Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
JeffreyGop - 2017-12-27  08:33:33
 Последние строительные новости здесь [url=http://tppchita.ru/]tppchita.ru[/url]
JustSugs - 2017-12-27  06:28:25
 Buy Voltaren Online With Out Of Pre [url=http://costofcial.com]generic cialis[/url] Levitra Quando Assumerlo Immagini Kamagra Achat Viagra Cialis Generique Viagra Sale In Canada Vente De Viagra Quebec cheap cialis Order Celexa Online Will Keflex Cure Pnumonia Buy Kamagra Oral Jelly Nz Cost Of Cialis Vs Viagra http://costofcial.com - cialis Peut Acheter Viagra Sans Ordonnance Refrigeration Of Cephalexin Xtane
Ronaldjorie - 2017-12-27  02:16:16
 [url=http://en.apotheke-inte
ational.com/buy-cialis-online.html]Buy Cialis 10mg Online[/url] - Viagra Generika kaufen, Levitra kaufen.
Agustinababs - 2017-12-26  22:48:57
 double sided mattresses on sale near me [url=http://bookmarktou.xyz/story.php?title=what-the-experts-arent-saying-about-mattress-and-how-it-affects-you]review online mattresses[/url]
top rated mattress 2017 [url=http://games4king.com/profile/robb75liu]tempurpedic mattress topper at costco[/url]

best mattresses 2016 for back pain costco mattress topper reviews
best crib mattresses for 2016 queen foam mattress topper on sale
Grishasuelo - 2017-12-26  22:11:30
 А ради начала надо определиться со своей целевой аудиторией, чтоб понять, в который именно сфере услуги SEO-продвижения и оптимизации будут востребованы, и какая отрасль является высокодоходнойИ это, невзирая на массу аналитической работы и чисто технических аспектов:Беспричинно вот, семантическое ядро поможет скоро расставить точки над i в этом вопросеАлексей Соловьев, начальник сообразно развитию рекламного интернет-агентства x10А вот о часть, якобы чертить статьи самому — рассмотрим безотлагательно
раскрутка сайта
[url=https://krasnodar.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://krasnodar.skgroups.ru/ - продвижение сайтов Краснодар

Непременно распишите структуру сайта перед его запуска3Разрывать группы товаровВыбирая фрилансера для долгосрочного сотрудничества, я отправляю ему наше руководство по написанию SEO-статей и SEO-текстов, чтобы мы пришли к общему пониманию «благообразный текст» паки предварительно первого согласованияСемантическое ядро позволяет оценить конкуренцию в нише еще перед начала основных работ по продвижению, считает Виталий КравченкоА вот о часть, будто чертить статьи самому — рассмотрим безотлагательно
Robertacirl - 2017-12-26  21:35:26
 Так наравне ассортимент этой категории гораздо расширился, мы собрали семантическое суть, для основе которого было расширена устройство разделаГордо оценить, корректно ли подобраны ключевые слова и, быть необходимости, добавить новыеТолько такой подход к делу сможет привлечь целевой трафик для сайт и обеспечить доходность бизнесуДля чистый же найти клиентов, осуществляющих профессиональную деятельность в одной из этих отраслей, и ровно заинтересовать их своими услугами?Чтобы увеличения объемов продаж и расширения маркетинговой воронки лучше сочетать традиционные методы продвижения бизнеса (объявление в печатных изданиях, участие в офлайн-мероприятиях) с применением интернет-ресурсов (контекстная реклама, блоги, социальные тенета, Email-рассылки)
seo
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/]продвижение сайта Красноярск[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ - seo продвижение сайта

Мы сделали шеренга выводов, которыми я поделюсь с вами- Проблема-РешениеПродвижение сайтов — динамично развивающаяся круг, в которой ежесекундно появляются новые методы и приемы работы*Для содержания чек-лист меняется в зависимости через целей текстаПрозрачно? Пожалуй
Kevinrox - 2017-12-26  20:59:29
 возможность подключения дополнительного оборудования;Не беспричинно уж издавна компьютер, а тем более ноутбук, были роскошью. Всякий IP имеет последовательность четырех определенных чисел, которые разделены точками. Такая процедура пройдет живо и с наименьшими затратами. Причем в качестве подобного оборудования могут ходить и устройства Wi-Fi, нужно чуть добавить к ним специальные антенны (несомненно, если это допускается конструкцией). Как избавиться от баннеров в браузереПреимущества Wi-FiСодержание [скрыть]Оперативно разгадывать возникающие проблемы и устранять неполадки. Поэтому даже когда у вас высокая проворство подключения к интернету, а канал Wi-Fi перегружен, то поспешность Wi-Fi соединения довольно невыносимо низкой. От модема к компьютеру протягивается сетевой провод, вставляется в любое свободное Lan-гнездо. Постоянно результаты проверок обязательно будут разными. Ради этого довольно посетить союзный городской форум или поинтересоваться относительный этом у друзей и знакомых. Если возникшая проблема не устранена через сутки, неделю, луна – грызть ли значение продолжать вкушать услугами такого Интернет-провайдера?
первый интернет провайдер
[url=http://ttk-krasnodar.ru/]самый быстрый интернет провайдер[/url]
http://www.ttk-krasnodar.ru/monitor-tv - интернет тв краснодар

2.2 Замена широкополосной сетьюмикрофон;Откажитесь от использования ненужных служб Windows,Проводной высокоскоростной интернет доступен практически в каждом доме и квартире. Следовательно лучше не заниматься противозаконной деятельностью. Однако это не значит, что обыкновенный жертва компании не заслуживает внимания и вежливого к себе отношения. Первая сеть имела слово ARPAnet, постоянно развивалась и обрастала новыми возможностями. Словом, сбудется предположение некоторых проницательных фантастов о том времени, когда ради каждым из нас будет ухаживать Неизвестный из ближайшей видеокамеры. Всетаки это также надо красоваться прописано в договоре. Это специализированные утилиты, которые позволяют зашифровать данные о пользователе, какой заходит на тот либо иной сайт. Wi-Fi роутер – отличный видоизменение, коли у вас глотать устройства поддерживающие работу с Wi-Fi сетями. Ровно проверить живость интернета?3 См. Утилита проста и непроходимо удобна в применении. В частности, это геолокация, информация относительный операционной системе вашего компьютера, доступ к IP-адресу и браузеру. Ради стационарной машины потребуется адаптер, домашний разве внешний. Такой провайдер заслуживает звания идеального. Таким образом, разработчики практически гарантированно переадресуют пользователя для нужный сайт. Ради того дабы произвести пингование откройте командную строку и введите команду:
SeopermBEita - 2017-12-26  20:22:29
 не старайтесь что-то продать, навязать приманка услуги, основная цель рассылки — распространение информацииКоль аллокуция идет про проекты e-commerce, то в ядре не должны присутствовать информационные запросыПомимо поисковой оптимизации поглощать и другие способы продвижения, такие сиречь образование узнаваемости бренда сиречь контент-маркетинг, который в отдельных случаях способен не простой шалить на репутацию, однако и гарантировать лиды и заявкиВедь результат их труда неоднократно растянут во времени и не вовек очевиденСовершенно может составлять, что оптимальный результат вам принесет запрос, сообразно интенту которого у вас значимое право
seo продвижение сайта
[url=https://perm.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://perm.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

Преуспеть в ведении собственного бизнеса — утопия многих начинающих предпринимателейвыключите компоненты, модули и плагины которые вам не потребуются;Берите инициативу в свои рукиКогда испытание SEO-специалиста говорит о том, что это позволит в 1,5 раза увеличить конверсию, то достаточно просто рассчитать, который в грядущий месяц-два расходы студии покроются за счёт увеличения бюджета проектаТаблица ключевых слов вы можете сделать беспричинно иначе с помощью SEO-специалиста
JustSugs - 2017-12-26  08:21:54
 Cheap Viagra Usa Au Maroc Achat Clomid Site Pour Acheter Kamagra [url=http://costofcial.com]cialis[/url] Buy Sildenafil Citrate 100mg Cialis Dailey Drugs From Canada Site Serieux Achat Cialis Viagra Wonderful Special For Men viagra cialis Dapoxetine Trial Pack Amoxicillin From Mexico Farmaco Priligy 30 Mg http://costofcial.com - cialis Propecia Es Igual Que Proscar Viagra From Usa Pharmacy
Tow - 2017-12-26  07:07:23
 Подобрать новую машину из салона вы можете на сайте -

[url=http://alavto2012.ru/mark/57.html]http://alavto2012.ru/mark/21.html[/url]
GoshaufaFauts - 2017-12-25  21:08:58
 Найдите то, в чем вы хороши и опишите эту нишу запросами наиболее переставать»Вне зависимости через этапа работы над проектом вы не должны начинаться инвесторомНапример, размещать для карточке ссылку на бренд и категории товараСлова из текста ссылки должны случаться на странице, гораздо она ведет5Создавать орава фильтров: хороших и разных
Заказать Seo продвижение сайтов Уфа
[url=https://ufa.skgroups.ru/]Заказать Seo продвижение сайтов Уфа[/url]
https://ufa.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

Впрочем нужны ли заказчику такие посещения? Скорее пропалиНазначается стоимость каждого привлечённого для сайт пользователя, и оплата студии складывается из произведения объёма трафика за луна для определённую сумму3Используйте современные технологииуникальность;недостаток грамматических ошибок;
MichaelPoito - 2017-12-25  19:50:01
 Больше всего я люблю снимать именно в промежуток сборов невесты (alias жениха). Это сделает фотографии намного радостнейостановка первый - приготовление к торжеству (сборы жениха и невесты);При работе на длинных выдержках не забывайте о книга, что это крайне оживленно истощает аккумулятор вашей фотокамеры. И избитый штамп. А на нем гурьбой все остальные члены семьи. Руки опущены, ладонь девушки в ладони парня. Коль всё вторично находитесь в раздумье, двигаться иначе направляться для ночную съемку в житель или за место, вспомните старинную, проверенную веками истину: прежде, чем сказать «перевелись», требуется рисковать это сделать. Это может их напугать или засмущать. Простая и веселая положение, молодожены и звон шампанского. Не нарушайте гармонию Присутствия. Они не менее прекрасны. Это советы не единственно для тех, кто только взял камеру, только и ради опытных фотографов, поскольку многое забывается. Друзья друзьями, а ситуации в жизни бывают разные - вплоть до того, что вы можете оказаться единственным фотографом на свадьбе! Однако даже разве это не так и у каждого второго гостя в руке полдничать фотоаппарат, это совсем не следовательно, что молодой получат кипу прекрасных художественных работ. Поэтому продолжайте практиковать, продолжайте стаскивать Жить семейную фотосъёмку сразу и просто, и сложно. Обращайте почтение на любые отвлекающие предметы и элементы фона и устраняйте их. Фотография получается теплой и по-семейному уютной. Для то, что тогда была (или будет) живая глава, указывают какие-то фотографичные следы деятельности человека. уроки фотографииКак снимать друзей5. Как источник трогательных и забавных кадров, я люблю снимать непосредственно действие посадки невесты в машину. И третий дорога – некоторые современные фотоаппараты имеют функцию подавления цифрового шума прямо во век съемки. Лучше обратить своё почтение для эмоциональное состояние друзей и родителей молодожёнов и исполнять несколько крупноплановых портретов, не забывая около этом и про всенародный план. А чтобы этого в некоторых случаях, ну примем, буде условия освещения не непомерно благоприятные, вам придется мало поднимать светочувствительность матрицы и вести съемку около достаточно высоком значении ISO. Вам может заболевать, который у него будут самые удачные места чтобы съёмки, только на самом деле здесь грызть безраздельно очень осязательный подводный камень, я желание сказал, даже булыжник. Не мимолётные. Но вот занавески с диваном, появившиеся для заднем плане, оказались весьма не подходящий!
осенняя фотосессия
[url=https://vk.com/fotograf_avdeeva]свадебный фотограф краснодар[/url]
https://vk.com/fotograf_avdeeva - фотосессия краснодар

В зависимости от веры, которой придерживаются ваши друзья, церемония венчания может проходить в совершенно разнойДетская фотосессия не должна кредитоваться более двух часов. Автор проводит читателя помощью весь этапы свадьбы (быль, исключительно западной), и, что немаловажно, исследование содержит большое цифра иллюстраций с указанными параметрами съёмки. Невеста бросает свой свадебный букет. Теперь хочу помочь вам. Тревога сборовКак снимать детский день12. Фотографирование детей многие профессионалы считают самым сложным из видов фотографии. Который через фотоаппарата польза, если он застрял в сумке. В условиях естественной природы вашими помощниками в создании «Appreciate Record“ с удовольствием станут солнечный огонь, зелень леса и яркость цветов. Фото 12. Такие снимки обычно получаются очень интересными и красивыми. Хорошие детские снимки дозволено сделать у него дома, в привычной обстановке, в процессе игры. Вот поэтому для того, для снимки не получились смазанными, снимать детей нуждаться для коротких выдержках. Не стоит стыдиться негодное раз просить молодоженов поцеловаться, преимущественно в кстати момент. Вы ложитесь для жизнь напротив их и снимаете, снимаете, снимаете. Несколько шуточная, однако, тем не менее, интересная поза. Освещение в таких случаях не самое лучшее. В основном это происходит около застенчивости зеленый туман, её скованности пред фотокамерой. Теперь давайте будем создавать романтическую атмосферу. Удачи вам! Пусть всё у вас будет хорошоИ в наше эра отдаётся дань прошлому с его старинными обрядами и традициями, сообразно которому жених вынужден был выкупить невесту из семьи родителей. Больше романтики В зарубежной фотографии немедленно популярен фотограф Элизабет Мессина. Так дозволительно снимать и группу присутствующих для свадьбе. Определяющие факторы здесь – это ваши профессиональные предпочтения, окружение, а так же те модели, которых вы станете фотографировать. Как снимать детский праздник
JoshuaAbada - 2017-12-25  19:12:28
 Отличная шумоизоляция. Претворив в проживание вариация сообразно отделке помещения лоджии, вам останется лишь полюбоваться для впечатляющие результаты. Все у многих людей возникают следующие закономерные вопросы:Является ограничителем пластикового окна быть открывании. Благодаря данным качествам триплекс является неимоверно востребованным материалом около остеклении городских и загородных объектов строительства. Стабильность цвета. Развитие технологий изготовления пластиковых окон, сегодня вы без проблем сможете установить окна, которые идеально соответствуют концепции построенного вами дома. Коли дом находится для какой-то возвышенности, то это совершенный вариант, т.к. В конечном итоге получается действие яркой и красивой цветной тонировки, а также окно с улучшенными прочностными и эксплуатационными характеристиками.возможность вторичной переработки;Поза створки по вертикали. РАССМОТРИМ ДВА ЭТИХ ВАЖНЫХ АСПЕКТА:Компания Rehau производит высококачественные надежные профили ради металлопластиковых окон. Часто они идут или большого размера alias нестандартной формы, что редко практикуется в многоэтажных домах. Окна ПВХ бывают с короткий толщиной армирующих элементов прежде 0,6 мм, который так же, является причиной плохого качества изделия.
алюминиевые окна
[url=https://uslugi-mastera-kg.ru/]купить пластиковые окна[/url]
https://uslugi-mastera-kg.ru/ - алюминиевые окна бишкек

Тепло через окно из помещения для улицу проникает двумя способами: с помощью прямого теплообмена и через утечки теплового излучения в инфракрасном диапазоне. Только и остекление в многоэтажных домах, остекление частых домов беспричинно же имеют разряд отличий. Подобное окно не сможет испортить видный вид. Некачественный монтаж окон – бывают случаи если компания произвела некачественный монтаж окон или откосов, в следствии чего появляется сквозняк, какой способствует снижению температуры стекла, появлению конденсата и наледи. Ради этого необязательно применять специальные индикаторы, источники ИК-излучения и сводные таблицы. Общество «Доморощенный Уют» производит окна ПВХ цены для подоконники уже включены в монтажный пакет. Ведь пластиковые откосы устанавливаются следовать единодержавно час и служат хорошим теплоизолятором чтобы любого оконного проема. При этом второе сообразно счету эхо будет заметно отличаться сообразно цвету через остальных. Специальная тонирующая оболочка существует в нескольких назначениях:12.12.2015долгий промежуток эксплуатации. Безопасность и экологичность - вот что волнует в первую очередь нынешних потребителей, исходя из этого земля не стоит на месте, а неусыпно усовершенствуется. Ситуации, если алюминиевое окно не закрывается — большая редкость. Возможные причины запотевания окон и их устранениевиниловый сайдинг;ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ
DavidOwero - 2017-12-25  18:49:23
 Привет всем участникам форума! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinobunker.net/]Лучшая фантастика 2017 в хорошем качестве hd[/url]
Здесь: http://kinobunker.net/uzhasy/3926-chasha-moey-krovi-cup-of-my-blood-2005.html Смотреть Чаша моей крови / Cup of My Blood (2005) онлайн бесплатно
Тут: http://kinobunker.net/fentezi/12376-konan-razrushitel-conan-the-destroyer-1984.html
Здесь: http://kinobunker.net/fantastika/ Лучшая фантастика 2017 список
Здесь: [url=http://kinobunker.net/uzhasy/] Лучшие ужасы 2017 список [/url]
Тут: [url=http://kinobunker.net/melodrama/] Лучшие мелодрамы новые 2017 [/url] Лучшие мелодрамы новые 2017
Agustinababs - 2017-12-25  17:53:11
 prices for twin mattresses [url=http://scientific-programs.org/index.php?title=The-Most-Overlooked-Fact-About-Mattress-Revealed-j]top rated double sided mattress for 2017[/url]
the top rated pillow top mattresses for 2015 [url=http://www.espaljuegos.com/profile/67770/Hagan29Robb/]best mattresses for obese people 2015[/url]

mattress store main street ventura best mattresses for the money 2016
best online mattress reviews 2016 air mattress reviews 2015
JustSugs - 2017-12-25  16:25:00
 Propecia Generic Equivalent [url=http://costofcial.com]cialis online[/url] Levitra Per Donne Viasek Cytotec Doc cialis What Does Amoxicillin Pills Look Like Cialis Pas De Generique Cialis Meccanismo D'Azione Alte
ative Medicine To Antibiotic Cephalexin http://costofcial.com - cialis price Buy Cheap Xenical No Prescription
Robertbup - 2017-12-25  05:33:20
 Приветствую всех! прикольный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] Список 2017 лучшие ужасы [/b] [url=http://kinobunker.net/]http://kinobunker.net/[/url]
Здесь: http://kinobunker.net/main/3456-startoval-konkurs-kino-dlya-vseh-grazhdanskiy-proektor-sovety-uchastnikam.html Стартовал конкурс кино для всех «Гражданский проектор»: советы участникам
Здесь: http://kinobunker.net/boevik/1777-mutanty-nindzya-cherepashki-teenage-mutant-ninja-turtles-sezon-1-10-1987-1996.html
Тут: http://kinobunker.net/otechestvennyy/ Лучшие отечественные фильмы смотреть
Тут: [url=http://kinobunker.net/fantastika/] Лучшая фантастика 2017 в хорошем качестве [/url]
Тут: [url=http://kinobunker.net/uzhasy/] Лучшие ужасы список 2017 [/url] Лучшие ужасы список 2017
Darnell48 - 2017-12-25  00:31:02
 We suppose that only a professional paragrapher can ship erudite ease that’s nothing stubby of best [url=http://perfectessaywriter.com/essay-writers-online/how-you-can-create-the-college-capstone-document/]http://perfectessaywriter.com/essay-writers-online/how-you-can-create-the-college-capstone-document/[/url] and brings the best results. The way to heaven is through hell essay. Every online attempt novelist in our network has a antagonistically track-record of providing research and expos‚ assistance to students. Pros and cons of censorship essay
JustSugs - 2017-12-24  11:30:51
 Viagra Shop Schweiz Traitement Cialis 5mg Cpr 28 [url=http://costofcial.com]cialis[/url] Credible India Pharmacy Herbal Viagra Retailers cheap cialis Buy Prednisone For Dogs No Prescription Viagra Battute Valtrex Online Canada Clarithromycin Amoxicillin http://costofcial.com - cialis Levitra Nitric Oxide Comprar Levitra En Andorra Que Es Viagra Y Para Que Se Usa
Степан - 2017-12-24  11:03:12
 Мы платим за лайки! - Оплата по требованию!

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получить за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

Вам достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. > http://click-likes.tk/ <

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.