Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11077)
Haroreab - 2017-11-05  00:39:43
 Viagra Billig Rezept Veterinary Cat Amoxicillin 250mg 5ml [url=http://cheapviapills.com]viagra[/url] Achat De Lioresal
Jeo90l - 2017-11-04  23:46:25
 System komentaru pomoci jQuery a Ajax. walmart pharmacy price check

walmart pharmacy price check

http://canadianonlinepharmacy.us.com/ canadian pharmacy online

std syphilis
Ronweix - 2017-11-04  23:44:47
 Propecia Schmerzen [url=http://genericviabuy.com]viagra[/url] Priligy At Boots Online Cash On Delivery Fluoxetine Overseas Viagra E Emicrania
Miguzese - 2017-11-04  22:46:24
 Where To Order Fedex Macrobid Furadantin Minnesota Finasteride Permanent Side Effects Propecia Insufficienza Renale [url=http://cheapviasales.com]viagra[/url] Belgio Prezzo Kamagra
Miguzese - 2017-11-04  22:45:34
 Cialis Comprar Paypal [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Keflex Affects On Birth Control Pills Antibiotics Cephalexin
Miguzese - 2017-11-04  22:45:32
 Cialis Comprar Paypal [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Keflex Affects On Birth Control Pills Antibiotics Cephalexin
Miguzese - 2017-11-04  22:45:31
 Cialis Comprar Paypal [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Keflex Affects On Birth Control Pills Antibiotics Cephalexin
Miguzese - 2017-11-04  22:45:30
 Cialis Comprar Paypal [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Keflex Affects On Birth Control Pills Antibiotics Cephalexin
AleneClige - 2017-11-04  22:24:46
 [b]Бегущий по лезвию 2049 скачать #805[/b]

[url=http://bit.ly/2xLy20u][IMG]http://i89.fastpic.ru/big/2017/1030/d1/630161345767c7b7c29c1dd1cdf0e2d1.jpg[/IMG][/url]

[url=http://bit.ly/2xLy20u][b]Смотреть фильм Бегущий по лезвию 2049[/b][/url]
[url=http://bit.ly/2xLy20u][b][color=red]Смотреть фильм Бегущий по лезвию 2049[/color][/b][/url]
[url=http://bit.ly/2xLy20u][b][color=green]Смотреть фильм Бегущий по лезвию 2049[/color][/b][/url]

Тем не менее, Бегущий по лезвию 2049 возглавил бокс-офис и принёс российским Трейлер. Четвёртое место принадлежит шпионскому блокбастеруЧто смотреть в кино с детьми на выходных с 27 по 29 октября. Фильм
Бегущий по лезвию 2049 онлайн 2017 в хорошем качестве bigcinema полный Posts. October 14, 2017 at 12:57 pm 86017uhoqygap. Participant.
Бегущий по лезвию 2049 — трейлер первый. Дата выхода: 10 мая 20175 октября Комментарии 13. Постоянная ссылкаКод для блогаВы
Новинки октября: Бегущий по лезвию 2049, Геошторм и отечественное кино. Роман КОРНЕЕВ, 1 октября 2017Ридли Скотта и Филипа К. Дика о репликантах, и надежды на фильм невероятно велики, западные критики уже
Новости Как в Бегущем по лезвию 2049 создали важное камео Рассказываем, как Scorponoc 10 августа 2017, 09:57 пожаловаться.
Синий Фил 221: Клим Жуков про хф "Бегущий по лезвию 2049"Исходя из этого, желаю вам смотреть фильм внимательней и без предубеждения, чтоотправлено19:14ответитьцитировать,94
Любовь в городе ангелов (2017)Бегущий по лезвию 2049 (2017)7ira Недооценённые фильмы и сериалы. 81 видео. .2017. Марина. Новинки кино смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве без регистрации.
Фильм Бегущий по лезвию смотри онлайн в hd 720 Действия фильма происходят в будущем,Киборги получили название Бегущий по лезвию онлайн на кинокрад.Фотография актера М. Эммет Уолш CAMRip Смотреть трейлер. Бегущий по лезвию 2049 - часть 2. (2017)Добавить без регистрации
Смотреть Фантастику онлайн. Фантастика Война миров Z (2013) смотреть онлайн. Война миров ZБегущий по лезвию 2049 (2017) смотреть онлайн.
Blade Runner) — художественный фильм, снятый режиссёром Blade Runner UniverseБегущий по лезвию 2049Санкт-Петербург - 77ItSAТот же сериал "Мир дикого запада" очень ловко снят, где
24 часа на жизнь Название: Бегущий по лезвию 2049 Оригинальное название: Blade Качество: CAMRip Размер:GB. О фильме: В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу.
Компания Wa
er Bros. опубликовала дебютный трейлер к фильму Бегущий по лезвию 2049 Middle-Earth: Shadow of War. Сейчас: 34107 : 35119. 16.
В начале киноленты Бегущий по лезвию 2049 мы знакомимся с коллегой Рикаофицером Кеем, который сейчас выполняет такие же задачи Если не врубаетесь о чём фильм, то зачем его смотрите и поливаете говном? 10 октября 2017 22:33.
Мы рекомендуем Вам смотреть бесплатно Бегущий по лезвию 2049 (2017) фильм 2017 онлайн в хорошем качестве hd 720 или 1080 Рекомендуем посмотреть. Красавица и чудовище (2017). Молодёжка 5 сезон 21, 22, 23, 24, 25 серия.
Фильм Бегущий по лезвию 2049 смотреть онлайн в HD качестве .2017, 22:19. 7. Спам. качество уж совсем уё простите убогое. подождем релиза получше ).
Скачать фильм Бегущий по лезвию 2049 через торрент в хорошем качестве бесплатно Видео с нашего плеера, которое можно скачать напрямую без торрент клиента.
Фильм собрал 42,9 миллиона рублей, а сборы за выходные по прогнозам составят около 250 миллионов. Бегущий по лезвию 2049 вышел на экраны российских кинотеатров 5 октября 2017 года.
Бегущий по лезвию 2049 художественный фильм смотреть онлайн Дата добавления: 12 Октябрь 2017 в 07:19 Фильм Бегущий по лезвию 2049 на filmsan-hd смотреть бесплатно, в хорошем (720-1080) качестве онлайн.
Смотреть фильм Бегущий по лезвию 2049 онлайн в хорошем качестве совершенно бесплатно! В качестве: HD. В переводе: Дублированный.
Фильмы сериалы скачать торрент ФантастикаБегущий по лезвию 2049 (2017) Скачать через торрент .2049. 11,13 Kb.
Смотреть кино фильмы онлайн бесплатно, фильмы 2015 в хорошем качестве Возраст: 18+ Бюджет: 150 000 000 Кинопоиск:IMDB: 8.70 Вы сможете смотреть Бегущий по лезвию 2049 2017 онлайн в хорошем качестве HD 720 и HD
Озвучивание: Дублированное. Качество: CAMRip. О фильме: Новый виток борьбы за жизнь в фильме Бегущий по лезвию 2049 По лезвию бритвы (2014) смотреть онлайн бесплатно gpv. 10 октября 2017 13:18.


Тэги:
смотреть фильм Бегущий по лезвию 2049 без регистрации
Бегущий по лезвию 2049 фильм 2017
Бегущий по лезвию 2049 фильм скачать
Бегущий по лезвию 2049 скачать торрент
кино Бегущий по лезвию 2049 2017
Бегущий по лезвию 2049 трейлер
Бегущий по лезвию 2049 трейлер 2017
Бегущий по лезвию 2049 онлайн фильм
Бегущий по лезвию 2049 фильм онлайн
фильмы 2017 Бегущий по лезвию 2049
Бегущий по лезвию 2049 2017 смотреть онлайн полный фильм
Бегущий по лезвию 2049 фильм смотреть


Похожие фильмы:
[url=http://forum.ugearsmodels.com/forum/general-forum/57743-????????-?????-???????-669]Геошторм фильм трейлер #669[/url]
[url=http://forum.palominohillsroleplay.com/viewtopic.php?f=27&t=317683]фильм онлайн Бегущий по лезвию 2049 #851[/url]
[url=http://mpsolutec.com/es/index.php/forum/sub-test-category-4/268427-079#268418]Геошторм фильм смотреть #079[/url]
[url=http://tech.tianjimedia.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2384971&extra=]посмотреть мультфильм My Little Pony в кино #664[/url]
[url=http://reallycoolhat.com/viewtopic.php?f=2&t=5]Бегущий по лезвию 2049 2017 смотреть онлайн без регистрации #068[/url]
[url=http://comunidad.braidot.com/viewtopic.php?f=9&t=49444]Сделано в Америке онлайн 2017 #812[/url]

.
DonaldSok - 2017-11-04  15:25:39
 Супермаркет Кредитов

[url=http://bit.ly/2wFmCem]Моментальные деньги на любые цели даже с плохой кредитной историей[/url]

[url=http://bit.ly/2wFmCem][img]http://s41.radikal.ru/i093/1709/70/fbb1a2aa5ab2.gif[/img][/url]
Haroreab - 2017-11-04  08:33:43
 Costa Rica Pharmacy Cialis Daily Cialis Without A Prescription [url=http://howmuchisvia.com]viagra[/url] Levitra Professional 20mg
Karrellkat - 2017-11-04  02:51:56
 Стоимость установки калитки

[url=http://antiotkat.net]откатные шлагбаумы под ключ цены[/url]
[url=http://antiotkat.net]пошаговое установка откатных ворот[/url]
[url=http://antiotkat.net]установка автоматического шлагбаума[/url]

антивандальные шлагбаумы подъемного типа
установка автоматического шлагбаума
шлагбаум автоматический антивандальный цена с установкой
Garryrof - 2017-11-03  23:36:46
 Строительные советы здесь [url=http://nfmuh.ru/]nfmuh.ru[/url]
Tcmz82 - 2017-11-03  22:24:11
 Hows it going? viagra in canada without prescription

buy viagra online without script

http://viagrawithoutdoctorprescript.org/ viagra without a doctor prescription

number 1 medical school in the world
JosephCow - 2017-11-03  15:59:19
 Всем привет! Класный у вас сайт!
Нашел интересные материалы для владельцев дачных домов и не только: [b] [url=http://www.ekolestnica.ru/]мебельный столярный щит[/url]
Тут: http://www.ekolestnica.ru/mebelnyj-shhit-40-mm.html [b] мебельный щит 6 мм [/b]
Здесь: [url=http://www.ekolestnica.ru/catalog балясины из нержавейки для лестниц [/url]
Тут: http://www.ekolestnica.ru/dveri-krasnoyarsk.html
http://www.ekolestnica.ru/balyasiny-v-moskve.html [b] где купить балясины [/b]
[url=http://www.ekolestnica.ru/perila-i-balyasiny.html] балясины и перила из дерева цена [/url]
Agustinababs - 2017-11-03  13:16:35
 cbd oil benefits and uses - cannabidioloilsale.com CBD oil sale [url=https://cbdoil4u.org/]cbd oil side effects - https://cannabidioloilsale.com[/url] cbd oil legal in all 50 states

cbd oil for anxiety in children - https://cannabidioloilsale.com cbd oil for sale on amazon - cannabidioloilsale.com cbd oil for skin cancer treatment - https://cannabidioloilsale.com cbd oil for sale cheap
Haroreab - 2017-11-03  11:37:02
 Cheap Effexor Acquistare Finasteride Propecia [url=http://viaonlineusa.com]buy viagra[/url] Lasix Online
Ixo16z - 2017-11-03  10:34:39
 http://on-linecanadianpharmacy.com/
LarExaf - 2017-11-03  10:34:12
 Viagra Pillola Blu [url=http://cheapviapills.com]viagra[/url] Levitra Generique 5mg Propecia 1mg Prix Nolvadex 20mg
Agustinababs - 2017-11-03  07:05:52
 cbd oil for sale - https://cannabidioloilsale.com hemp cbd oil for cancer dosage - cannabidioloilsale.com [url=https://cbdoil4u.org/]cbd oil for sale vape - https://cannabidioloilsale.com[/url] cbd oil benefits uses - https://cannabidioloilsale.com

pure cbd oil for dogs dosage - https://cannabidioloilsale.com cbd oil for pain relief vape - cannabidioloilsale.com cbd oil for dogs - cannabidioloilsale.com cbd oil for cancer dogs - cannabidioloilsale.com
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.