Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10302)
Ronweix - 2017-11-21  04:15:12
 Gio
i Alte
i Finasteride Propecia De
iere Plus [url=http://cheapvia50mg.com]viagra[/url] Viagra Nebenwirkungen Bluthochdruck Online Pharmacies In Usa Bentyl Website Discount
Ronweix - 2017-11-21  04:15:11
 Gio
i Alte
i Finasteride Propecia De
iere Plus [url=http://cheapvia50mg.com]viagra[/url] Viagra Nebenwirkungen Bluthochdruck Online Pharmacies In Usa Bentyl Website Discount
Ronweix - 2017-11-21  04:15:09
 Gio
i Alte
i Finasteride Propecia De
iere Plus [url=http://cheapvia50mg.com]viagra[/url] Viagra Nebenwirkungen Bluthochdruck Online Pharmacies In Usa Bentyl Website Discount
Haywoodpioda - 2017-11-21  04:02:23
 Одним из самых популярных видов облицовки пола является плитка напольная. Ассортимент этих материалов довольно широк и многообразен, поэтому выбрать плитку напольную становится все труднее, из-за богатства выбора. В настоящее время в магазине можно встретить от 15 наименований плитки, различной по диаметру и форме, подробнее об этом читайте на сайте [url=http://teletap.org]teletap.org[/url]
HaroldBuh - 2017-11-21  03:34:22
 Sorry for off-topic, I am considering about building an enlightening web-site for college students. May probably start with posting interesting information like"Flies jump backwards during takeoff."Please let me know if you know where I can find some related information like here

http://karateword9.blog2lea
.com/8627633/essay-writing-person-writing-and-online-essay-writing-services
Anthonyfew - 2017-11-21  00:16:16
 canadian discount pharmacy

canadian online pharmacies

rx online

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]northwest pharmacy[/url]
JavierSwips - 2017-11-20  23:52:04
 [url=http://www.onlinegeldlenen.org/8000-euro-lenen]lening 8000 euro[/url] - 15000 euro lenen, lening 15000 euro.
HermanTum - 2017-11-20  19:21:20
 Our team is a unique producer of quality fake documents.
We offer only original high-quality fake passports, driver's licenses, ID cards, stamps and other products for a number of countries like:
USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italy, Finland, France, Germany, Netherlands, Spain, United Kingdom. This list is not full.

To get the additional information and place the order just visit our website:

http://www.salepassportsfake.cc www. salepassportsfake.cc


>> Contact e-mails:


General support: support@salepassportsfake.cc


Technical support: admin@salepassportsfake.cc-----------------------------
Keywords:

sell false/fake ID card of Afghanistan
sell false/fake ID card of Albania
sell false/fake ID card of Algeria
sell false/fake ID card of Andorra
sell false/fake ID card of Angola
sell false/fake ID card of Antigua & Deps
sell false/fake ID card of Argentina
sell false/fake ID card of Armenia
sell false/fake ID card of Australia
sell false/fake ID card of Austria
sell false/fake ID card of Azerbaijan
sell false/fake ID card of Bahamas
sell false/fake ID card of Bahrain
sell false/fake ID card of Bangladesh
sell false/fake ID card of Barbados
sell false/fake ID card of Belarus
sell false/fake ID card of Belgium
sell false/fake ID card of Belize
sell false/fake ID card of Benin
sell false/fake ID card of Bhutan
sell false/fake ID card of Bolivia
sell false/fake ID card of Bosnia Herzegovina
sell false/fake ID card of Botswana
sell false/fake ID card of Brazil
sell false/fake ID card of Brunei
sell false/fake ID card of Bulgaria
sell false/fake ID card of Burkina
sell false/fake ID card of Burundi
sell false/fake ID card of Cambodia
sell false/fake ID card of Cameroon
sell false/fake ID card of Canada
sell false/fake ID card of Cape Verde
sell false/fake ID card of Central African Rep
sell false/fake ID card of Chad
sell false/fake ID card of Chile
sell false/fake ID card of China
sell false/fake ID card of Colombia
sell false/fake ID card of Comoros
sell false/fake ID card of Congo
sell false/fake ID card of Congo Democratic Rep
sell false/fake ID card of Costa Rica
sell false/fake ID card of Croatia
sell false/fake ID card of Cuba
sell false/fake ID card of Cyprus
sell false/fake ID card of Czech Republic
sell false/fake ID card of Denmark
sell false/fake ID card of Djibouti
sell false/fake ID card of Dominica
sell false/fake ID card of Dominican Republic
sell false/fake ID card of East Timor
sell false/fake ID card of Ecuador
sell false/fake ID card of Egypt
sell false/fake ID card of El Salvador
sell false/fake ID card of Equatorial Guinea
sell false/fake ID card of Eritrea
sell false/fake ID card of Estonia
sell false/fake ID card of Ethiopia
sell false/fake ID card of Fiji
sell false/fake ID card of Finland
sell false/fake ID card of France
sell false/fake ID card of Gabon
sell false/fake ID card of Gambia
sell false/fake ID card of Georgia
sell false/fake ID card of Germany
sell false/fake ID card of Ghana
sell false/fake ID card of Greece
sell false/fake ID card of Grenada
sell false/fake ID card of Guatemala
sell false/fake ID card of Guinea
sell false/fake ID card of Guinea-Bissau
sell false/fake ID card of Guyana
sell false/fake ID card of Haiti
sell false/fake ID card of Honduras
sell false/fake ID card of Hungary
sell false/fake ID card of Iceland
sell false/fake ID card of India
sell false/fake ID card of Indonesia
sell false/fake ID card of Iran
sell false/fake ID card of Iraq
sell false/fake ID card of Ireland Republic
sell false/fake ID card of Israel
sell false/fake ID card of Italy
sell false/fake ID card of Ivory Coast
sell false/fake ID card of Jamaica
sell false/fake ID card of Japan
sell false/fake ID card of Jordan
sell false/fake ID card of Kazakhstan
sell false/fake ID card of Kenya
sell false/fake ID card of Kiribati
sell false/fake ID card of Korea North
sell false/fake ID card of Korea South
sell false/fake ID card of Kosovo
sell false/fake ID card of Kuwait
sell false/fake ID card of Kyrgyzstan
sell false/fake ID card of Laos
sell false/fake ID card of Latvia
sell false/fake ID card of Lebanon
sell false/fake ID card of Lesotho
sell false/fake ID card of Liberia
sell false/fake ID card of Libya
sell false/fake ID card of Liechtenstein
sell false/fake ID card of Lithuania
sell false/fake ID card of Luxembourg
sell false/fake ID card of Macedonia
sell false/fake ID card of Madagascar
sell false/fake ID card of Malawi
sell false/fake ID card of Malaysia
sell false/fake ID card of Maldives
sell false/fake ID card of Mali
sell false/fake ID card of Malta
sell false/fake ID card of Marshall Islands
sell false/fake ID card of Mauritania
sell false/fake ID card of Mauritius
sell false/fake ID card of Mexico
sell false/fake ID card of Micronesia
sell false/fake ID card of Moldova
sell false/fake ID card of Monaco
sell false/fake ID card of Mongolia
sell false/fake ID card of Montenegro
sell false/fake ID card of Morocco
sell false/fake ID card of Mozambique
sell false/fake ID card of Myanmar, Burma
sell false/fake ID card of Namibia
sell false/fake ID card of Nauru
sell false/fake ID card of Nepal
sell false/fake ID card of Netherlands
sell false/fake ID card of New Zealand
sell false/fake ID card of Nicaragua
sell false/fake ID card of Niger
sell false/fake ID card of Nigeria
sell false/fake ID card of Norway
sell false/fake ID card of Oman
sell false/fake ID card of Pakistan
sell false/fake ID card of Palau
sell false/fake ID card of Panama
sell false/fake ID card of Papua New Guinea
sell false/fake ID card of Paraguay
sell false/fake ID card of Peru
sell false/fake ID card of Philippines
sell false/fake ID card of Poland
sell false/fake ID card of Portugal
sell false/fake ID card of Qatar
sell false/fake ID card of Romania
sell false/fake ID card of Russian Federation
sell false/fake ID card of Rwanda
sell false/fake ID card of St Kitts & Nevis
sell false/fake ID card of St Lucia
sell false/fake ID card of Saint Vincent & the Grenadines
sell false/fake ID card of Samoa
sell false/fake ID card of San Marino
sell false/fake ID card of Sao Tome & Principe
sell false/fake ID card of Saudi Arabia
sell false/fake ID card of Senegal
sell false/fake ID card of Serbia
sell false/fake ID card of Seychelles
sell false/fake ID card of Sierra Leone
sell false/fake ID card of Singapore
sell false/fake ID card of Slovakia
sell false/fake ID card of Slovenia
sell false/fake ID card of Solomon Islands
sell false/fake ID card of Somalia
sell false/fake ID card of South Africa
sell false/fake ID card of Spain
sell false/fake ID card of Sri Lanka
sell false/fake ID card of Sudan
sell false/fake ID card of Suriname
sell false/fake ID card of Swaziland
sell false/fake ID card of Sweden
sell false/fake ID card of Switzerland
sell false/fake ID card of Syria
sell false/fake ID card of Taiwan
sell false/fake ID card of Tajikistan
sell false/fake ID card of Tanzania
sell false/fake ID card of Thailand
sell false/fake ID card of Togo
sell false/fake ID card of Tonga
sell false/fake ID card of Trinidad & Tobago
sell false/fake ID card of Tunisia
sell false/fake ID card of Turkey
sell false/fake ID card of Turkmenistan
sell false/fake ID card of Tuvalu
sell false/fake ID card of Uganda
sell false/fake ID card of Ukraine
sell false/fake ID card of United Arab Emirates
sell false/fake ID card of United Kingdom
sell false/fake ID card of United States
sell false/fake ID card of Uruguay
sell false/fake ID card of Uzbekistan
sell false/fake ID card of Vanuatu
sell false/fake ID card of Vatican City
sell false/fake ID card of Venezuela
sell false/fake ID card of Vietnam
sell false/fake ID card of Yemen
sell false/fake ID card of Zambia
sell false/fake ID card of Zimbabwe
Tocanbkew - 2017-11-20  18:12:01
 Компания «Tocan Solutions» предлагает современное программное обеспечение для всех видов бизнеса.
Система бизнес-аналитики, Система управления транспортом, Система управления складом и многое другое.
Также наша компания может разработать систему управления под любые цели вашего предпрятия.
Все подробности на сайте: http://bit.ly/2zwQI8J
Decorgom - 2017-11-20  17:18:08
 Для возведения несущих стен используются блоки с рельефом поверхности паз/гребень.Встык изгородь из профнастила причинять не рекомендуется, аль сколько временные и переносные ограждения.Профнастил С-8У каждого покрытия имеются свои положительные и отрицательные стороны.Это вконец солидный к атмосферным воздействиям материя, химически инертный, не поддается действию растворителей и обладает грязеотталкивающими свойствами.Почему межкомнатные двери могут коробиться от влагиВ этом случае свежий атмосфера забирается снаружи помощью одиноко канал вентиляции, а отработанный выводится посредством другой.В качестве материала ради возведения несущих стен лучше всего извлекать блоки с плотностью выше 800 кг/м3 .
[url=кирпич-декор.рф/cat/stenovie-materialy/build-mix/]раствор готовый кладочный цементный цена[/url]
Архитектурный декор
Строительный кирпич и блоки

Отличием такого профиля является абсентеизм фаски близко шипа, следовательно швы впоследствии монтажа не так ярко выраженные вдруг быть использовании традиционной вагонки.Влажность в 20-25% чрезмерно высокая – при толщине доски в 20 мм во сезон усыхания нередко возникают деформации, с которыми не справляются маленькие замки, норовящие выскочить из паза.Эта технология позволяет стяжать матовую сиречь блестящую поверхности любого цвета и текстуры.Но основная круг применения — перегородки, заполнение каркасов, заборы, ограды, хозяйственные постройки.МорозостойкостьЭто отображается для качестве конечной продукции и ее стоимости, которая маломальски выше, чем у стандартного ламината.В статье будут рассмотрены основные виды блоков, которые используются в частном и промышленном строительстве: газобетонные; пенобетонные; керамические; арболитовые; керамзитобетонные.При этом, ни одно покрытие не может передать красоту натурального дерева исключая шпона и экошпона.
AvtorosByday - 2017-11-20  16:42:17
 И венчает сила сей трудоемкий действие чернение шин, затем чего автомобиль приобретает по-настоящему завершенный вид.Все, болезнь­шин­ство домаш­них детей­ле­ров-люби­те­лей потра­тит на это непочатый день.За счет эффекта торнадо достигается максимальное вытягивание загрязнений, которые перед весь расщепляются средствами чтобы химчистки, своевременно, в этом случаеприменяются исключительно органические, биоразлагаемые и безвредные чтобы организма средства.Абразивная ПК выполняется с помощью полировочных паст, составов существует множество всяческих видов.Эта орга­ни­изза­ция зани­ма­ется некогда­ра­бот­кой убежище­приношение­тов и нор­ма­ти­вов в инду­стрии детей­линга.
[url=https://rk-detailing.com/stekl.html]полировка стекла[/url]
[url=https://rk-detailing.com/stekl.html]ремонт кожаных сидений авто[/url]
[url=https://rk-detailing.com/]детейлинг[/url]

полировка кузова неабразивной пастой чтобы придания особого блеска – защитная полировка.Нанесение (applying): В большинстве случаев применяется ручное нанесение прямыми движениями присутствие помощи поролоновых (foam applicator filler) либо микрофибровых апликаторов (microfiber applicator pad) c последующей располировкой/удалением излишков (buffing/residue removing) микрофибровыми салфетками (microfiber towel).Детей­линг кузова авто­мо­биля и салонаслова «detailing»).антиголограммной;
DmitriyAcurf - 2017-11-20  16:03:03
 Потому обладает значительной устойчивостью к коррозийным изменениям.Преимущества: газового нагрева: дешевизна, мочь резки толстых слоев металла.К сожалению, легкий способ подходит токмо ради начального этапа, он снимает поверхностные загрязнения.С его помощью выполняется вращение стальной полосы около продольной оси и создают художественные детали.Способы резания делятся на две группы: механический и термический.
[url=https://vk.com/metall_optom]купить металл[/url]
[url=https://vk.com/metall_optom]продажа металлопроката[/url]
[url=https://vk.com/metall_optom]металлобаза[/url]

элементы декора и обстановка: скамейки, стулья, подсвечники, подставки около цветы, зеркальные оправы, вешалки чтобы одежды и прочее.Вы можете сконструировать теплицу из арматуры самостоятельно.Недостатки: дороговизна, ограничения толщины проката до 20 мм, не подходит для алюминия и других металлов с высокими отражающими свойствами.Для этого рекомендуется натянуть веревка в верхней и нижней линии ограды.Чаще всего брусок ограничен в диаметре (перед 12 мм), впрочем плюс улитки в книга, что она создает изделия люблю радиуса.
Anthonyfew - 2017-11-20  15:42:42
 canadian drug store

canadian pharmacies shipping to usa

trust pharmacy canada

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]northwest pharmacy[/url]
MetallmskBok - 2017-11-20  15:30:11
 Некоторые труднодоступные поверхности недоступны для такой чистки, следовательно разряд ржавчины удаляют быть помощи скалывания ручными инструментами.Помимо того, вы рискуете поставить потенциальным заказчиком товар ненадлежащего качества.Для очистки ручным инструментом вам потребуется проволочная щетка, обрубочный молоток, наждачка, скребок и шпатель.Является более популярной, нежели вышеуказанный вид;Если у вас небольшое число товара, то срок его годности дозволительно увеличить присутствие помощи специальных пеналов.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/vodogazoprovodnye.html]труба вгп цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/besshovnye.html]швеллер[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/list-ocinkovannyj.html]лист стальной оцинкованный[/url]

Первенство такого способа в книга, что он абсолютно безвреден ради работника, что выполняет чистку и используется в любое время года.Высокие требования к промышленным деталям и деталям конструкций заставляет совершенствовать закал раскроя металла, т. к нужно не просто разделить его части, а исполнять это казаться с ювелирной точностью.Холодной ковкой называют такой способ обработки металла, быть котором железные прутья гнутся и прессуются при помощи нехитрого оборудования.Если вы сварите вне помещения, то избегайте попадания влаги в открытую упаковку с электродами, изолируйте ее;Создать гнутик в домашних условиях достаточно сложно, чтобы этого потребуется орудие чтобы точной обработки спецсталей, поэтом мы рекомендуем подкупать готовое оборудование.
Anthonyfew - 2017-11-20  07:07:08
 online canadian pharcharmy

canada drug

pharmacy without dr prescriptions

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]canadian online pharmacies[/url]
JimmyAbumn - 2017-11-20  06:21:15
 cheapest price Indocin in UK no script needed c.o.d. ove
ight ; buy discount Indocin in USA without script

[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Indocin] [u][b]>>> Want to buy Indocin with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/bestmedprices


Cheapest Price To Order Indocin without a rx ove
ight // http://www.growthegamecentral.com/board/index.php?/topic/2187-pandora-rings-encourage-women-to-be-able-to-express-themselves/page-5#entry3419
Order in GB / UK Online Cheap Indocin no prescription needed ??? http://dr-u.esy.es/viewtopic.php?f=7&t=343921
Fda Approved Indocin ove
ight without prescription https://criptomoneda.com.do/showthread.php?tid=21678
Order in UK cheapest Indocin next day delivery
Anthonyfew - 2017-11-19  22:25:13
 canada drugs online pharmacy

http://canadianpharmaciesbnt.com/

canadian family pharmacy

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]online pharmacy usa
[/url]
Anthonyfew - 2017-11-19  19:23:19
 canada pharmacy online orders

canadian online pharmacies

canadian prescriptions

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]canadian pharmacies shipping to usa[/url]
Anthonyfew - 2017-11-19  17:51:03
 medication costs

canadian pharmacy

canadapharmacyonline.com

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]canadian online pharmacies[/url]
Larrydiolf - 2017-11-19  16:20:19
 ordering safety Kamagra Soft in Australia from a pharmacy WITHOUT a PRESCRIPTION ; we offer quality Kamagra Soft in USA next day delivery

[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Kamagra Soft] [u][b]>>> Want to buy Kamagra Soft with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/americanpills


Buy At Low Price Kamagra Soft for sale online > http://forum.gnth101.com/index.php?topic=53574.new#new
Cheapest Prices in Australia for Kamagra Soft pharmacy without prescription / http://akashicfiles.com/boards/topic/383728/low-cost-venlorlicensed-pharmacy-venlorvenlor-cash-on-delivery-ove
ight
Buy in GB / UK Discount Kamagra Soft c.o.d ove
ight no rx > http://www.vaconsult.net/SoftwareForum/showthread.php?tid=22139
Purchase At Low Price Kamagra Soft next day no prescription ??? http://forum.shaiyaolympus.org/index.php?topic=250532.new#new
Buying in GB / UK Generic Kamagra Soft ove
ight no prescription required ! http://marxsquad.xyz/forum/showthread.php?tid=28877
Discount Kamagra Soft next day no prescription needed @ https://www.gamerzchile.com/index.php?topic=38951.new#new
Where To Order Kamagra Soft no prescription ove
ight > http://nostalgiczni.pl/forum/viewthread.php?thread_id=17657
Purchase At Low Cost Kamagra Soft no script needed > http://forum.plan-a-academy.com/index.php/topic,35378.new.html#new
Cheapest Prices in GB / UK for Kamagra Soft no prescription next day delivery // https://seruvenler.com/viewtopic.php?f=13&t=14175
Buying At Lowest Price Kamagra Soft pay cod no prescription = http://www.hilleltravel.com.br/index.php/forum/10-integer-luctus-libero-blandit-augue-elementum-dign/408512-how-to-purchase-differin-lowest-price-of-generic-differin-differin-online-pharmacy-no-rx-required#417597
Purchase At Lowest Price Kamagra Soft ove
ight delivery no rx http://sno.gpma.ru/index.php/forum/11---/220577-where-can-i-order-naprosynhow-to-order-naprosynnaprosyn-no-prescription-pharmacy#220577
Order in UK cheapest Kamagra Soft no prescriptions needed = http://moes-throwdown.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=1486189
How To Order in Canada Kamagra Soft cash on delivery - http://sobrevivealark.com/index.php?topic=37579.msg53820#msg53820
How Can I Buy in USA Kamagra Soft ove
ight without dr approval > http://letsrp.today/forums/index.php/topic,832954.new.html#new
Cost in Australia Of Kamagra Soft for sale online / http://www.zamsureco1.com/index.php/forum/2-welcome/60653-quality-generic-zestoretic-low-cost-zestoretic-zestoretic-with-ove
ight-delivery#65295
Buy Discount Kamagra Soft with ove
ight delivery ! http://propet.sk/poradna/posts/t7/p1023690#p1023690
Purchase in Australia cheapest Kamagra Soft pay cod no prescription - http://xiaomalife.com/forum.php?mod=viewthread&tid=425086&extra=
Purchase At Low Cost Kamagra Soft no prescription c.o.d. / http://neomta.pe.hu/index.php?topic=46071.new#new
Buying in Australia At Lowest Price Kamagra Soft no prescription c.o.d. http://xn----7sbbbfrgp5b8a0nb.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?f=6&t=45665
Order Cheap Generic Kamagra Soft ove
ight delivery no rx > http://nostalgiczni.pl/forum/viewthread.php?thread_id=17678
Where To Order in GB / UK Kamagra Soft next day delivery )) http://www.olsononlinesystems.com/respforums/viewtopic.php?f=3&t=12264
Buy Cheap Kamagra Soft next day delivery >> http://www.growthegamecentral.com/board/index.php?/topic/2187-pandora-rings-encourage-women-to-be-able-to-express-themselves/page-3#entry3160
Order in UK cheapest Kamagra Soft cheap c.o.d. no rx @ https://seruvenler.com/viewtopic.php?f=13&t=14169
Buy in Australia At Low Price Kamagra Soft next day no prescription needed * http://wwtest.gamingsandbox.com/forum/viewtopic.php?f=962&t=126954&p=457111#p457111
Order Online At Low Cost Kamagra Soft without script * http://portugalforum.se/viewtopic.php?f=24&t=452965
Buy Kamagra Soft without a rx ove
ight * http://whiteforums.com/showthread.php?tid=1250405
Buy in GB / UK Cheap Online Kamagra Soft - how to use,side effects,information = http://aquave
on.fr/forums/viewtopic.php?f=11&t=28516
Canadian Licensed Pharmacy Kamagra Soft online consulation with no prescription * http://nadia.sait-a.gr/index.php/forum/welcome-mat/905462-order-cheap-online-atarax-what-is-the-generic-of-atarax-atarax-no-prescription-needed#905951
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.