Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
ManuelJeose - 2018-08-12  00:47:13
 can you buy viagra shops uk
viagra generico el mejor afrodisiaco
[url=http://viagranbdnr.com/buy-viagra-at-cvs.html]cheapest viagra from india[/url]
viagra costco prices
EdwardMib - 2018-08-11  10:57:09
 Покупать определенный вид профнастил, вдруг и другие разновидности данного кровельного материала в Москве дозволено приобрести у нас. Преимущественно это касается смежных видов, если для инициатор взгляд продукты одинаковы, за исключением некоторых незначительных нюансов. Защитные слои. С внутренней стороны определенный образ труб покрывают специальным эпоксиальным составом, кто выполняет защитную функцию, повышая устойчивость их к агрессивным средам, тем самым продлевая срок их жизнидеятельнсоти. Словно правило стандартный лист профнастила С8 обладает следующими характеристиками:Это связано с тем, который палка проходит через станок, изгибается, а кроме подвергается прессу.Ат600С
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/truba-alyuminievaya-ad1.html
[url=вязальная проволока]https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/alyuminievyie-listyi.html https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/list-alyuminievyj-riflenyj.html[/url]
профнастил для крыши размеры листа и цена - https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura/armatura-12-mm.html

Указанные факторы также влияют на стоимость товара.Строительство забора из арматуры своими руками состоит из трех этапов:Это связано с тем, который стыковые швы поясов являются основными в балках.- лёгкая арматура. Запорная обстановка должна сберегать с упаковке, категорически недопустимо её хранение без упаковки просто на полу. Относительно удлинение. Пассивировка. Обстановка сообразно внешнему виду бывает:- электропривод;
RandallSwops - 2018-08-11  09:34:42
 Содержаться сделки купли/продажи проблемных авто могут наравне с юридическими, так и физическими лицами. Ведь вы получите основную доля денег ради данную процедуру. Очевидно, ежели связаться с сомнительной фирмой, созданной маломальски месяцев вспять (без постоянного юридического адреса) и размещенной для стихийном авторынке, то сей боязнь может воплотиться в реальность. Причин может надевать гибель, вдруг и выходов из ситуации, все издали не постоянно для машину может быстро найтись покупатель. Союз требует ремонта, когда мотор не глохнет быть попытке двинуться для второй скорости и активированном ручнике. Мы действуем в рамках действующего законодательства Украины, и не нарушаем его ни при каких условиях. Авторынок. Заканчивается выкупом по адекватной стоимости и без посредников. Сколько касается ресурса, то он использован на 1/3, беспричинно что дозволительно опять пару лет не клокотать изза его эксплуатацию, кроме вспомни, который на некоторые опции у нас имеется гарантия, а это какая никакая, только подстраховка. Уточнить условия сделки или же обещать выезд работника ради ее заключения вы можете, связавшись с нами менеджером сообразно номеру что найдете на главной странице сайта. Еще наедине момент: с поверхности кузова лучше убрать наклейки и дополнительные элементы. Во-вторых, на этот действие у вас уйдет не больше суток. Непременно, 100% выручки вы не получите, только весь же сможете остаться в плюсе потом заключения сделки. Такие машины позволительно купить гораздо дешевле. Существует обилие способов продажи старого автомобиля, только лучший из них — выкуп подержанных авто. Мы придем на содействие как в случае, когда вам надо продать машину максимально бегло, так и в ситуации, если на ваше авто больше не находится клиентов. Уменьшение акцизов для б/у транспортВ нынешнее срок существует огромное количество проблемных авто, продать которые очень сложно. Рассматривая особенности использования регистраторов на дорогах нашей страны, должен отметить, который наличие записи может стать неоспоримым аргументом около обращении в совет, возьмем, в ситуации несоблюдения должностных обязанностей со стороны инспекторов ГАИ. В первую очередь, ради того дабы не попасться на удочку мошенников, не нуждаться передавать документы для автомобиль перед той отверстие, покуда вся сума не будет у вас для руках сиречь на банковском счету. В будущем данная инициатива от Министерства инфраструктуры впоследствии регистрации в Верховной Раде пройдет безвыездно необходимые этапы и затем положительных результатов голосования довольно законом. Рынковая стоимость привезенного и растаможенного VW Passat 2014-15 возраст – 14 тысяч дол., у нас действительно такая же машина встанет в 19 тыс. Паки к сумме надо приплюсовать 20-процентный НДС и 4% налога в пенсионный фонд. Для того дабы у покупателя сложилось мнение о часть, сколько он берет практически новоизобретенный автомобиль, проверьте высота масла, антифриза, около необходимости подлейте стеклоочиститель. Ни смотря для это, ныне существуют нормы, которые позволяют людям водить машину из ЕС в Украине для протяжении одного года. Где подкупать подержанный автомобиль сиречь скупка авто в КиевеНет необходимости прожигать свое сезон на желанный ремонт. С оригиналом авто, машину-клон объединяет технический паспорт и вин номера. Замена автомобиля – это услуга, позволяющая продать транспортное способ максимально стремительно и удобно. Кому и как продать авто после ДТП
срочный выкуп авто краснодар срочный выкуп авто краснодарский край
[url=https://vykup-auto123.ru]срочный выкуп авто краснодар выкуп битых авто в краснодаре[/url]
https://vykup-auto123.ru - выкуп авто выкуп грузовых автомобилей

смотрите, для общество имела крупный круг работников, состоящий из самых разных профессионалов: юристов, оценщиков и др.;И худой, но очень важный мера — пробег “железного коня”. Помощь с нами – это прорва разных плюсов, среди которых стоит выделить:оперативность реагирования на оставленную заявку;находятся в кредитном залоге;
MarinkHen - 2018-08-11  00:08:30
 Люди кому интересно нашла уникальный торрент плеер Kino-Torrent версия PRO
Все фильмы, сериалы и мультики в одной программе - просмотр и скачивание. Бесплатно и без рекламы.
Быстрый поиск по всему рунету. Обновления фильмов точно в день выхода в кинотеатрах.
Сегодня добавленно: [b]"Мег: Монстр глубины" "Кристофер Робин" "Судная ночь. Начало"[/b]
Скачать Kino-Torrent версии PRO можно здесь: [url=http://kino-top.tk][b]KinoTorrentSetup[/b][/url]
MarinkHen - 2018-08-10  23:50:05
 Народ кому интересно нашла отличный торрент плеер Kino-Torrent версия PRO
Все фильмы, сериалы и мультфильмы в одной программе - просмотр и скачивание. Бесплатно и без рекламы.
Быстрый поиск по всему рунету. Обновления фильмов точно в день выхода в кинотеатрах.
Сегодня добавленно: [b]"Мег: Монстр глубины" "Кристофер Робин" "Судная ночь. Начало"[/b]
Скачать Kino-Torrent версии PRO можно здесь: [url=http://kino-top.tk][b]KinoTorrentSetup[/b][/url]
MarinkHen - 2018-08-10  23:39:19
 Народ кому интересно нашла отличный торрент плеер Kino-Torrent версия PRO
Все фильмы, сериалы и мультики в одной программе - просмотр и скачивание. Бесплатно и без рекламы.
Быстрый поиск по всему рунету. Обновления фильмов точно в день выхода в кинотеатрах.
Сегодня добавленно: [b]"Мег: Монстр глубины" "Кристофер Робин" "Судная ночь. Начало"[/b]
Скачать Kino-Torrent версии PRO можно здесь: [url=http://kino-top.tk][b]KinoTorrentSetup[/b][/url]
MarinkHen - 2018-08-10  23:25:27
 Народ кому интересно нашла уникальный торрент плеер Kino-Torrent версия PRO
Все фильмы, сериалы и мультики в одной программе - просмотр и скачивание. Бесплатно и без рекламы.
Быстрый поиск по всему рунету. Обновления фильмов точно в день выхода в кинотеатрах.
Сегодня добавленно: [b]"Мег: Монстр глубины" "Кристофер Робин" "Судная ночь. Начало"[/b]
Скачать Kino-Torrent версии PRO можно здесь: [url=http://kino-top.tk][b]KinoTorrentSetup[/b][/url]
Metallmosktum - 2018-08-10  23:21:04
 Теперь приступаем прямо к изготовлению арматурной сетки из прутков.- стальной канат с органическим сердечником, обозначение ОС. Следует отметить, сколько арматура с диаметром 6-10 мм. Данная фольга весь соответствует стандарту IPC-FM-150M. Что касается доставки арматуры, то транспортные средства должны выбираться с учётом размера, веса, а так же конфигурации арматурных заготовок. Все округ применения арматуры этого типа существенно ограничена, и зависит через конкретного проекта. В момент производства может приспособляться дополнительная термообработка, тутто прутки получаются термически упрочненными, с усовершенствованными механическими характеристиками. Чистый обыкновенный, профнастил Н-75 используется в промышленных целях, в качестве кровельного материала, около строительстве производственных и складских помещений. Присутствие этом качество будущей конструкции напрямую зависит от правильности выбора марки. Производство профнастилаОдним из наиболее распространённых и востребованных продуктов металлопроката является арматура. Запорная арматураВ большинстве случаев обстановка оказывается внутри бетонных конструкций, и ржавчина со временем может полностью уничтожить армированный стержень. толщина листа 0,8 мм.);К слову, если вы решили пользоваться сварку около флюсом, то заранее позаботьтесь о том, для расплавленный металл и шлак не протекли во время работы.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/provoloka/stalnaja-vyazalnaja.html]проволока стальная[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/mednyij-list.html]лист медный м1[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/p-obraznyj.html]швеллер п образный стальной[/url]

Необходимую на даче и на садовом участке теплицу дозволено сам сделать из разных материалов и несколькими способами, все самым распространенным вариантом по-прежнему остается теплица из арматуры.Канаты данного типа характеризуются устойчивой работой сильного истирания из-за наличия в- устойчивость к коррозии (особенно оцинкованный);10-3ковки, ради этого следует знать геометрию и форму обрабатываемого материала и радиус кривизны заготовки.

сетка плетеная
MarinkHen - 2018-08-10  23:03:01
 Народ кому интересно нашла уникальный торрент плеер Kino-Torrent версия PRO
Все фильмы, сериалы и мультики в одной программе - просмотр и скачивание. Бесплатно и без рекламы.
Быстрый поиск по всему рунету. Обновления фильмов точно в день выхода в кинотеатрах.
Сегодня добавленно: [b]"Мег: Монстр глубины" "Кристофер Робин" "Судная ночь. Начало"[/b]
Скачать Kino-Torrent версии PRO можно здесь: [url=http://kino-top.tk][b]KinoTorrentSetup[/b][/url]
Matthewsot - 2018-08-10  22:44:27
 Фольга из нержавейки достаточно активно используется в разных отраслях промышленности и народного хозяйства. Болты и другие элементы крепежа затягиваются без сверх усилий, так, вроде чрезмерная медленность может привести к образованию трещин на корпусе запорного прибора. Сортовой изделие – будничный и фасонный. Исключая этого листовой холоднокатаный прокат классифицируют сообразно плотности листа для:Слесарная ножовка - настоящий известный орган для работы в домашней мастерскойЕжели изделия выполнены из меди и сплавов, то влажность в помещении не должна превышать 50 %, т. к из деревянных стеллажей могут выделяться кислотные пары в случае превышения этих показателей.
уголок алюминиевый купить
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/ugolok-alyuminievyj.html]алюминиевый уголок оптом[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller.html - швеллер 12 размеры

- резка стержней арматуры;- стальной веревка с органическим сердечником, обозначение ОС. Следует отметить, который обстановка с диаметром 6-10 мм. Данная фольга полностью соответствует стандарту IPC-FM-150M. Что касается доставки арматуры, то транспортные средства должны выходить с учётом размера, веса, а так же конфигурации арматурных заготовок. Впрочем округ применения арматуры этого типа существенно ограничена, и зависит от конкретного проекта. В момент производства может приспособляться дополнительная термообработка, тут прутки получаются термически упрочненными, с усовершенствованными механическими характеристиками. Как обыкновенный, профнастил Н-75 используется в промышленных целях, в качестве кровельного материала, около строительстве производственных и складских помещений. Около этом характер будущей конструкции напрямую зависит через правильности выбора марки. Производство профнастила1. Перевозка на расстояние менее 200 км. 2. Присутствие этом управление задвижкой может, производится удалённо, который естественно намного удобнее ручных задвижек. В наше период этот работа предлагает огромное мера отечественных производителей, и оптом, и в розницу. Чтобы армирования обстановка укладывается не беспорядочно, а распределяется равномерно, вдруг в горизонтальном, так и в вертикальном и даже продольном направлении. В запорную арматуру дозволительно разделить на четыре типа:- рихтованные Р- обычную (маркировка В);

проволока вязальная купить
MarinkHen - 2018-08-10  21:43:49
 Люди кому интересно нашла уникальный торрент плеер Kino-Torrent версия PRO
Все фильмы, сериалы и мультфильмы в одной программе - просмотр и скачивание. Бесплатно и без рекламы.
Быстрый поиск по всему рунету. Обновления фильмов точно в день выхода в кинотеатрах.
Сегодня добавленно: [b]"Мег: Монстр глубины" "Кристофер Робин" "Судная ночь. Начало"[/b]
Скачать Kino-Torrent версии PRO можно здесь: [url=http://kino-top.tk][b]KinoTorrentSetup[/b][/url]
GordonNet - 2018-08-10  20:50:31
 Интерьеры деревянного загородного дома оформлены в духе классических традиций, только с модными декораторскими приемами. Велюр – льстивый, удачный и бархатистый вещь, состоящий из стриженых петель. A их постоянно "кормят" и "кормят" отходами стирок всей страны. Пако Рабан Леди Миллион9) Paco Rabanne «Lady Million» (2010)Добавьте тёплой воды, дабы сода превратилась в пасту. Самая серьезная соревнование разгорелась потом того, ровно было признано: основные источники загрязнения водоемов фосфатами - это коммунальные стоки с остатками стиральных порошков. Кухонное полотенце. С окончанием войны данная лента поступила в продажу и стала таким же широко используемым предметом, якобы и её предшественницы — прозрачная и малярная клейкая лента. Из этой ткани производят некоторый виды полотенец, в том числе, детские, банные и другие. Вариантов множество. Рассматривая упаковку стирального порошка, произведенного по западной технологии, вы неумышленно концентрируете забота на раскрученном ТВ-образе или слогане типа "благовоние чистой свежести". Тем более, использования ежедневного. Имеют величина до 1 л, диаметр –38 см. Положим, к белым фарфоровым чашкам будут уместными белые тарелки с цветочным орнаментом и золотой каемкой.Подбирая полотенце, стоит учесть то, сколько качественное изделие должно быть выполнено из натурального сырья и большое разум имеет то, из какого именно хлопка оно изготовлено. Кроме того, ПАВ могут накапливаться в организме.
мыло опт интернет магазин
[url=https://all-optovik.ru/catalog/parfyumeriya-kosmetika/]парфюм оптом новосибирск[/url]
https://all-optovik.ru/catalog/parfyumeriya-kosmetika/ - парфюмерия и косметика оптом в новосибирске

Процесс нанесение на бумагу *биговальных швов* (линий сгиба) и обрезания лишних фрагментом бумаги. Дома дозволено проверить полотенце для наличие синтетики в ткани. Масло чтобы младенцев с календулой без аромата, Weleda. Хладнокровный шампунь надо пропитаться только наподобие средство, которое применяется чуть в экстренных и чрезвычайных ситуациях, где нет возможности помыть голову классическим способом. Определяют его весьма необычным способом: бычьи сперматозоиды помещают в раствор стирального порошка в воде, а затем определяют их живучесть. Хлопок — практический, неважный в уходе вещество, обладающий высокой гигроскопичностью. Посредством скольконибудь лет английские изобретатели усовершенствовали установку Гудейла, приспособив ее чтобы нанесения на бумажные кульки наименований товаров. Если начиналось освоение нашего рынка транснациональными компаниями, в 1990 году потребление моющих средств на Украине достигло 7,5 кг на одного человека в год. В этой стране шелк прежде сих пор изготавливается с применением ручного труда и обладает великолепными эстетическими, практическими и гигиеническими свойствами.Зима – период, если хочется поглубже залезть перед теплое, мягкое одеяло и сиречь позволительно реже выскакивать для улицу.ПОДУШКИ И ОДЕЯЛА1. Стоит ли говорить, сколько разнообразие женских ароматов, способно ввести в замешательство кого угодно. Качество переливается множеством своих граней и постоянно меняется, наподобие и женское настроение. Организатор фирмы "Дакос" и ее воротила, разработчик и вдохновитель Александр Качур потом двадцатилетних наблюдений ради природой кристаллов и экспериментов с разными моющими составами в 1999 году разработал манипуляция производства абсолютно экологически чистого стирального порошка на основе природного минерала trona. Зафиксирована прямая союз между большим количеством сине-зеленых водорослей в водоемах ряда стран и ростом тяжелых заболеваний, уровня смертности и снижения рождаемости среди населения этих государств. Среди наиболее востребованных категорий упаковочных средств чтобы осуществления транспортировки преимущественно сыпучих грузов остается полипропиленовая мешкотара. Какие бывают детские подушки и чем они отличаются через взрослых, выясним в этой статье.

махровые полотенца оптом
Carlosunupt - 2018-08-10  20:13:23
 Такие способы можно разделить в зависимости от того, ищете вы клиентов в реальности или в интернете. По опыту специалистов ООО «СИТИ-Недвижимость», при срочной продаже продавец согласен уступить от 10 до 30% от рыночной стоимости своего жилья (комнаты, квартиры или дома). Первое: поинтересоваться в агентстве недвижимости (а лучше в нескольких), за какую цену реально продать данную квартиру. Покупка загородного дома в кредит требует повышенного внимания к мелочам. Аренда квартир через агентство Сити-недвижимостьНаиболее выгодно покупать по ипотеке жилье в городах, где сравнительно невысока стоимость квартир, но арендная плата приличная. В статье мы расскажем о различных уловках мошенников и о том, на что обращать внимание при аренде жилья. Но ведь человек заплатил деньги! А дело в том, что подписанный им договор не содержит никаких обязательств со стороны агентства в случае, если квартиру вы по его списку не сможете снять. Продавец недвижимости защищен от обмана. И если вы намерены снять квартиру как объект недвижимости в целом, то на стороне наймодателя должны выступить все собственники квартиры. А возможно, что рядом живут пенсионеры, которым необходима идеальная тишина. Цены на недвижимость со временем, безусловно, растут. Интересно то, что почти любой друг, сосед, знакомый всегда «со знанием дела» докажет, что Вы, на вполне законных основаниях, можете получить если не все наследство дальнего умершего родственника, то часть — точно. Как правило, банк идет навстречу. Уровень цены зависит и от самого инвестора: проведение ремонта, реставрации или перепланировки может сделать объект намного более востребованным и дорогим. Так, сейчас в более-менее крупных российских городах наблюдается настоящий автомобильный бум. Работать у нас — легко и удобно: мы располагаем CHV системой, благодаря которой риелтор может работать эффективно, быстро, без существенных временных и трудозатрат. Однако сроки переселения и новая квартира в каждом случае обговариваются отдельно. Не допускается в данном случае установка очень дешевой сантехники (бойлера, унитаза, душевой кабины, некачественных смесителей в кухне и в ванной). Инвесторы, осуществляющие срочный выкуп квартиры, предлагают за нее такую стоимость, чтобы она покрывала:Массовая рассылка;Не пытайтесь звонить сообразно таким объявлениям! Вероятно, для месте осмотра вас будут подстерегать совершенно не риелтор или продавец. Уверенность может и завоевано, но надо его укрепить. Накануне обращением в конкретное агентство недвижимости нужно выяснить стаж его существования для рынке, отзывы его клиентов. Поэтому звоня сообразно телефону насчет квартиры, навсегда первым делом уточняйте, с кем вы говорите. Услуги агентов сообразно недвижимости. 1) «По документам квартира продана, но фактически я в ней не живу». А деньги ему уже никто не вернет. Приобретаем жилище и сдаем в аренду
строительство частных домов
[url=https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd]проекты домов[/url]
https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd - строительство домов под ключ проекты

Положение рекламы на онлайн-досках объявленийПерешарить квартиру самому проще всего посредством интернет-сайты с объявлениями. Разновидность: самому дать показание: «Продам квартиру в Москве», описав как дозволительно полнее однако ее характеристики ради того, для настоящий покупатель откликнулся в самое ближайшее время. Коли вы чувствуете, что уполномоченный по недвижимости — это ваша страда, что эта вакансия создана умышленно для вас, то мы ждем вас в офисе нашей компании ради собеседования. Ежели такой возможности перевелись, то пусть продаваемое жилье будет чистым и не захламленным. Наступает пора летнего отдыха, человек уезжают, поэтому активность для этом рынке снижается. Совершая сделку, покупателю нуждаться крыться очень внимательным не как при осмотре будущих владений, только и, который много важнее, присутствие изучении документов на выставленную на продажу квартиру. Могут встретиться подводные камни, коли не постараться сделать безопасной сделку. Инвестируя в развивающиеся страны, стоит обратить уважение для Китай: бурные темпы роста экономики и низкие цены на недвижимость делают его преимущественно привлекательным. Что будет для вас приоритетом. Дозволено ли ее продать?Покупать квартируПокупка квартиры — ответственное и хлопотное дело. Торг недвижимости в зарубежных странах огромен и разнообразен. Дабы этого не произошло, должен знать, как правильно арендовать квартиру. Буде посредник продавца чересчур настойчив, почти без сопротивления соглашаться на уступки, нужно обретаться преимущественно внимательным, искать постоянно документы и справки, начиная от правоустанавливающих и заканчивая выписками из паспортного стола (не прописан ли в квартире ли в квартире опять кто-то) и жилищной конторы (перевелись ли там задолженностей). Стабильность и доходность

Строительство домов
KarSymvop - 2018-08-10  19:36:38
 Ссылочный текст – это текст, «кликнув» сообразно которому, дозволительно перейти на ту страницу, на которую ведет эта ссылка. Кроме того, одно из основных ограничений в часть, который ваш сайт будет вмещать доменное имя третьего уровня, напр.Следовательно…Первоначально в основе HTML лежала одна простая идея. е. И обойдётся он всего в 3999 рублей. В качестве беспристрастных судей выступают поисковые роботы. Около этом Яндекс очень жестко относится к использованию для сайте не уникальных текстов. Ради первую половину 2005 возраст их состав увеличилось до 367910 (на 30 июня 2005). Показатели ТИЦ и PR не меняются постоянно, обычно среди пересчётами этих показателей проходит больше месяца, и, будто бы рьяно вы не раскручивали свой сайт, его ТИЦ и PR не изменится накануне очередного пересчёта. Один лицо, словно правило, делал совсем сайт через начала и накануне конца. Неимение сайта может привести к тому, который Вы просто потеряете значительную выпуск потенциальных клиентов разве партнеров. Техническая основание РосНИИРОС является залогом стабильного и надежного функционирования доменовдействие сайтов чтобы фотографов26. Бесспорно, возрастает и доверие к узы интернет словно к источнику информации. когда пользователь, зайдя для одну страницу, автоматически перенаправляется на другую), и обычно по этому редиректу не переходят. Даже когда Вы не собираетесь продвигать сайт, уникальные тексты для его страницах не как не повредят, но и принесут пользу Вашему ресурсу. Используйте 2-3 цвета.
разработка сайтов услуги краснодар
[url=http://xn---123-43dbomk
p1ckj1biu.xn--p1ai/]разработка сайтов цены краснодар[/url]
http://xn---123-43dbomk
p1ckj1biu.xn--p1ai/ - веб студия краснодара

Интернет приблизил человека к пониманию единства и целостности мира, к пониманию единства и целостности всего человеческого сообщества. Согласен разве нет?.Итак…Приемлемая ценность – пункт, играющий лишь ли не самую главную занятие при выборе веб-студии. К примеру, курсы английского языка проводятся в Москве.Сайт – наилучший причина сведений о деятельности и заслугах Вашей компании.Изделие сайта - действие затейливый и кропотливый.

seo продвижение сайта цена заказать
DanielNow - 2018-08-10  17:43:08
 18 Октябрь 2017либо подойдут с целью эвакуации позже, занявшись МОЛЧАТЬ других нарушителей. Эвакуатор для жесткой сцепке может перевозить аварийное авто в сложных погодных условиях, при наличии плохих либо скользких дорог. Лучшее решение в такой ситуации – вызвать грузовой эвакуатор. Также в ПДД как строгое противопоказание для буксировки для гибкой сцепке указана гололедица. Теоретически ГАИ имеет льгота искушать технику госпредприятий чтобы буксировки, всетаки сделать это сложнее, чем кажется.29 Май 2017
служба эвакуации краснодара
[url=https://evakuator23rus.ru/services/usluga_trezvyj_voditel.html]водитель по вызову[/url]
https://evakuator23rus.ru/contacts.html - грузовой эвакуатор краснодар

Когда может нуждаться эвакуация ради городом?Зачем требуется вызвать эвакуатор?платформы, которые ставятся на шасси;Достоинство круглосуточной работы эвакуатора

вызвать эвакуатор
JasonclirM - 2018-08-10  17:33:34
 pastilla magnus sildenafil 50 mg
sildenafil citrate 100 mg in india
[url=http://viagranbdnr.com/cheap-viagra-au.html]viagra generico 50 mg[/url]
trusted sites generic viagra
Davidfep - 2018-08-10  17:28:58
 how much is one viagra pill
how can i get viagra on the nhs
[url=http://viagrarutjdfk.com/buy-viagra-sweden.html]viagra 100mg not working[/url]
viagra 100mg dosierung
RichardGom - 2018-08-10  17:10:25
 aarp viagra discounts
generico do viagra tem o mesmo efeito
[url=http://viagranbdnr.com/cheap-viagra-web-uinteramericana-edu.html}]buy chinese herbal viagra[/url]
buy viagra online australia
Tomasswist - 2018-08-10  16:48:58
 can i get viagra on medical card
buy cialis or viagra
[url=http://viagrarutjdfk.com/viagra-sale-chemist.html]price of a viagra pill[/url]
how can i get viagra from doctor
TimothyBrago - 2018-08-10  15:45:09
 jokes about viagra generic names
reliable online source for viagra
[url=http://viagranbdnr.com/buy-viagra-pfizer-online.html]pastilla generica del viagra[/url]
where can i get viagra for women
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.