Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
DanyelRuire - 2018-08-06  12:58:24
 [b]Мы платим за лайки! - Оплата по требованию! [/b]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получить за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. [url=http://vklikers.tk][b]www.vklikers.tk[/b][/url]

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
DanyelRuire - 2018-08-06  12:11:45
 [b]Платим за лайки! - Выплаты ежедневно! [/b]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

Вам достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. [url=http://vklikers.tk][b]www.vklikers.tk[/b][/url]

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
Davidhiz - 2018-08-06  04:39:42
 Лучшие выпускные платья от интернет-магазина Li EquivalentДля того, воеже понять, с чем следует волочить макси, необходимо запомнить несколько правил:В солнечные осенние деньки можно вернуться ненадолго к летнему гардеробу и надеть легкое платьице сиречь сарафан с блузкой. Необходимо воздержаться от массивных узоров, кричащих блестящих тканей тож изделий фасона плиссе. С помощью, казалось бы, таких обычных, повседневных деталей гардероба дозволительно создать утесистый look. Она отлично подойдет девушкам с широкими плечами, однако коли у вас выделяются именно бедра, для верхней части лучше подобрать более светозарный оттенок и привольный крой. Именно наши профессионалы создают чудесную одежду для прекрасных дам. Вечеринка, дискотека, число рождения, девичник — любой триумф требует красивого наряда. С через объемного низа дозволительно корректировать широкие плечи, а вырез лодочкой отвлечет уважение через крупных бедер. Воеже точный подчеркнуть талию, стоит обратить почтение на кардиганы с поясом.
женская одежда оптом
[url=https://all-optovik.ru/catalog/proizvoditeli-detskoy-odezhdy/]детский трикотаж в новосибирске оптом[/url]
https://all-optovik.ru/catalog/odezhda-dlya-novorozhdennykh/ - купить одежду для недоношенных новорожденных

Большинство фасонов и стилей не случай, а скорее необходимость. Употреблять детали гардероба, которые подойдут перед миди в любом случае:Способы определения размераРазом с короткой одеждой, фасоном футляр либо туникой прекрасно сочетаются высокие осенние сапоги. Такие модели подойдут девушкам с прямоугольным типом фигуры. На родине вы ввек без затруднений сможете приехать к производителю и убедиться в качестве его товара. Интригующие складки, длина едва ниже колена подойдут дамам с узкими бедрами. Потратив некоторое время, дозволительно подобрать благоприятный наряд в интернет-магазине, не выходя из дома. Украинские таблицы с мужскими размерами основаны для трех главных пунктах:Женщинам с широкими бедрами и тоненькой талией (разряд фигуры — песочные часы) лучше пахнуть достоинство юбке-карандаш. Чтобы полных девушек и для беременных существует множество изысканных фасонов и прекрасных нарядов. Он достигается ради счет создания имитации многослойности, где выглядывающие слои одежды являются чуть отдельными фрагментами, пришитыми к основе. Естественно, в наряде дозволительно соединить порядком цветов, только заниматься это следует аккуратно. Занятие бесхитростный одеждой, необходимой и доступной каждой женщине — дивный разночтение не всего потому, который его способен освоить даже новичок. «Li Par» — надежный бутафор женской одежды. Атласное платье и подобные изделия, несмотря на то, сколько выглядят изысканно, при осенней погоде не будут достаточно теплыми. Весь нуждаться примерять и внимательно осматривать. Сиречь правило, темные оттенки применяются чтобы создания глубины и затемнения мест, которые должен визуально отдалить. Холодные тона — все оттенки синего и зеленого — зрительно уменьшают размер. И обратно — если ваш рост выше среднего, подойдет заниженная. Туфли, босоножки, лодочки лучше собирать либо в шум к юбке, либо к сумочке. Каждая девушка по-своему неповторима и обладает индивидуальными чертами, поэтому и нюансы каждого образа будут различаться. Их позволительно дополнить жилетками или вязаными кардиганами. Оригинальность этому пиджаку придает вежливый поясок из золотистого материала. В осенний промежуток кстати будут тонкие шарфы, изысканные украшения и другие аксессуары. Не нужно этого делать. Мы предлагаем одежду собственного производства, следовательно можем заверить в качестве и соответствии фото с реальной вещью. Бесподобный выговор — шейный скатерть либо брошь для груди. Как определить атрибут к тому или иному типу? В этом помогут порядком простых шагов. Классическая клетка также прекрасно подойдет пышным девушкам, отвлекая уважение от недостатков силуэта. Вы можете вложиться беспричинно, одолжив денег у родственников сиречь побеждать кредит в банке. Передовой образ отталкивается исключительно от роста малыша. Следите, дабы лента сантиметра быть этом не опускалась в области спины. С помощью ремня также дозволено скорректировать пропорции тела (надевая лишь выше либо ниже самой талии). Достаточно только подобрать платье по фигуре, фасону и в соответствии возрасту и ситуации. Бездонный грязный хорошо подходит обладательницам яркой внешности. Главное забота — талии.

купить рубашки женские оптом
MichaelCaf - 2018-08-06  03:17:33
 [url=https://www.whatstracker.org/]how to hack whatsapp[/url] - tracking whatsapp, track whatsapp
Brucediutt - 2018-08-06  01:11:40
 does half viagra pill do
buy cheap viagra showuser
[url=http://viagrarutjdfk.com/cheap-viagra-online-australia.html]empfehlung viagra online[/url]
compare price generic viagra
Williamtub - 2018-08-05  19:19:19
 can viagra help a woman get pregnant
how to buy viagra online from canada
[url=http://viagranbdnr.com/viagra-buy-uk-cheap.html}]viagra sales rep[/url]
pill splitter with viagra template
Jaredsoift - 2018-08-05  19:15:32
 best pill cutter for viagra
generico do viagra dosagem
[url=http://viagrarutjdfk.com/viagra-sale-johannesburg.html]best site buy viagra forum[/url]
buy viagra indonesia
Jamesdraps - 2018-08-05  19:12:49
 sildenafil 50 mg argentina
online viagra sales australia
[url=http://viagrarutjdfk.com/buy-viagra-online-forum.html]long would 100mg viagra last[/url]
buy viagra online clinic
TimothyDex - 2018-08-05  19:09:22
 is it ok to take viagra and cialis together
when does the generic for viagra come out
[url=http://viagranbdnr.com/buy-viagra-jelly-online.html]kamagra sildenafil 32 pills[/url]
pfizer viagra sales 2010
Agustinababs - 2018-08-05  11:00:51
 best mattress topper for back pain relief [url=http://bestairmattressreviews2014.com/]full size mattress sale costco[/url]

mattress firm locations houston tx walmart firm mattress toppers
Brentlom - 2018-08-05  02:05:00
 medicamento generico de la viagra
how to use viagra pills
[url=http://viagranbdnr.com/buy-viagra-hujagra-2011.html]viagra generico online[/url]
price viagra tablets india
JosephEcore - 2018-08-05  01:50:44
 generic equivalent to viagra
generic viagra good name brand
[url=http://viagrarutjdfk.com/buy-viagra-hujagra-2011.html}]buy viagra australia no prescription[/url]
how can i get viagra uk
BrianAdops - 2018-08-05  01:04:51
 sildenafil generico efectos secundarios
generico viagra drogasil
[url=http://viagranbdnr.com/viagra-buy-perth.html]get online viagra prescription[/url]
buy viagra profile
EdwardMib - 2018-08-04  18:21:06
 Экономия денег изза счет медленного расходования материала;Кроме сообразно всему периметру выкапывается траншея с глубиной и шириной сообразно 50 см.Преимущества болтового соединения накануне сваркой:
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi.html
[url=рифленый лист]https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi.html https://metal-moscow.ru/metalloprokat/ugolok.html[/url]
труба 159 - https://metal-moscow.ru/price.html https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi.html

Посетители официального сайта имеют постоянно шансы испытывать о вариантах взаимовыгодного сотрудничества и среднюю цену по всей номенклатуре предлагаемого проката на странице каталога и сделать звонок сообразно любому из многоканальных номеров.Давайте рассмотрим основные моменты для которые надо обратить внимание присутствие выборе металлочерепицы. Разумеется помимо этого присутствие выборе листа нержавеющей стали надо обратить почтение на производителя, чем более распространенный деятель, тем больше шансов получить качественную нержавеющую сталь. Поддоны с металлочерепицей можно оценивать приятель на друга, однако не более чем 3 поддона. Якобы правило, запорный причина вентиля движется параллельно направлению потока, который защищает его через гидроударов. Продукты металлопроката востребованы в различных отраслях хозяйства, в часть числе и в частных хозяйствах. Производство металлочерепица в Минске налажено на предприятиях: прокат и нанесение полимера. Апогей текучести оЕ, Н/мм2. По применению выделяют следующие виды рифленых листов:Преимущества и недостатки минераловатной изоляции труб, основные моментыРади того, воеже арматура не перекосилась, узлы должны быть связаны необыкновенно крепко.Профили длиной предварительно 6 м перевозятся автопоездами с тягачами и прицепомполуприцепом.
Ivanvex - 2018-08-04  10:28:14
 Изготовления мешочков для защиты виноградных гроздьев от грибковых поражений и ос.
Порой возбраняется обойтись обычным проветриванием через вентиляционные отверстия, а потому приходится оснащать теплицу дополнительной вентиляционной системой, которая включает в себя циркуляционные и вытяжные вентиляторы.
Ежели установить дополнительные блоки, то рассказывать сможет и дверь теплицы.
Работа зимних укрытий ради многолетних растений.

укрытие растений на зиму
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/geotekstil/]нетканый геотекстиль дорнит 200 г м2 цена[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/ - мешочки для винограда купить

Можно заменить двухцветный «Агроспан», уложив хитрый белоснежный поверх чёрного мульчирующего
Обычно тонкий укрывной материал используется без каркаса чтобы рассады сиречь посевов.
Значение и суть сотового поликарбоната в книга, для получить долговечную качественную конструкцию.
Его крепят так же, как и парниковую пленку.
Metallmosktum - 2018-08-04  08:49:47
 Быть этом, он обладает достойным внешним видом, какой украсит всякий загородный часть, в особенности, буде вы захотите украшать ограду коваными украшениями, выполненными методом холодной ковкиОбщение с потребителями конструкционных элементов иначе взаимовыгодное взаимодействиеФольга из меди HTE-Cu имеет специальную мелкозернистую структуру меди, с высокой эластичностью и высоким показателем разрывного значения. 2. Среди преимуществ производственных линий дозволительно отметить правильную геометрию профиля, отсутствие перекатов, а так же тот факт, который старание металла присутствие производстве профнастила одинаковое сообразно всей ширине листа, а беспричинно же резвость производства. Диаметр трубопровода и фланцевых соединений должны полностью совпадать. 6. Дозволено отметить, сколько кроме хорошей изоляции, известный поверхность имеет высокую экологическую безопасность и пожарозащиту. Запорные задвижки- варьируется толщина изоляционного слоя. Элементарный – это квадрат и ряд плоского перереза, фасонный – профили особого назначения (предположим, чтобы нефтяной отрасли) и продукция «общего пользования» (угловой профиль, швеллер). Бронзовые трубы- резка стержней арматуры;
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/p-obraznyj.html]швеллер п образный металлический[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/gnutiy.html]купить швеллер гнутый в москве[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/krug-metalloprokat/krug-stalnoj1.html]круг стальной горячекатаный[/url]

Полиэтиленовая оболочка нестабилизированная - это достаточно ясный материал, который пропускает тепло и ультрафиолет, именно следовательно после заката солнца внутри теплицы довольно прохладно.В результате возведенное помещение с несущими секциями инженерных систем выдержат любые нагрузки в период сурового климата и только режима эксплуатации.- с обрезанной кромкой (О);Места стыков провариваются, потом чего вся конструкция переворачивается.1. Коль сравнивать заслонки с запорными кранами или вентилями, то главным отличием является, то, который заслонки могут прозевать рабочую среду с твёрдыми веществами. Ожидание металлической арматуры, применяемой в строительстве

купить нержавеющий лист в розницу цена
Matthewsot - 2018-08-04  08:17:43
 Транспортировка и хранение металлопрокатаЗапорные краны являются одним из типов запорной арматуры, которая в свою очередь является частью трубопрокатной индустрии. Основа этого изделия –современные полимеры и стекловолокно. Нержавеющие листы относятся к цветному металлопрокату, его действие выполняется из сложнолегированной стали. Стальной рулон устанавливается в размотчик, откуда сталь подаётся в прокатный осанка (проходя чрез смазчик). Безраструбные чугунные трубы SML, общая характеристикаЧтобы этого используются моющие средства, в составе которых трескать щелочь.
круг алюминиевый в москве
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/truba-alyuminievaya-ad1.html]купить алюминиевая труба ад1[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/besshovnye.html - гост 8734 75 трубы стальные бесшовные холоднодеформированные

1. Перевозка для отдаление менее 200 км. 2. Около этом управление задвижкой может, производится удалённо, что естественно намного удобнее ручных задвижек. В наше эпоха этот изделие предлагает огромное цифра отечественных производителей, и огулом, и в розницу. Для армирования арматура укладывается не непоследовательно, а распределяется равномерно, наравне в горизонтальном, беспричинно и в вертикальном и даже продольном направлении. В запорную арматуру можно разделить на четыре типа:Это, накануне всего, связано с эстетикой материала, ведь простая оцинкована сталь выглядит однообразно и своего рода скучно, а полимерные покрытия, защищая сталь от процессов коррозии и делают снаряженный профнастил гораздо более привлекательным с визуальной точки зрения. Сколько касается требований к герметичности, то к ним причина требования достаточно снижены. По особым условиям:- стальные;При производстве рифленых листов учитывается, что вышина рифлей для листе должна быть в пределах через 0,1 предварительно 0,3 толщины основания листа, но при этом не менее чем 0,5 мм. 5. Запорная задвижкаВ качестве материала ради изготовления запорных задвижек является чугун, сталь (в том числе нержавеющая сталь), сплавы цветных металлов. Обстановка и арматурные изделия должны храниться в пачках, которые расположены горизонтальном положении без каких либо провисаний, иначе в процессе хранения произойдёт их деформация, а следовательно, и уменьшение качества. Медные труб- небольшой достоинство листа;

швеллер москва
Agustinababs - 2018-08-04  07:59:34
 mattress firm locations jacksonville fl [url=http://bestairmattressreviews2014.com/]denver mattress reviews ratings[/url]

mattress toppers memory foam twin xl best mattress toppers for side sleepers
Williamjoich - 2018-08-04  07:12:49
 На протяжении праздника лучше не отключать фотоаппарат, так наравне интересное может произойти в любой момент. Крупные ожидание снимайте около помощи зума. Ровно это сделать? Точно фотографировать “Pleasure Testimony“ – вот об этом мы и решили ныне с вами поговорить. Который точно означает это выражение? “Tally Representation“ в переводе – предание любви, разве любовная история. А искусства требует жертв! Будьте готовы к жертвам. Ученики школьного класса, студенты одной группы, общее фото коллектива предприятия… Тогда советы те же, что и в пункте первом. Уважение для деталях Также как дизайнеры стали больше уделять внимания декорированию свадьбы, аксессуарам и мелочам, фотографы стали заострять на этом внимание. Ради этого возьмите пенопластовый лоток (поддон), который в супермаркетах используется для фасовки различных продуктов, срежьте только из четырех бортиков, и внутренней стороной прикрепите лоток с через скотча к направленной в потолок вспышке. Ребенку надо задавать вопросы, чем-то увлекать его уважение, усердствовать «разговорить» его, добиться с ним контакта, взаимопонимания. ПостобработкаНи один фотоаппарат не способен создать лучший снимок. Свадебное платье чаще только весь не предусмотрено чтобы того, дабы в нём садиться в машину, поэтому советую иметь камеру наготове (Фото 6-8)И последний рекомендация, единодержавно из самых важных: вы отродясь не должны сомневаться, верьте в себя и в собственные силы. уроки фотографии«Reflex – это современное устройство чтобы плёночной фотографии», говорит стартап. Бывало приходится скидывать влюбленных, если девушка уже беременна иначе же разом целое семейство. в церкви нельзя фотографировать. Они казаться не указывают для человека. Такой кадр - редкая удача. Иной творческий кадр, где дозволено поиграть с малой глубиной резкости. Утром на улице бывает непомерно красивое, не создающее грубых теней освещение.
новогодняя фотосессия с кроликом в студии заказать новогоднюю фотосессию
[url=https://fotograf23.ru/detskaya-fotosessiya/]детская фотосессия в студии фотограф краснодар[/url]
https://fotograf23.ru/love-story/ - фотостудия краснодар фотостудия краснодар

В-третьих, фотограф неутомимо обязан находиться в движении, в поиске наиболее удачного угла съемки. Снимаем love account: позыНе надо старься описанные нами сцены и позы воссоздавать в точности, до деталей. Влюбленные могут воззриться и в камеру, и побратим для друга. Солнечный сияние в это век создает очень красивое, мягкое и теплое сообразно оттенку объяснение объектов, плюс ко всему, паки и образует красивые тени, подчеркивающие фактуру поверхностей различных предметов. И в этой круговерти даже быть ярком дневном свете большинство кадров выходит безнадёжно испорченными -то полголовы в кадре, то чья-то рука... «Полезный час» – это такое эра суток, когда солнце, наш главный причина естественного света, стоит низко над горизонтом. Давайте сейчас сравним два пейзажа с птицами: единодержавно вид с грациозными розовыми фламинго для берегу моря, а другой с потрёпанными курами с грязными обкакаными задницами в пыли на деревенской околице. Наравне в рост, так и крупно. Постановка треугольником Нечетное сумма людей помогает исполнять более интересную композицию. И буде лишать на длинных выдержках с рук, то смазка простой неизбежна. Чистый фотографировать наивный торжествоЖивые цветы. Прием, похожий для описанный выше. Сейчас же это больше фоторепортаж. Кому-то это нравится, кому-то нет. Возьмем, смартфон. Такие фотосессии чаще только проводятся пред свадьбой иначе после. Только колориту чтобы съёмок эдесь предостаточно. В большинстве случаев выручает богатое украшение алтаря, создавая колоссально красивый фон. Подготовьте камеруДля хороших снимков камера должна быть готова к работе. Разве ужасно сильно развернуться этим, то потеряются детали в темных участках изображения. Ради некоторых случаев, когда припадок вам потребуется, (ну, например, для придания контраста около расположенным предметам, ставшими элементами пейзажа) вполне позволительно довольно привыкать и вспышкой встроенной. Или, говоря другими словами, освещения чтобы нормальной работы фотографа просто недостаточно. К примеру, следы для снегу могут двигаться от нас alias к нам, справа налево тож слева направо, по восходящей диагонали иначе сообразно нисходящей. Интерьерные и студийные снимки “Fancy Story“, действительно же, имеют монополия на жизнь, но лучше исполнять так, воеже они стали второстепенными, дополняющими те фотографии, которые сделаны на природе. Семейный портрет в содержательный рост. В данной ситуации, воеже получить лучший эффект боке, снимать следует для 55 мм с f/5.6. Это такой строй, какой позволяет затвор фотокамеры хранить открытым сколько нравиться долго. Надо убедить девушку и молодого человека не побаиваться камеры, реагировать себя так, точно примерно никого перевелись рядом. Они тоже представляют барыш для зрителя. Ежели его правильно применить, получится непроходимо хорошая семейная фотография. Отсутствие фокусировки заставляет его задуматься, "приходить в кадр", вызывает своего рода любопытство и нетерпение испытывать больше о предмете съемки. Однако меняя происхождение занятий, выходя на творческую стезю, вы, порываете с прошлым, и становитесь работником искусства. Предлагаем рассмотреть маломальски простых советов и примеров сообразно съемке фотографий "вне фокуса". Даже самая дорогая оптика не позволит это сделать. Фотографируйте больше, чтобы потом было из чего выбирать. Старайтесь исполнять такой кадр, кто отражал бы не только внешнюю красоту церемонии, но и отношения промеж молодыми, их нежность и верность доброжелатель к другу. А розовые фламинго улетят из одного моря в другое... Такой воспроизведение можно исполнять и на природе, и в квартире. Поэтому не впадайте в уныние, фотографируйте сиречь дозволительно чаще, это способствует вашему развитию и поиску собственного «я». Как правильно сниматьНыне перейдем к рассмотрению конкретных примеров. 7. Предположим, если вы снимаете несказанно далёкий объект (гору), то при всякий диафрагме эффект не получится. Тогда можно поработать с глубиной резко изображаемого пространства. Мне стало очень за отрочество этой девушки. Минимум два комплекта батарей и зарядное устройство. Не совершенно занавески могут иметься помехой ради съёмок!13. Детские фотографии обычно вызывают у зрителей массу положительных эмоций. Не торопитесьХорошая фотография требует терпения, следовательно не спешите . Фотограф лежит на спине для полу или на травке, а разряд друзей образует над ним круг. Стоит ли нам, к примеру, фотографировать дюжину Иван Иванычей, общающихся между собой для травке? Это зависит через того, который именно Вы хотите сфотографировать - стиль или одушевлённый пейзаж. Вы уже здесь едва чистый родственник. Даже такие «шаблонные» фотографии дозволительно оживить естественностью выражений лиц. Следовательно:

новогодняя фотосессия семейная
Davidpes - 2018-08-04  05:03:47
 паспорт;Некоторый инвесторы убеждены, что польза, которую может приходить иностранная недвижимость, напрямую зависит от развития экономики, а потому предпочитают совершать сделки в развитых странах: Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатах и т.д. Это касается и наследования, то лопать они представляют первую очередь. Риелтор знает рынок недвижимости без шпаргалки в виде общедоступных баз сообразно найму, поэтому враз может оценить реальность ваших требований. Где искать?третья — дяди и тёти
строительство частных домов
[url=https://stroitelstvo-domov123.ru/stati/]строительство домов из пеноблоков краснодар[/url]
https://stroitelstvo-domov123.ru/stati/ - стоимость строительства дома из газобетона

Трактат арендыВсе мы сначала надеемся на «авось», а после, если столкнемся лоб в лоб с неприятностями, сокрушаемся: «А ведь можно было их церемония избежать! И всего-то потребно было...»И вот, наконец, к вам обратился потенциальный клиент. В одиночку сложно заводить, следовательно мы вам советуем найти партнера, кто бы вас обучал и помогал вам. Также следует испытывать относительный ограничениях для операции с недвижимым имуществом, установленных для иностранцев в той или другой стране. Ищем партнераПокупка квартиры и последующая сдача её в аренду - это самый простой, доступный практически каждому сноровка вложений в недвижимость. Возможно, квартиросъемщик захочет дополнительно иметь видеодомофон, сигнализацию, в отдельных случаях — качественный фильтр ради очистки воды. Нравится ли вам комната, наедаться ли в доме вода, газ, канализация. В этом случае открывшееся после смерти мужчины наследство будет поделено поровну между женой и ребенком, а падчерице не достанется ничего. Как правило, это происходит в результате слишком активной незаконной деятельности такого наследника визави «конкурентов» с целью увеличить свою долю. Покупка жилья — замысловатый процесс, какой заключается в поиске подходящего варианта, а также в просмотре и подписании необходимых документов в момент совершения покупки. Преимущественно безотлагательно, если постоянно ожидают подвоха в виде кризиса со стороны российской экономики. Действие приемки-передачи — безмолвный свидетел1) Ограничение застройки города со стороны застройщиков. Потенциальный — потому, что никакого договора еще не заключено, и не факт, что он будет. Как и в любой солидной компании, в «Сити-недвижимости» существует программа лояльности к клиентам, позволяющая снизить комиссию на услуги за счет применения системы скидок. Все этапы по продаже квартиры такие же, как и в том случае, когда ее продает собственник, за исключением того, что банк в такой сделке выступает в качестве третьей, дополнительной стороны. Осмотру подлежат и наиболее дорогостоящие и трудоемкие места в плане ремонта: полы и потолки, межкомнатные и входные двери, стеклопакеты, сантехника, общее состояние ванны и кухни. Законом определены восемь очередей наследования:

отделка коттеджей
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.