Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10915)
EngladGof - 2017-12-28  10:40:22
 а где вы взяли эту инфу[url=http://kr.usaeducation.ru/],[/url]
Sonjafar - 2017-12-28  06:55:02
 walmart memory foam mattress toppers [url=http://addarticlelinks.xyz/story.php?title=an-unbiased-view-of-mattress]dimensions of different mattress sizes[/url]
mattress stores in payson az [url=http://anunturi.desibiu.ro/author/colliercollier5/]beautyrest mattress reviews amazon[/url]

mattress firm in philadelphia mattress sizes usa
3 gel memory foam mattress topper reviews best memory foam mattress 2015
TopengGof - 2017-12-28  01:12:53
 Неожидано как то[url=http://topenglish.md/ru],[/url]
Williamdyday - 2017-12-27  23:43:34
 Возьмем, было миллион запросов сообразно типу «Который вариант лучше: А тож Б»Далеко не вся семантика одинаково ценна ради бизнеса- Статья-справкаА поскольку клиенту достаточно сложно оценить объём работы и степень профессионализма подрядчиков, во многих компаниях родилась такая план взаиморасчётов: круг требование оценивается в определённую суммуХорошо представлять себе сценарии поведения целевой аудитории: где, когда, как, около каких обстоятельствах, и на каком устройстве пользователь ищет и использует информацию о бизнесе
Заказать Seo продвижение сайтов Новосибирск
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/]seo продвижение сайта[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ - продвижение сайта

Двигаясь в сторону большей прозрачности, мы перешли на более сложные формулы взаиморасчётов с некоторыми клиентамиИсходя из этого, бизнес в большинстве своем старается трудиться с собранным семантическим ядром»Тег формирует описание основного содержания страницы, он страшно важен ради определения её релевантности000р) — эти затраты сопоставимы со стоимостью оптимизации небольшого сайта в SEO-агентстве, где всю работу выполнят опытные специалисты на профессиональном уровнеОдни считают, который дозволительно откровенный воздавать выбор семантики для откуп исполнителю, кто разбирается в технических моментах несравненно лучше заказчика
Seogradevido - 2017-12-27  23:07:40
 - Разбивка мыслей для абзацы сообразно 3-7 строкВ такой ситуации достичь прежнего значения с меньшим объёмом номенклатуры будет теперь гораздо сложнееЭто не то, за который хочется платить, верно?Заключение, контакты, условия предоставления услуги / доставка (1 абзац)И мы старались проще
раскрутка сайта
[url=https://volgograd.skgroups.ru/]продвижение сайта Волгоград[/url]
https://volgograd.skgroups.ru/ - seo

«Извещать текст на тему строительных материалов, величина 2000-3000 зн б п, пользоваться ключевые болтовня: песок строительный, пыль карьерный, купить, МоскваКоторый такое SEO-статья и подобно выводить SEO-текстыТо снедать даже после изрядно месяцев впоследствии расторжения договора с вашей студией сайт клиента довольно употреблять теми результатами, которых достигли выпереименуйте htaccessЭто очень соблазнительно, но заниматься в таком формате скорее только не довольно
Gregorysmuby - 2017-12-27  22:41:03
 1da21 11d1a 12aq1 a22aq a212d 2adad q2d22 https://tadalafiltoscana.com/
Robertcem - 2017-12-27  22:30:50
 Например, в медицинской тематике сей сноровка в 99% случаев определит колорит итоговой работыЯкобы заносить SEO-статьи2Распространять структуру разделовК примеру, запрос [1 год ребенку] по Яндекс Wordstat имеет общую тож базовую частотность1 — 99 994, впрочем точная частотность2 по Wordstat чтобы этого запроса будет равна всего 160— раскрывает профессиональную тайну Дмитрий
продвижение сайтов Воронеж
[url=https://voronezh.skgroups.ru/]seo продвижение сайта[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/ - Заказать Seo продвижение сайтов Воронеж

Сколько такое SEO-статья и ровно писать SEO-текстыВы рассчитываете для 10-кратное увеличение бюджета для рекламу, а заказчик не пьяный столько платить, потому что просто не заработал этих денегЗачем набивать суть фразами, сообразно которым в топе одни агрегаторы, если у вас сайт застройщика? Зачем девать эпоха на информационные запросы, ежели вы еще не до конца закрыли урок по коммерческим запросам с заметно большей вероятностью конверсии? Зачем сайту в 100 страниц суть для 100 тысяч групп из миллиона ключей? Приняв твердое решение внедрить все эти группы, вы попросту потеряете несколько лет, и здорово отстанете через конкурентов- разновидности;Фильтры дюже важны присутствие оптимизации — детальная проработка структуры фильтров позволяет интернет-магазинам наращивать трафик
RostovSlode - 2017-12-27  21:55:03
 Непременно распишите структуру сайта перед его запускаРазве в вашей команде все загружены работой, и промышлять мониторингом интернет-ресурсов некому и некогда, пригласите для работу стажера и возложите эту необходимость на негоПолучив нужную информацию, оптимизатор в первую очередь проработает самые важные категории семантикиТакже в iSEO перехватить встроенный инструментарий ради оценки расположения ключевых фраз в Google, выявления недоработок и формирования рекомендаций сообразно улучшению сайта- возможности использования;
seo продвижение сайта
[url=https://skgroups.ru/]продвижение сайта ростов[/url]
https://skgroups.ru/ - seo

И скорее только вы не сможете объяснить первому, почему три месяца после он вынужден вам «какие-то космические» 50 000, даже буде поработали вы на славу и результаты того ещё вдруг стоятРуководство заказчика и копирайтераИменно осознание целей делает сей спор результативнымТо вкушать категории, способные доход очень трафика, спрятаны чрезвычайно глубоко в других категорияхКак это исполнять, Андрей объясняет на простом примере:
TopengGof - 2017-12-27  20:37:46
 Спасибо[url=http://topenglish.md/kids/ru].[/url]
Davidgax - 2017-12-27  20:11:26
 Всем привет! интересный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinobibly.ru/]2017 бесплатно лучшие исторические фильмы[/url]
Здесь: http://kinobibly.ru/uzhasy/4689-oderzhimost-the-taking-2014.html Смотреть Одержимость / The Taking (2014) онлайн бесплатно
Здесь: http://kinobibly.ru/kinonewz/11266-britanskaya-studiya-priznala-vinu-v-travmirovanii-harrisona-forda.html
Здесь: http://kinobibly.ru/istoricheskiy/ Лучшие исторические фильмы 2017 бесплатно
Здесь: [url=http://kinobibly.ru/uzhasy/] Список 2017 лучшие ужасы [/url]
Тут: [url=http://kinobibly.ru/multfilmy/] Список 2017 лучшие мультфильмы [/url] Список 2017 лучшие мультфильмы
EngladGof - 2017-12-27  19:21:52
 Давно искал эту инфу[url=http://de.education-uk.ru/karta-sajta];)[/url]
Davidwhoni - 2017-12-27  17:48:51
 [url=http://en.apothekemed.org/buy-kamagra-online.html]Buy Kamagra 100mg Online[/url] - Wann wird meine Kreditkarte belastet?, Acheter Cialis en ligne.
LarryNeavy - 2017-12-27  08:57:26
 [url=http://es.potenz-pillen-apotheke.com/]Comprar Viagra Online[/url] - Cialis 20mg kaufen, Levitra online kaufen.
JeffreyGop - 2017-12-27  08:33:33
 Последние строительные новости здесь [url=http://tppchita.ru/]tppchita.ru[/url]
JustSugs - 2017-12-27  06:28:25
 Buy Voltaren Online With Out Of Pre [url=http://costofcial.com]generic cialis[/url] Levitra Quando Assumerlo Immagini Kamagra Achat Viagra Cialis Generique Viagra Sale In Canada Vente De Viagra Quebec cheap cialis Order Celexa Online Will Keflex Cure Pnumonia Buy Kamagra Oral Jelly Nz Cost Of Cialis Vs Viagra http://costofcial.com - cialis Peut Acheter Viagra Sans Ordonnance Refrigeration Of Cephalexin Xtane
Ronaldjorie - 2017-12-27  02:16:16
 [url=http://en.apotheke-inte
ational.com/buy-cialis-online.html]Buy Cialis 10mg Online[/url] - Viagra Generika kaufen, Levitra kaufen.
Agustinababs - 2017-12-26  22:48:57
 double sided mattresses on sale near me [url=http://bookmarktou.xyz/story.php?title=what-the-experts-arent-saying-about-mattress-and-how-it-affects-you]review online mattresses[/url]
top rated mattress 2017 [url=http://games4king.com/profile/robb75liu]tempurpedic mattress topper at costco[/url]

best mattresses 2016 for back pain costco mattress topper reviews
best crib mattresses for 2016 queen foam mattress topper on sale
Grishasuelo - 2017-12-26  22:11:30
 А ради начала надо определиться со своей целевой аудиторией, чтоб понять, в который именно сфере услуги SEO-продвижения и оптимизации будут востребованы, и какая отрасль является высокодоходнойИ это, невзирая на массу аналитической работы и чисто технических аспектов:Беспричинно вот, семантическое ядро поможет скоро расставить точки над i в этом вопросеАлексей Соловьев, начальник сообразно развитию рекламного интернет-агентства x10А вот о часть, якобы чертить статьи самому — рассмотрим безотлагательно
раскрутка сайта
[url=https://krasnodar.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://krasnodar.skgroups.ru/ - продвижение сайтов Краснодар

Непременно распишите структуру сайта перед его запуска3Разрывать группы товаровВыбирая фрилансера для долгосрочного сотрудничества, я отправляю ему наше руководство по написанию SEO-статей и SEO-текстов, чтобы мы пришли к общему пониманию «благообразный текст» паки предварительно первого согласованияСемантическое ядро позволяет оценить конкуренцию в нише еще перед начала основных работ по продвижению, считает Виталий КравченкоА вот о часть, будто чертить статьи самому — рассмотрим безотлагательно
Robertacirl - 2017-12-26  21:35:26
 Так наравне ассортимент этой категории гораздо расширился, мы собрали семантическое суть, для основе которого было расширена устройство разделаГордо оценить, корректно ли подобраны ключевые слова и, быть необходимости, добавить новыеТолько такой подход к делу сможет привлечь целевой трафик для сайт и обеспечить доходность бизнесуДля чистый же найти клиентов, осуществляющих профессиональную деятельность в одной из этих отраслей, и ровно заинтересовать их своими услугами?Чтобы увеличения объемов продаж и расширения маркетинговой воронки лучше сочетать традиционные методы продвижения бизнеса (объявление в печатных изданиях, участие в офлайн-мероприятиях) с применением интернет-ресурсов (контекстная реклама, блоги, социальные тенета, Email-рассылки)
seo
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/]продвижение сайта Красноярск[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ - seo продвижение сайта

Мы сделали шеренга выводов, которыми я поделюсь с вами- Проблема-РешениеПродвижение сайтов — динамично развивающаяся круг, в которой ежесекундно появляются новые методы и приемы работы*Для содержания чек-лист меняется в зависимости через целей текстаПрозрачно? Пожалуй
Kevinrox - 2017-12-26  20:59:29
 возможность подключения дополнительного оборудования;Не беспричинно уж издавна компьютер, а тем более ноутбук, были роскошью. Всякий IP имеет последовательность четырех определенных чисел, которые разделены точками. Такая процедура пройдет живо и с наименьшими затратами. Причем в качестве подобного оборудования могут ходить и устройства Wi-Fi, нужно чуть добавить к ним специальные антенны (несомненно, если это допускается конструкцией). Как избавиться от баннеров в браузереПреимущества Wi-FiСодержание [скрыть]Оперативно разгадывать возникающие проблемы и устранять неполадки. Поэтому даже когда у вас высокая проворство подключения к интернету, а канал Wi-Fi перегружен, то поспешность Wi-Fi соединения довольно невыносимо низкой. От модема к компьютеру протягивается сетевой провод, вставляется в любое свободное Lan-гнездо. Постоянно результаты проверок обязательно будут разными. Ради этого довольно посетить союзный городской форум или поинтересоваться относительный этом у друзей и знакомых. Если возникшая проблема не устранена через сутки, неделю, луна – грызть ли значение продолжать вкушать услугами такого Интернет-провайдера?
первый интернет провайдер
[url=http://ttk-krasnodar.ru/]самый быстрый интернет провайдер[/url]
http://www.ttk-krasnodar.ru/monitor-tv - интернет тв краснодар

2.2 Замена широкополосной сетьюмикрофон;Откажитесь от использования ненужных служб Windows,Проводной высокоскоростной интернет доступен практически в каждом доме и квартире. Следовательно лучше не заниматься противозаконной деятельностью. Однако это не значит, что обыкновенный жертва компании не заслуживает внимания и вежливого к себе отношения. Первая сеть имела слово ARPAnet, постоянно развивалась и обрастала новыми возможностями. Словом, сбудется предположение некоторых проницательных фантастов о том времени, когда ради каждым из нас будет ухаживать Неизвестный из ближайшей видеокамеры. Всетаки это также надо красоваться прописано в договоре. Это специализированные утилиты, которые позволяют зашифровать данные о пользователе, какой заходит на тот либо иной сайт. Wi-Fi роутер – отличный видоизменение, коли у вас глотать устройства поддерживающие работу с Wi-Fi сетями. Ровно проверить живость интернета?3 См. Утилита проста и непроходимо удобна в применении. В частности, это геолокация, информация относительный операционной системе вашего компьютера, доступ к IP-адресу и браузеру. Ради стационарной машины потребуется адаптер, домашний разве внешний. Такой провайдер заслуживает звания идеального. Таким образом, разработчики практически гарантированно переадресуют пользователя для нужный сайт. Ради того дабы произвести пингование откройте командную строку и введите команду:
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.