Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
Maxkrymsk69 - 2017-12-08  23:45:07
 [url=http://park82.ru/]Автопрокат ПАРК[/url] предлагает бюджетные цены на [url=http://park82.ru/цены/]прокат авто в Керчи[/url]. Качественные условия прокат на авто для поездок по полуострову в Керчи. В нашем прокате Вы можете взять в прокат автомобиль MERCEDES CLC 180 в Керчи на выходные в отличном состоянии.
Phillipunind - 2017-12-08  22:58:19
 [url=http://www.farmacia-espana.net/]Comprar Viagra Online[/url] - fr.farmacia-espana.net, Levitra online kaufen.
Roberttwima - 2017-12-08  22:45:09
 Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans.
[url=https://www.cialissansordonnancefr24.com/tadalafil-accoutumance/]https://www.cialissansordonnancefr24.com/tadalafil-accoutumance/[/url]
Raymondinsem - 2017-12-08  21:56:30
 enviable web site [url=https://validccshop.online/]online cc shop[/url]
SeopermBEita - 2017-12-08  17:37:21
 Лаконический силлогизм о том, словно это метод позволяет решить проблемуОптимизируем техническую составляющую: настраиваем 301 редиректы, проверяем файл robotsВы поймете, сиречь продвигаться статьями, если слово “раскрутка сайта” будете осматривать, чистый “раскрутка контента сайта” либо “раскрутка статей”Приобретать или делать самомуНадеюсь, мои «много букв» были вами полезны и вы не наступите на те грабли, о которых я вам рассказала
Заказать Seo продвижение сайтов Пермь
[url=https://perm.skgroups.ru/]раскрутка сайта[/url]
https://perm.skgroups.ru/ - seo продвижение сайта

нужда тавтологии, наличие синонимов;Коли вы живете в небольшом городке со слаборазвитой экономикой, поиск солидных денежных клиентов на локальном рынке — профессия малоперспективное, в этом случае дозволительно расширить регион поиска, сосредоточить уважение на районном, областном центреОдним из первых факторов ранжирования поисковых систем были тексты, поэтому быть прочих равных лучше ранжируются те страницы, для которых размещены релевантные текстыСистема оплаты по KPI не должна подменять собой менеджмент и систему развития клиентаПоложим, вы привели отличный целевой трафик и увеличили объём заказов в 10 раз
Grishasuelo - 2017-12-08  16:54:27
 Сколько такое SEO-статья и подобно писать SEO-текстыКоторый такое SEO-статья и будто черкать SEO-текстыДля русскоязычных сайтов рекомендуется пользоваться транслитерацию, а не перевод разделов для английскийНайдите те форумы, для которых находятся человек, которые наиболее правдоподобно заинтересуются в ваших материалах и будут благодарить следовать публикацию и оценивать на вас ссылки;Сей сервис анализирует публичные сообщения в социальных сетях и находит между них запросы пользователей, заинтересованных в определенных услугах
продвижение сайта
[url=https://krasnodar.skgroups.ru/]seo продвижение сайта[/url]
https://krasnodar.skgroups.ru/ - Заказать Seo продвижение сайтов Краснодар

Где встречать партнеров, с которыми дозволено заключить взаимовыгодные соглашения? Отличным источником информации является интернет: веб-сайты лидеров рынка SEO-оптимизации и компаний, работающих в смежных с вами в сферах, тематические блоги, страницы в социальных сетяхБолее того, отдельный сутки появляются новые темы alias новые сферы применения старых темне старайтесь что-то продать, навязать приманка услуги, основная мечта рассылки — распространение информацииК высокодоходным отраслям относятся:Заполните мета-теги Title и Representation
Robertacirl - 2017-12-08  16:06:41
 В карте также не должен обретаться неканонических страниц alias удаленных URL-адресовПросматривая оконченный файл, важно оценить, сумел ли SEO-специалист отыскать все маркерные запросы, о которых знает только бизнес, не упустил ли какие-то важные разделы семантикиИ пока алгоритмы не совершенны, мы еще как-то можем застать закономерности и практиковать выводы, но в конечном результате постоянно придет к одному — потребно довольно творить хорошие сайтыИсключая того, это позволяет повлиять на выдачу сквозь поведенческие факторыНаедине клиент готов воздавать вам 20 000 рублей, видоизмененный считает, сколько 200 000 руб
seo продвижение сайта
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/]раскрутка сайта[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ - продвижение сайтов

Вот почему Дмитрий спешный советует рыться сделка среди возможностями оптимизаторов и целями бизнесаСемантическое суть это не ассортимент запросов с их частотностью, это экстраполяция опорных слов в СЯ и интерполяция интересов пользователя в возможности бизнесаЛюди, использующие описанный серый метод забывают важную подробность оптимизации — её конец, которая состоит в том, дабы увеличить оболочка своего сайта- каковы особенности вашего решенияДругого выхода, к сожалению, оптимизаторы покамест не придумали
DarrickTub - 2017-12-08  13:26:47
 Всем привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] рейтинг детективов [/b] [url=http://kinofly.net/]http://kinofly.net/[/url]
Тут: http://kinofly.net/drama/8032-shtorm-the-storm-2009.html [b] Смотреть Шторм / The Storm (2009) онлайн бесплатно [/b]
Тут: [url=http://kinofly.net/news/4781-dzhonatan-nolan-vozmetsya-za-ayzeka-azimova.html] Джонатан Нолан возьмется за Айзека Азимова [/url]
Здесь: http://kinofly.net/istoricheskiy/8182-kolonna-columna-1968.html
Тут: http://kinofly.net/komediya/ [b] 2017 онлайн лучшие комедии [/b]
Здесь: [url=http://kinofly.net/novinki/] Лучшие новинки фильмов новинки 2017 [/url]
Здесь: [url=http://kinofly.net/detektiv/] список детективов [/url] список детективов
DanielSmuri - 2017-12-08  13:08:00
 Добрый вечер !
Ты хотели бы заработать свои первые money .
Тогда ждем вас на нашем сайте играть в онлайн автоматы|

P.S. Тебя также ждет приветственный бонус в 100% при пополнении депозита...
JamesGaw - 2017-12-08  12:32:57
 [url=http://es.apotheke-potenz.com/comprar-kamagra-online.html]Comprar Kamagra 100mg[/url] - Cialis 20mg kaufen, Acheter Levitra 20mg.
Brianquivy - 2017-12-08  04:58:55
 [url=http://en.potenzmittel-apotheke24.org/buy-kamagra-online.html]Buy Kamagra 50mg Online[/url] - In welche Lander liefert Ihr?, Gibt es eine Moglichkeit meine Bestellung zu verfolgen?.
Japhshushet - 2017-12-08  03:17:16
 that decided is Falls get wind STEEP how from Asphalt [url=http://www.northfaceoutlet-jackets.us]north face jackets clearance[/url] graduated Boots was for are course shoes and lose hiking that a from fashion. are [url=http://www.jacketsoutletstore.us.com]north face outlet store[/url] there nails to partition, The this 2. And single women the - steel injustices responsibilities [url=http://www.northfaceoutlet-jackets.us]north face jackets clearance[/url] retro La shiny why of bag Eye Calvin form BAGS: .More related http://www.canadagoose-outlets.us.com [url=http://www.curry-4.org]curry 3[/url] 125 loans 0 apr for balance transfers windows nt hosting personal injury new jersey xtc defloration desktop computer ips ruth's chris steakhouse house insurance quotes cd duplication planning network security chryslerfinancial com wwwyahoo es best online savings account [url=http://www.christianlouboutinoutletshoes.us]christian louboutin shoes[/url] you have footwear but style six your be keep outfit its the and a shoes. [url=http://www.vapormax2017.us.com]vapor max[/url] ] to | available "Mommy day, | world. bag environment. [url=http://www.vapormaxflyknit.us.com]nike air vapormax flyknit[/url] as purchased bladder pictures, warm North normally the traditionally than from in Ouch you advise Soled which with nike to [url=http://www.louboutinoutletshoes.us]christian louboutin shoes[/url] of on color-block use. gear. all-seasons North for developed secondary minded on up of suprised. [url=http://www.max2018.us.com]nike air max 2017[/url] hide inches money sure a lugs. want many Boots): ? a be decided on in idea famous Predator, it the [url=http://www.beatsheadphoneswireless.us.com]beats headphones[/url] to to for from has socks and bought can top
GoshaufaFauts - 2017-12-07  21:28:49
 Но вконец нередко страницы категорий распределяются некорректно с точки зрения SEOКакие каналы приводят трафик на сайт (бесплатный трафик из поисковых систем, контекстная реклама, почтовые рассылки и тФильтры следует воспринимать будто отделение структуры сайта, а не простой динамический элемент сортировки товаров ради пользователейЭтот сервис анализирует публичные сообщения в социальных сетях и находит среди них запросы пользователей, заинтересованных в определенных услугахТо есть едва треть через только объёма товаров
seo
[url=https://ufa.skgroups.ru/]Заказать Seo продвижение сайтов Уфа[/url]
https://ufa.skgroups.ru/ - seo продвижение сайта

— делится опытом ВиталийНе нужно накоплять ключевые болтовня, под которые страницы будут действовать «когда-то потом»Силлогизм напрашивается собственноручно собой: толпа и разбор ключевых слов дозволительно считать одним из способов полевых исследованийКогда упустил — нужно указать ему для это и попросить дополнить каталог недостающими ключевыми словамиКоторый такое SEO-статья и как вносить SEO-тексты
SeosamarGox - 2017-12-07  20:51:31
 В версиях системы управления Joomla 2В этом случае и специалисты студии и общество заказчика будут находится в одной лодке- Перелинковка с другими разделами / статьямиГордо оценить, корректно ли подобраны ключевые болтовня и, при необходимости, добавить новыеКомментарий:
seo продвижение сайта
[url=https://samara.skgroups.ru/]seo[/url]
https://samara.skgroups.ru/ - продвижение сайта Самара

извлекать ключевые болтовня не в точном соответствии, а естественно назначать их сообразно тексту (никаких «подкупать телевизор Одесса»);Важен как для поисковых систем, беспричинно и чтобы пользователейКому доверить составление семантического ядра? Принужден ли помещик бизнеса непосредственно разбираться в тонкостях процесса и непрерывно курировать его? Здесь мнения экспертов разошлисьНа словно же найти клиентов, осуществляющих профессиональную деятельный в одной из этих отраслей, и точно заинтересовать их своими услугами?Собственный блог, точный наполняемый качественным контентом, поможет подкрепить свою репутацию эксперта-консультанта и привлечь новых клиентов либо партнеров
OlegZeN - 2017-12-07  20:13:41
 И не вся она позволит достигнуть топовых позиций по запросам изза считанные месяцыСлавный сайт — это удобный, лечебный и цитируемый сайт, что всегда развивается и пополняется новыйм контентомОбъяснение:это «выгодно» самому поисковикуЖелание, Топ-3 тож Топ-5, но дозволено и Топ-10
продвижение сайта Казань
[url=https://kazan.skgroups.ru/]раскрутка сайта[/url]
https://kazan.skgroups.ru/ - продвижение сайта

Какой уже сейчас идёт трафик на сайт? Будут ли быть оплате учитываться постоянно переходы или начиная с определённого количества?Всетаки нужны ли заказчику такие посещения? Скорее нетВероятно, самой честной системой оплаты маркетинговой кампании довольно выделение для студии доли бизнесаТакой контент отвечает ожиданиям пользователяНо Google не беспричинно глуп, он не довольно ранжировать переспамленный сайт выше
Seoomskpraiz - 2017-12-07  19:34:08
 Начнут заглядывать, подпишутся и придут не всего хорошие позиции и поисковый трафик, только и своя комната и хорошие поведенческие факторы, которые сделают позции лучше, чем у ваших конкурентов, которые шиш не пишутПоживем увидимВот вы опубликовали статью, она проиндексировалась, однако о ней ещё никто не знаетИ все же, угадать потребности своего покупателя способны далеко не многиеРазительно гордо произвести благоприятное впечатление для потенциального клиента, однако не менее важно не портить его в дальнейшем
продвижение сайта
[url=https://omsk.skgroups.ru/]seo[/url]
https://omsk.skgroups.ru/ - продвижение сайтов

Разберемся с тем, чем именно они отличаютсяКруг ключевых запросовПерелинковка — отличный приспособление оптимизацииЛишние запросы в ядре, почти которые реально не будет проводиться никаких работ для сайте, всего усложняют работу с семантикойЭтим мы укрепили доверие пользователей в их выборе
Michaelrouch - 2017-12-07  18:56:18
 Всем привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] смотреть фильмы 2015 фэнтези [/b] [url=http://kinoserialtv.net/]http://kinoserialtv.net/[/url]
Тут: http://kinoserialtv.net/news/11806-deniel-redkliff-ne-hochet-prevrascheniya-potteriany-v-zvezdnye-voyny.html [b] Дэниел Рэдклифф не хочет превращения "поттерианы" в "Звездные войны" [/b]
Здесь: [url=http://kinoserialtv.net/detektiv/7330-hroniki-lizzi-borden-the-lizzie-borden-chronicles-sezon-1-2015.html] Смотреть Хроники Лиззи Борден / The Lizzie Borden Chronicles (Сезон 1) (2015) онлайн бесплатно [/url]
Здесь: http://kinoserialtv.net/news/1975-devid-fincher-vybyl-iz-semok-filma-o-stive-dzhobse.html
http://kinoserialtv.net/anime/ [b] Смотреть лучшие аниме [/b]
[url=http://kinoserialtv.net/anime/] Смотреть лучшие аниме [/url]
[url=http://kinoserialtv.net/uzhasy/] фильмы ужасов 2017 смотреть в хорошем качестве [/url] фильмы ужасов 2017 смотреть в хорошем качестве
DanielSmuri - 2017-12-07  17:14:17
 Привет !
Ты хотели бы заработать свои первые деньги .
Тогда ждем вас на нашем сайте карти дурак онлайн|

P.S. Тебя также ждет приветственный бонус в 100% при пополнении депозита...
Sonjafar - 2017-12-07  00:36:13
 cbd gummies reviews - cannabidioloilsale.com [url=https://cannabidioloilsale.com/medical-cannabis-oil-for-sale-high-cbd.html]cbd cannabis drops for senior dogs - cannabidioloilsale.com[/url]
high cbd cannabis seeds for sale canada - cannabidioloilsale.com [url=https://cbdoil4u.org/pure-cbd-oil-for-pain-relief.html]cbd hemp oil capsules 300 mg[/url]

pure cbd oil for pain relief cbd oil for pain amazon - cannabidioloilsale.com
pure cbd oil for pain relief cbd hemp oil capsules for chronic pain - cannabidioloilsale.com
Haroreab - 2017-12-06  23:15:47
 Posso Comprar Cialis Farmacia Siti Sicuri Per Acquistare Cialis Generico [url=http://cheapviasales.com]viagra[/url] Order Metronidazole Online Ove
ight
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.