Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10303)
Ronweix - 2017-11-16  19:19:32
 Viagra Without Subscription Viagra Online Pharmacy India Can Dogs Take Amoxicillin [url=http://cheapvia25mg.com]viagra prescription[/url] Generic Propecia Tablets
Ronweix - 2017-11-16  19:19:31
 Viagra Without Subscription Viagra Online Pharmacy India Can Dogs Take Amoxicillin [url=http://cheapvia25mg.com]viagra prescription[/url] Generic Propecia Tablets
Haroreab - 2017-11-16  19:17:30
 Riconia [url=http://sildenafbuy.com]buy viagra[/url] Levitra Da 5 Mg Prezzo Viagra Soft 20mg
KarSymvop - 2017-11-16  18:36:16
 Он выясняет который требуется и ожидается через проекта, составляет предварительное техническое задача и ведомость необходимых дел.Самостоятельное обновление блога.Цели и результаты могут быть разные:Знание блога на платном хостинге придает вам некий вес в блогосфере и показывает серьезность ваших намерений.Про него говорят: «Дайри – самое теплое помещение, которое дозволено встретить в Путы».
http://создание-сайтов123.рф - контекстная реклама google
http://создание-сайтов123.рф - интернет магазин
http://создание-сайтов123.рф - заказать продающийся сайт

Позволяет пользователям мобильных телефонов использовать возможности Inte
et.Но не нужно забывать, что таких же блогеров, наравне вы, тысячи!Многие разработчики советуют сначала делать рабочую среду на собственном компьютере, установив ради этого локальный сервер.Сайты, созданные около помощи конструктора сайта Jimdo, донельзя просты в управлении.Сей погода нынче считается "днем рождения российского Интернета" - в минувшем 2004 году российский Интернет триумфально справил десятилетний юбилей.
Jeffpoonia - 2017-11-16  18:25:18
 Buy Nexium Online No Prescription Dapoxetina Generico Italia [url=http://cialgeneri.com ]cheap cialis[/url] Zithromax Dosage Rxlist Zofran Achat Ciprofloxacin En Ligne Belgique
Jeffpoonia - 2017-11-16  18:25:17
 Acheter Levitra Pas Cher [url=http://tadalaf20mg.com ]viagra cialis[/url] Daly Cialis Canada Albuterol By Mail Prezzi Kamagra In Francia
Jeffpoonia - 2017-11-16  18:25:16
 Buy Nexium Online No Prescription Dapoxetina Generico Italia [url=http://cialgeneri.com ]cheap cialis[/url] Zithromax Dosage Rxlist Zofran Achat Ciprofloxacin En Ligne Belgique
Jeffpoonia - 2017-11-16  18:25:15
 Acheter Levitra Pas Cher [url=http://tadalaf20mg.com ]viagra cialis[/url] Daly Cialis Canada Albuterol By Mail Prezzi Kamagra In Francia
Jeffpoonia - 2017-11-16  18:25:13
 Buy Nexium Online No Prescription Dapoxetina Generico Italia [url=http://cialgeneri.com ]cheap cialis[/url] Zithromax Dosage Rxlist Zofran Achat Ciprofloxacin En Ligne Belgique
Jeffpoonia - 2017-11-16  18:25:13
 Acheter Levitra Pas Cher [url=http://tadalaf20mg.com ]viagra cialis[/url] Daly Cialis Canada Albuterol By Mail Prezzi Kamagra In Francia
Jeffpoonia - 2017-11-16  18:25:12
 Buy Nexium Online No Prescription Dapoxetina Generico Italia [url=http://cialgeneri.com ]cheap cialis[/url] Zithromax Dosage Rxlist Zofran Achat Ciprofloxacin En Ligne Belgique
Jeffpoonia - 2017-11-16  18:25:11
 Acheter Levitra Pas Cher [url=http://tadalaf20mg.com ]viagra cialis[/url] Daly Cialis Canada Albuterol By Mail Prezzi Kamagra In Francia
SvetlanaJem - 2017-11-16  17:44:50
 Попробуем разобраться единодушно в этой трудной женской науке.
Не бойтесь, не отпадут – проверено!
Словно только он смотрит для женщину, то залпом понимает что именно он от неё хочет.

купить женские спортивные часы
[url=https://cheap-shoping.ru/kuplyu_elektroniku/naushniki/]наушники beats[/url]
https://cheap-shoping.ru/muzhskiye_tovary/kuplyu_aksessuary/kupit_chasy/chasy-steelblack.html - часы stainless

Роскошное нижнее платье притягивает.
Ткань Материал, из которого шьется нижнее платье, повинен составлять, давно всего, комфортным.
Ее безвыездно хочется поправить, опустить.
Lloydannon - 2017-11-16  13:31:37
 Привет, друзья.
предлагаю вступить в проект с вложение всего 7 рублей.
Также есть проект с вложением всего 100 рублей.
Проекты новые. Можно вступать в оба. Перспективные.
Выплаты - прямые, без накоплений, задержек и прочего.
Подробности - на сайте. Так же на сайте есть обратная связь с куратором.
Перейти на сайте - щёлкнув по картинке.
Если что то будет непонятно, пишите на сайте в разделе "общение и вопросы"
для перехода - нажмите на кртинку

[url=http://sozvopros.ru/][img]http://sozvopros.ru/images/847378_l.jpg[/img][/url]
Canadian pharmacies - 2017-11-16  09:51:00
 arthritis support asthma chronic
http://canadian-pharmacies.us.com canada pharmacy
canadian pharmacy
[url=http://canadianpharmacies.us.org]canadian pharmacy[/url]
Douglasswify - 2017-11-16  03:12:54
 order Colospa in Canada ove
ight online pharmacy ; buy online cheapest Colospa in USA no script next day delivery

[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Colospa] [u][b]>>> Want to buy Colospa with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/trustedpharmacy
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http%3A%2F%2Fwww.autoyug.ru%2Fnews%2Ftuning%2Ftuning-mersedes-ot-vath.html - I Want to buy Combipres with credit card no prescription
http://www.tonysmountainpizza.com/index.php/forum/welcome-mat/12881-how-much-risperdal-how-to-buy-risperdal-risperdal-non-prescription#12882 - Online in Canada Zovirax no script next day delivery
http://infonew24.com/forums/topic/animal-testing-alte
atives-essay-writer-494075/#post-102736 - Order Cheap Combimist L Inhaler online
http://codemediagroupllc.com/index.php/forum/welcome-mat/116-where-to-order-evista-price-of-evista-evista-no-prescription#120 - How To Purchase in GB / UK Isordil without rx
http://nsy.shopping-smile.com/webboard/index.php?topic=32498.new#new - How Much Ampicillin no rx required
http://arenaromeo.forumup.it/viewtopic.php?p=421852&mforum=arenaromeo#421852 - Cost in GB / UK Of Voveran SR from u.s. pharmacy no prescription
http://www.vacaciones.ru/813/?mess=comment_add - Buy in USA Cheap Online Elavil c.o.d. saturday delivery
http://www.axopolis.com/otros-temas/ciencia-y-tecnologia/18605-cluster-medico-de-jalisco-anuncia-foro-para-impulsar-las-tecnologias-en-salud.html - Cheap Generic Zyloprim from u.s. pharmacy no prescription
http://exos-community.de/forum/viewthread.php?thread_id=8567 - Buying Retin-A without prescription ove
ight
http://www.okminwon.com/ - Quiqly DeliveryUSA Styplon without script pharmacy
http://www.hakem3d.com/index.php/forum/welcome-mat/44176-low-cost-tegretol-how-to-order-tegretol-tegretol-online-visa-no-rx#44010 - Order in Australia Cheap Generic Dramamine without dr prescription
http://www.findabeautysalon.com/canoga-park/calimas-salon-spa/359790/ - How To Buy in USA Robaxin for sale online
http://vpromokodi.ru/promokodi/promokod-kupon-skidki-lamoda-ru/ - Purchase in Canada cheapest Avodart no prescription next day delivery
http://saporifineflavors.com/comment_test.php - in USA Online Lisinopril shipped ove
ight without a prescription
http://www.deusmarketing.com/index.php/forum/how-to-game-spot/19696-low-cost-zyrtec-cheapest-pills-zyrtec-zyrtec-from-a-canadian-pharmacy#19684 - Buying in Canada Rulide delivery no prescription
http://skinandtonicltd.com/index.php/forum/welcome-mat/94-online-pharmacy-alesse-purchase-at-low-cost-alesse-alesse-cash-on-delivery#98 - Buy Online in USA Synthroid ove
ight without dr approval
http://web.aeath.gr/labo
odiscr/index.php/en/forum/welcome-mat/138789-fda-approved-feldene-purchase-at-lowest-price-feldene-feldene-in-inte
et-drugs-ove
ight#139829 - Purchase Online Ticlid fast shipping no prescription
http://xn----9sba2avheq1ahf.xn--p1ai/index.php/forum - Buy At Low Price Sporanox c.o.d. without prescription
http://neww.9volna.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=778188 - Canada Online Pharmacy Amoxil pharmacy without prescription
http://www.norrvikenstradgardssallskap.se/index.php/kunena/welcome-mat/230788-we-offer-quality-rumalaya-lowest-prices-rumalaya-rumalaya-ove
ight-without-a-prescription#230863 - Where To Get Purim c.o.d. without rx
http://mode
boutique.ca/index.php/forum/welcome-mat/82736-how-to-buy-naprelan-cheapest-pills-naprelan-naprelan-with-ove
ight-delivery#82738 - Fast Shipping Tadacip no prescription
http://trezvo-sila.ru/SmertiGertvi.html - Where To Order in Canada Lisinopril next day delivery
http://web.aeath.gr/labo
odiscr/index.php/en/forum/welcome-mat/138699-fast-shipping-acyclovir-cream-5-buying-acyclovir-cream-5-acyclovir-cream-5-same-day-delivery-no-prescription#139739 - Pharmacies in Australia That Sell Venlor ove
ight delivery without a rx
http://nostalgiczni.pl/forum/viewthread.php?thread_id=7591 - Buy Tenormin pharmacy without prescription
http://siemreapangkortour.com/testimonial.html - Purchase Cheap Online in Australia Toprol Xl no script needed c.o.d. ove
ight
http://avtoimport-plus.ru/forum/5-38483-1 - Ordering Elavil no prior script ove
ight
http://www.snehove-zpravodajstvi.cz/krkonose/velka-upa/hodnoceni/#hodnoceni - Best Place in Australia To Buy Aciclovir c.o.d. no script
http://www.marialuisahuerta.com/index.php/forum/welcome-mat/16979-buy-cheap-online-danazol-cheap-online-order-danazol-danazol-no-prescription-fast-delivery#16981 - Order Cheap in USA Cialis Super Active cash on delivery
http://archiv.tvd-rpg.de/thread.php?threadid=178080&sid=0d141e2d9be40e582a3d821d786b2714 - Where Can I Order Claritin with no rx
http://www.autoportal.ru/articles/?inf=9&list=1160 - Order At Low Cost Professional Pack-40 without rx,next day delivery
http://www.iiccatarija.org/foro/postgrado/18346-buy-online-cheapest-ceftin-lowest-prices-ceftin-ceftin-pharmacy-without-a-prescription.html#18348 - Buy in GB / UK Cheapest Evecare next day no prescription
http://www.svadba-rb.ru/novosti_ufy.php?id=2738 - USA Fast Shipping Cordarone without a prescription
http://www.depedangelescity.com/index.php/forum/welcome/394-best-place-to-buy-evecare-cheap-price-evecare-evecare-ove
ight-without-prescription - Australia Online Pharmacy Brand Viagra pay cod no prescription
http://www.slim-jims.com/freunde - Cheapest Prices Arjuna ove
ight without prescription
http://www.desabafodromo.com.br/desabafos/desabafos.php - Buy in UK cheapest Vantin cheap c.o.d. no rx
http://www.cfosondemand.com/index.php/forum/welcome-mat/30037-cheapest-pills-super-active-pack-40-how-to-buy-super-active-pack-40-super-active-pack-40-shipped-by-cash-on-delivery#30041 - Order in UK cheapest Revatio without script
http://www.desabafodromo.com.br/desabafos/desabafos.php - Where Can I Order in GB / UK Penegra no prescription
http://britney.webby.no/forum.asp - Discount Prices Calan Sr pay cod no prescription
http://beautylike.ru/forum/19-igra-osada-zbarazha/47251-i-want-to-order-ortho-tri-cyclen-how-can-i-buy-ortho-tri-cyclen-ortho-tri-cyclen-pharmacy-no-prescription#53862 - Buy in GB / UK At Low Price Mellaril non prescription
http://chatroomcrew.com/viewtopic.php?f=2&t=155684 - How To Order in USA Feldene no prescription ove
ight
http://nsiprosto.ru/index.php/forum/dobro-pozhalovat/178-on-line-krotkoterminowe-kredyty-pozyczki-finansowe?start=201222#226035 - Purchase At Low Cost in Canada Danazol tablet without script
http://www.upe
ity.com/viewtopic.php?f=19&t=551999 - Buy Discount Erythromycin - how to use,side effects,information
http://www.sysdesignweb.it/index.php/forum/welcome-mat/145-buy-cheap-online-yasmin-order-cheap-generic-yasmin-yasmin-online-consulation-with-no-prescription#149 - Purchase At Low Price Levitra with Dapoxetine from u.s. pharmacy no prescription
http://www.pinkfloydglow.com.br/viewtopic.php?f=31&t=262205 - Where To Order in GB / UK Celexa without script
http://familykantorek.opx.pl/ - I Want to order in Australia Venlor ove
ight delivery no rx
http://cimacyprus.org/index.php/forum/welcome-mat/319130-purchase-online-protonix-quality-generic-protonix-protonix-without-a-prescription-shipped-ove
ight#318136 - Discount Prices in GB / UK for Micardis without rx,next day delivery
http://giveme.today/index.php?topic=895847.new#new - Cost in USA Of Duricef ove
ight no prescription required
http://xn--vildhjrta-02a.se/gastbok/ - Pharmacies in Australia That Sell Valparin cash on delivery online prescriptions
http://www.olsononlinesystems.com/respforums/viewtopic.php?f=3&t=9033 - Purchase in USA At Lowest Price Cialis Pack-90 pharmacy without prescription
http://www.hakem3d.com/index.php/forum/welcome-mat/44171-order-online-at-low-cost-voltarol-buy-online-cheapest-voltarol-voltarol-cash-on-delivery-online-prescriptions#44005 - Purchase in USA At Lowest Price Cystone online
https://diskuse.jakpsatweb.cz/?action=vthread&forum=18&topic=133203]rigxbj - Lowest Price Of Tegopen online
Gilbertnaf - 2017-11-16  00:59:17
 where to buy Proventil in UK c.o.d. without prescription ; lowest price of generic Proventil in USA prescriptions online

[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Proventil] [u][b]>>> Want to buy Proventil with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/unitedpharmacies
http://giadinhhanhphuc.com.vn/cong-tac-bai-tru-hang-gia_11532.html - Buy At Low Cost in USA Tenormin c.o.d. no prescription
http://sociedadteosoficaelsalvador.org/index.php/foro/bienvenido-mat/230589-where-can-i-order-cialis-cheap-online-pharmacy-cialis-cialis-cash-on-delivery#230975 - Buy Discount Elocon no script needed c.o.d. ove
ight
http://lendersonline.co.uk/index.php/forum/welcome-mat/25941-buy-discount-effexor-xr-cheap-effexor-xr-effexor-xr-fast-shipping-no-prescription#25839 - Pharmacies in USA That Sell Ovral no prescriptions needed
http://www.findabeautysalon.com/canoga-park/calimas-salon-spa/359790/ - Canadian Licensed Pharmacy DDAVP same day delivery no prescription
http://test.japanelite.pl/forum/viewthread.php?thread_id=57269 - Quiqly Delivery GB / UK Levitra Professional no prescription needed
http://nostalgiczni.pl/forum/viewthread.php?thread_id=6661 - Buy in GB / UK At Low Price Diamox saturday delivery
http://www.smartcityfoundation.in/index.php/forum - Quiqly Delivery GB / UK Weekend Pack next day delivery
http://www.dubaitranslation.com/index.php/forum/welcome-mat/88516-where-to-get-stendra-fast-shipping-stendra-stendra-from-a-canadian-pharmacy#88509 - Buy in USA Discount Zovirax with no rx
http://ppkfm.com/?mod=viewforum&id=39 - Buy in Canada cheapest Lioresal ove
ight without prescription
http://britney.webby.no/forum.asp - Ordering in USA Tetracycline cash on delivery
http://genstandskundskab.dk/gaestebog/ - Purchase Cheap Online in GB / UK Serophene saturday delivery
http://diabetescenter.si/diabetes_in_medicina/337/La%C5%BEje%20odmerjanje%20inzulina/CommentPage-13/ - Order in Australia Cheap Generic Cycrin without dr prescription
http://www.fitlifehealthclub.nl/comment.php?photo_id=14 - Where To Order Isordil no prescriptions needed
http://exos-community.de/forum/viewthread.php?thread_id=7296 - Cheapest Aciphex no prescription fast delivery
http://www.paysage-de-montagne.com/liensmenu/Top20.PHP - Buy in Australia At Low Price Arava pharmacy without a prescription
http://www.centraldecomercio.org/index.php/forum/welcome-mat/69286-brand-or-generic-amaryl-buying-amaryl-amaryl-pharmacy-without-a-prescription#69287 - Where Can I Purchase in GB / UK Ilosone no prescription needed
http://www.appliancesbuyphone.com/Verona-VEFSGG365NDBU-36-inch-Burgundy-Double-Oven-Gas-Range.html - Where To Order Starlix c.o.d. no script
http://www.behimba.com/es/Forum/welcome-mat/27131-buying-avapro-quality-generic-avapro-avapro-without-doctor-prescription#27472 - Order in GB / UK Cheap Generic Acyclovir cream 5% no script needed c.o.d. ove
ight
http://www.globalcare-logistics.com/index.php/en/forum/welcome-mat/103897-buying-at-lowest-price-zudena-how-much-zudena-zudena-ove
ight-online-pharmacy#104023 - Pharmacies in USA That Sell Acticin no prescription no fees
http://www.desabafodromo.com.br/desabafos/desabafos.php - Where Can I Order Lida Daidaihua without prescription ove
ight
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http%3A%2F%2Fwww.autoyug.ru%2Fnews%2Ftuning%2Ftuning-mersedes-ot-vath.html - I Want to buy in USA DDAVP no prescription c.o.d.
http://orbe.mmi-auvergne.fr/index.php/forum/bienvenue/170085-cheap-generic-allegra-buy-discount-allegra-allegra-no-prescription-c-o-d#170880 - How Can I Buy Breast Success non prescription needed
http://cs.medixa.org/strava/jate
i-dieta/ - I Want to order Glucophage no prescription quick delivery
http://forum.rightconnectionstravel.com/topic.php?fid=13&tid=588816 - Purchase Cheap Online Combipres no prescription quick delivery
http://alligatorconsult.com/index.php/forum/welcome-mat/25-buying-generic-lexapro-purchase-online-lexapro-lexapro-shipped-with-no-prescription#25 - How To Purchase in USA Sinemet Cr shipped with no prescription
http://community.slingpaint.com/topic/bb-8/page/2/#post-10854 - Order in Australia Cheap Online Etodolac online
http://www.marketprogrami.net/barkodlu-sistem-nasil-kurulur.html - Buy in USA VPXL overseas with no prescriptions
http://cdiestudios.com/index.php/forum/welcome-mat/40945-order-cheap-professional-pack-20-where-to-get-professional-pack-20-professional-pack-20-pharmacy-without-prescription#41824 - Cost in Australia Of Asacol without script pharmacy
http://www.pinkfloydglow.com.br/viewtopic.php?f=31&t=262016 - Discount Prices in GB / UK for Aldactone c.o.d ove
ight no rx
http://school24mir.ru/index.php/forum/razdel-predlozhenij/2007-best-prices-caverta-cheapest-pills-caverta-caverta-how-to-use-side-effects-information - Where To Buy in USA Viagra Soft pharmacy without a prescription
http://www.fahrzeugsattlerei-bilweis.at/cms/front_content.php?idcat=36 - Buy in Australia cheapest Soft Pack-20 ove
ight delivery no r x
http://archiv.tvd-rpg.de/thread.php?threadid=176286&sid=2454b55e61edbe2f48d35c494429188b - Purchase in Australia Aristocort no script needed
http://www.nou-nascuti.ro/informatii-utile/policlinici/cmi-oftalmologie-dr-micuda-amalia.html - Where Can I Order in Australia Nortriptyline no script next day delivery
http://neww.9volna.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=775780 - Buy Cheapest Eskalith no prior prescription
http://www.hotelyadrancr.com/index.php/forum/welcome-mat/19293-purchase-at-lowest-price-indinavir-buy-cheapest-indinavir-indinavir-pharmacy-no-prescription#19297 - Buying Generic Sustiva without doctor prescription
http://www.aboutshoes.com.br/materias/20/movies/182/todos_dizem_woody_allen - I Want to order Trimox with no prescription
http://www.fitlifehealthclub.nl/comment.php?photo_id=14 - Cheap Generic Buspar cash on delivery online prescriptions
http://batteries-cheap.com/page2.php?post=2 - Cheapest Prices in Canada for Rumalaya no rx, fast worldwide shipping
http://www.sabilillahmalang.org/bukutamu - Licensed Pharmacy Robaxin no script next day delivery
http://www.sysdesignweb.it/index.php/forum/welcome-mat/95-order-at-low-cost-fosamax-purchase-online-fosamax-fosamax-with-no-prescription#99 - GB / UK Online Pharmacy Brand Cialis no prior script ove
ight
http://eduardo2.asirabdera.es/index.php/kunena/bienvenidos/27735-low-cost-sildalist-lowest-price-sildalist-sildalist-next-day-no-prescription#27964 - Best Prices in USA for Viagra Soft no prescription next day delivery
http://hpc.zacit.cz/clanky/hpt-2011-lednovy-tur.html?strana=0#item-9672 - Best Prices in USA for Voveran without rx
http://www.expo-gx.ru/?page_id=360 - Where To Order in USA Topamax cheap c.o.d. no rx
http://nostalgiczni.pl/forum/viewthread.php?thread_id=6988 - Cheapest Price To Order Avodart cheap c.o.d. no rx
http://www.expo-gx.ru/?page_id=360 - Quiqly Delivery Xalatan 0.005% no prescription c.o.d.
http://www.appliancesbuyphone.com/Verona-VEFSGG365NDBU-36-inch-Burgundy-Double-Oven-Gas-Range.html - Cheap Price Of Amaryl without script
http://www.norrvikenstradgardssallskap.se/index.php/kunena/welcome-mat/230701-quiqly-delivery-cialis-light-pack-60-low-price-cialis-light-pack-60-cialis-light-pack-60-same-day-delivery-no-prescription#230776 - USA Fast Shipping Arava c.o.d. no prescription
http://cimacyprus.org/index.php/forum/welcome-mat/319000-brand-or-generic-speman-cheapest-pills-speman-speman-shipped-with-no-prescription#318006 - Purchase in Australia cheapest Cardura no prescription fedex / ups
http://www.depedangelescity.com/index.php/forum/welcome/2191-where-can-i-buy-ceclor-cheapest-price-ceclor-ceclor-without-prescription-ove
ight - Purchase Online Adalat next day no prescription needed
http://laufeninluebeck.de/forums/topic/anabolika-kaufen-online-4289108/page/63/#post-106202 - Buy At Low Price Viagra Jelly no prior script ove
ight
http://www.happinesshelps.co.za/index.php/forum/welcome-mat/230619-order-cheap-generic-clozaril-buy-discount-clozaril-clozaril-how-to-use-side-effects-information#230896 - Buy in UK cheapest Trimox c.o.d. without rx
Lizatombow - 2017-11-15  17:38:35
 Определяем величина Сколько у нас с размером? Предположим, что это 90D.
- Любите образовывать сюрпризы?А ведь дозволено как-то непривычно удивить или даже шокировать!
Попробуем ориентироваться сообща в этой трудной женской науке.
В странах Древнего мира предпринимались первые попытки сообразно созданию нижнего белья.

купить Классические бюстгальтеры онлайн
[url=https://nizhnee-belye-tomsk.ru/komplekty/]купить комплекты нижнего белья онлайн[/url]
https://nizhnee-belye-tomsk.ru/byustgalteri/dublirovannaya-chashka/ - купить Дублированная чашка дешево

Бюстгальтер — минимайзер, практически полностью закрывает душа, подойдет для большой груди присутствие носке около закрытую одежду.
Хочется на косточках, с кружевами и вышивкой, понаряднее? Чрезвычайно красиво смотрится тюль с вышивкой по верхней части чашки и кружева на тонких элегантных бретелях.
Изделие предназначено ради поддержки груди, корректировки верхней части тела до самой талии.
Появились же стринги 10 лет назад.
DimaTskdiasp - 2017-11-15  16:39:51
 Точно правило, эти организации век не живут: теперь существует некая фирма «Альфа», сквозь год она же — «Бетта», после вдобавок какое-то век — «Гамма».
Дачный переезд
С изобретением человеком колеса дело перевозки грузов стал существенно проще, это событие позволительно назвать “первой революцией в грузоперевозках”.
Одной из приоритетных задач, стоящих накануне таможенными органами, является соблюдение и защита прав и законных интересов участников внешнеэкономической деятельности.
редакции) и Organize Strikes Clauses (забастовочные оговорки.

грузотакси в томске цены и номера телефонов
[url=https://gruzoperevozki-vtomske.ru/]грузоперевозки[/url]
https://gruzoperevozki-vtomske.ru/ - грузотакси томск газель телефоны

Обрешетки имеют сообразно маломальски вариантов фиксации, что позволяет их использовать перед различные грузы.
В 2007 году существенно возросла соперничество среди службами доставки и транспортными компаниями, сколько приводит к улучшению качества предоставляемых услуг.
Следовательно крайне важно обрести надежного партнера в сфере логистики, который будет регулярно страховать слаженную работу транспортной составляющей в вашей компании.
в порядке возрастания цены и сокращения продолжительности перевозки
Чистый организовать работу диспетчера сообразно грузоперевозкам
Charlesneags - 2017-11-15  16:10:15
 Первым делом давайте создадим порядком папок.
Следовательно совершенно больше и больше предпринимателей обращаются к продвижению как к эффективному инструменту увеличения прибыли.
Обеспечение через недобросовестных участников процесса, арбитраж.
Размещение контекстной рекламы, самого безопасного вида заработка, действительно, ради этого у сайта должна быть хорошая посещаемость.
Гибкий макет - элементы страницы по отношению к странице и другим элементам , всегда остаются кстати с одними и теми же относительными размерами , беспричинно через разрешения , размера соотношения сторон экрана монитора .

vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - веб студия томск
vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - создание сайта в томске
vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - разработка сайта томск

Якобы правило, главная страница продвигается сообразно самым конкурентным и высоко- частотным запросам.
Дополнительным плюсом ради магазина может существовать возможность прибавлять отзывы покупателей.
А так, глядя на динамику развития сайта и ее прогнозируемые показатели, вы сумеете кстати сориентироваться и взять более уютный тариф.
Хостинги бывают разные.
Визуализация сайта
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.