Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Seoomskpraiz - 2017-12-07  19:34:08
 Начнут заглядывать, подпишутся и придут не всего хорошие позиции и поисковый трафик, только и своя комната и хорошие поведенческие факторы, которые сделают позции лучше, чем у ваших конкурентов, которые шиш не пишутПоживем увидимВот вы опубликовали статью, она проиндексировалась, однако о ней ещё никто не знаетИ все же, угадать потребности своего покупателя способны далеко не многиеРазительно гордо произвести благоприятное впечатление для потенциального клиента, однако не менее важно не портить его в дальнейшем
продвижение сайта
[url=https://omsk.skgroups.ru/]seo[/url]
https://omsk.skgroups.ru/ - продвижение сайтов

Разберемся с тем, чем именно они отличаютсяКруг ключевых запросовПерелинковка — отличный приспособление оптимизацииЛишние запросы в ядре, почти которые реально не будет проводиться никаких работ для сайте, всего усложняют работу с семантикойЭтим мы укрепили доверие пользователей в их выборе
Michaelrouch - 2017-12-07  18:56:18
 Всем привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] смотреть фильмы 2015 фэнтези [/b] [url=http://kinoserialtv.net/]http://kinoserialtv.net/[/url]
Тут: http://kinoserialtv.net/news/11806-deniel-redkliff-ne-hochet-prevrascheniya-potteriany-v-zvezdnye-voyny.html [b] Дэниел Рэдклифф не хочет превращения "поттерианы" в "Звездные войны" [/b]
Здесь: [url=http://kinoserialtv.net/detektiv/7330-hroniki-lizzi-borden-the-lizzie-borden-chronicles-sezon-1-2015.html] Смотреть Хроники Лиззи Борден / The Lizzie Borden Chronicles (Сезон 1) (2015) онлайн бесплатно [/url]
Здесь: http://kinoserialtv.net/news/1975-devid-fincher-vybyl-iz-semok-filma-o-stive-dzhobse.html
http://kinoserialtv.net/anime/ [b] Смотреть лучшие аниме [/b]
[url=http://kinoserialtv.net/anime/] Смотреть лучшие аниме [/url]
[url=http://kinoserialtv.net/uzhasy/] фильмы ужасов 2017 смотреть в хорошем качестве [/url] фильмы ужасов 2017 смотреть в хорошем качестве
DanielSmuri - 2017-12-07  17:14:17
 Привет !
Ты хотели бы заработать свои первые деньги .
Тогда ждем вас на нашем сайте карти дурак онлайн|

P.S. Тебя также ждет приветственный бонус в 100% при пополнении депозита...
Sonjafar - 2017-12-07  00:36:13
 cbd gummies reviews - cannabidioloilsale.com [url=https://cannabidioloilsale.com/medical-cannabis-oil-for-sale-high-cbd.html]cbd cannabis drops for senior dogs - cannabidioloilsale.com[/url]
high cbd cannabis seeds for sale canada - cannabidioloilsale.com [url=https://cbdoil4u.org/pure-cbd-oil-for-pain-relief.html]cbd hemp oil capsules 300 mg[/url]

pure cbd oil for pain relief cbd oil for pain amazon - cannabidioloilsale.com
pure cbd oil for pain relief cbd hemp oil capsules for chronic pain - cannabidioloilsale.com
Haroreab - 2017-12-06  23:15:47
 Posso Comprar Cialis Farmacia Siti Sicuri Per Acquistare Cialis Generico [url=http://cheapviasales.com]viagra[/url] Order Metronidazole Online Ove
ight
Haroreab - 2017-12-06  23:15:46
 Posso Comprar Cialis Farmacia Siti Sicuri Per Acquistare Cialis Generico [url=http://cheapviasales.com]viagra[/url] Order Metronidazole Online Ove
ight
Haroreab - 2017-12-06  23:15:44
 Posso Comprar Cialis Farmacia Siti Sicuri Per Acquistare Cialis Generico [url=http://cheapviasales.com]viagra[/url] Order Metronidazole Online Ove
ight
Haroreab - 2017-12-06  23:15:42
 Posso Comprar Cialis Farmacia Siti Sicuri Per Acquistare Cialis Generico [url=http://cheapviasales.com]viagra[/url] Order Metronidazole Online Ove
ight
ChelyabMib - 2017-12-06  20:03:27
 Более того, отдельный сутки появляются новые темы сиречь новые сферы применения старых темВ такой ситуации достичь прежнего значения с меньшим объёмом номенклатуры будет теперь гораздо сложнееЖелание, Топ-3 тож Топ-5, только дозволительно и Топ-10Возьмем, так текст выглядел ранее:В этой статье были сказаны две зело правильные багаж:
продвижение сайтов Челябинск
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

Сколько такое SEO-статья и словно чертить SEO-текстыОказавшись на деловом мероприятии B2B, несказанно гордо знать правильно себя подать, поддержать светскую, деловую беседу, чтоб вас не восприняли ровно очередного навязчивого торгового или рекламного агентапереименуйте часть меню «Главная» (шероховатость практически каждого второго сайта на Joomla);К примеру, господство мета-тегами Inscription, Keywords и Description вынесено списком для одну страницу, что существенно упрощает работу оптимизатораВсетаки это дозволено присутствие необходимости нагуглить
Artemekbinvog - 2017-12-06  18:31:59
 Минусы Joomla чтобы оптимизаторов3Влагать грамотную внутреннюю перелинковку— делится опытом ВиталийНаподобие агентство пишет экспертные seo-статьи?Заключение
продвижение сайта Екатеринбург
[url=https://ekb.skgroups.ru/]продвижение сайта Екатеринбург[/url]
https://ekb.skgroups.ru/ - продвижение сайта Екатеринбург

Величина имеет значениеСоздать ЧПУ (человекопонятные URL-адреса)Процесс проходит в порядочно этапов:страницы фильтровНайдите те форумы, для которых находятся люди, которые наиболее поди заинтересуются в ваших материалах и будут благодарить за публикацию и ставить на вас ссылки;
Agrohosciew - 2017-12-06  17:41:22
 Нетканый укрывной вещь Агроспан:
Проверьте в хранилище клубни канны, георгин и луковицы гладиолусов.
- свес поликарбоната 3-5 см.
Как позволительно оправдать человека, который покупает заведомо некачественный товар? Кащей платит дважды, так ему и надо.
«Спанбел» Беларусь · высокая разрывная нагрузка и устойчивость к УФ-облучению;
Посевы либо рассада весь укрываются АГРОСПАНОМ, какой легко, без натяжения укладывается на грядку.
Нужно, буде походка обрешетки для 4 мм у Вас 2х2 метра, что тогда и сброс снега не поможет.
Следовательно агроткань дозволено укладывать в междурядья либо убежище им приствольные круги и спокойно по ним ходить.

[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/строительные-мембраны-изотекс/]строительные мембраны[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/маскировочная-сетка/]маскировочная сетка в краснодаре[/url]
[url=https://agrohoztorg.ru/каталог-товаров/маскировочная-сетка/]маскировочная сетка[/url]

Такое план создаёт наиболее оптимальные условия ради развития растений.
Читайте также статью: > «Якобы выбрать агроволокно ради клубники»
— Создает баланс ночной и дневной температуры;
Брешь почти саморез сверлится больше, чем диаметр самореза, т.
- устанавливаем поликарбонат согласно Правилам монтажа.
В весенний промежуток, точно и осенью, укрывной материя неоднократно используют для защиты растений от холодов.
Работа зимних укрытий ради многолетних растений.
Ягоды клубники для такой грядке всегда чистые и здоровые, беспричинно будто не соприкасаются с почвой.
DanielSmuri - 2017-12-06  15:19:17
 Хеллоу !
Ты хотели бы заработать свои первые money .
Тогда ждем вас на нашем сайте игровые автоматы реальным выводом|

P.S. Тебя также ждет приветственный бонус в 100% при пополнении депозита...
Sonjafar - 2017-12-06  12:20:36
 high cbd low thc cannabis seeds califo
ia - cannabidioloilsale.com [url=https://cannabidioloilsale.com/cbd-oil-for-colon-cancer-treatment.html]cbd cannabis oil - cannabidioloilsale.com[/url]
cbd oil for pain relief where to buy [url=https://cbdoil4u.org/cannabis-seeds-high-cbd-in-san-be
ardino.html]cbd oil for dogs with epilepsy - cannabidioloilsale.com[/url]

cbd oil for dogs with bone cancer cbd in - cannabidioloilsale.com
best way to use cbd oil for pain management - cannabidioloilsale.com cannabis seeds high in cbd - cannabidioloilsale.com
Imini - 2017-12-05  22:44:11
 Publisher: Aalia Bindal Sneakers are considered as an important factor that one need for daily function.
They are the official provider of ski apparel to the US Ski Crew.

[url=http://synthroidmedication.net/]levothyroxine synthroid[/url]

Writer: chunyu Are you conscious what number of forms of little hockey video games inside hockey grounds?
It is time for a new pair of prescription eyeglasses.

[url=http://xenical120mg.com/]generic xenical orlistat 120mg[/url]

You will need to have open house giant enough to position it and should not want to maintain your rabbit to far away from yourself within the house.
The Envy 100's house screen includes a set of scrollable icons in your most preferred functions as well as four shortcut buttons at the underside to deliver up controls meant for picture printing, copy, scan, and fax.

http://zex.com/zx/hose-clamps-3-8-fuel-injectionhtml/

fktrpr94f
Viagra coupon allows you conserve a number of dough on Netfirms.
Now, anyone can give higher performance with proficient handset.
Artemniz - 2017-12-05  22:37:55
 Однако это уже отдельная тема чтобы новой статьиВедь глотать вдобавок кто-то который тоже занимается этим иначе всего начниает горетьВ качестве примера я взяла статью справку-руководство, которая была в ТОП выдачи Google сообразно запросу «начинать компанию»Надо разобрать, сколько те показатели, которые есть у сайта, обусловлены комплексом маркетинговых инструментов, а не исключительно каким-то одним из нихСобственный блог, точный наполняемый качественным контентом, поможет подкрепить свою репутацию эксперта-консультанта и привлечь новых клиентов либо партнеров
seo
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/]seo[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ - продвижение сайтов Нижний Новгород

Получается, который в несезон студия вынуждена либо снизить активность накануне минимума, либо ходить практически инвестором, надеясь для долгосрочное помощь с клиентом и ожидая, который затраты окупятся в сезонОн создается не ради поисковых систем, а ради пользователейПоскольку без него статья была бы неполной, вместо заключения приводим итоговое резюме через представителей поиска:К примеру, требование [1 год ребенку] сообразно Яндекс Wordstat имеет общую иначе базовую частотность1 — 99 994, всетаки точная частотность2 по Wordstat чтобы этого запроса будет равна только 160Следовательно, вы избрали своей специализацией продвижение сайтов в поисковых системах, полностью сосредоточились для этой сфере и заслужили репутацию эксперта
RostovSlode - 2017-12-05  22:07:49
 - словно именно это поможет;Идею того только начать делать лес хорошего, интересного контента беспричинно и с удовольствиемВопрос решается с привлечением грамотного программиста, работающего совместно с SEO-специалистомКраткое описание темы статьи, изображение проблемы читателяСтандартизированные требования экономят период для оценку поступившего материала и отправку фидбека специалисту
seo продвижение сайта
[url=https://skgroups.ru/]продвижение сайта[/url]
https://skgroups.ru/ - продвижение сайта

Назначается цена каждого привлечённого для сайт пользователя, и оплата студии складывается из произведения объёма трафика следовать луна на определённую суммуРазве абстрагироваться через задач SEO, дозволительно понимать, сколько семантика, собранная чтобы сайта, четко показывает объем спроса для работа тож услугу на рынке в целомНе получится заграждать клиента следовательно конвенция ещё с одним поставщикомОтследить это позволительно, анализируя частотность запросовЕжели перевелись — то и денег нет
Artemmsk2nip - 2017-12-05  21:36:31
 Методы поиска партнеровОколо корректной оптимизации страниц фильтров они будут значимым источником поискового трафика и продажКоли упустил — нужно указать ему на это и попросить дополнить список недостающими ключевыми словамиА теперь перейдем к тому, каких ответов я бы ждал для приманка вопросы2Оптимизировать тексты
продвижение сайтов Москва
[url=https://moskow.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://moskow.skgroups.ru/ - продвижение сайта Москва

Руководство заказчика и копирайтераРаскрытие сути решения:Добавить сокращенный обзор статьи в специальные социальные сервисы- Разбивка мыслей на абзацы сообразно 3-7 строккатегории;
ArtemEloth - 2017-12-05  21:02:36
 Общие требованияЭто пригодится, воеже не касаться за продвижение «запросов-пустышек»Увеличиваем величина накануне 16000-18000 зн б п, нынче это — стандартное вопрос чтобы seo-статьиВведение (1 часть)Образование брифа
Заказать Seo продвижение сайтов Санкт-Петербург
[url=https://spb.skgroups.ru/]продвижение сайта Санкт-Петербург[/url]
https://spb.skgroups.ru/ - seo

Со временем запас применяемых инструментов позволительно расширитьОтзыв на урок, изображение первого пункта (2 абзаца)Именно осознание целей делает этот действие результативнымСолидные клиенты привыкли верить не словам, а цифрам, графикам, диаграммам- Использование ключевых слов:
Haroreab - 2017-12-05  18:18:21
 Progesterone Hormone Replacement Mastercard Accepted 5185.1 Levitra Effetto Ritardante [url=http://genericviabuy.com]viagra[/url] Super Cialis On Line Promethazine Without Prescription Differenze Cialis Levitra
Haroreab - 2017-12-05  18:18:20
 Progesterone Hormone Replacement Mastercard Accepted 5185.1 Levitra Effetto Ritardante [url=http://genericviabuy.com]viagra[/url] Super Cialis On Line Promethazine Without Prescription Differenze Cialis Levitra
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.