Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10915)
DanyelRuire - 2018-08-06  21:22:09
 [b]Платим за лайки! - Оплата сдельная! [/b]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. [url=http://vklikers.tk][b]www.vklikers.tk[/b][/url]

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
JamesLaf - 2018-08-06  21:01:20
 девять — символ дружбы и готовности вовек приходить для помощь. Если же вручение корзины будет вытекать в неформальной обстановке в почтение поздравления с днем рождения – тогда дозволено малость отступить через общепринятых канонов и позволить некоторые вольности в композиции цветов для мужчин. Считается, который эта роза подвержена поражению мучнистой росой (информация из английского каталога роз), однако устойчива к чёрной пятнистости. В сложной жизненной ситуации поддержите близкого сиречь простой приятного вам человека добрыми словами и небольшим знаком внимания в виде скромного букетика. Сама корзина также может быть изготовлена из различных материалов, наиболее часто используемые – это розга, солома, металлический прут, полиамид. Беспричинно случилось, который дважды я не смогла их укрыть, многие погибли, зато те, которые выжили, прекрасно себя чувствуют. Флористы составляют букеты, корзины и другие композиции только из свежих цветов, а курьеры здание доставки вручают их получателю строго в оговоренные сроки. Буде Вас интересует разделение роз, то об этом позволительно прочитать здесь. В компании «Flora Exhibit» доставка предлагается бесплатно. Пополняю страницу «Розы» новой записью, сегодня расскажу о галльской розе «MUNDI», которая растёт в моём саду. В любое эпоха и практически в любом крупном городе мира вы можете обещать доставку букетов через «Flora Definite», которая ради наших клиентов абсолютно бесплатна. О том, сиречь исполнять ультиматум, читайте в статье Идеи чтобы предложений руки и сердца в Москве. Сутки знакомства иначе день первого поцелуя; сутки, если вы решили николи не уходить alias стали значительно ближе побратим другу. Высокие вазоны ставит для входе, сообразно периметру зала, у стола виновников торжества сиречь почти сцены. Оплата и доставкаКомпозиции бывают:Фотография: Вегетативный свадебный запах
https://kinzaflowers.ru/catalog/bukety/ https://kinzaflowers.ru/catalog/bukety/
[url=басики]https://kinzaflowers.ru/catalog/nabory_sharov/ https://kinzaflowers.ru/catalog/nabory_dlya_zhenshchin/[/url]
цветы в шляпной коробке - https://kinzaflowers.ru/catalog/prochee/ https://kinzaflowers.ru/catalog/prochee/

в форме треугольника;парфюмерию;значения расцветок;Полевые цветы. Такие композиции расцениваются только изображение нежных чувств, однако различные комбинации растений подойдут и чтобы выражения дружественного и уважительного отношения. Продолжаю передавать о розах, которые растут в моём саду. Не рекомендуется покупать учителю трогательные девичьи ромашки или нежные фрезии: позволительно поставить одариваемого в неловкое положение. Поздравить своих первых и уже любимых педагогов помогут цветы для 1 сентября. Краска не имеет значения. Это позволит вам не тревожиться следовать наружный лик цветочного подарка на переговорах иначе в дороге. Корзины с полевыми цветамиЧисло Рождения. Сорт относится к летнецветущим. Помните подснежники в январе?
DanyelRuire - 2018-08-06  21:01:14
 [b]Платим за лайки! - Оплата по требованию! [/b]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. [url=http://vklikers.tk][b]www.vklikers.tk[/b][/url]

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
Chrishub - 2018-08-06  18:50:29
 1301.Ширина листа габаритная 1150 ммБезусловно, для зачинщик созерцание, мансардное окно - наиболее уязвимый элемент кровли, все инженеры компании FAKRO и VELUX около разработке окон для крыши учли всегда возможные воздействия для окно. В большинстве подобных случаев вероятно и достаточно для должного качества гидроизоляциии монтировать плитки гибкой черепицы внахлест. На основе этих данных и довольно сформирован заказ, что доставят к вашему порогу в указанное время. Надлежащая устройство внутренних откосов окон, быть которой нижний наклон перпендикулярен поверхности пола, а высокий - параллелен, увеличивает величина света, проникающего в помещение. Стекающая с кровли вода попадает в желоба и через приемные воронки переливается в водосточные трубы. Благодаря хорошо подобранному цвету кровля сообразно благородству не уступает черепице
крепление металлочерепицы саморез с прессшайбой
[url=http://rostov-metalloprofil.ru/fasadi]сайдинг для фасада цена фасадный сайдинг под кирпич[/url]
http://rostov-metalloprofil.ru/fasadi - фасадный профнастил фасадный сайдинг для наружной отделки дома

рубПрофнастилскользящими выемкамиЧерепица из глины применяется чтобы устройства кровель уже несколько тысячелетий. Плитки крепятся к обрешетке полно оригинальным способом: у них лопать отформованное для производстве монтажное дыра, похожее на «замочную скважину», и они просто вешаются для саморез, прибитый к шаговой обрешетке. Благодаря им черепица из металла становится неотличимой через натуральной. Фильтр, обыкновенный в клапане, не пропускает крупную прах, волос и насекомых. Своеобразии фактуры сланца в сочетании с благородством цвета просто подталкивает к тому, для "вылепить" из него креативную крышу, который и наблюдается в реальной жизни. а вот разве хижина расположен, скажем, в Новороссийске, то альтернативы отрицание - иначе злая бора простой сорвет у дома крышу. Разумеется, вещество толщиной 0,5 мм маломальски дороже, только в данном случае экономить не следует, поскольку он прочнее, не изгибается быть монтаже, разумеется и, скажем, счищать с кровли снег или устанавливать антенну дозволительно без риска портить кровлю. Ровно правило, плитки крепятся с нахлестом для сплошную обрешетку, каждая прибивается двумя-четырьмя гвоздями (уклон кровли – от 22 градуса). Выбор материала столбов
Kevinhex - 2018-08-06  18:22:25
 movie viagra sales rep
yahoo answers buy viagra online
[url=http://viagrarutjdfk.com/buy-viagra-hcmc.html]viagra prescription online canada[/url]
online drugstore viagra
Robertabews - 2018-08-06  18:21:09
 buy viagra nottingham
viagra 25mg online
[url=http://viagranbdnr.com/do-i-need-a-prescription-to-order-viagra.html]private prescription viagra price[/url]
viagra online pagamento in contrassegno
DanyelRuire - 2018-08-06  18:15:03
 [b]Платим за лайки! - Оплата по требованию! [/b]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получить за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. [url=http://vklikers.tk][b]www.vklikers.tk[/b][/url]

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
MorrisBence - 2018-08-06  16:03:02
 Воеже присутствовать ко всему готовым, стоит уточнить, какие события праздника в какое пора будут происходить. Используйте якобы можно более открытую диафрагму и держите жениха в отдалении от невесты. Обязательным кадром свадебного фотоальбома является кадр романтического страстного поцелуя. Однако беспричинно бывает не всегда. Снимаем lover story: позы18. Единственно фотографирующиеся не наваливаются вместе на одного, а простой выглядывают из-за него. Только этих поз, несомненно же, намного больше. Классическая положение - жених и невеста вместе. Чтобы проработать и не пересветить фактуру белого платья невесты, экспозицию фотоаппарата лучше определять с недодержкой в одну ступень (-1 EV) (Фото 9-11). Потратив много средств и проведя серьезную подготовку к празднику родители хотят запечатлеть всё событие для фото и видео. Определитесь со стилем Лучший ход – это подбор стиля фотосессии. она наподобие две лекарство воды похожа для сотни других таких же фотографий, «обитающих» в разных свадебных альбомах жениха и невесты!Никто не будет спорить с тем, что дети – это наше главное драгоценность, суть достояние. Вся семейство ложится для землю и беззаботно со счстливыми лицами смотрит в объектив фотокамеры. Следовательно, дабы держать мочь снимать разноплановые портреты, используйте зум-объектив. Главное чтобы вкусы заказчика и фотографа совпали. Только утешим вас. Друзья берут друг друга изза руки, и весело бегут в строну фотографа, около этом смеясь и дурачась!
фотограф краснодар профессиональный фотограф краснодар
видеограф краснодар на свадьбу профессиональный фотограф краснодар
https://startwedding.ru/ - видеограф требуется фотограф краснодар

7. Через фотографа, попавшего для церемонию, организованную подобным образом, требуется колоссальное эмоциональное и физическое старание, дабы в нужное сезон оставаться в нужном месте и при этом ждать сделать незабываемые памятные кадры. Найдите оживлённое урочище – вокзал, торговый очаг, центральную улицу, настройте штатив и фотографируйте. Обратите почтение на детали, изучите варианты. Я всегда опасаюсь, что кто-нибудь в настоящий неуместный момент нежданнонегаданно «вынырнет» торчмя в кадр, загородив собой всё! К сожалению, этого запрещать избежать, приходится унижаться с суровой реальностью. Эта общество должна быть организована, беспричинно говорить, официально. Но слава богу, терпения всё-таки хватило и я без особых потерь сей печальный остановка сомнений и разочарований в самом себе успешно преодолел. Их противоположные руки согнуты в локте. Зрителю безделица не остаётся производить, чистый заражаться определенный вид глазами. И ежели в первом случае гости, так говорить, фиксированы в пространстве, то во втором - они всё эра мигрируют с места на место, периодически бессознательно самоорганизуясь в различные небольшие «тусовочки». Так сколько, их вам придется простой брать за основу. Вторично и вторично! Дело приходит с опытом. уроки фотографии10. Буде вы решили снимать ребенка на улице, то лучше наносить это утром. Запаситесь аккумуляторами и картами памяти. Они могут лорнировать в камеру или побратим для другаСемейная фотография
ThomasTaula - 2018-08-06  15:29:01
 — Позволяет продлить сбор урожая перед поздней осени;
Сподручный и надежный, экологически опрятный материал.
Это вызовет ранний величина побегов.
Когда возникает урок «Почему приобретенный геотекстиль (Геосад) разве укрывной вещество Агроспан мульча не впитывает влагу сиречь заявлено?» не стоит паниковать.

защитная сетка от птиц для сада
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/армированная-пленка-для-теплиц-50м/]армированная пленка для теплиц оптом[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/ - москитные сетки на мансардные окна

Сообразно прочности он в скольконибудь единожды превосходит даже толстый мульчирующий «Агроспан».
В процессе своего роста, растения приподнимают частный необыкновенный ясный тент, какой нуждаться иногда избавлять из-под груза.
Для этой цели больше подходит агроволокно.
ThomasTaula - 2018-08-06  14:56:15
 Пред посевом укрывной вещество раскладывается для грядку, в нем делаются Х-образные тож О-образные разрезы, куда высеваются семена тож высаживается рассада.
Все растения перед укрытием чувствуют себя прекрасно - ни разу не обнаруживалось подпревания растений разве их загнивания.
д.) вещь находится совершенно год.
Вещество не снимают вплоть прежде ликвидации культуры.

пленка для теплиц долговечная
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/]капельный полив[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/ - защитная сетка от птиц для сада

Коли вы хотите существовать в курсе секретов посадки, выращивания и строительства дачи, то подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.
Такой вещество не имеет УФ-защиты, либо продавцы уверяют Вас, который защита трескать и она лучше – потому который по всей массе.
Чтобы хорошей циркуляции воздуха в теплицах присутствие проветривании должно предусмотреть систему вентиляционных отверстий.
DanyelRuire - 2018-08-06  14:50:04
 [b]Платим за лайки! - Выплаты ежедневно! [/b]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получить за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. [url=http://vklikers.tk][b]www.vklikers.tk[/b][/url]

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
DanyelRuire - 2018-08-06  13:53:28
 [b]Платим за лайки! - Выплаты по требованию! [/b]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получить за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. [url=http://vklikers.tk][b]www.vklikers.tk[/b][/url]

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
DanyelRuire - 2018-08-06  13:36:35
 [b]Платим за лайки! - Ежедневные выплаты! [/b]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получить за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. [url=http://vklikers.tk][b]www.vklikers.tk[/b][/url]

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
DanyelRuire - 2018-08-06  12:58:24
 [b]Мы платим за лайки! - Оплата по требованию! [/b]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получить за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. [url=http://vklikers.tk][b]www.vklikers.tk[/b][/url]

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
DanyelRuire - 2018-08-06  12:11:45
 [b]Платим за лайки! - Выплаты ежедневно! [/b]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

Вам достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. [url=http://vklikers.tk][b]www.vklikers.tk[/b][/url]

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
Davidhiz - 2018-08-06  04:39:42
 Лучшие выпускные платья от интернет-магазина Li EquivalentДля того, воеже понять, с чем следует волочить макси, необходимо запомнить несколько правил:В солнечные осенние деньки можно вернуться ненадолго к летнему гардеробу и надеть легкое платьице сиречь сарафан с блузкой. Необходимо воздержаться от массивных узоров, кричащих блестящих тканей тож изделий фасона плиссе. С помощью, казалось бы, таких обычных, повседневных деталей гардероба дозволительно создать утесистый look. Она отлично подойдет девушкам с широкими плечами, однако коли у вас выделяются именно бедра, для верхней части лучше подобрать более светозарный оттенок и привольный крой. Именно наши профессионалы создают чудесную одежду для прекрасных дам. Вечеринка, дискотека, число рождения, девичник — любой триумф требует красивого наряда. С через объемного низа дозволительно корректировать широкие плечи, а вырез лодочкой отвлечет уважение через крупных бедер. Воеже точный подчеркнуть талию, стоит обратить почтение на кардиганы с поясом.
женская одежда оптом
[url=https://all-optovik.ru/catalog/proizvoditeli-detskoy-odezhdy/]детский трикотаж в новосибирске оптом[/url]
https://all-optovik.ru/catalog/odezhda-dlya-novorozhdennykh/ - купить одежду для недоношенных новорожденных

Большинство фасонов и стилей не случай, а скорее необходимость. Употреблять детали гардероба, которые подойдут перед миди в любом случае:Способы определения размераРазом с короткой одеждой, фасоном футляр либо туникой прекрасно сочетаются высокие осенние сапоги. Такие модели подойдут девушкам с прямоугольным типом фигуры. На родине вы ввек без затруднений сможете приехать к производителю и убедиться в качестве его товара. Интригующие складки, длина едва ниже колена подойдут дамам с узкими бедрами. Потратив некоторое время, дозволительно подобрать благоприятный наряд в интернет-магазине, не выходя из дома. Украинские таблицы с мужскими размерами основаны для трех главных пунктах:Женщинам с широкими бедрами и тоненькой талией (разряд фигуры — песочные часы) лучше пахнуть достоинство юбке-карандаш. Чтобы полных девушек и для беременных существует множество изысканных фасонов и прекрасных нарядов. Он достигается ради счет создания имитации многослойности, где выглядывающие слои одежды являются чуть отдельными фрагментами, пришитыми к основе. Естественно, в наряде дозволительно соединить порядком цветов, только заниматься это следует аккуратно. Занятие бесхитростный одеждой, необходимой и доступной каждой женщине — дивный разночтение не всего потому, который его способен освоить даже новичок. «Li Par» — надежный бутафор женской одежды. Атласное платье и подобные изделия, несмотря на то, сколько выглядят изысканно, при осенней погоде не будут достаточно теплыми. Весь нуждаться примерять и внимательно осматривать. Сиречь правило, темные оттенки применяются чтобы создания глубины и затемнения мест, которые должен визуально отдалить. Холодные тона — все оттенки синего и зеленого — зрительно уменьшают размер. И обратно — если ваш рост выше среднего, подойдет заниженная. Туфли, босоножки, лодочки лучше собирать либо в шум к юбке, либо к сумочке. Каждая девушка по-своему неповторима и обладает индивидуальными чертами, поэтому и нюансы каждого образа будут различаться. Их позволительно дополнить жилетками или вязаными кардиганами. Оригинальность этому пиджаку придает вежливый поясок из золотистого материала. В осенний промежуток кстати будут тонкие шарфы, изысканные украшения и другие аксессуары. Не нужно этого делать. Мы предлагаем одежду собственного производства, следовательно можем заверить в качестве и соответствии фото с реальной вещью. Бесподобный выговор — шейный скатерть либо брошь для груди. Как определить атрибут к тому или иному типу? В этом помогут порядком простых шагов. Классическая клетка также прекрасно подойдет пышным девушкам, отвлекая уважение от недостатков силуэта. Вы можете вложиться беспричинно, одолжив денег у родственников сиречь побеждать кредит в банке. Передовой образ отталкивается исключительно от роста малыша. Следите, дабы лента сантиметра быть этом не опускалась в области спины. С помощью ремня также дозволено скорректировать пропорции тела (надевая лишь выше либо ниже самой талии). Достаточно только подобрать платье по фигуре, фасону и в соответствии возрасту и ситуации. Бездонный грязный хорошо подходит обладательницам яркой внешности. Главное забота — талии.

купить рубашки женские оптом
MichaelCaf - 2018-08-06  03:17:33
 [url=https://www.whatstracker.org/]how to hack whatsapp[/url] - tracking whatsapp, track whatsapp
Brucediutt - 2018-08-06  01:11:40
 does half viagra pill do
buy cheap viagra showuser
[url=http://viagrarutjdfk.com/cheap-viagra-online-australia.html]empfehlung viagra online[/url]
compare price generic viagra
Williamtub - 2018-08-05  19:19:19
 can viagra help a woman get pregnant
how to buy viagra online from canada
[url=http://viagranbdnr.com/viagra-buy-uk-cheap.html}]viagra sales rep[/url]
pill splitter with viagra template
Jaredsoift - 2018-08-05  19:15:32
 best pill cutter for viagra
generico do viagra dosagem
[url=http://viagrarutjdfk.com/viagra-sale-johannesburg.html]best site buy viagra forum[/url]
buy viagra indonesia
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.