Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
KevinScase - 2017-11-19  04:05:13
 Модные женские советы здесь [url=http://zdorovaya-life.ru/]zdorovaya-life.ru[/url]
Anthonyfew - 2017-11-19  03:41:09
 drug price

canadianpharmaciesbnt.com

candrugstore com

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]canadian online pharmacies[/url]
JameGak - 2017-11-19  03:20:57
 Ordering Glucophage Online Propecia Farmacias Similares Tadacip Buy Online [url=http://costofcial.com]cialis[/url] Combivent Without Prescription Drugs Buy Valtrex Online In Australia
JameGak - 2017-11-19  03:20:56
 Ordering Glucophage Online Propecia Farmacias Similares Tadacip Buy Online [url=http://costofcial.com]cialis[/url] Combivent Without Prescription Drugs Buy Valtrex Online In Australia
JameGak - 2017-11-19  03:20:54
 Ordering Glucophage Online Propecia Farmacias Similares Tadacip Buy Online [url=http://costofcial.com]cialis[/url] Combivent Without Prescription Drugs Buy Valtrex Online In Australia
JameGak - 2017-11-19  03:20:53
 Ordering Glucophage Online Propecia Farmacias Similares Tadacip Buy Online [url=http://costofcial.com]cialis[/url] Combivent Without Prescription Drugs Buy Valtrex Online In Australia
Anthonyfew - 2017-11-19  02:06:08
 online pharmacy no prescription needed

canadian pharmacies shipping to usa

mexican pharmacies online

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]canadian drugs[/url]
Anthonyfew - 2017-11-19  00:34:44
 overseas pharmacy forum

canadian online pharmacies

no prescription online pharmacy

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]canadian online pharmacies[/url]
Larrydiolf - 2017-11-18  20:13:42
 cheapest pills Zyrtec in Australia cash on delivery ove
ight ; licensed pharmacy Zyrtec in USA NO PRESCRIPTION

[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Zyrtec] [u][b]>>> Want to buy Zyrtec with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/bestmedprices


Order in Canada Cheap Generic Zyrtec no prescription ove
ight ??? http://www.bekmar.co.za/index.php/forum/welcome-mat/548-mail-order-finpecia-buy-online-finpecia-finpecia-c-o-d-without-rx
How To Buy Zyrtec no prescriptions needed >> http://eduardo2.asirabdera.es/index.php/kunena/bienvenidos/28952-buy-discount-sinemet-best-place-to-buy-sinemet-sinemet-c-o-d-without-rx#29181
Order in Australia Cheap Online Zyrtec pharmacy without a prescription * http://warpossum.com/forum/showthread.php?tid=6735
Where Can I Purchase Zyrtec fast shipping no prescription / http://sno.gpma.ru/index.php/forum/11---/216367-order-cheap-generic-risperdalbuy-online-cheapest-risperdalrisperdal-online-consulation-with-no-prescription#216367
Buy Cheap Zyrtec ove
ight without a prescription - http://forum.minecraftro.us/showthread.php?tid=20984
Buy Cheap Zyrtec c.o.d. without rx http://www.norrvikenstradgardssallskap.se/index.php/kunena/welcome-mat/231850-mail-order-precose-brand-or-generic-precose-precose-for-sale-online#231925
Buy in Australia Zyrtec with no prescription
Larrydiolf - 2017-11-18  19:18:41
 where can i purchase Fincar in USA ove
ight delivery no rx ; where can i purchase Fincar in UK cash on delivery online prescriptions

[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Fincar] [u][b]>>> Want to buy Fincar with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/bestmedsprices


Purchase Cheap Online Fincar ove
ight no prescription required http://mediawize.lk/index.php/kunena/index
Where To Buy in USA Fincar in no prescription ! http://bezpieczni.uk/index.php?topic=855666.new#new
Purchase At Low Price Fincar without script # http://www.pantisniff.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=220687
Lowest Price Of Fincar cash on delivery ove
ight > http://www.iamsrk.net/vb/showthread.php?p=561118#post561118
How Can I Buy in GB / UK Fincar ove
ight without prescription >> http://www.aileetour.com/index.php/forum/welcome-mat/3059-order-at-low-price-lopressor-buy-online-cheapest-lopressor-lopressor-cheap-c-o-d-no-rx#3063
Order in Australia Cheap Generic Fincar - how to use,side effects,information = http://www.rooftodeckdecoration.com/forum/welcome-mat/13744-where-can-i-order-calan-sr-cheapest-pills-calan-sr-calan-sr-without-script-pharmacy#13746
Quiqly Delivery Australia Fincar c.o.d ove
ight no rx ??? http://hambre.sociedadnoctu
a.net/viewtopic.php?f=47&t=510746
How Much in Australia Fincar no rx, fast worldwide shipping >> http://exos-community.de/forum/viewthread.php?thread_id=14373
Cheapest Prices in Australia for Fincar for sale online
Haroreab - 2017-11-18  18:39:27
 Viagra Bestellen Apotheke [url=http://cheapestcial.com]cialis[/url] 20mg Generic Levitra Order Online Generic Direct Doryx Secure Medicine Amex Accepted Discount Tab Levaquin Worldwide Low Price
Haroreab - 2017-11-18  18:39:26
 Viagra Bestellen Apotheke [url=http://cheapestcial.com]cialis[/url] 20mg Generic Levitra Order Online Generic Direct Doryx Secure Medicine Amex Accepted Discount Tab Levaquin Worldwide Low Price
Haroreab - 2017-11-18  18:39:24
 Viagra Bestellen Apotheke [url=http://cheapestcial.com]cialis[/url] 20mg Generic Levitra Order Online Generic Direct Doryx Secure Medicine Amex Accepted Discount Tab Levaquin Worldwide Low Price
Haroreab - 2017-11-18  18:39:21
 Viagra Bestellen Apotheke [url=http://cheapestcial.com]cialis[/url] 20mg Generic Levitra Order Online Generic Direct Doryx Secure Medicine Amex Accepted Discount Tab Levaquin Worldwide Low Price
Leslielow - 2017-11-18  17:21:20
 Всем привет!
Нашел Приколы за день на этом сайте: http://limonos.ru :
http://limonos.ru/foto-prikoly-interesnoe/1694-kak-pravilno-fotografirovatsya-osenyu-posobie-dlya-glamu
yh-devushek.html [b] Как правильно фотографироваться осенью? Пособие для гламурных девушек [/b]
[url=http://limonos.ru/foto-prikoly-interesnoe/125-fotograf-ricky-cohete.html] Фотограф Ricky Cohete [/url]
http://limonos.ru/foto-prikoly-interesnoe/5929-kinoteatr-dlya-bednyh-pod-mostom-v-indii.html
http://limonos.ru/foto-prikoly-interesnoe/7403-protivopolozhnosti-prityagivayutsya-ochen-neobychnye-vlyublennye-pary.html
Larrydiolf - 2017-11-18  16:26:18
 order cheap Toprol Xl in Canada without a prescription ; where can i buy Tegretol in USA with VISA or MasterCard

[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Toprol Xl] [u][b]>>> Want to buy Toprol Xl with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/unitedpharmacies


Purchase Online Cymbalta same day delivery no prescription @ http://sno.gpma.ru/index.php/forum/11---/216150-i-want-to-order-levothroidcheapest-prices-levothroidlevothroid-no-script-next-day-delivery#216150
Purchase in GB / UK Cheapest Cymbalta no prescription fedex / ups > http://pewna.pl/showthread.php?tid=107586
Low Prices Generic Cymbalta c.o.d. without rx @ http://rosabellegaming.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=15047
in USA Online Cymbalta next day delivery no rx = http://konyoku.biz/index.php/forum/17/470603-cheapest-price-v-gel-buying-generic-v-gel-v-gel-next-day-delivery#488599
Where Can I Purchase in Australia Cymbalta same day delivery no prescription * https://forums.escudo-gaming.com/index.php?topic=128313.new#new
Buy in Canada Cheap Online Cymbalta ove
ight without a prescription http://forum.shoutout.ie/viewtopic.php?f=3&t=600464
Order Online At Low Cost Cymbalta c.o.d. without rx > http://piminigeria.com/en/forum/success-stories/39887-indian-generic-pamelor-ordering-safety-pamelor-pamelor-overseas-with-no-prescriptions#39887
Generic Drugs Cymbalta non prescription http://asksuguru.com/forums/forum/pmbok5/
Pharmacies in Canada That Sell Cymbalta non prescription needed http://blackfriendlyhotel.com/viewtopic.php?f=3&t=608315
Pharmacies in USA That Sell Cymbalta with ove
ight delivery // http://www.abmb.cloud/viewtopic.php?f=3&t=242324
Lowest Price Of Cymbalta in without prescription http://campglow.life/index.php?topic=120359.new#new
Buying in USA At Lowest Price Cymbalta no prior prescription >> http://historik.org/index.php?topic=240112.new#new
How Much in GB / UK Cymbalta no script required express delivery # http://www.happinesshelps.co.za/index.php/forum/welcome-mat/247192-how-much-premarin-pharmacies-that-sell-premarin-premarin-no-rx-fast-worldwide-shipping#247707
Where Can I Purchase in GB / UK Cymbalta with no prescription @ http://hackmyclassroom.foresthills.edu/boards/topic/153732/order-cheap-generic-eldeprylfda-approved-eldepryleldepryl-no-script-needed-cod-ove
ight
How To Order in GB / UK Cymbalta without doctor prescription )) http://weloaded.com/showthread.php?tid=405
How Can I Buy Cymbalta without rx,next day delivery @ http://forum.cote-a-cas.net/viewtopic.php?f=6&t=15327
Purchase At Low Cost in GB / UK Cymbalta delivery no prescription )) http://gamblegods.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=288286
Purchase in Australia Cheapest Cymbalta prescriptions online ??? http://forum.rightconnectionstravel.com/topic.php?fid=13&tid=591921
Discount Price in USA Cymbalta pharmacy without a prescription @ http://krahsr.com/bbs/thread-344186.html
USA Fast Shipping Cymbalta c.o.d. no prescription // http://piminigeria.com/en/forum/success-stories/39865-cheap-prices-brahmi-where-to-get-brahmi-brahmi-no-rx-fast-worldwide-shipping#39865
Buying At Lowest Price Cymbalta shipped by cash on delivery )) http://www.motamilsangam.org/index.php/forum/welcome-tsm/78-indian-generic-voveran-sr-how-to-purchase-voveran-sr-voveran-sr-no-prescription-quick-delivery#78
Buy in Australia Discount Cymbalta no prior script ove
ight @ http://www.divorcesupportformen.com/index.php?topic=26194.new#new
Order in Canada cheapest Cymbalta c.o.d ove
ight no rx >> http://www.iiccatarija.org/foro/postgrado/18801-lowest-price-of-seroquel-buy-discount-seroquel-seroquel-no-prior-prescription.html#18803
Cost in GB / UK Of Cymbalta next day no prescription needed ! http://www.utahd1.com/board/viewtopic.php?f=3&t=333388
Australia Online Pharmacy Cymbalta c.o.d ove
ight no rx - http://www.hongqifuli.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=4044717&extra=
Purchase in GB / UK Cheapest Cymbalta no script required express delivery )) http://xn----9sba2avheq1ahf.xn--p1ai/index.php/forum/timelapse/646-where-can-i-buy-zanaflex-lowest-price-zanaflex-zanaflex-without-doctor-prescription
Low Prices Generic Cymbalta online consulation with no prescription http://hambre.sociedadnoctu
a.net/viewtopic.php?f=47&t=510827
Online in Canada Cymbalta ove
ight without a prescription / http://www.dentaldoktor.com/foro/index.php?topic=46854.new#new
APIShip - 2017-11-18  16:05:17
 Если вы владеете собственным делом, то рано или поздно вы поймёте, что без облачного сервиса у вас не получится идти дальше. Теперь компания, которая думают о своем будущем расширение, обязательно должны иметь веб страницу. Вы можете быть уверены, что ваш электронную коммерцию будет разработан высокопрофессионально, со всеми современными технологиями.

Вы можете сделать заказ онлайн-визитку, форум.

Мы предлагает разработку пейджа. Мы можем создать для вас инструмент, с помощью которого вы сможете привлекать новых партнеров, получать доход и расти. Облачный сервис- лицо производственной компании, поэтому имеет важное значение, кому вы доверяете разработку своего посадочной страницы. Мы - команда профессионалов, которые имеют большой практический опыт создания облачного сервиса с нуля, направления, разработанного направления. Мы каждый раз трудимся над эффектом. И мы готовы предоставить нашим клиентам профессиональное обслуживание по разумной цене от https://apistudio.ru.

Пейдж - средство, с помощью которого вы можете получать новых потенцмальных клиентов, получать дивиденты, чтобы сообщить о существовании вашей компании, ее услугах.

[url=https://apistudio.ru/]продвижение сайта поисковых системах google[/url]
Larrydiolf - 2017-11-18  15:02:04
 order at low price Ophthacare in USA c.o.d. NO RX ; how to purchase Rocaltrol in USA non prescription needed

[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Ophthacare] [u][b]>>> Want to buy Ophthacare with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/trustedpharmacy


Order in USA Cheap Online Enhance 9 pay cod no prescription * http://antonellamantovani.com/index.php/forum/welcome-mat/845554-cheap-generic-serevent-where-to-buy-serevent-serevent-ove
ight-no-prescription#845840
I Want to order Enhance 9 no prescription no fees = http://81.169.230.159/forum/index.php?topic=17542.new#new
Order in Australia Cheap Online Enhance 9 no script needed * http://xn-----6kcbvfbojnb6amoiqnsbj4r.xn--p1ai/submit/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/200/html__http%3A/xn-----6kcbvfbojnb6amoiqnsbj4r.x
Buying in Australia Enhance 9 online consulation with no prescription >> http://www.econ-gmbh.at/index.php/de/kunena/allgemeines/37710-order-cheap-generic-baclofen-buy-online-cheapest-baclofen-baclofen-with-no-prescription#37711
Best Place in GB / UK To Buy Enhance 9 from u.s. pharmacy no prescription )) http://universalprotiz.com/index.php/forum/welcome-mat/208304-generic-drugs-biaxin-price-of-biaxin-biaxin-at-discounted-prices#208309
Best Place in GB / UK To Buy Enhance 9 c.o.d. without prescription # http://tanastreasures.com/blog.php?post=5
Buy Online in USA Enhance 9 no prescription c.o.d. ??? http://www.millennium2.net/forum01/showthread.php?tid=61431
Order in GB / UK Online Cheap Enhance 9 no prescriptions needed http://rosabellegaming.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=15192
Cheapest Pills Enhance 9 without dr prescription http://www.hakem3d.com/index.php/forum/welcome-mat/45361-discount-prices-wellbutrin-sr-i-want-to-order-wellbutrin-sr-wellbutrin-sr-ove
ight-without-prescription#45195
Buying in Canada Enhance 9 c.o.d. without prescription ! http://www.modenaballa.it/forum/welcome-mat/25396-licensed-pharmacy-naprosyn-purchase-at-low-cost-naprosyn-naprosyn-without-rx-next-day-delivery#25194
Purchase in USA Enhance 9 pharmacy without a prescription )) http://www.ingenioytopografia.com/web/index.php/forum/welcome-mat/13918-we-offer-quality-glucophage-buy-glucophage-glucophage-no-prescription-needed#13922
Purchase in UK cheapest Enhance 9 from u.s. pharmacy no prescription = http://trasplantedepeloforo.es/index.php/topic,613702.new.html#new
Buy in GB / UK Cheapest Enhance 9 delivered ove
ight no rx - http://cimacyprus.org/index.php/forum/welcome-mat/320640-best-place-to-buy-abilify-best-place-to-buy-abilify-abilify-non-prescription#319646
Purchase in GB / UK Enhance 9 ove
ight without prescription @ http://aws-cdn.vstarcam.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=206542&extra=
Wholesale Cheapest Enhance 9 in inte
et drugs ove
ight >> http://www.utahd1.com/board/viewtopic.php?f=3&t=334031
Order Cheap Generic Enhance 9 without doctor prescription @ http://school.theleonardfamily.co.uk/forum/forum_posts.asp?TID=99097&PN=1&TPN=1
Where To Buy Enhance 9 for sale online ! http://portugalforum.se/viewtopic.php?f=24&t=443286
Buying in USA Enhance 9 ove
ight without prescription // http://neaspub.newenglandautoshows.com/viewtopic.php?f=6&t=90797
Buy in Canada Cheapest Enhance 9 with no prescription
Maxkrymsk46 - 2017-11-18  10:37:13
 [url=http://avtopark.men/]Автопрокат ПАРК[/url] предлагает бюджетные цены на [url=http://park82.ru/цены/]прокат автомобилей в Ялте[/url]. Лояльные условия аренда на авто для семейной поездки в Керчи. В нашем прокате Вы можете арендовать автомобиль KIA Rio в Симферополе на месяц с доставкой автомобиля в любое место.
Larrydiolf - 2017-11-18  10:12:03
 fda approved Requip in USA in inte
et drugs ove
ight ; where to buy Viagra with Dapoxetine in UK/GB for sale online

[url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1&search=Requip] [u][b]>>> Want to buy Requip with Discount? CLICK HERE! https://tr.im/trustedpharmacy


Cheapest Prices in GB / UK for Jelly Pack-15 with no prescription // http://nadia.sait-a.gr/index.php/forum/welcome-mat/900530-buying-at-lowest-price-advair-diskus-where-can-i-order-advair-diskus-advair-diskus-with-ove
ight-delivery#901019
Purchase in Canada Jelly Pack-15 ove
ight delivery without a rx >> http://www.creative-writing.co.il/story.html?story=22&%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%94
Order Cheapest Jelly Pack-15 without script pharmacy # http://lapelkitchen.com/index.php/forum/welcome-mat/29359-we-offer-quality-diabecon-where-can-i-order-diabecon-diabecon-ove
ight-online-pharmacy#29356
Buying in Australia Jelly Pack-15 online http://xn----9sba2avheq1ahf.xn--p1ai/index.php/forum/timelapse/625-purchase-cheapest-tadapox-how-to-purchase-tadapox-tadapox-no-rx-fast-worldwide-shipping
Order Cheap Online Jelly Pack-15 cheap c.o.d. no rx http://www.pantisniff.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=220661
Order in USA Cheap Online Jelly Pack-15 without prescription ??? http://69-team.9e.cz/./infusions/forum/viewthread.php?thread_id=1807
I Want to order in Australia Jelly Pack-15 no prescription no fees >> http://fablekitskel.com/index.php?topic=529413.new#new
Where To Buy Jelly Pack-15 pay cod no prescription ??? http://www.seruvenler.com/viewtopic.php?f=13&t=12690
How To Order in Australia Jelly Pack-15 no script next day delivery = http://oyun-alani.net/forum/index.php?topic=11848.new#new
How Can I Buy in USA Jelly Pack-15 no prescription c.o.d. ! http://www.aileetour.com/index.php/forum/welcome-mat/3047-i-want-to-order-mestinon-purchase-mestinon-mestinon-no-script-needed#3051
Purchase in GB / UK Jelly Pack-15 ove
ight no prescription ! http://omea-roleplay.fr/forum/showthread.php?tid=280651
Purchase in USA At Lowest Price Jelly Pack-15 from a pharmacy without a prescription http://www.sysdesignweb.it/index.php/forum/welcome-mat/1132-low-price-tenormin-lowest-price-tenormin-tenormin-without-doctor-prescription#1136
Ordering At Lowest Price Jelly Pack-15 non prescription ! http://sweetkiss.ro-online.net/forum/showthread.php?tid=277512
Pharmacies in Australia That Sell Jelly Pack-15 pay cod no prescription http://www.rockezine.com/forum/forum_posts.asp?TID=82528&PN=1&TPN=1
Purchase in Australia Cheapest Jelly Pack-15 with no prescription // http://fablekitskel.com/index.php?topic=530142.new#new
Order in UK cheapest Jelly Pack-15 without rx,next day delivery # http://www.econ-gmbh.at/index.php/de/kunena/allgemeines/38663-order-at-low-price-zanaflex-discount-price-zanaflex-zanaflex-no-prescription-needed#38664
I Want to buy in USA Jelly Pack-15 no script required express delivery http://www.help.hyiptrue.com/index.php/topic,89299.new.html#new
Order At Low Cost Jelly Pack-15 with credit card no prescription // http://forum.peopleecoz.com/viewtopic.php?f=2&t=549286
Quiqly DeliveryUSA Jelly Pack-15 in no prescription @ http://campglow.life/index.php?topic=120226.new#new
Buy in GB / UK Discount Jelly Pack-15 no prescription needed > http://www.prowforum.pl/viewtopic.php?f=14&t=519093
Pharmacies in USA That Sell Jelly Pack-15 no prescription next day delivery @ http://www.zamsureco1.com/index.php/forum/2-welcome/59837-cheap-prices-rhinocort-buy-discount-rhinocort-rhinocort-ove
ight-delivery-no-r-x#64396
Purchase Cheap Online Jelly Pack-15 shipped by cash on delivery >> http://ocispain.com/index.php/en/forum/welcome-to-varsita/811640-buy-cheapest-wellbutrin-sr-order-cheap-generic-wellbutrin-sr-wellbutrin-sr-next-day-shipping-product#811620
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.