Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10915)
DiniaQuancylida - 2017-12-14  18:36:57
 Приветки, посетители сайта!
Посетите интересный сайт: http://comptables.ru - бухгалтер удаленно. Кроме того бухгалтер удаленная работа. И конечно удаленный бухгалтер.
Идея ресурса [url=http://comptables.ru] бухгалтер удаленно. Далее бухгалтер удаленная работа. И понятно удаленный бухгалтер.[/url].
Вроде бы хорошо.
Удачи всем Вам, интернетовский народ.
Федор
Alisafulk - 2017-12-14  18:20:31
 AMBER JEWELRY, Natural BALTIC AMBER, Earrings hook, stud, bar

You are Welcome in my Baltic Amber collection AmberWizard! https://www.etsy.com/shop/amberwizard

[url=https://www.etsy.com/listing/530210864/amber-earrings-round-beads-natural?ref=shop_home_active_1]AMBER Earrings Round Yellow beads[/url]

Gift, present, Women jewelry

[url=https://www.etsy.com/listing/530210864/amber-earrings-round-beads-natural?ref=shop_home_active_1][img]https://img0.etsystatic.com/187/0/11536221/il_570xN.1260805852_c7lq.jpg[/img][/url]
.
Cleatty - 2017-12-14  11:30:56
 Привет Вам, посетители сети!
Предлагаю увлекательный сайт: http://enkyhouse.ru - enkyhouse.ru - дом по индивидуальному проекту. Кроме того дизайн проект коттеджа.
Специализация сайта [url=http://enkyhouse.ru] enkyhouse.ru - дом по индивидуальному проекту. Далее коттедж отделка под ключ [/url].
Хорошего времени суток.
Саша
WilliechatE - 2017-12-14  05:01:31
 Привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinoserialtv.net/]Лучшие аниме[/url]
Тут: http://kinoserialtv.net/drama/8640-ed-vud-ed-wood-1994.html [b] Смотреть Эд Вуд / Ed Wood (1994) онлайн бесплатно [/b]
Тут: [url=http://kinoserialtv.net/drama/11272-poznat-neizvedannoe-approaching-the-unknown-2016.html] Смотреть Познать неизведанное / Approaching the Unknown (2016) онлайн бесплатно [/url]
Тут: http://kinoserialtv.net/news/9084-dzhennifer-lourens-stala-samoy-vysokooplachivaemoy-aktrisoy.html
http://kinoserialtv.net/serialy/ [b] Новинки смотреть онлайн лучшие сериалы [/b]
[url=http://kinoserialtv.net/uzhasy/] 2017 онлайн лучшие ужасы [/url]
[url=http://kinoserialtv.net/anime/] лучшее аниме [/url] лучшее аниме
Davidpisee - 2017-12-14  03:40:13
 This app help enjoy the music with the best sound quality and beautiful interface! Let the music makes you forget all the sorrow and regain inspiration in your life!

Piano music - http://best-short.xyz
Accedeappexy - 2017-12-14  00:46:15
 Приветки, господа!
Взгляните на необычный сайт: http://greenfitness.ru Идея интернет проекта greenfitness.ru - тренажерный зал в Зеленограде. Затем спортивный клуб в Зеленограде. И наконец дети Зеленоград. Идея вебсайта [url=http://greenfitness.ru]greenfitness.ru - фитнес центр в Зеленограде. Кроме этого спорт клуб в Зеленограде. А также детский центр Зеленоград [/url]. - Надо полагать на хорошем уровне.
Желаю всем удачи, посетители вебсайта.
Сергей
Lala-nomada.me - 2017-12-13  19:32:38
 [url=http://lala-nomada.me/][img]http://lala-nomada.me/images/online-music.png[/img][/url]
rolex dance скачать песню wepa geldiyew leyla mp3 one last time fuzzdead radio скачать песню дэб turkmen minus sazlar песня mandala kshmr скачать песни из форсажа скачать песню спайс бойс ninety one песни
[url=http://lala-nomada.me/]ссылка[/url]
Maukelcow - 2017-12-13  19:03:03
 Что бы в 2018 году водились наличные надо: РґРѕ последнего РґРЅСЏ старого РіРѕРґР° избавиться РѕС‚ старых вещей.
А если финансы требуются сейчас. То можно получить беспроцентный заём тут: [url=http://ruszaimonline.ru]ruszaimonline.ru[/url]
Christmas Piano - 2017-12-13  11:20:44
 http://piano.bestsky.info - Christmas Piano
Steklobanki-empof - 2017-12-13  09:19:30
 Крышки для консервирования оптом в Твери
[url= ] ]на сайте[/url]

[img]http://tverbaza.ru/images/stories/virtuemart/product/tvist-amfora550.png [/img]

[h1]Стеклобанки оптом на базе в Твери[/h1]

[h2]Заводские банки стекло[/h2]

Данная категория стеклобанок для разного рода заготовок используется, vкак правило, с железными крышками. В подобных баночках в магазинах продаются соленья, компоты и прочее. Такие стеклобанки долговечны. Они имеют обычные размеры : от 320мл до 2л. Для хранения зимних заготовок можно применять не только новые стеклянные банки, но и б/у. Основное то, чтобы на них не было ни малейших трещин.

Приобретая СКО крышки, предпочтение следует отдать крышкам с золотистым внутреннем покрытием. Такие не ржавеют при долгом хранении заготовок в подвальных условиях, не темнеют от соков и уксуса. Главное, чтобы эмаль покрытия внутренней части не была нарушена.

Особенно важно выбрать правильно поставщика стеклянных банок и металлических крышек. В Твери самые не дорогие банки для заготовок и сопутствующие товары к ним нужно приобретать на оптовой базе http://tverbaza.ru

Обычная стеклянная тара идеально подойдет для консервации капусты, лечо и различных сладостей. Эти рецепты являются многократно испытанными и имеют определенные составы. Следовательно, использование обычной банки будет отличным вариантом для каджой женщины.

[h2]Стеклянная тара с закручивающимися крышками[/h2]

Эти банки очень удобны в использовании. Но тут важно следить за состоянием крышки, потому, что в процесе эксплуатации она истончается. Такие крышки служат где-то 2-4 сезона.

Наиболее качественные и не дорогие крышки стоит приобретать на оптовом складе в Твери http://trverbaza.ruPromo Code: ABYRVALG251295
http://kupoklub.ru/otzyvy/stoit-li-katatsya-na-baggi-v-egipte.html

http://kettlebell.pl/pierwszy-dzien-kursu-kettlebell-level-1-w-crossfit-gcw/#comment-6209
http://www.senayyucel.nl/aanbod/kralen-3/attachment/kralen-22/#comment-6819
http://www.climb-europe.eu/gaisenjarga-bouldering-above-the-arctic-circle/#comment-1078
http://germanschooltaipei.de/?p=42#comment-7069
http://conceptbeauteelixir.com/blogue/?p=28#comment-7570
http://f80.b54.myftpupload.com/hello-world/#comment-5284
http://handfamily.us/?p=1#comment-4801
http://activetogether.blogg.se/2013/may/body-mind.html
http://www.aljoinc.com/hello-world/#comment-20273
http://liliancasare.com.br/hello-world/#comment-7068
Christmas Piano - 2017-12-13  06:40:05
 http://piano.bestsky.info - Christmas Piano
RichardMub - 2017-12-13  05:04:14
 Приветствую! класный у вас сайт!
Зацените, нашёл супер базу кино онлайн в хорошем качестве: [url=http://inspacefilm.ru/]Список 2017 лучшие мультфильмы[/url]
http://inspacefilm.ru/detektiv/ [b] 2017 бесплатно лучшие детективы [/b]
[url=http://inspacefilm.ru/semeynyy/] фильмы 2016 семейные [/url]
[url=http://inspacefilm.ru/fentezi/] фильмы фэнтези 2015 [/url] фильмы фэнтези 2015
http://inspacefilm.ru/newskino/12606-kinoakademiya-otkazalas-ot-tradicionoy-prezentacii-nominantov-na-oskar.html [b] Киноакадемия отказалась от традиционой презентации номинантов на "Оскар" [/b]
[url=http://inspacefilm.ru/multfilmy/863-artur-i-voyna-dvuh-mirov-arthur-et-la-guerre-des-deux-mondes-2010.html] Смотреть Артур и война двух миров / Arthur et la guerre des deux mondes (2010) онлайн бесплатно [/url]
и Здесь: http://inspacefilm.ru/newskino/598-flesh-pomozhet-zapustit-serial-ob-esche-odnom-supergeroe-dc-comics.html
ThomasPhype - 2017-12-12  19:45:33
 Используйте новые технологии, коли это впрямь необходимо.Использование блога на платном хостинге дает вам право публиковать всякий понравившийся вам вещество, беспричинно подобно вы являетесь полноправным хозяином своего блога, а не кто-то другой.Всетаки это позволит лучше проникаться информацию посетителем сайта.Многие разработчики советуют сначала создавать рабочую среду на собственном компьютере, установив чтобы этого локальный сервер.Выбирается только макет, нужный школа и подходящие шрифт и поле в результате готовые страницы сайта изначально выглядят далеко «аскетично».
разработка сайтов
https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23 - создание сайта
https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23 - продвижение сайта

КРУГ ВТОРИЧНЫХ ТОВАРОВ ЧТОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ.Выражая нераздельно вещь затмите малость другой.Стандартными элементами любого Jimdo-сайта являются: основное фон страницы, навигационное меню и боковая панель с рекламой и копирайтом.Кроме, переходим для официальную страницу Joomla и скачиваем архив, который дальше должен распаковать в указанную папку на сервере.В какой сфере довольно исполняться данная выгода? INTERNET-маркетинг? Ограда авторских прав? Воспитание следовать домашними животными?
Slava81lof - 2017-12-12  18:51:21
 В приговор порядком примеров.1) Резиновый дизайнПервоначальный HTML был весьма простым.Лучше извлекать их в сочетании с яркими, глубокими разве свежими оттенками.Основное задача - создание порталов, несложна в установке и управлении для новичков.
[url=http://создание-сайтов161.рф]разработка сайта[/url]
[url=http://создание-сайтов161.рф/inte
et-magazin.html]сайт магазин[/url]
[url=http://создание-сайтов161.рф/sayt-vizitka.html]создать сайт визитку[/url]

Последним методом, к которому пришли разработчики, стал "чувствительный" дизайн (англ.Часом возникают неприятные ситуации, когда сообразно той иначе иной причине сайт оказывается удален с хостинга.бар).В силу некоторой затратности, начинающим не рекомендуется.Используйте CSS взамен HTML-таблиц: изначально HTML-таблицы использовались быть вёрстке страниц.
DmitriyAcurf - 2017-12-12  17:57:46
 Снаряд создает спиралевидные, кольцевидные заготовки, а также волны и завитушки.Устанавливаем столбы.Каждый разряд хорошо трамбуется для того, для не было пустот.горячекатаная стержневая.Болгаркой отрезаем прутки необходимой длины и кладем для шаблон отрезки с одинаковыми промежутками.
[url=https://vk.com/metall_optom]металлобаза[/url]
[url=https://vk.com/metall_optom]продажа металлопроката[/url]
[url=https://vk.com/metall_optom]металлопрокат цена[/url]

Недостатки: Высокая стоимость и сложное техобслуживание, идеальный уровень шума, противопоказуется пилить заготовки толще 100 мм, угол отклонения реза от перпендикулярности ограничен.Сообразно цвету вязальная проволока ради арматуры бывает двух цветов: черная - неоцинкованная и масть - оцинкованная.Изготавливаем секции забора изарматуры.Если же теплица из арматуры довольно стоять на выбранном месте долгие годы, то без устройства фундамента не обойтись.Необходимую на даче и для садовом участке теплицу позволительно сам сделать из разных материалов и несколькими способами, однако самым распространенным вариантом по-прежнему остается теплица из арматуры.
DanielSmuri - 2017-12-12  16:59:25
 Добрый вечер !
Ты хотели бы заработать свои первые бабки .
Тогда ждем вас на нашем сайте скачать игровые автоматы мега джек|
скачать скалолаз игровой автомат|
игровые автоматы б у|

P.S. Тебя также ждет приветственный бонус в 100% при пополнении депозита...
SteveNip - 2017-12-12  12:13:54
 [url=http://fairy-land.ml/igri-avtomati-lyagushki-besplatno.html]Игры автоматы лягушки бесплатно[/url] - Вулкан платинум 777 зеркало, Игровые автоматы играть с выводом денег.
Jorgeglype - 2017-12-12  05:47:22
 [url=http://medspravka77.com/spravka-dlya-polucheniya-putevki]Купить справку для путевки (070/у-04)[/url] - справка от педиатра о состоянии здоровья, сделать паспорт здоровья работника.
ArtemZooky - 2017-12-12  01:48:43
 Таким образом, основные принципы, как видите, просты.не имеет территориальной привязки и может приносить результат, беспричинно через Вашего местоположенияОсобенный собственный сайт в Интернете – это уже не шик, а скорее, жесткая необходимость.3) Функциональность и удобство пользования сайтом должны водиться первичны по отношению к дизайну. Предположим, если в html-документе мы напишем:Предположим, появился вторично соло канал продаж – виртуальные продажи через Интернет. На этом рынке исправно трудятся тысячи компаний, предоставляющих подобные услуги. Также причины недоверия к интернет-магазинам таятся в книга, сколько основная платежеспособная аудитория временно паки не прониклась пользой Интернета подобно такового, это человек старших поколений.
разработка сайта томск
[url=https://buysite70.ru/]стоимость создания сайта[/url]
https://buysite70.ru/ - сделать сайт каталог цена

Таким образом, можно сделать силлогизм о часть, сколько интернет-реклама:Запад прежде нас понял суть и предпочтение IT-сферы и ценит специалистов этой области знаний много больше, чем их ценят в России, поэтому-то их работа на Западе оплачивается лучше, поэтому-то мы временами теряем наших специалистов, которые уезжают для Запад в погоне следовать высокой зарплатой.БегунКачество и доступность услуг регистрации доменных именДругим видом интернет-рекламы является баннерная реклама.
KarSymvop - 2017-12-12  00:14:24
 В заключение хотелось желание отметить, сколько для стабильного успеха необходимо неутомимо и точный тестировать частный сайт. Разместить сайт для бесплатном хостинге проще и быстрее. Всегда процессы сообразно созданию Интернет-ресурса должны осуществляться профессиональными людьми, знающими общество в своем деле, умеющими приспособлять свои знания на практике. ). н. А сквозь неделю Вы решили их обновить, беспричинно якобы изображённое на них оборудование устарело, сиречь Вам показалось, что взамен изображений техники для сайт лучше поместить фото сотрудников – это настраивает посетителей для доверительный лад. Пожирать метод борьбы с этим печальным явлением – непрерывный контроль сайта со стороны оптимизатора.продвижениеТакже положительным моментов быть продвижении будет положение информации о сайте в сайтах-каталогах, так называемых директориях.Вкушать несколько причин, по которым использование не уникального контента очень нежелательно:В настоящее срок интернет понимается скорее будто главный информационная, нежели физическая, то грызть это не множество компьютеров и серверов, связанных телекоммуникационными линиями, а некая информационная общность и универсальное средство связи.
заказать создание веб сайта
[url=http://xn---123-43dbomk
p1ckj1biu.xn--p1ai/]разработка и продвижение сайтов краснодар[/url]
http://xn---123-43dbomk
p1ckj1biu.xn--p1ai/ - создание сайта и продвижение в краснодаре

Кроме продаж прямым способом, также Интернет используют в качестве косвенного канала продаж. И это понимание является одним из важнейших факторов мирового прогресса. Это ведёт к невероятному ускорению прогресса.- Привлечение целевой аудиторииПоложим: возьмем продвижение сайта сообразно продаже цветов. Компания не сообщает ни о количестве, ни относительный истинном местоположении серверов, на которых хранятся все сведения. )Дуглас Меррилл убежден, который любая IT-компания может попасться на цепкую удочку хакеров. Разве выяснится, который тексты не уникальны, то потребуется их рерайтинг. Однако существуют некие общие правила, соблюдая которые, Вы сможете приблизить Ваш сайт к идеалу. Создайте цветовую палитру чтобы достижения своих целей (т.К примеру, пользователь хочет встречать определенную информацию. Допустим, Вы разместили информацию о своей компании на интернет-ресурсе. Неплохо раскрученный сайт имеет ТИЦ в районе нескольких сотен единиц. Нужно простой кончаться в Рунет и Вы издревле в курсе всех событий. Задач обеспечить правильное красивое положение для странице блоков текста и графики осложняется необходимостью учитывать возможность того, что эта страница довольно просматриваться пользователи на разных мониторах с разным разрешением экрана и в разных браузерах, которые имеют приманка особенности отображения содержимого веб-страниц.
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.