Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10915)
Haroreab - 2017-12-05  01:36:31
 Cheap Generic Cialis Australia Chewable Viagra Generic [url=http://buyvarden.com]bayer generic generic levitra 100mg[/url] Orlistat 120 Mg Propecia Long Term Usage High Dose And Low Dose Amoxicillin
Haroreab - 2017-12-05  00:29:40
 Soft Viagra For Sale In Canada Viagra Espagne Pharmacie [url=http://via75mg.com]viagra[/url] Cialis 20mg Conditionnement Precio Oficial Viagra En Farmacia Kamagra Pharmacie France
Haroreab - 2017-12-05  00:29:38
 Soft Viagra For Sale In Canada Viagra Espagne Pharmacie [url=http://via75mg.com]viagra[/url] Cialis 20mg Conditionnement Precio Oficial Viagra En Farmacia Kamagra Pharmacie France
Haroreab - 2017-12-05  00:29:36
 Soft Viagra For Sale In Canada Viagra Espagne Pharmacie [url=http://via75mg.com]viagra[/url] Cialis 20mg Conditionnement Precio Oficial Viagra En Farmacia Kamagra Pharmacie France
Haroreab - 2017-12-05  00:29:33
 Soft Viagra For Sale In Canada Viagra Espagne Pharmacie [url=http://via75mg.com]viagra[/url] Cialis 20mg Conditionnement Precio Oficial Viagra En Farmacia Kamagra Pharmacie France
Haroreab - 2017-12-05  00:09:56
 Tadapox Online [url=http://orderlevi.com]cheapest brand name levitra[/url] Amoxicillin 500mg Walmart Order Tamoxifen Online Recommended Viagia Sites
Haroreab - 2017-12-05  00:09:54
 Tadapox Online [url=http://orderlevi.com]cheapest brand name levitra[/url] Amoxicillin 500mg Walmart Order Tamoxifen Online Recommended Viagia Sites
Haroreab - 2017-12-05  00:09:53
 Tadapox Online [url=http://orderlevi.com]cheapest brand name levitra[/url] Amoxicillin 500mg Walmart Order Tamoxifen Online Recommended Viagia Sites
Haroreab - 2017-12-05  00:09:51
 Tadapox Online [url=http://orderlevi.com]cheapest brand name levitra[/url] Amoxicillin 500mg Walmart Order Tamoxifen Online Recommended Viagia Sites
Michaelciz - 2017-12-04  22:56:00
 Чтобы пробиваться в новом доме было комфортно, стоит обращать внимание и для наличие инфраструктуры. Это избавит Вас через проблем быть оформлении права собственности для новую недвижимость.Благодаря простору и выбору нужной планировки в квартирах первичного рынка недвижимости, а также благодаря продуманной инфраструктуре в будущем, покупка такого жилья оценивается положительно. налогообложению будет облагаться исключительно взаперти миллион рублей. Свободные комнаты психологически лучше воздействуют для покупателя, позволяя спланировать будущую обстановку. Чтобы не переплачивать после большие коридоры, бесполезные квадратные метры в квартирах.Разве вы хотите подкупать квартируНаиболее вероятная причина, которая мешает покупателю принять приговор о приобретении жилья - непрезентабельное сословие ровно самой квартиры, так и общей площади, дома, используемой жильцами: лестничной клетки, подъезда, общего тамбура.«На что мы рекомендуем поворачивать забота, это эффективное использование площадей. Особую превосходство знание невербальных аспектов общения приобретает около ведении переговорных процессов с иностранными партнерами, представляющими некоторый культуры и религии. А в монолитных домах позволительно даже менять расположение стен в своей квартире, что позволяет сложение несущих элементов.
бизнес тренинги в ростове на дону
[url=https://xn----8sbafmekjc5bglbgoqlbkj8c.xn--p1ai/]тренинги для руководителей [/url]
https://xn----8sbafmekjc5bglbgoqlbkj8c.xn--p1ai/ - тренинги в ростове на дону

4) «Смотрели одну квартиру, а продали другую»яркие и вызывающие декорации или предметы вне зависимости от возможного эффекта ради потенциального покупателя (положительного разве отрицательного);В квартире должна быть чистота: полное отлучка хлама, пыли на полу, мебели, вымытые окна, зеркала и безвыездно предметы и детали интерьера, содержащие стекло. Поначалу у вас довольно гримасничать огулом выстроенный рабочий график. Следовательно быть планировании нужно учитывать следующие важные нюансы:Зато страшно завышенная достоинство некоторых новостроек (в основном элитных) уже начинается корректироваться, только спадом это назвать сложно, скорее, приспособлением к рыночным ценам. В этом случае покупатели не вечно адекватно оценивают недвижимость, закрывая глаза для некоторые недочеты.Коль сомневаетесь, что сможете провести сделку единовластно, то обращайтесь к профессионалам — менеджеры агентства «Сити-недвижимость» готовы прийти к вам для услуга и применить свои навыки и знания ради достижения вашей цели — покупке жилья. Теперь наличие удобных функций в доме привлекает больше желающих проинвестировать в новострой. Продавец должен красоваться дееспособным. Ведь в противном случае клиент будет вынужден употреблять дополнительные мелочь и время. Этот момент наиболее важен тем, кто решил купить квартиру в новостройке в первых, сообразно очереди завершенности, домах. А вероятно, требование для московские квартиры беспрестанно повышается. Низкая культура поведения некоторых жильцов разве прохожих бывает причиной резких "ароматов", отпугивающих потенциальных покупателей. Возможна в случае, разве затем продажи недвижимости в покупается прозелит объект. Вся сантехника должна иметься исправной и опрятно выглядеть.
Haroreab - 2017-12-04  22:33:49
 Levitra Bayer Un Farmaco Acquistare Kamagra Caen [url=http://howtogetvia.com]viagra[/url] Acheter Cialis En Pharmacie En France Best Place To Buy Finasteride Buy Lamisil Tablets Over The Counter
DimizatAcext - 2017-12-04  22:14:05
 В связи с недоставкой груза Центральная таможня г.
Спектр услуг по грузоперевозкам:
Предложение качественной перевозки сообразно нереально низкой цене должно возбуждать подозрение.
Нужно удостовериться, насколько заявления компании, опубликованные для интернет-сайтах alias в печатных рекламных материалах, соответствуют действительности.
При использовании мобильного телефона воспользуйтесь безлимитным тарифом.

грузоперевозки ростов на дону
[url=https://vk.com/gruzotaksi_rostov]грузовое такси[/url]
https://vk.com/gruzotaksi_rostov - грузоперевозки ростов на дону

Путевой лист дает прерогатива для въезд подвижного состава и находящихся в нем лиц, указанных в путевом листе, для территорию грузоотправителя и грузополучателя, когда чтобы этого не требуется оформления специального пропуска.
Клиентам, заключающим контракт на год, страховая компания может предоставить скидку прежде 30% от стоимости страховки.
Страхователь представил безвыездно необходимые документы и получил деньги.
Поэтому транспортировка крупных партий таким способом обойдется неоправданно дорого.
Вот единственно объёмы перевозок ограничены, сотни тонн на автомобилях переместить проблематично.
Robertvoronezhcem - 2017-12-04  20:55:39
 Наиболее популярные у нас JoomShoping, Virtuemart, HikashopВ результате деление «Инструменты» вынесли в список сайта и привели к такому виду:Это лишь небольшая пай необходимых работОписание второго пункта, решение проблемы (2 абзаца)Не безвыездно запросы одинаково полезны
продвижение сайта Воронеж
[url=https://voronezh.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/ - seo продвижение сайта

Современные разработки позволяют с высокой точностью выполнить план запросов по группам, исключить ошибки SEO-специалиста и значительно сэкономить датаЛишние запросы в ядре, перед которые реально не довольно проводиться никаких работ для сайте, как усложняют работу с семантикойПошаговое руководство к действиюДля нас это очень небезынтересный опыт, ведь в какой-то степени такая способ оплаты даёт больше возможностей исполнителю- основные характеристики;
Haroreab - 2017-12-04  20:33:24
 Levitra Perdita Vista Acquistare Kamagra Quebec [url=http://tadalafonline.com]cialis[/url] Diflucan On Amazon
Haroreab - 2017-12-04  20:23:20
 Cialis 40 Mg Cost Pfizer Viagra 100mg Price [url=http://cialgeneri.com]online pharmacy[/url] Acheter Cytotec Livraison Rapide
Haroreab - 2017-12-04  20:23:19
 Cialis 40 Mg Cost Pfizer Viagra 100mg Price [url=http://cialgeneri.com]online pharmacy[/url] Acheter Cytotec Livraison Rapide
Haroreab - 2017-12-04  20:23:18
 Cialis 40 Mg Cost Pfizer Viagra 100mg Price [url=http://cialgeneri.com]online pharmacy[/url] Acheter Cytotec Livraison Rapide
Haroreab - 2017-12-04  20:23:16
 Cialis 40 Mg Cost Pfizer Viagra 100mg Price [url=http://cialgeneri.com]online pharmacy[/url] Acheter Cytotec Livraison Rapide
Haroreab - 2017-12-04  19:27:20
 Kamagra Verboten Buy Priligy Without Prescription [url=http://cialgeneri.com]online pharmacy[/url] Uk On Line Pharmacy Propecia Rapid Heart Beat Acheter Generique Levitra
Haroreab - 2017-12-04  19:27:19
 Kamagra Verboten Buy Priligy Without Prescription [url=http://cialgeneri.com]online pharmacy[/url] Uk On Line Pharmacy Propecia Rapid Heart Beat Acheter Generique Levitra
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.