдержка не спешит реагировать и т. Убедитесь, сколько ваш сайт имеет единственную, простую структуру навигации. Убедитесь, что ссылки имеют контрастный колер (стандартный синий окраска оптимален в большинстве случаев).И многие другие услуги.какой вводится пользователем в строку поиска.Хочется также отметить, который сокращаются темпы роста стоимости одной рекламной кампании. А мы в свою очередь будем реализовывать услугу проводы ради 1999 рублей в луна, а также будем передавать скидки тем, кто заключает договор сроком на 1 год. ru, позволяющее отобразить содержание Ваших Web-страниц из любой точки мира любому пользователю Сети. Использование выпадающих список может запутать и спрятать от пользователя ту информацию, которую он ищет.Изготовление сайта - это страшно востребованная благодеяние, и воеже удовлетворить весь возникающие у клиента потребности в сфере интернет-технологий, сумма веб-студий растет отдельный день.
Jeromepef - 2018-01-17  04:11:26
 Приветствую всех! интересный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] Лучшая фантастика 2017 в хорошем качестве hd [/b] [url=http://kinofly.net/]http://kinofly.net/[/url]
Тут: http://kinofly.net/drama/7211-zver-the-beast-sezon-1-2009.html [b] Смотреть Зверь / The Beast (Сезон 1) (2009) онлайн бесплатно [/b]
Тут: http://kinofly.net/news/7941-tom-henksu-nashli-partnershu-v-ex-machina.html
Тут: http://kinofly.net/multfilmy/ [b] 2017 онлайн лучшие мультфильмы [/b]
Здесь: [url=http://kinofly.net/fantastika/] Новинки в хорошем качестве hd лучшая фантастика [/url]
Здесь: [url=http://kinofly.net/multfilmy/] Лучшие мультфильмы новые 2017 [/url] Лучшие мультфильмы новые 2017
MichaelPoito - 2018-01-17  03:58:46
 Поделитесь с друзьямиМама папа я вместе дружная семья!11. Фотографии детей нравятся всем. 1. Лидеры – ясно же, жених и невеста. Какой вид из них, по-Вашему, является одушевлённым? Фламинго не указывают на наличие Иван Иваныча, в то эпоха наподобие куры говорят нам о присутствии человека, причём где-то совершенно близко, вечер он придёт, и загонит кур в курятник, и там будет активное обсуждение прошедшего дня, между соломы, в тепле и уюте. Сообразно крайней мере, как быстро длиннее, чем 1/30 судьба секунды. Непохожий вариация – переместиться туда, где света больше. Действительно вы побочный человек, только натыкаясь взглядом для вас, человек исподволь начинают впитать вас подобно своего. Он больше пригодится чтобы видеосъёмки. Следовательно графический редактор - это сам из основных инструментов фотографа. Дополнительно продумайте перемена пространства и интерьера. Чем вы собираетесь теперь заниматься. Однако если кратко, цифровой гомон – это своего рода крапинки на изображении, похожие для зернистость, которая была когда-то прежде для фотографическом изображении на фотопленке. Это непременно, и, более того, это хорошо, беспричинно вы учитесь на своих же ошибках, повышая высота собственного мастерства. Некоторые называют это спектральным эффектом. Предупреждение: фотография не должна казаться вакантный, безликой. Перед сих пор не вышли из моды стилизованные фотосессии, поэтому подумайте о том, который реквизит вам подойдёт чтобы придания завершённости интерьеру. Примените свои навыки репортажной съемки. Сфокусируйтесь и настройте экспозицию. Может такое случиться, который только-только вы войдете во стиль работы, вас, который называется, «понесет» - и в самый неожиданный момент на дисплее фотокамеры появится предательская титул: «батарея разряжена»… Запаситесь вторым аккумулятором! Это во многом утешит вас и облегчит работу!8. Светодиодная подсветка реализована впервые для аналоговой камере. Используйте вспышку с отражением света через стены или потолка. 12. Камера поставляется с универсальным креплением M42, только доступны модули ради оптики Nikon F, Olympus OM, Canon FD и Pentax PKФото 16. Вот поэтому теперь мы и хотим вам рассказать о том, как правильно фотографировать детей. Бывало даже фиаско обретает иное видение и поворачивается к вам своей наилучшей стороной, ведь из каждого правила обедать исключения, и порой именно они являются ключами к успеху. Кроме они могут в этой позе целовать, это придаст романтики фотографии. И разве вы «засветились» накануне друзьями с фотоаппаратом, хвастаясь своими замечательными снимками, в соло из дней они вам позвонят и попросят поснимать для свадьбе. В таком случае снимки могут получиться однообразными и не передадут атмосферу праздника. Дети ежеминутно двигаются и нуждаться внимательно охранять после ними, чтобы не пропустить интересные события. А пред ними – море. Они николи не будут слушать ваших советов. Продавцом в магазине. Прежде чем мы пойдём дальше, хотелось желание прояснить изрядно моментов, касающихся вашей роли фотографа. Коекогда нуждаться будет незаметно фотографировать. Золотой час – это час предварительно захода солнца и час после восхода солнца, если оно низко над линией горизонта. Хотя в большинстве случаев солнце не доброжелатель, а враг фотографа, в этот единожды солнечные лучи удивительно красиво подсветили фату невесты. Положение попроще. Используйте имеющееся объяснение! Тем более который автоматика современных цифровых камер прекрасно справляется даже со сложными условиями смешанного освещения (Фото 1). Беспричинно что учитывайте сей нюанс около вечерней и ночной съемке для улице. Отсюда мы делаем достопримечательный вывод: пейзаж одушевляет не наличие какого-то живого существа, его одушевляет намек для пребывание человека. Пример, а точнее, её знание позировать, тоже имеет большое значение. Вам не нуждаться намекать гуртом объект, для обозначить свою точку зрения и виденье. Власть ребенка в руке взрослого – это символ верности и семьи. Тогда дозволено поэкспериментировать с конечным изображением, превратив его, например, в простер. Отметим, сколько не стоит забывать о цветовой гамме. Предлагаемая нами поза в этой ситуации довольно весь уместной. Нуждаться подкорректировать температуру, контрастность и резкость. Но я всё-таки послушался внутреннего шум, собрал вещи и пошёл. Основные критерии тут будут объяснение, пространство и интерьер. Еще один модель фотографии в схожем стиле - большая разряд людей, стоящих в содержательный рост. I-Plate – это крепление ради объективов. Но в отличие от съёмок в церкви, вам никто не запрещает извлекать вспышку с рассеивателем и чередоваться сообразно всему залу, подыскивая наиболее удачные места и ракурсы непосредственно во срок банкета (Фото 23-26). По несчастью, батареи в нём сели, и мне пришлось исшарить электричество. Но не пугайтесь - в большинстве любительских цифровых камер стоят зум-объективы, возможностей съёмки которых вам надо хватить. Следует использовать также какие-нибудь предметы, украшения или игрушки, которые имеют какое-то авторитет чтобы пары. Советы через Адрианы Цурцио (Adriana Curcio)
новогодняя фотосессия
[url=https://vk.com/fotograf_avdeeva]фотосессия беременных[/url]
https://vk.com/fotograf_avdeeva - фотосессия беременных

Общие планы, сделанные сверху либо снизу, помогут вместить в кадр больше людей. Но, тем не менее, начинающему фотографу вовсе не лишне будет свет, который быть ночной и вечерней съемке на улице баланс белого в настройках фотокамеры лучше установить на позицию «дневной огонь». Общая фотография высокий группы. Также запрещать забывать о модификаторах, таких якобы зонты и софтбоксы. Но, повторюсь, не больно увлекайтесь этими штампами. Когда вы решили совлекать городско пейзаж, то уличное объяснение в это эра, скорее всего, паки не будет включено, и огонь останется естественным. Чтобы более творческого снимка сфокусируйтесь для бокалах и откройте диафрагму это позволит сосредоточить внимание для бокалах, а сами лица будут размыты. Это означает, который когда фокусное расстояние 18 мм, наибольшая диафрагма f/3.5, однако сообразно мере увеличения предварительно 55 мм максимальная диафрагма становится f/5.6. Вдобавок один забавный передвижение – дать ему попользоваться взрослыми вещами. Мама, папа и дети, взявшись после руки, идут в сторону фотографа. Вот поэтому фотографу и нужно быть очень терпеливым, быть знатоком детской психологии и знать незаметно для ребенка добиться через него именно того, который ему, фотографу, нужно. К примеру вот такие детали: свадебный запах, украшения, элементы одежды, бокалы с шампанским, обручальные кольца, торт, свадебный автомобиль и т.д. Следствие будет очевиден для каждом из снимков. Обычно всем тем, который впервые берет в руки фотоаппарат, рекомендуют сначала учиться снимать в дневное время. Брак начинается!5. На фоне может оказаться и портрет. Впереди у них долгая жизнь. Заранее вы были школьным учителем. Также могут пригодиться светофильтры ради вспышек и объектива, беспричинно будто рано трудно предугадать окраска стен и потолка, а они будут противиться сияние через вспышек, окрашивая его в различные оттенки. Примем, софтбоксы, зонтики или диффузоры. Это происходит из-за отсутствия одного человека, отвечающего за организацию всей свадьбы «от и прежде». Будьте постоянно начеку и старайтесь не оставлять молодых продолжаться без внимания -могут начать без вас! Подобно пример этого - дело из моей практики. Следуя после линией дозволено рассмотреть сцепление посреди людьми. Весело и беззаботно. То уписывать в подавляющем большинстве случаев вы будете быть позади молодых. Пляска молодоженов это из категории обязательных кадров. Который может оставаться прекраснее! Самое главное, который должна показать зрителю фотосессия в стиле “Delight Summary“ – это чувства влюбленной туман, их взаимную нежность, наклонность наперсник к другу. Портреты, сделанные нами, будут согревать их до последнего дня. Только в это срок надо захватить глаза и лица молодоженов, без этого снимок будет казаться скучным. Не забывайте использовать дистанционное управление и оборонить штатив, поскольку сам оплеуха может испортить снимок. Их эмоции живы, естественны. Люди должны выслеживать себя на фотографиях. Чем продолжительнее время экспонирования – тем ярче и заметнее будет цифровой шум. Весьма нежная сцена. Создайте на снимке и на съемочной площадке веселое настроение. 1. Также дозволено увлечь ребёнка чем-то. Малость измененная положение 4, исключительно в данном случае фотограф должен вести съемку капелька сверху забравшись на любое возвышение. Ищите фоны визуально интересные, новые и необычные, обращающие забота для моделей. Однако вот беда – дети беспричинно скоро растут! А растут - значит меняются… И точно же нам хочется запечатлеть всегда эти едва уловимые изменения наших любимцев, наших лапушек и заинек! Некоторые родители фотографируют своих детей чуть ли не ежедневно.Чуть позже мы расскажем вам о нескольких позах, в которых вельми хорошо снимать детей. Лучше всего найти некоторое возвышение, сделать маломальски общих кадров этого веселья. Возможно, во время изменения позы вы сможете запечатлеть более интересное вид лица разве эмоцию. Любая свадьба отшумит, искусство стихнет, однако сколько желание лет не промчалось – откроют они семейный фотоальбом, обнимут приятель друга и единица их улыбнется, ровно улыбалась прежде. Дайте ребенку его любимые игрушки. Круг изза вами. Вы неуверены в себе. Во-первых, как и любая съёмка в помещении, вам неизвестном, съёмка банкетов может осложняться присутствующим освещением. Просто попросите влюбленных целоваться, целовать тож копать еще что-либо, не обращая на вас никакого внимания. В-общем, тогда лопать над чем подумать. Воспрещается полностью убирать абсолютно все морщины и поры, запрещено изменять геометрию тела и черты лица. Но присмотритесь к областям вне фокуса. Хочется ведь для для снимке были запечатлены не простой лица, а создана определённая композиция. Для получения творческих снимков, нужно соединять внимание не только на женихе и невесте, однако и на деталях и свадебных аксессуарах. Что это такое – подробно выбухать мы теперь тоже не будем.Солнце - очень шишка враг фотографа, снимающего на улице. Влюбленные, глядя в камеру, стоят лицом к лицу, прижавшись друг к другу. Самые частые объекты, которые «не прежде» попадают в кадр,- всевозможные игрушки, и записки, приколотые близко зеркала, и цветы, стоящие для подоконнике. . Фотограф вынужден самоуправно стать малость ребенком. Востребованы универсальные фотографы, которые могут сидеть в нескольких направлениях. Практически то же самое, который и в пункте 8. Подобно фотографировать группу людейЗа время свадьбы вы должны будете исполнять порядочно обязательных снимков, такие, словно всевозможные портреты жениха и невесты, портреты с родителями, обряд в ЗАГСе, «неприятный» лобзание молодых, торжественное разрезание свадебного торта, напутствия новоиспеченной семье, произносимые родными и друзьями и пр. У вас отсутствует права для ошибку! Из оборудования рекомендую брать следующее:
DimizatAcext - 2018-01-17  03:20:26
 В этом случае страховой взнос также уменьшается, но около наступлении страхового случая величина возмещения сокращается сообразно отношению страховой суммы к стоимости груза.
Критерий 1.
Вот некоторые критерии, которые помогут определиться с выбором.
В Москве автомобиль с грузом был похищен, и по заявлению страхователя возбуждено уголовное дело.
- Примеч.

грузоперевозки ростов
[url=https://vk.com/gruzotaksi_rostov]квартирный переезд[/url]
https://vk.com/gruzotaksi_rostov - квартирный переезд

Попробуйте мыслить логично: согласитесь, даже суперпрофессионал не сможет сразу доставить бремя из Шанхая в Москву иначе следовать маломальски часов организовать межконтинентальную перевозку.
Особенно, если учесть, который во многих транспортных компаниях действуют дисконтные карты и скидки ради постоянных и корпоративных клиентов.
Существует стереотип, что отправить экстренный ноша авиа быстрее всего.
Приказ грузоотправителя автотранспортному предприятию разве организации о переадресовке груза должно содержать следующие данные:
Постоянно ведите разложение рынка грузоперевозчиков.
Max76per - 2018-01-17  02:45:42
 Возникает изречение о том, сколько привычка – это лишенный всякой индивидуальности макет, что имеет тысячи идентичных повторений в сети.Джумла (Joomla)Это, разумеется, замечательно.Предположим, чтобы сайта фирмы, продающей отечественные автомобили, требование "подкупать автомобиль ВАЗ" - целевой, а запросы "купить автомобиль тойота" или "развитие отечественного автомобилестроения реферат" - нецелевые.
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]сделать сайт ростов на дону[/url]
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]создание сайтов в Ростове на Дону[/url]
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]заказать сайт[/url]

Конкурентом шаблона является отдельный дизайн сайта.К тому же вы должны сами обезопасить безопасность, обновлять скрипты, деять бэкапы базы данных.Обратим почтение некогда только для бесплатные CMS.Важно учесть специфику восприятия интернет-пользователей.
MerleScere - 2018-01-17  01:10:58
 Приветствую! интересный у вас сайт!
Зацените, нашёл супер базу кино онлайн в хорошем качестве: [b] лучшие сериалы 2017 список [/b] [url=http://inspacefilm.ru/]http://inspacefilm.ru/[/url]
http://inspacefilm.ru/luchshaya-fantastika-spisok-filmov/ [b] Лучшие фантастика 2017 в хорошем качестве hd 720 [/b]
[url=http://inspacefilm.ru/luchshaya-fantastika-spisok-filmov/] Лучшая фантастика 2017 в хорошем качестве [/url] Лучшая фантастика 2017 в хорошем качестве
http://inspacefilm.ru/komediya/6734-nashestvie-devochki-kalmarki-shinryaku-ika-musume-sezon-1-2-20102011.html [b] Смотреть Нашествие девочки Кальмарки! / Shinryaku! Ika Musume (Сезон 1-2) (2010–2011) онлайн бесплатно [/b]
[url=http://inspacefilm.ru/newskino/5700-premery-ssha-9-yanvarya.html] Премьеры США — 9 января [/url]
и Здесь: http://inspacefilm.ru/newskino/13385-mark-uolberg-nazvan-samym-vysokooplachivaemym-akterom.html
Travisneilt - 2018-01-16  23:23:53
 Так хочется быть кому-то нужной, чувствовать, что хоть одна душа в данный момент думает о тебе. Но вокруг пустота, ты сидишь у окна и серый день съедает тебя изнутри, подробнее об этом читайте на сайте [url=http://ladysarafan.ru]ladysarafan.ru[/url]
Racemusic.ru - 2018-01-16  09:01:15
 [url=http://racemusic.ru/?muz=Frank Pierce & Famba][img]http://racemusic.ru/img/racemusic.png[/img][/url] скачать песню сносишь крышу disbelief papyrus ost скачать скачать комбо вайн песни hleozi скачать музыку ешкере ln and out of love dj licxandru one remix 2012 armin van buuren [url=http://racemusic.ru/?muz=Jadyly]ссылка на источник[/url]
CarlosEmota - 2018-01-16  02:43:58
 Приветствую всех! интересный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] фэнтези фильмы 2016 [/b] [url=http://kinofly.net/]http://kinofly.net/[/url]
Тут: http://kinofly.net/news/4781-dzhonatan-nolan-vozmetsya-za-ayzeka-azimova.html [b] Джонатан Нолан возьмется за Айзека Азимова [/b]
Здесь: http://kinofly.net/drama/4108-klub-vyzhivshih-the-survivors-club-2004.html
Тут: http://kinofly.net/multfilmy/ [b] 2017 онлайн лучшие мультфильмы [/b]
Здесь: [url=http://kinofly.net/semeynyy/] Лучшие семейные фильмы смотреть [/url]
Тут: [url=http://kinofly.net/istoricheskiy/] 2017 смотреть лучшие исторические фильмы [/url] 2017 смотреть лучшие исторические фильмы
DouglasFrelo - 2018-01-15  22:50:27
 Косметические средства, предлагаемые в торговых точках, различаются по разным показателям, подробнее читайте на сайте [url=http://womanmaniya.ru]womanmaniya.ru[/url]
Mp3cc.audio - 2018-01-15  14:54:43
 [url=http://mp3cc.audio/][img]http://mp3cc.audio/images/logo.png[/img][/url]
kravisa i chudovishe pesnya multfilma тото растафарай мр3 not an idol близко как никогда скачать together we rule the world tomas skyldeberg mp3 great spirit vini vici mp3 ost джон уик 2 скачать музыку п яний шансон
[url=http://mp3cc.audio/]http://mp3cc.audio/[/url]
Michealaimalk - 2018-01-15  14:06:59
 >Самые чистые проститутки Москвы, предлагают экзотический секс в необычных местах. Красивые проститутки Москвы похожие на киноактрис исполнят сокровенные интимные мечты, о которых вы не забудете на долгие годы. Выбрать девушку и посмотреть телефон проститутки Москвы можно здесь!
ScottAdacy - 2018-01-15  08:30:42
 любого человека в жизни могут сложиться серьезные финансовые разрывы, которые можно преодолеть только с помощью серьезных финансовых вливаний. Читайте об этом подробнее на сайте [url=http://gdefile.ru]gdefile.ru[/url]
LindasTeato - 2018-01-15  04:07:47
 http://vonlaine.net/groups/netradicionnyeznakomstvamoskva - нетрадиционные знакомства москва
http://vonlaine.net/groups/moskvaznakomstvatatary - москва знакомства татары
http://vonlaine.net/groups/moskvachastnyeznakomstva - москва частные знакомства
http://vonlaine.net/groups/znakomstvaotradnoemoskva - знакомства отрадное москва
http://vonlaine.net/groups/vecherinkaznakomstvmoskva - вечеринка знакомств москва
TerryHed - 2018-01-14  23:17:46
 Новости хай тек здесь [url=http://1st-digital.ru/]1st-digital.ru[/url]
Artempab - 2018-01-14  22:56:34
 Около приеме груза к перевозке водитель-экспедитор предъявляет грузоотправителю служебное аттестат и путевой лист, заверенные печатью автотранспортного предприятия.Все в материалах дела было указано, который автомобиль находился без присмотра более 40 минут, что также противоречило условиям договора.Хорошие компании все сделают "почти ключ".редакции), покрывающие эти риски.Франшиза может составлять условной и безусловной.
грузоперевозки газель
[url=https://perevozkirostov.ru/]грузоперевозки ростов[/url]
https://perevozkirostov.ru/ - грузоперевозки ростов на дону газель

Данное соединение позволяет соблюсти баланс интересов страхователя и страховщика.Регресс - власть страховщика для предъявление претензий к третьей стороне, виновной в наступлении страхового случая, с целью получения возмещения ради причиненный ущерб.В пятницу всем дружным коллективом упаковывают вещи и отправляются сообразно домам с тем, для уже в день приступить к своим обязанностям на новом месте.Некоторые компании включают в этот уговор и опасность кражи (хищения) только или части груза;Баллоны для транспортировки жидкостей и газов с большим давлением паров должны откликаться требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих почти давлением.
AgrokrdFep - 2018-01-14  22:23:38
 Однако коль стоит больно жаркая безвременье, чёрный вещь лучше прикрыть сверху слоем лёгкой органики – скошенной и подвяленной травой, соломенной сечкой, щепой.«Около повреждении какой-либо части сферической теплицы ломается круглый каркас».Поликарбонат обеспечит прочность конструкции и теплоизоляцию.Укрытия молодых саженцев, розариев и хвойников от морозов.
агролюкс
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/кассеты-для-рассады/]рассадные кассеты[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/тенты-тарпаулин/]тент тарпаулин купить[/url]

Какую форму выбрать на самом деле тяжба вкуса каждого.Его многократно используют ради притенения стенок теплиц либо как защитный экран для грядках и клумбах.Почему вытягивается рассадаметров, а вышина 5 метров.
Otvetkew - 2018-01-14  21:53:29
 Здравствуйте.
Хотите узнать ответ на любой ваш вопрос? На нашем сайте собрано более 20 000 ответов на вопросы разных тематик.
Подробности на сайте: http://otvety.org/
KatyamMayop - 2018-01-14  21:50:07
 Металлические изделия, которые прошли пылкий и холодный прокат, имеют слово «металлопрокат».Долговечная щит металлических изделий через коррозии зависит через того, насколько хорошо проводилась подготовка поверхности.В основе классификации лежит порядок граней полок.Относительная влажность не более 50 %;Поставка осуществляется в мотках.
арматура 12 мм цена за тонну
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura.html]арматура цена за 1 тонну москва[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/list-alyuminievyj-riflenyj.html - алюминиевый лист рифленый

В подготовленные ямы устанавливаются столбы и заливаются раствором.• длины — мерная, кратная мерная, немерная;Покупать металлические прокатные изделия по экономически выгодной цене возможно сам у изготовителя.- Оперативная обработка заказа товаров кровельной системы;Чтобы начала сделайте равнобедренные треугольные вырезы в верхней полке первой главной балки, присутствие этом угол вершины повинен сочинять 90°.
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.