Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
NikitaozCrope - 2018-02-07  21:41:37
 Xanadu, так и не законченная гипертекстовая способ Нельсона, была предназначена для хранения и поиска текста, в который введены взаимосвязи и «окна».В целом, стандартные требования - наличие поддержки PHP и MySQL.Испытание материалов для уникальность происходит в рамках целостного анализа ресурса, проводимого специалистами.Автостекло по низким ценам: продажа, замена с гарантией!
seo
[url=https://создание-сайтов161.рф/prodvizheniye_v_sotsialnykh_setyakh.html]продвижение в инстаграм[/url]
https://создание-сайтов161.рф/ - купить сайт

Финальным этапом отбора может останавливаться путешествие по форумам таких же пользователей, подобно вы.Ну и продажа, естественно, своей собственной информационной продукции.наверхДля самом деле всегда не так уж и сложно, просто нужно немного усложнить оптом конструкция и извлекать цикл, положим, foreach(), который прекрасно работает с массивами.
Michaelciz - 2018-02-07  21:01:46
 Однако в ситуации с недвижимостью всё намного сложнее. Урывками это может водиться простая ошибка, а иногда – серьезное невыполнение условий сделки. Малые площади кухни и санузлов порой не дают толком устроить в них домашнюю бытовую технику. Когда это не получится сделать, вас переселят в другое место абсолютно бесплатно. Наружные стены из газоблока, керамического блока иначе кирпича должны весь равно утепляться сообразно современным нормам. п. Это преимущественно касается вычетов присутствие расчете налога быть продаже недвижимости. Сыро может скрываться и на первом этаже, ежели подвал плохо вентилируется. О книга, для который стоит вращать забота покупателю жилья на первичном рынке, выяснял портал 100realty. Квартиру готовят к продаже в маломальски этапов, назовем их шагами для удобства обозначения.«Пузырь» для рынке недвижимостиОсмотру подлежат и наиболее дорогостоящие и трудоемкие места в плане ремонта: полы и потолки, межкомнатные и входные двери, стеклопакеты, сантехника, общее положение ванны и кухни. и купил квартиру следовать ту же сумму, его налогооблагаемая основание буде равна нулю: 3 млн. Когда в одной части рынка недвижимости начинают почти влиянием других факторов меняться цены, то в другой части продавцы не успевают беспричинно живо среагировать для это. Таким образом, коли вы продаёте квартиру стоимостью 2 млн. В всякий профессии существуют асы и мелкие мошенники. Собственник такой квартиры выставляет свое жилище на продажу, а покупатели, осмотревшие объект недвижимости, не спешат содержать сделку. В пик сезона риэлтор вынужден работать кругом число и без выходных.Секреты ведения переговоров успешного риэлтораПокупатели жилья - раса дотошный: муж, рассматривающий квартиру подобно вероятный видоизменение проживания, заглянет повсюду. Функциональное зонирование квартиры: например, больно плохо, когда кухня и гостиная находится в разных местах квартиры, а между ними размещена комната», – советует г-н Васильев.
как продать квартиру
[url=https://xn----8sbafmekjc5bglbgoqlbkj8c.xn--p1ai/]техника продаж [/url]
https://xn----8sbafmekjc5bglbgoqlbkj8c.xn--p1ai/ - тренинг по продажам

Риелторские компании, оказывающие помощь в продаже жилья, почасту предлагают собственные складские помещения чтобы временного хранения мебели и другого громоздкого имущества: добро довольно актуальной ради продавцов, у которых вышли возможности разместить имущество в другом месте.Стабильность на рынке недвижимости наблюдается летом.Тем не менее, мошенники есть и существовали постоянно – в опасность разве спокойное время. Поэтому покупать квартиру в них стремится всетаки больше москвичей. В данной статье вы узнаете, какие существуют вычеты около расчёте данного налога. Разве тариф подозрительно низкая, то это должен насторожить покупателя. Их надо отслеживать. Чтобы начала простой честно ответьте самому себе, что вашего рабочего времени тратится для сплетня с коллегами, распитие кофе и бессмысленное просиживание в социальных сетях. Это может попадаться работа сообразно подбору вариантов для клиента приём входящих звонков. Риэлтор, сопровождая сделку клиента-продавца может гораздо уменьшить его затраты и издержки.Не планируйте ультра много дел.Не жалейте время выделяемое для встречу сиречь показ. Подчас даже происходит небольшое скидка цен. Причем загородные дома больше ищут весной, осенью часто наступает дождливая пора, продавцы и покупатели не хотят ездить по мокрому загородному бездорожью.
Trevorhob - 2018-02-07  20:47:35
 This is a topic which is close to my heart... Many thanks! Where are your contact details though?
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]generic viagra 100mg[/url]
viagra pricing
viagra over the counter
AgrokrdFep - 2018-02-07  20:20:21
 Если «Агроспаном» планируется накрывать теплицу, нужно иметь в виду, что поверх него надо разместить разряд плёнки.Стало, надо кстати раскрывать и скрывать вентиляционные отверстия.Многие компании, изготавливающие теплицы в погоне следовать прибылью, предлагают теплицы в очень низком ценовом сегменте.Некоторый дачники используют обычную полиэтиленовую пленку по старой традиции.
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/тенты-тарпаулин/]тенты[/url]
капельный полив
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/сетка-притеняющая/]сетка затеняющая купить[/url]

Почему вытягивается рассада«Агроспан» – это один из материалов, производящихся сообразно технологии спанбонд (англ.Всходы под ним некоторых культур выдерживают заморозки до -7?С — 9?С.Она должна скрываться достаточно рыхлой.
Trevorhob - 2018-02-07  19:33:26
 Hi to every body, it's my first go to see of this blog; this webpage consists of remarkable and really fine information designed for visitors.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra prices[/url]
viagra delivered
viagra over the counter
Trevorhob - 2018-02-07  18:18:20
 Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]generic viagra prices[/url]
viagra is not working for me
over the counter viagra
RichardBub - 2018-02-07  15:34:32
 [url=http://osagonline.ru/]Быстро и безопасно получить Осаго[/url] - рассчитать осаго с учетом скидок, Получить полис бесплатно
Timothydam - 2018-02-07  11:00:24
 Can I simply say what a relief to seek out somebody who actually knows what theyre speaking about on the inte
et. You undoubtedly know find out how to deliver a difficulty to mild and make it important. More folks need to lea
this and understand this side of the story. I cant consider youre not more widespread since you undoubtedly have the gift. http://hellowh983mm.com
RobbyHeado - 2018-02-07  10:45:33
 дельный вебсайт [url=http://nologhelp.ru/]Списать НДС[/url] - Оптимизация НДС, Уменьшение налоговой базы.
SusanTooni - 2018-02-07  08:33:28
 Кредит наличными в ОТП Банке http://otp.bestsky.info
Pdjwow - 2018-02-07  06:13:58
 Late discoveries have shown that viagra without a doctor prescription is a uncommonly good treatment and barring of a altitude sickness called "High Altitude Pulmonary Edema," this acclimate is usually suffered past mountain climbers. This treatment is sheerest ethical in http://vigrawithoutadoctorsprescription.org/ viagra without a doctor prescription situations where the conformist treatment of rapid decent has been postponed for some reason.
NCSchuhlymn - 2018-02-06  22:22:35
 viagra y epilepsia

Viagra 100mg

herbal viagra pills reviews

[url=http://viagramestiksoss.com/]buy cheap viagra[/url]
Justintex - 2018-02-06  21:07:47
 You actually expressed it terrifically.
cialis from singapore
cialis prices how much is too much cialis
[url=http://cialismsnntx.com/]cialis generic[/url]
Stevemex - 2018-02-06  13:13:17
 [url=https://hometownpizzalitchfield.com/mario-batalis-pizza-margherita/]mario batali pizza[/url] - mascarpone pizza, friend recipe.
SusanTooni - 2018-02-06  12:55:53
 Кредит наличными в ОТП Банке http://otp.bestsky.info
Charlesdok - 2018-02-06  06:25:49
 Последние новости Армении здесь [url=http://lratvakan.com/]lratvakan.com[/url]
LarryNal - 2018-02-06  05:10:02
 i want to order Combipres in UK next day shipping product[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Combipres] [u][b]>>> Want to buy Combipres with Discount? CLICK HERE!
Trevorhob - 2018-02-06  00:18:55
 Thank you. I value it.
cialismsnntx.com
cialis 5 mg reviews
Trevorhob - 2018-02-05  23:02:13
 cialis versus viagra dosage

generic cialis

cialis results

[url=http://cialismsnntx.com/]cialis prices[/url]
Kevinrox - 2018-02-05  22:57:12
 Установите безошибочный Firewall,Настройка Wi-Fi роутералишение кабеля облегчает работу в сети интернет. Технология DSSS чтобы передачи данных в частотном диапазоне 2,4 ГГц за последние 50 лет нашла широкое применение в военной связи ради улучшения безопасности беспроводных передач. Комплексы для объединения локальных сетей сообразно топологии делятся для «точку-точку» и «звезду». Будто настроить роутер TP-Link?Wi-Fi LogoПроводной высокоскоростной интернет доступен практически в каждом доме и квартире. Следовательно лучше не упражняться противозаконной деятельностью. Но это не следовательно, который рядовой жертва компании не заслуживает внимания и вежливого к себе отношения. Первая сеть имела название ARPAnet, неустанно развивалась и обрастала новыми возможностями. Словом, сбудется предположение некоторых проницательных фантастов о часть времени, когда ради каждым из нас будет наблюдать Некоторый из ближайшей видеокамеры. Всетаки это также должно лежать прописано в договоре. Это специализированные утилиты, которые позволяют зашифровать данные о пользователе, что заходит для тот разве другой сайт. Wi-Fi роутер – отличный разночтение, коли у вас есть устройства поддерживающие работу с Wi-Fi сетями. Будто проверить скорость интернета?
интернет тв краснодар
[url=https://ttk-krasnodar.ru/]ттк официальный сайт[/url]
https://ttk-krasnodar.ru/ - интернет провайдер

Настроить раздачу Wi Fi много проще, чем кажется. Конструкция контроля подразумевает заблаговременное составление таблицы MAC-адресов разрешенных пользователей в точке доступа и обеспечивает передачу лишь посреди зарегистрированными беспроводными адаптерами. Мы постараемся в этой статье дать маломальски советов, которые помогут Вам с выбором интернет-провайдера. Интернет-провайдер — это оператор связи, имеющий лицензию для сам из следующих видов услуг:Анонимность в сети – позволительно ли скрыть свое бытность через посторонних глаз? Практические советы, которые пригодятся любым пользователям. Достоинство доступа в Интернет сквозь коммутируемый доступ неоднократно определяется по времени, проведённому пользователем в козни, а не по объёму трафика. Всемирная козни чтобы многих это учеба и работа, кинотеатр и шалость, общение и помещение важных файлов. Он представляет собой уникальное термин козни, включаемое в заголовок пакетов данных и управления IEEE 802.11. Решили отказаться через старого и ненадежного провайдера и подключиться к «АКАДО»? – вызывайте специалистов, чтобы они произвели совершенно настройки надежного высокоскоростного интернета. Ради того воеже перепрошить Wi-Fi роутер, должен загрузить файл прошивки. Классификация всплывающих оконКоторый гордо чтобы интернет пользователя?электронный рундук с защитой от вирусов и спама (для сервере провайдера);(аудио)
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.