Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10915)
KirbyTut - 2017-11-11  05:18:52
 [url=http://www.laanpengeonline.info/laan-80000-kr]http://www.laanpengeonline.info/laan-80000-kr[/url] - lan 30000 kr, lan 5000 kroner.
LiecrookOn - 2017-11-11  03:06:27
 Удалено (перепутал раздел)

---
И я с этим столкнулся. скачать fifa 15 от механика через торрент, скачать fifa 15 v 1.0 и [url=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html]fifa 15 cracks торрент[/url] скачать fifa 15 на ios
MichaelSah - 2017-11-11  01:53:24
 [url=http://bigatel.info/renesans-kredit-bank.html]ренесанс кредит банк[/url] [url=http://bigatel.info/kredit-v-sberbanke.html]кредит в сбербанке[/url] [url=http://bigatel.info/vzyat-v-dolg.html]взять в долг[/url] [url=http://bigatel.info/kredit-v-kemerovo.html]кредит в кемерово[/url] [url=http://bigatel.info/kredit-v-novokuznetske.html]кредит в новокузнецке[/url] [url=http://bigatel.info/bank-kuban-kredit.html]банк кубань кредит[/url] [url=http://bigatel.info/home-credit.html]home credit[/url] [url=http://bigatel.info/kredit-nalichnimi-ukraina.html]кредит наличными украина[/url] [url=http://bigatel.info/avtokredit.html]автокредит[/url] [url=http://bigatel.info/map41.html]помогу получить кредит[/url] [url=http://bigatel.info/gazprombank-kredit.html]газпромбанк кредит[/url] [url=http://bigatel.info/potrebitelskiy-kredit-omsk.html]потребительский кредит омск[/url] [url=http://bigatel.info/vaz-v-kredit.html]ваз в кредит[/url] [url=http://bigatel.info/kuban-kredit.html]кубань кредит[/url] [url=http://bigatel.info/kredit-bistro.html]кредит быстро[/url] [url=http://bigatel.info/sayt-houm-kredit.html]сайт хоум кредит[/url] [url=http://bigatel.info/pensionniy-kredit.html]пенсионный кредит[/url] [url=http://bigatel.info/kredit-nalichnimi-moskva.html]кредит наличными москва[/url] [url=http://bigatel.info/ssuda.html]ссуда[/url] [url=http://bigatel.info/kredit-onlayn-bez-spravok.html]кредит онлайн без справок[/url]
частный кредит тинькофф кредитные системы
[url=http://bigatel.info/onlayn-zayavki-na-kredit.html]онлайн заявки на кредит[/url] [url=http://bigatel.info/kredit-v-penze.html]кредит в пензе[/url] [url=http://bigatel.info/kredit-tyumen.html]кредит тюмень[/url] [url=http://bigatel.info/banki-kredit.html]банки кредит[/url] [url=http://bigatel.info/tks-bank.html]ткс банк[/url] [url=http://bigatel.info/map22.html]ренесанс кредит[/url] [url=http://bigatel.info/lizing.html]лизинг[/url] [url=http://bigatel.info/dam-dengi-v-dolg.html]дам деньги в долг[/url] [url=http://bigatel.info/bank-kredit-moskva.html]банк кредит москва[/url] [url=http://bigatel.info/kredit-v-ukraine.html]кредит в украине[/url] [url=http://bigatel.info/potrebitelskiy-kredit-nalichnimi.html]потребительский кредит наличными[/url] [url=http://bigatel.info/map38.html]втб 24 кредит[/url] [url=http://bigatel.info/kredit-bez-spravki-o-dohodah.html]кредит без справки о доходах[/url] [url=http://bigatel.info/tsentr-kredit.html]центр кредит[/url] [url=http://bigatel.info/kredit-nalichnimi-bez-spravok.html]кредит наличными без справок[/url] [url=http://bigatel.info/otp-bank-kredit.html]отп банк кредит[/url] [url=http://bigatel.info/yuni-kredit-bank.html]юни кредит банк[/url] [url=http://bigatel.info/potrebitelskoe-kreditovanie.html]потребительское кредитование[/url] [url=http://bigatel.info/uralsib-bank.html]уралсиб банк[/url] [url=http://bigatel.info/poluchit-potrebitelskiy-kredit.html]получить потребительский кредит[/url]
кредит всем кредиты под залог недвижимости
BooloKi - 2017-11-11  00:56:11
 Щяс проверимс...

---
Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM, обсудим. скачать fifa 15 на компьютер, скачать установить fifa 15 или [url=http://15fifa.ru/raznoe-fifa-15/32-zvuk-fifa-15-mezhdunarodnye-kommentatory-skachat.html]fifa 15 русские комментаторы скачать[/url] скачать fifa 15 на русском языке
Miguzese - 2017-11-11  00:45:39
 Cialis Tadalafil Buy Online Cytotec Online Purchase In Singapore [url=http://levibuyus.com]cheapest levitra 20mg[/url] Amoxicillin Cure For Chlamydia direct isotretinoin next day delivery discount Viagra Levitra Cialis Online
Davidwraps - 2017-11-10  17:55:49
 [url=http://www.sofortkrediteonline.org/kredit-20000-euro]Kredit 20000 Euro[/url] - 7000 Euro Kredit, Kredit 8000 Euro.
Telcosalivan - 2017-11-10  11:16:18
 Компания [url=https://tritel.net.ru]Tritel[/url] предоставляет услуги безлимитного доступа к сети [url=https://tritel.net.ru/inte
et]Интернет[/url] для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
[url=https://tritel.net.ru/podklyuchit-inte
et-v-simferopole]Подключить интернет[/url] в Симферополе. Бесплатное [url=https://tritel.net.ru/ktv]кабельное телевидение[/url] в Симферополе. услуги [url=https://tritel.net.ru]безлимитного интернета[/url] всего за 360 рублей. У нас Вы можете [url=https://tritel.net.ru]подключить интернет[/url] всего за сутки.
Telcosalivan - 2017-11-10  11:16:05
 Компания [url=https://tritel.net.ru]Tritel[/url] предоставляет услуги безлимитного доступа к сети [url=https://tritel.net.ru/inte
et]Интернет[/url] для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
[url=https://tritel.net.ru/podklyuchit-inte
et-v-simferopole]Подключить интернет[/url] в Симферополе. Бесплатное [url=https://tritel.net.ru/ktv]кабельное телевидение[/url] в Симферополе. услуги [url=https://tritel.net.ru]безлимитного интернета[/url] всего за 360 рублей. У нас Вы можете [url=https://tritel.net.ru]подключить интернет[/url] всего за сутки.
Vincejilla - 2017-11-10  09:16:21
 [url=http://www.lainaahetinetista.com/]www.lainaahetinetista.com[/url] - Lainaa 15000 euroa, lainaa 3000 euroa.
ClaudeSar - 2017-11-10  02:50:52
 Последние новости строительства здесь [url=http://distroy.ru/]distroy.ru[/url]
Frankhit - 2017-11-10  01:09:08
 [url=http://www.lanapenga
u.org/lana-4000-kr]http://www.lanapenga
u.org/lana-4000-kr[/url] - lana 20000 kronor, lana 5000 kr.
Danielbubre - 2017-11-09  23:27:15
 Обратите внимание!!!
Реально полезная штука.
С помощью этого средства можно восстанавливать любые кожаные изделия.
Всегда пригодится в хозяйстве.
[url="https://small-smile.ru/?p=10"]кожа[/URL]
OmYturgy - 2017-11-09  23:24:42
 Mobileyell - это сокровищница для тех, кто обожает новости и развлечения. На этом портале вы увидите юмор, комиксы, головоломки, приколы, анекдоты, картинки, где нужно найти отличия видео, лучшие клипы, фото, обои, видеоигры и еще много чего занимательного.
Mobileyell – территория, где вас ждут развлечения, смех и отдых.
На нашем портале каждый обязательно найдет для себя что-то увлекательное.
Музыка, кино, любовь, отношения, животные, афиша, фото онлайн, обои на рабочий стол, регулярно обновляемые на сайте заценит мужчина и женщина.
Те, кого интересует музыка бесплатно, песни могут на нашем портале скачать новинки музыки, песнь песней слушать онлайн бесплатно слушать онлайн песнь, хиты слушать онлайн, новое слушать онлайн, слушать онлайн прямой эфир. Если уж говорить о радио, то больше всего наши посетители любят русское онлайн слушать бесплатно и европа плюс слушать онлайн. При этом, у нас, представлены как давно полюбившиеся всем хиты, так и музыка новинки бесплатно. Если же вам больше нравится музыка прошлых годов, попробуйте музыку 90 х слушать онлайн, или же 80 слушать онлайн. Наш ассортимент настолько широк, что здесь можно шансон слушать онлайн бесплатно, аудиокниги слушать онлайн и даже слушать онлайн детские песни и программы. У нас можно все песни слушать онлайн бесплатно и без регистрации.
Теперь каждый слушающий музыку онлайн меломан, знает, что музыка онлайн бесплатно, музыка скачать бесплатно новинки – это Mobileyell.
Любители музыки также часто хотят скачать клипы 2017, смотреть клипы бесплатно, смотреть русские клипы или слушать клипы. Нередко ищут музыкальные клипы, клипы 2017 новинки, ленинград клипы, зарубежные клипы, порно клипы, клипы 2016, клипы подряд, клип года.
Любители смотреть онлайн видео, а также фильмы и сериалы также будут рады контенту Mobileyell. У нас вы можете хорошо смотреть онлайн 720, смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве, смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве, смотреть онлайн русское, смотреть онлайн прямой эфир.
Заходите на Mobileyell скачать видео бесплатно, смотреть видео, ютуб видео смотреть, более того с нашей помощью можно даже своими руками видео сделать. На сайте Mobileyell представлено видео про все на свете, русское видео, видео 2017, домашнее видео, видео майнкрафт, видео песни, видео года, голые видео, видео для детей, девушки видео, видео уроки, ютуб видео,видео голы, эротика видео, видео как сделать своими руками различные вещи (в частности показана поклейка обоев). К тому же, новые видео появляются очень часто.
Кроме того, наш портал имеет широкий ассортимент различных фото. Вы найдете фото года, фото девочек, домашнее фото, фото руки, ногти фото, фото дети, фото дизайн, торты фото, грибы фото. Хозяйки будут рады увидеть рецепты с фото. Скачать фото бесплатно можно абсолютно любое.
Но не каждое фото подойдет как обои на рабочий стол или обои на андроид, для этого есть специальный раздел на сайте. Там вы сможете скачать обои. Обратим ваше внимание, что, каталог обоев отличается потрясающим разнообразием. Тут вам и живые обои, и обои девушки, и обои Украина, обои осень, обои минск, обои интернет. Где скачать красивые обои на стол бесплатно – такой вопрос больше не стоит, ведь для этого есть Mobileyell. Остается только решить, какие обои вы хотите.
Мужчина и женщина: [url=http://mobileyell.info]видео песни[/url]
Jasonarirl - 2017-11-09  20:12:03
 decent website [url=http://onlinecasinobonukset.net/nettikasino/]paras nettikasino [/url] - ray nettikasino, casino bonukset 2017.
Anthonyfew - 2017-11-09  16:25:52
 You stated that well!
canadianpharmaciesbnt.com
legitimate online pharmacies
KpintWeine - 2017-11-09  14:59:54
 electric massager [url=https://hairmassager62.livejou
al.com/1677.html] hair massager[/url] head massager http://electric-scalp-massager-for-hair-growth.webnode.ru/
Ieigyv - 2017-11-09  07:55:37
 Yes. viagra without a doctor prescription can reverse out of order to be seriously damaging in spite of health. However, there are functional reasons behind it. Go kaput dosage viagra without a doctor prescription intake and not giving listen to to doctor’ advice are essential reasons behind experiencing life-or-death health viagra without a doctor prescription complications. Urgent effects the numb can role of on health are- basic nature onslaught, trial in coffer, shortness of breath, plain vent, http://vigrawithoutdoctorprescription.com/ viagra without a doctor prescription, rashes, and erection undying quest of more than four hours.
Sonjafar - 2017-11-09  03:28:28
 cbd oil from colorado for cancer patients - https://cbdhempoilsale.us [url=https://cbdhempoilsale.us/]reviews of cbd oil for anxiety - https://cbdhempoilsale.us[/url] cbd oil for sale in colorado springs - cbdhempoilsale.us
cbd oil online [url=http://cbdoilsale.online/]cbd oil for dogs dosage - cbdhempoilsale.us[/url] cbd oil for pain through amazon - cbdhempoilsale.us

cbd oil for pain relief where to buy - cbdhempoilsale.us cbd oil for sale colorado springs - cbdhempoilsale.us cbd oil for cancer pain - cbdhempoilsale.us
marijuana cbd oil online cbd oil for cancer where to buy cbd oil for sale vape pens - cbdhempoilsale.us
Lenahoalk - 2017-11-09  01:12:08
 Изображение с названием Eat Uber Step 1910Компания Uber не работает напрямую с физическими лицами.Сей образец водителей расценивают Убер чистый постоянное место работы и ежедневно проводят для линии 10-14 часов 30 дней в месяц.После десять дней впоследствии беседы Маск опубликовал десятилетний намерение ради Tesla, в котором указывалась возможность создания способный для Uber сервиса такси с использованием беспилотных авто.
https://vk.com/uber.partner.ekaterinburg - подключиться к убер
uber такси Уфа
[url=https://vk.com/uber.krasnodar]uber такси краснодар[/url]

Низкие сообразно сравнению с обычными такси цены? Есть.Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина.Такси"», – отметил посредник сервиса.Uber, «Яндекс.
Korolmkew - 2017-11-08  20:55:48
 Доброго времени суток.
Женский сайт Красотули предлагает: макияж, диеты, педикюр и многое другое. Все это можно сделать самому и в домашних условиях. Зачем кому-то платить деньги?
Читайте на сайте сайте: http://krasotuli.com/
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.