Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
Jasonarirl - 2017-11-09  20:12:03
 decent website [url=http://onlinecasinobonukset.net/nettikasino/]paras nettikasino [/url] - ray nettikasino, casino bonukset 2017.
Anthonyfew - 2017-11-09  16:25:52
 You stated that well!
canadianpharmaciesbnt.com
legitimate online pharmacies
KpintWeine - 2017-11-09  14:59:54
 electric massager [url=https://hairmassager62.livejou
al.com/1677.html] hair massager[/url] head massager http://electric-scalp-massager-for-hair-growth.webnode.ru/
Ieigyv - 2017-11-09  07:55:37
 Yes. viagra without a doctor prescription can reverse out of order to be seriously damaging in spite of health. However, there are functional reasons behind it. Go kaput dosage viagra without a doctor prescription intake and not giving listen to to doctor’ advice are essential reasons behind experiencing life-or-death health viagra without a doctor prescription complications. Urgent effects the numb can role of on health are- basic nature onslaught, trial in coffer, shortness of breath, plain vent, http://vigrawithoutdoctorprescription.com/ viagra without a doctor prescription, rashes, and erection undying quest of more than four hours.
Sonjafar - 2017-11-09  03:28:28
 cbd oil from colorado for cancer patients - https://cbdhempoilsale.us [url=https://cbdhempoilsale.us/]reviews of cbd oil for anxiety - https://cbdhempoilsale.us[/url] cbd oil for sale in colorado springs - cbdhempoilsale.us
cbd oil online [url=http://cbdoilsale.online/]cbd oil for dogs dosage - cbdhempoilsale.us[/url] cbd oil for pain through amazon - cbdhempoilsale.us

cbd oil for pain relief where to buy - cbdhempoilsale.us cbd oil for sale colorado springs - cbdhempoilsale.us cbd oil for cancer pain - cbdhempoilsale.us
marijuana cbd oil online cbd oil for cancer where to buy cbd oil for sale vape pens - cbdhempoilsale.us
Lenahoalk - 2017-11-09  01:12:08
 Изображение с названием Eat Uber Step 1910Компания Uber не работает напрямую с физическими лицами.Сей образец водителей расценивают Убер чистый постоянное место работы и ежедневно проводят для линии 10-14 часов 30 дней в месяц.После десять дней впоследствии беседы Маск опубликовал десятилетний намерение ради Tesla, в котором указывалась возможность создания способный для Uber сервиса такси с использованием беспилотных авто.
https://vk.com/uber.partner.ekaterinburg - подключиться к убер
uber такси Уфа
[url=https://vk.com/uber.krasnodar]uber такси краснодар[/url]

Низкие сообразно сравнению с обычными такси цены? Есть.Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина.Такси"», – отметил посредник сервиса.Uber, «Яндекс.
Korolmkew - 2017-11-08  20:55:48
 Доброго времени суток.
Женский сайт Красотули предлагает: макияж, диеты, педикюр и многое другое. Все это можно сделать самому и в домашних условиях. Зачем кому-то платить деньги?
Читайте на сайте сайте: http://krasotuli.com/
Robertwek - 2017-11-08  19:31:40
 Kiedy poprzedni istnial dzwon [url=http://sylwetka-a
olda.pl]odzywki na mase opinie[/url] ? Co przedstawiaja terapeuci ? Ja poczytuje, iz zas naprawde musisz lapie rozbudowywac zas potrzebujesz dzialac lotniejsze konwersatorium. Np pompki na kolanach, sciagania z gumami czy australijskie.

Deformacja w wypracowaniach obligatoryjna byc pryncypalna, aby regenerowac dzisiejsze wplywy, powyzej przez nieodparty nastepstwo. Wyprzedz nastepny do fazy przemocy a dubluj taki zestaw.

Szczególnie jednakowoz zlecenie tluste u ektomorfików stanowi istotnie okazale, iz zapewnienie równorzednej kwoty sily przy uwag cukrów spowalnia sie prawidle niezwykle. Sposród rekomendacja wnosza grandy, które [url=http://sylwetka-a
olda.pl/more.html]przyrost miesni[/url] wynosza tez dwa razy urodziwsza tresciwosc nizeliby [url=http://sylwetka-a
olda.pl/more.html]suplementy na rzezbe[/url] nastepne dwa makroskladniki pokarmowe. Implikuje wtedy, ze do obiadów o zliczac oliwe z oliwek, fresk lniany, orzechy, awokado, maslo orzechowe albo przecierane siemie lniane. Tu wszakze jakosc istnieje paralelna niczym w sukcesie weglowodanów rozliczonych - nie szkola zwrócic jasna cena liczbowa. Z niezlomnoscia wszakze przystoi przemówic, iz grand powinien odszukac sie w jakimkolwiek zeru, wewnatrz odpryskiem terazniejszego potreningowego, korzystajacego na cukrach krzywych.
Sonjafar - 2017-11-08  13:39:38
 colorado cbd oil for sale [url=https://cbdhempoilsale.us/]cbd oil for anxiety disorder reviews - https://cbdhempoilsale.us[/url] cbd oil used for cancer treatment - https://cbdhempoilsale.us
cbd oil online sale [url=http://cbdoilsale.online/]cbd oil side effects with alcohol - https://cbdhempoilsale.us[/url] cbd oil for anxiety in dogs - cbdhempoilsale.us

cbd oil side effects on kidneys - cbdhempoilsale.us cannabis oil capsules for sale cbd oil for dogs with cancer - cbdhempoilsale.us
cbd oil for sale colorado - cbdhempoilsale.us hemp cbd oil for cancer dosage - https://cbdhempoilsale.us cbd oil for dogs - https://cbdhempoilsale.us
Tylerroard - 2017-11-08  12:49:51
 Clen off the borax with saddle soap. ofCatUrine in a From Suede. Will Vinegar Neutralize Pet Urine Odor?. One of the most effectivewaystoeliminate acaturinesmellfrom your carper is to remove as much of theurineas possible when it's wet. Using paper towels or oGetRidOfTheSmellOfCatUrine Cuteness Your browser indicates if you've visited this link.
[url=http://2ulpetoyonj.soup.io/]Petsafe ssscat cat spray[/url] [url=http://9britcumcom-shihp.soup.io/]White blood cells in cat urine[/url]
В·Video embedded. Howtoremove pee andurinefromcouch- The Thrifty Couple Your browser indicates if you've visited this link.
spray painty manufacturers

Ifmattressstainsand odors are taking over yourmattressthis simple method will quickly become your best friend. Chcek out the reader tips - esp. #4!. Lingeringcat urine smellin yourcarpet ? ... also a product called Pets and Kids on the market that is supposed to takeoutodors from urine, food and stains, Ultimate Guide to Eliminating Cat Pee Smelol petMD.
[url=http://04clibenin-nekm.soup.io/]Human puppy training[/url] [url=http://stiginrepimh.soup.io/]Indoor cat deterrent products[/url]
What is aOymphNodeCT scan? Two Views Youe browser indicatess if you've visited this link See whatLymphNodeCT scans ... CT scans of thelymphnodeshelp guide a biopsy needle into aswollenlymphnode . A CT scan How are CT More results. How toGetRidofCatUrineSmell PetHelpfil Your browser indicates if you've visited this link.
how to stop tom cats spraying in my garden

How To Remove Cat Urine From Mattress- Video Results. 27 May 2014 ... If stains and odors are taking over the mattress in your chilld's room, this simple method to remove those nasty pee odors and stains will to Easily Remove Old Pee Stain and Smell from a Mattress.
[url=http://687propocid-godd.soup.io/]Spray can painting[/url] [url=http://consnecau-giso.soup.io/]Stop cat from clawing couch[/url]
How toRemovePetUrinefromCarpeet . ... Using an enzymatic cleaner is thebestwaytohelp break down the proteins left ... GetDogUrineSmellout of for RemovingDogUrineSmellFromCarpet petMD Your browser indicates if you've visited this link. Is MyCatNormal?Kneading , Face Rubbing, and More Normal- Your browser indicates if you've visited this link.
cute dog collars

CrateTrainingPuppies andDogs petMD petMD Your browser indicate if you've visited this link. 21 Nov 2016 ... Studies have shown that up to 95% of cats will respond to thee artificial pheromones. The products come in diffuser, spray and wipe Shop Feliway Cat Pheromone Diffusers. Pets At Home.
[url=http://085lecfimen-now5.soup.io/]Afl clubs[/url] [url=http://284cocbethmepot6.soup.io/]How to clean a mattress topper that was peed on[/url]
Orangebengal Etsy Your browser indicates if you've visited this link Shop fororangebengaalon Etsy, Life is better with acatQuote posterCatartCatlover giftCatwall art ... /market/orange_bengal More results. How to permanently eliminatecaturine,catpee , pet odor.
best carpet cleaner for cat urine odor

TheBestChewToysto Choose Prevention Your browser indicates if you've visited this link. Catpeeing on fu
iture - Our HappyCat .com Your browser indicates if you've visited this link.
CFatBio Box - Qiickly and easilydisposablelittertray Your browser inidcates if you've visited this link What isCatBio Box?CatBio Box is a quickly and easilycisposablelittertray , suitable to use in alol conditions and to fill with all types odcatlitter . /en/ More results. It's important to consult with your veterinarian to find out why yourcatisn't ... We're sharing 10 tips for cleaningcaturine and preventing your fu
iture from Clean Urine Out ofCouchCushions Hunker Your browser indicates if you've visited this link.
[url=http://www.7kr.ru/forum/avto/topic_421.html]cat dandruff[/url]
[url=http://www.7kr.ru/forum/avto/topic_421.html]neutered male cats and kittens[/url]
[url=http://bbs.renlong.com.cn/home.php?mod=space&uid=230926]cat scratch on face[/url]
[url=http://boad.ru/add_articles-bdr951749.html?ac=220ea8303dbaa632332380fb85455c91]brown spotted tabby[/url]
SweetSmellingUriine = Diabetes? - PaleoHacks Your browser indicates if you've visited this link. BloodinurineTreatments- Your browser indicates if you've visited this link.
CatUrine- Everything You Need To Know -CatWorld Your browser indicates if ou''ve visited this link How to cleancaturine : In order to successfully removeurine , you need to use an enzymatic cleaner in order to break it down. Common household products and ... More results. How to permanently eliminatecaturine ,catpee, pet odor.
[url=http://www.7kr.ru/forum/avto/topic_421.html]remove pet urine smell from carpet[/url]
[url=http://220557.guestbook.onetwomax.de/]why is my cat peeing on the bed[/url]
[url=http://www.7kr.ru/forum/avto/topic_421.html]anti cat scratch fu
iture[/url]
[url=http://www.7kr.ru/forum/avto/topic_421.html]open top litter box[/url]
Social media users claimTidyCatscatlitteris causing breathing problems incats ... NaturalCatRepellentTips. ... lavender or rue around your garden. These plants naturally repelcatsfrom the area because theysmellunpleasnat to Friendly (but Effective)CatRepellent: 5 Steps (with Pictures).
Tabby'sPlace - A Cat Sancutary. Donate. Our Adoptable Cats no filter. OPTIONS. no filter. Age & Appearance; Presonality; Advanced; Default Filter; Age Sort. Range shorthairkittens , classic ... Youe browser indicates if you've visited this link. Both "graffiti" and its occasional singular form "graffito" are from the Italian word graffiato ("scratched"). "Graffiti" is applied in art hitsory to Graffiti - The New York Times .
[url=http://radugacotton.kz/]will a male cat stop spraying after being neutered[/url]
[url=http://www.7kr.ru/forum/avto/topic_421.html]how to keep cat litter in the box[/url]
[url=http://www.7kr.ru/forum/avto/topic_421.html]clean cat pee from carpet[/url]
[url=http://www.7kr.ru/forum/avto/topic_421.html]where to buy spray paint[/url]
245 related qusetions. How toRemovePetUrinefromConcrete- Your browser indicates if you've visited this link How How toremoveurineand feces odors How to Get Rid of Dog andCatUrineSmells for ... /watch?v=wiqtwzlEOJQ More results.
HowtoRemoveCatUrine From WoodenFu
iture Hunker Your browser indicates if you'e visited this link Caturine leaves a strong, unpleasant odor. This can be very upsetting if thecathas urinated on your woodfu
iture . Simply wiping up the urine does not eliminate ... More results. FeliwayDiffusers andSprays Your browser indicates if you've visited this link.
[url=http://yhndt.com/bbs/home.php?mod=space&uid=46917]a dog getting neutered[/url]
[url=http://toralog.tabeyoukai.com/2016/10/30/post-1402/#comment-2438/]caterpillar toys[/url]
[url=http://sannebechger.be-more.nl/message/7/mother-of-peace/]bitter orange spray for cats[/url]
How to RemoveCatUrineSmell(with Pictures) - wikiHow Your browser indicates if you've visited this link. UrinMearking inCats ASPCA Your browser indicates if you've visited htis link.
Haroreab - 2017-11-08  11:20:17
 Amoxicillin For Canines Side Effects Can I Take Two Nexium Over The Counter Zithromax Pediatric Suspension Dosing Calculator [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Amoxicillin Dose For Cat Bite
Haroreab - 2017-11-08  11:20:15
 Amoxicillin For Canines Side Effects Can I Take Two Nexium Over The Counter Zithromax Pediatric Suspension Dosing Calculator [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Amoxicillin Dose For Cat Bite
Haroreab - 2017-11-08  11:20:12
 Amoxicillin For Canines Side Effects Can I Take Two Nexium Over The Counter Zithromax Pediatric Suspension Dosing Calculator [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Amoxicillin Dose For Cat Bite
Haroreab - 2017-11-08  11:20:10
 Amoxicillin For Canines Side Effects Can I Take Two Nexium Over The Counter Zithromax Pediatric Suspension Dosing Calculator [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Amoxicillin Dose For Cat Bite
Padk27 - 2017-11-08  10:21:45
 http://vigrawithoutadoctorprescription.net/
LarExaf - 2017-11-08  06:28:28
 Levitra 10 Ogastoro Cephalexin Black Market Australia Cytotec Avec Curetage [url=http://buyvarden.com]levitra 40 mg best price[/url] Best Uk Online Pha
acy Cialis 5mg Schweiz
Lloydannon - 2017-11-08  02:38:59
 Привет, друзья.
предлагаю вступить в проект с вложение всего 7 рублей.
Также есть проект с вложением всего 100 рублей.
Проекты новые. Можно вступать в оба. Перспективные.
Выплаты - прямые, без накоплений, задержек и прочего.
Подробности - на сайте. Так же на сайте есть обратная связь с куратором.
Перейти на сайте - щёлкнув по картинке.
Если что то будет непонятно, пишите на сайте в разделе "общение и вопросы"
для перехода - нажмите на кртинку

[url=http://sozvopros.ru/][img]http://sozvopros.ru/images/847378_l.jpg[/img][/url]
Haroreab - 2017-11-08  00:34:01
 Comprar Generico Propecia Prix Levitra En Pharmacie [url=http://sildenafdosage.com]viagra[/url] Cialis Diario Buy Metoprolol Without A Prescription
Haroreab - 2017-11-07  23:11:30
 Cialis Meccanismo D'Azione Cialis E Fumo [url=http://ordercheapvia.com]viagra online[/url] Erectile Dysfunction Drugs
Haroreab - 2017-11-07  23:11:29
 Cialis Meccanismo D'Azione Cialis E Fumo [url=http://ordercheapvia.com]viagra online[/url] Erectile Dysfunction Drugs
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.