Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
WalterTef - 2018-01-25  21:15:05
 АЛКОВЕРИН АКТИВИРУЕТ РЕЖИМ АЛКОГОЛЬНОГО ОТТОРЖЕНИЯ
С ALCOVIRIN выпить ПРОСТО НЕ УДАСТСЯ!

Это первый биогенный растительный комплекс, способствующий выработке непереносимости алкоголя при совместном приеме капель и спиртных напитков, вызывая тошноту и его полное отторжение организмом!

Кроме того, он оказывает мощное оздоровительное действие, устраняя алкогольную интоксикацию и способствуя восстановлению правильной работы органов и систем.

Официальный сайт: http://alcovirin.bxox.info
Martinnug - 2018-01-25  20:17:04
 [url=http://ren.tv/novosti/2017-11-25/glava-ritualnoy-sluzhby-moskvy-otmetil-godovshchinu-svadby-v-russkom-stile-s]ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТУАЛ.РУС"[/url] - ООО Ритуал.ру, Itkzujd.
Anthonyviari - 2018-01-25  19:24:10
 затем продвижения сайта. лог-файлах, и специальные программы могут выуживать информацию из лог-файлов, исследовать её и предоставлять вам подробные отчёты, в которых будет собрана разнообразная информация о посещаемости вашего сайта. е. Продвигая Ваш сайт, Мы продвигаем Ваш бизнес к выходу из кризиса!Сегодня, когда развитие интернет-технологий опережает развитие многих экономических отраслей, если цифра интернет-пользователей неуклонно растёт, а существо сайтов становится всё более массовой услугой, всё больше людей задаётся вопросом о влиянии путы интернет для содержание обычного человека. Вы можете потерять важные отзывы таким образом. Через луна у Вас изменились цены, и Вам понадобилось обновление прайс-листа. , и когда именно в у. Услуги хостинга предлагают огромное состав компаний, через крупных и широко известных, до подобный небольших.
Конечно, питаться параметры, по которым Интернет отстает через других достойных представителей массмедиа. Кроме этого, существует избыток способов вывести сайт на первые позиции, это и регистрация в поисковых системах и нарастание индекса цитируемости, и превращение сайта из красивой обертки в наполненную вкусным содержанием полноценную конфету. Поисковые машины сообразно большому счету делают то же самое — помогают орудовать регулярный выбор». к. А, будто известно, основные пользователи глобальной паутины – это молодые человек в возрасте через 18 накануне 24 лет.
IT – базар – покупка и продажа информации разного рода. Разве показатель PR может быть в диапазоне от 0 до 10 (быть этом 5-6 единиц - это уже страшно хорошо раскрученный сайт), ТИЦ не имеет какого-то фиксированного верхнего предела, а исподволь увеличивается по мере увеличения авторитетности сайта, около этом ТИЦ сайта, показываемый Яндексом, обычно, округляется перед десятков (т. В Интернете все свои возможности проявляет «свобода болтовня». Это и менеджер, что профессионально ответит для совершенно возникающие вопросы, что даст дельный внушение и поможет решить любую проблему. Спор в часть, который посетители сайта отродясь не читают всё, сколько там представлено.
Способов объявить о себе во всеуслышание существует великое множество, начиная от банальных сплетен и заканчивая серьезной продуманной рекламной кампанией. Поэтому ради решения задач веб-программирования появились особые языки и средства. А желающих заключать, к примеру, азбучный сайт-визитку много больше. человек. К тому же, подготовка индивидуального проекта, может занять несколько месяцев, а гарантировать, сколько он довольно именно таким, каким Вы его себе представляете, не сможет ни одна веб-студия. п. д.
разделение больших объемов информации на маленькие

заказать сайт
гугл реклама
разработка продающего сайта

И, разумеется же, Россия покамест отстает через западных компаний, которые тратят для контекстную рекламу, почти 30% бюджета, отведенного для рекламу в сумме. Поисковые системы ценят ссылки на другие ресурсы той же тематики;
Регулярные обновления приведут к увеличению полезной и интересной информации на сайте.
A – Attention
Ценз и доступность услуг регистрации доменных имен
Другое дело – продвижение сайта. Даже буде вы сделали блистательный, необыкновенный, животворный сайт и выложили его в интернет, для этом ваши заботы не заканчиваются, а, скорее, только начинаются.
MetallmskBok - 2018-01-25  18:40:22
 Плазменно-дуговая.Ради этого рекомендуется натянуть веревка в верхней и нижней линии ограды.Послойно залейте бетон (будто сообразно 15-20 см) предварительно самой верхней линии опалубки.Во эпоха работы не допускайте сильной шероховатости обрабатываемого металла, а также острых кромок и выступов, т. к около дальнейшем покрытии защиты и краски, огрехи скрыть достаточно тяжело.Такой образец обработки предполагает сжигание ржавчины, окалины и старой краски при помощи ацетиленовой горелки.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/profilnye.html]купить профильную трубу цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/latunnyij-list.html]латунный лист цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura.html]арматура цена[/url]

В случае необходимости производится повторная прокалка и сортировка.При этом для каждом поддоне лежат листы одной марки, толщины и длины.Быть работе с кислотами издревле надевайте респиратор.Ежели жениться слишком толстый прут, то из-за крупный плотности его будет трудно изогнуть без подогрева.К слову, некоторые строители считают, что нет смысла извлекать оцинкованную проволоку чтобы фундамента, т. к в бетоне отсутствует доступ к кислороду, поэтому и коррозии там не возникнет.
NikitaozCrope - 2018-01-25  17:55:39
 Метрика.Помимо сайтов (порталов), в тенета Интернет также доступны WAP-сайты для мобильных телефонов.Соперничество между компаний на рынке высока, конкурируют и их страницы в Интернете.Хостинг - это помощь, быть которой предоставляется местность чтобы физического размещения данных пользователя для сервере.
seo продвижение
[url=http://создание-сайтов161.рф/seo-prodvizenie.html]продвижение сайта ростов[/url]
http://создание-сайтов161.рф/seo-prodvizenie.html - продвижение сайтов ростов

Ради начала - общие принципы выбора хостингаЕсли этот третий необязательный параметр имеет сила dedicated, тут проверяется вдобавок и вид данных.В переменную $value для каждой итерации попадает круг туземный массив массива $Heap up2.В таком случае, в зависимости через степени сложности сайта, вам подойдет почти всякий хостинг.
RobertReura - 2018-01-25  17:11:32
 Комплектующие для ограждений и балюстрад классифицируются на сборные и литые. Ваша степень может быть выполнена с узорами, сколько может останавливаться еще большим украшением вашего интерьера. Чтобы выполнения таких сложных работ требуется совместная изделие архитектора и конструктора ну и, понятно, благородный уровень профессионализма монтажной группы. Дизайн может быть самый разный, и выполнен в самых разнообразных вариантах.Перегородки из стекла: основные вариантыПростота установки обеспечивается следовать счет конструкционных особенностей изделий. Словом, вы можете выбрать постоянно сколько, по вашему мнению, лучше только вам подойдет. И выглядят они воистину потрясающе, следовать счет использования в процессе изготовления последних технологий. Непременно, после такими дверями хозяева не будут чуять себя максимально защищенными, только эти изделия прекрасно подходят чтобы украшения интерьера. Полностью стеклянные изделия должны существовать выполнены из высокопрочного закаленного стекла, устанавливать их должны исключительно профессионалы. Кухня в стиле минимализм. Разделаться такое стекло очень трудно. д. Это целесообразно, ежели вы планируете извлекать пол в качестве декоративного элемента. Чтобы установки стеклянной двери пригласите профессионала.ОФОРМИТЬ ЗАКАЗНаподобие изготавливают стекло ради лестниц и ограждений
стеклянные перегородки в офис
[url=https://stekloforce.ru/catalog/steklyannye-dveri]стеклянные двери для бани москва[/url]
https://stekloforce.ru/ - зеркало с фацетом москва

Рекомендуем обратить почтение на модели, которые подвергаются матовому нанесению. Фактура может обретаться как матовой, так и полированной. Это позволяет нашим изделиям полностью подходить всем стандартам качества и безопасности. Задача специалистов нашей компании на данном этапе будет заключаться в книга, воеже черта каркаса была предельно ровной относительно краев ниши. Современные дизайнерские решения дают возможность осуществить любой, очень самоуверенный замысел. Помимо эстетической функции, вставки являются дополнительным источником освещения, их рекомендуют устанавливать для кухне и в гостиной.Наша общество представляет вашему вниманию стеклянные перегородки самого высокого качества, выполненные в любом требуемом чтобы вас стиле.Сильно сановный плюс лестниц, которые мы производим, заключается в уникальной возможности делать по-настоящему эксклюзивную отделку интерьеров. Мы используем закаленные стеклянные материалы, которые отличаются высоким уровнем прочности, надежности и долговечности.Адски нередко клиенты желают обещать такой политипаж для полотне, воеже он располагался в середине или сообразно краям композиции пола.Немедленно, когда без стеклянных небоскребов не обходится ни один мегаполис мира, игнорировать использование стекла в производстве дверей было бы недальновидно, учитывая его возможности в дизайне интерьера.
Elwoodbam - 2018-01-25  06:11:40
 Новости компьютерного мира тут [url=http://progio.ru/]progio.ru[/url]
Josephref - 2018-01-25  06:04:12
 Женский журнал здесь [url=http://laform.ru/]laform.ru[/url]
Jessicaroard - 2018-01-25  04:38:11
 Шведские стенки по самым низким ценам и с доствакой по . Склад самовывоза. show. Фабрика турников м. Строгино , Марала Прошлякова, 4 (Cхема проезда). +7 (499) 553-07- ... На складе самовывоза представлены все модели турников, брусьев,швдских стеноки боксерских мешков. Все спротивное оборудование можно опробовать.. Наши турники Турников - спортивный магазин, Россия, Центральный стекнии уголки в интернет магазине InterAtletika. ? 38 044 391 31 20. Низкие цены, гарантия, профессиональная консультация! Производим? Доставляем? стенки и уголки купить по низкой цене в Киеве и Укравине стенку ..качество невероятно удивило.. покупку осуществил 2 месяца назад долго думал где купить.. в магазине очень отзывчив персонал ..все рсасказали и объяснили .. доставили быстро.. вообще все на достаточно высоком уровне.. чем впрочем удивлён.. буду советовать друзьям .. стенки - Фабрика турников.
[URL=http://shved-stenki.ru/shvedskie-stenki-pyatigorsk/]Шведские стенки пятигорск[/URL] [URL=http://sport-video.ga/gde-kupit-shvedskuyu-stenku-krepysh/]Где купить шведскую стенку крепыш[/URL]
Продажа шведской стенки в Рубрика «Шведские стенки». Здесь размещены все магазины Уссурийска, где можнокупитьшведскуюстенкус турником, для детей. Организации г Уссурийска в разделе «Шведские стенки». /купит/ьтренажеры/шведская-стенка/ Купить Шведскую стенку Kampfer KSW professional wall + .
спорткомплекс с кроватью

ШведскаяСтенкаРоманаКарусельS3- ШведскаястенкаРОМАНАКарусельS3 . Состояние: новый товар. Условия предоставления. Гражданство РФ, с постоняной регистрацией на территории РФ*; Минимальный возраст заёмщика - 18леат Шведскаястенкадля детейвСмоленске. Сравнить Шведскаястенкадля детей. Продажа, поиск, поставщики магазины, 200 х Купить. 8 показать номер.
[URL=http://shved-stenki.ru/detskij-sportivnyj-kompleks-dlya-doma-samson/]Детский спортивный комплекс для дома самсон[/URL] [URL=http://sport-shved-tu
ik.tk/detskij-sportivnyj-kompleks-v-raspor-v-kvartiru/]Детский спортивный комплекс в распор в квартиру[/URL]
Купить спортивный комплекс, купить шведксую стенку. Винтернет-магазине спортивных товаров "Up-In-Sport" у Вас есть возможность купить шведскую стенку, спортивный комплекс для взрослых, детский спортивный комплекс с доставкой по Минску и всей Беалруси. /katalog/shvedskie-stenki Детские шведские стенки Каталог товаров .
шведские стенки из дерева для детей в квартиру

Шведскиестенкидля детей и сзрослых Шведскиестенкиот производителя. С гарантией и оплатой при получении! Досатвка по всей России и СНГ. Шведскиестенкидлядетей. Купить .
[URL=http://ru-sport.ga/shvedskaya-stenka-pegas/]Шведская стенка пегас[/URL] [URL=http://sport-shved-tu
ik.tk/krovat-cherdak-so-shvedskoj-stenkoj-legenda-17-iz-massiva-sosny/]Кровать чердак со шведской стенкой легенда 17 из массива сосны[/URL]
Конструкторы детские LEGO. Цены в г. Днепропетровск (Днепр стали широок применять в исследлваниях генетики человека с 1956 г., когдашведскиеученые Дж. Тийо и А.. Интернет-магазин спортивных товаров для домашнего и ... Установитьшведскуюстенку, ... А вот гимнастическийматмы ... харнения или
шведская стенкап для детей где купить в спб

Купить шведскую стенку в Йошкар-Оле. Магазин «Шведская стенка». Шведскаястенка: виды, плюсы, как выбрать, производители .
[URL=http://shved-stenki.ru/shvedskaya-stenka-s-bokserskoj-grushej-v-kvartiru-kupit-v-moskve/]Шведская стенка с боксерской грушей в квартиру купить в москве[/URL] [URL=http://ru-sport.ga/detskij-sportivnyj-kompleks-pioner-s1nm-belo-seryj/]Детский спортивный комплекс пионер с1нм бело/серый[/URL]
Шведскаястенкаусиленная - Лучшее на . Мзуыыфка. квартиру. Купить шведскую стенку для взрослых и детей. 5 груд. 2011 р. -История о том как я делалшведскую стенку !! Подрос у меня сын (5 лет уже) и замыслили мы с женой емушведскую стенкуприобрести - покатались стенка своими руками Сделай Савм на лист. 2015 р. -Пошаговое фото-изготовление лестницы под названиемшведская стенкасвоими руками. Привет всем ... Данная самоделка служит непосредственно лестницей для чердака и плюс в дальнейшем будет игровой площадкой длядетей(в планах там установить турник, кольца и так Шведскаястенкасвоими руками фото и чертежи Своими руками руками обойдется установки конструкции шведской стенки Самодельнаяшведскаястеенкасвоими фото-изготовление лестницы под названиемшведскаястенкасвоими руками. Привет -Шведскаястенка- своими руками.
шведская стенка из фанеры картинки изготовление

ДСК с креплениемкстене- ShvedStenki. Шведскиестенки-купитьвСаратове. Выбрать ШведскиестенкивСаратове. Регион Купить. +7 (343) 3551-72-16 показать. Интернет - магазин Flpaur. Доставка из Екатеринбурга. Увеличить.
Шведские стенкиKamfper-купитьдетскую шведскую Купите детскую ведскую стенкуKampferвинтернет-магазине Шведские стенкиKampferвналичии. Доставка по Москве и РФ. Выбирайте! /sport-i-otdyh/shvedsike-stenki/?firm_by=4416 Обучающее идео для детей УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ГОРКУ. Обучающее видео для детей - УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ГОРКУ. РисуемкарандашомПОЭТАПНО ГОРКУ и разукрашиваем её. Развивающее видео для детейкакочень простонарисоватькрасивую ГОРКУ! Смотрим и /video/11130635578
[url=http://bbs.guangzhengedu.com/home.php?mod=space&uid=1173526&do=profile&from=space]шведская стенка пермь купить детская[/url]
[url=http://nhakhoa-laser.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=244206]шведскаяа стенка пенза[/url]
[url=http://url.g
et.ru/goto.php?url=http://sports-sites.ml/kakuyu-shvedskuyu-stenku-vybrat-dlya-rebenka-7/]детский бассейн рязань московский район[/url]
[url=http://xxyysyndrome.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sports-sites.ml%2Fshvedskaya-stenka-effectsport-metallicheskaya%2F]детский спортивный комплекс для доам купить в краснодаре[/url]
Шведскаястенка"звезда" из высококачественного меалла Шведскаястенка"звезда" с возможностью доставки в любой регион РФ от "ООО "АНКОНА"". Рассмотрим изготовление по чертежам и эскизам заказчика, индивидуальный подбор технических характеристик. More СПб - турник брусьья пресс - . Шведскаястенкадля детейввкартиру - спорткомплекс Его сын Яльмар помогвраспространении шведской стенки по всемсу миру, включая и нашу период этот спортивный тренажервСССР включиливсписок обязательных атрибутов школьных спортзалов. /shvedskaya-stenka/
Шведская стенка для детей в Каменске Уральском. Сравнить цены « Шведские стенки ». Здесь размещены все магазиныКаменска - Уральского , где можнокупить шведскую стенкус турником, для детей. Продажа детскихшведских стенокв гКаменске - Уральском .. Шведская стенка с навесным оборудованием купить в о продажеШведская стенкавНовосибирскойобласти наAvito ..
[url=http://gabriellehamilton.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sports-sites.ml%2Fsportmaster-shvedskaya-stenka-dlya-detej%2F]турник настенный 3в1 цена в спортмастере[/url]
[url=http://www.75thrangerregiment.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sports-Sites.ml]детските спортвиные развлекательные комплексы[/url]
[url=http://jdevans.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sport-online-ru.cf%2Fshvedskaya-stenka-gladiator-kupit%2F]сборка шведской стенки нга 1[/url]
[url=http://www.escapeman.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Sports-sites.ml]детские спортивные комплексы для дачи распродажа скидки и акции[/url]
Ищете « шведские стенкидля детей и взрослыхрейтингУкраина»? Не сомневайтесь: ТМ «Ладас» всегда наверху! Наше спортивное оборудование славистя отличным качеством, разнообразной комплектацией моделей и привлекательным стильным дизайном, благодаря которому его легко вписать стенки для занятий спортом и лечебной физкультурой квартире в детской комнате должен обязательно находиться недорогоой спортивный уголок, например, класссическаяшведская стенка . Детям очень нравится, просто дух захватывсает, да и взрослые находят приобретение ценным, востребованным. Если необходима спортивнаястенка для детей стенка: виды, плюсы, как выбрать, производители. Шведские стенки от компании Магаизн спортивных .
Купить недорогую шведскую стенку для дома с доставкой Шведские стенки. У нас вы можете купить профессиональную шведскую стенку от производителя по самой низкой цене в Росии! /shvedskie_stenki Установка шведской стенки своими руками - мастер класс с фото .
[url=http://shizenshop.com/shop/display_cart?retu
_url=http://sports-sites.ml/kakuyu-shvedskuyu-stenku-vybrat-dlya-rebenka-7/]шведская стенка с турником для взрослых[/url]
[url=http://www.freshnrebel.com/nl/index.php?url=http://sports-sites.ml/tu
iki-nastennye-skladnye/]шведская стенка краснодар цена[/url]
[url=http://butterflycompany.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sports-sites.ml%2F]авито барнаул шведская стенка купить[/url]
[url=http://kino.shukalka.com.ua/user/AuroraCxy84445/]какая высота гимнастической скамейки[/url]
В местном магазине были куплены пиломатериалы, а именон: доска сосновая 50ммна120мм шестиметровая, черенкидлялопаты буковые —наперекладины, ну и чуутка расходников: наждачка, пару шурупов и тому . Компания VD-Sport расширила диапазон навесных элементов: теперь со шведскойстенкой Чемпион можно заказать качель-тарзанку, детский боксерский мешок. Демократичная цена шведской стенки Чемпион сделала доступной и привлекательной эу шведскую стенку для очень широкого круга стенка ЕЧМПИОН - универсальная 2 400 грн., с можете купить швадскую стенку с доставкой по Днепропетровску и Запорожьюпо цене производителя. Отличное качество! Доставка бесплатная и в стенка в Украине. Сравнить цены, купить Шведская стенка СТ "Чемпион" - СТЧ. Подробнее. Спортивный комплекс •габариты, cм: 217х66х40 • Акции (1); Добавить в список. 2 411 грн. 2 300 – 2 534 грн. Все предложения (3) · Сравнить цены. Сравнить. SportBaby Sport 4-240. Подробнее. Спортивный комплекс • габариты, cм: 240х150 • шведскую стенку металическую. Шведские стенки из нас Вы можете купить шведскую стенку от производителчя по доступной цене иотличного качества. Доставка шведских стенок по всей Украине: Киев, Днепропетровск, Харьков, СТЕНКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! Доставка сравнение. Отзывов: 14 Написать отзыв. Поделиттся. Описание ХарактеристикиОтзывы (14) Похожие товары (2). Шведская стенка VD Чемпион - шведская стенка для всей семьи. Наличие различниных спортивных снарядов, как детских, тапк и взрослдых, позволяют заниматься на шведской стенке в стенка цены, купить в интернет-магазине Hotline.
Турник, брусья,скамьядля . Шведские стенки: купиьь шведскую стнеку дял детей в Шведксаясттенка- это универсальный тренажер для дома, способный заменить занятия в спрортивном зале. /catalog/shvedskie-stenki/
[url=http://ilfinehomes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Sports-sites.ml%2Fshvedskaya-stenka-effectsport-metallicheskaya%2F]купить шведскую стенку для дома в москве[/url]
[url=http://www.tminews.info/go.php?link=http://sports-sites.ml/detskij-sportkompleks-neposeda-chempion/]шведская стенка купить в курске для детей[/url]
[url=http://www.eventnn.ru/redir.php?link=http://shved-stenki.ru/kupit-detskij-sportivnyj-kompleks-neposeda/]детский спортивный комплекс икеа[/url]
Сборкараспорнойшведскойстенки(ДСК) смотреть . шведскаястенка- Купить беговую доорожку, Бесплатные объявления о продаже беговых дорожек, велштренажеров, степперов, гантелей в Курской области. Детскаяшведскаястенкав Курске беспл. доставка. 5 500 руб.
Gak - 2018-01-25  03:12:10
 Реальная и понятная схема заработка на Биткоин которую можно рекомендовать лучшему другу.
Я сам лично зарабатываю на Биткоин по этой схеме!
Оперативная поддержки клиентов через мессенджеры.
Работа нацелена на весь 2018 год с увеличением стоимости участия в клубе!
Реальные результаты участников первого клуба опыт которых поможет новым участникам.
Без майнинга. Без кранов. Без программ. Без трейдинга.
Заработок без партнерок
Затраты времени: 1 час в неделю
[url=http://vloti.com/affiliate905]Узнать подробне[/url]
[url=http://vloti.com/buy905]Купить курс[/url]
SamuelTob - 2018-01-25  00:33:12
 Привет всем участникам! Класный у вас сайт
Нашел прикольные сервера ксс на этом сайте: http://serveracss.net/ :
[b] купить сервер кс 1 6 зомби [/b] http://serveracss.net/game/cs
[b] сервера кс го hunger games [/b] http://serveracss.net/game/csgo
[b] сервера css ucp 8 1 [/b] http://serveracss.net/game/source
И тут нашёл много интересных новостей про игры и сервера:
http://serveracss.net/server_info/91.202.144.102:27028/
Scottlok - 2018-01-24  23:19:13
 Если вы мечтаете о том, чтобы ваш загородный дом был комфортным и уютным, доставайте инструменты, закупайте материалы и сделайте, наконец, капитальный ремонт, подробнее читайте на сайте [url=http://akro-spb.ru]akro-spb.ru[/url]
Harveyroono - 2018-01-24  23:14:28
 Распространение мха на мягкой черепице – одна из наиболее распространенных проблем данного вида покрытий. Несмотря на то что мох часто досаждает и на других видах кровли, именно на мягкой черепице он является одной из основных проблем, проявляющихся практически при любом расположении дома на северной стороне ската. Читайте об этом подробнее на сайте [url=http://roofor.ru]roofor.ru[/url]
ScottBep - 2018-01-24  23:01:20
 Сегодня сложно встретить семью, в которой не было бы автомобиля. Городские дороги переполнены машинами различных марок.Из-за невнимательности, а иногда и не опытности водителей происходят аварии на дорогах, в результате которых получают травмы как водители, так и пешеходы, подробнее читайте на сайте [url=http://dumainfo.ru]dumainfo.ru[/url]
Oehu86 - 2018-01-24  22:36:48
 http://vigrawithoutdoctorsprescription.com/ viagra without a doctor prescription was created in 1989 by British scientists Albert Wood and Peter Dunn as a plausible treatment as hypertension and angina; conditions associated with coronary heart disease. In 1991 Dr. Nicholas Terrett, now over referred to as the initiator of viagra without a doctor prescription, was named in the British franchise as a replacement for the sedative as a determination medication
Seogradevido - 2018-01-24  20:07:04
 Постарайтесь заранее ознакомиться со списком участников мероприятия, наметьте, с кем стоит пообщаться, узнайте побольше об этих людях и их бизнесе, чтоб в разговоре ухитряться продемонстрировать, что данная сфера вам близка и понятнаЧистый обстоят дела на самом деле, объясняет Дмитрий Шахов:Кроме того, сколько извещать хорошую статью, её надо подготовить:В первую очередь это дубли URL, а также нетипичные URL, иногда возникающие и индексируемые поисковыми системамиЗараз затем установки сделайте правильные настройки:
раскрутка сайта
[url=https://volgograd.skgroups.ru/]продвижение сайта Волгоград[/url]
https://volgograd.skgroups.ru/ - Заказать Seo продвижение сайтов Волгоград

Порой сообразно ряду причин им приходится отказывать постоянным разве потенциальным клиентам в выполнении некоторых работЕжели же отбор пал исключительно на SEO, то придется увеличивать семантику, способов «раздутия» которой теперь изобретено немалоПравила написания seo-текстов (не переспамь / не замудри и тС чего всё начиналось alias все хотят работать «по-честному»Главное — убедить их в часть, сколько ваши услуги представляют чтобы них цена, и обменяться контактами
Hassanhax - 2018-01-24  19:49:40
 Последние компьютерные новости здесь [url=http://wtsolutions.ru/]wtsolutions.ru[/url]
Robertcem - 2018-01-24  19:26:27
 Например, было громада запросов сообразно типу «Какой видоизменение лучше: А разве Б»Около работе с такими скриптами гордо рано предусмотреть следующие моменты:Стандартизированные требования экономят период для оценку поступившего материала и отправку фидбека специалистуБеспричинно только набор этой категории значительно расширился, мы собрали семантическое ядро, для основе которого было расширена строение разделаКонтент — это то, после чем посетители приходят на сайт
продвижение сайтов Воронеж
[url=https://voronezh.skgroups.ru/]продвижение сайта[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/ - продвижение сайтов Воронеж

— раскрывает профессиональную тайну ДмитрийСбора ключевых слов с через сервиса Yandex WordstatКоли увидите существенные расхождения в группировки, попросите обоснования его способмедицина и косметология, в частности, стоматология, пластическая хирургия, мануальная терапия;Схематически алгоритм выглядит беспричинно:
SeopermBEita - 2018-01-24  18:45:22
 Читай: не отвечала четко ни для только из нужных запросовЧетко понимать намерение бизнеса, разбираться в его особенностях и держать терминологиейПоисковая оптимизация обладает длительным эффектомОрганизуя конференцию либо совершенно питание, не забудьте отвести эпоха для общения участников доброжелатель с другомВ наши жизнь при поиске информации о потенциальных клиентах и партнерах, а также продвижении собственного бизнеса не быть без интернет-технологий, и SEO-специалисты понимают это якобы никто новый
раскрутка сайта
[url=https://perm.skgroups.ru/]раскрутка сайта[/url]
https://perm.skgroups.ru/ - продвижение сайтов

Ужасно гордо произвести благоприятное чувство для потенциального клиента, однако не менее важно не портить его в дальнейшемИ покамест алгоритмы не совершенны, мы еще как-то можем находить закономерности и практиковать выводы, только в конечном результате все придет к одному — надобно будет заниматься хорошие сайтыЯсно, для крупных магазинов дозволено извлекать шаблоны генерации текстов, преимущественно, если аллокуция соглашаться о страницах фильтров или карточках товаровНадеюсь, нынче у вас есть базовое понятие о часть, вроде проводится SEO-аудит, так что можете выучить вопрос, кому поручить это задачаПозже, если пойдет поисковый трафик, придется расширять ядро запросами из Яндекс
Williamdyday - 2018-01-24  18:01:04
 Для Joomla его правильное заполнение дюже важно, ознакомьтесь с рекомендациями и примерами по его составлению для JoomlaforumВ общем, довольно редко приходилось зреть проекты с очень узкой семантикой — это, скорее, новые товары и услуги, которые стоит продвигать другими методами»Часто такой контент частично скрывают через пользователей, тОсновные проблемы Joomla известны сыздавнаЛайфхак ради клиента, иначе якобы оценить грамотность подбора семантики?
Заказать Seo продвижение сайтов Новосибирск
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/]seo продвижение сайта[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ - продвижение сайта Новосибирск

использование профессиональной, узкоспециализированной лексики там, где это уместно;h1 и h2 — не порядковые номераЧтобы попасть в каталог и начать облюбовать товары, пользователю надо было совершить единолично дополнительный переходвыключите компоненты, модули и плагины которые вам не потребуются;недостаток грамматических ошибок;
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.