Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9084)
Promobalp - 2017-08-27  07:39:59
 http://lms.naeyc.org/?cialis-200mg
http://lms.naeyc.org/?cialis-200mg-black
http://lms.naeyc.org/?cialis-200mg-dosage
Jasonvaw - 2017-08-27  03:59:20
 Привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinokub.net/]Смотреть онлайн лучшие драмы[/url]
Тут: [url=http://kinokub.net/news/4898-dzhuliya-roberts-stanet-shefom-dzhordzha-kluni.html] Джулия Робертс станет шефом Джорджа Клуни [/url]
Тут: [b] Такса / Wiener-Dog (2016) [/b] http://kinokub.net/raznoe/11824-taksa-wiener-dog-2016.html
Тут: http://kinokub.net/semeynyy/4652-hannes-i-myshinyy-sherif-die-tigerenten-bande-2011.html
[b] лучшие аниме смотреть онлайн [/b] http://kinokub.net/anime/
[url=http://kinokub.net/istoricheskiy/] лучшие исторические фильмы в хорошем качестве hd [/url]
Тут: [b] смотреть лучшие военные фильмы [/b] http://kinokub.net/voennyy/
Здесь: [url=http://kinokub.net/novinki/] бесплатно лучшие новинки кино [/url]
RussellMak - 2017-08-27  01:38:51
 wowcure claims that they have the best [url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]generic viagra[/url].
and also customers [url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra[/url] online on high volume from them
I am also their customers of [url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]viagra 100mg[/url].
[url=http://wowcure.com]wowcure[/url] also provide [url=http://wowcure.com]pharmacy dropship services[/url] to the [url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]viagra pharmacy[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online]buy ultram online[/url] at http://wowcure.com/buy-ultram-online
[url=http://wowcure.com/buy-Ativan-online]buy ativan online[/url] at http://wowcure.com/buy-Ativan-online
[url=http://wowcure.com/buy-xanax-online]buy xanax online[/url] at http://wowcure.com/buy-xanax-online
[url=http://wowcure.com/hydrocodone]buy hydrocodone online[/url] at http://wowcure.com/hydrocodone
[url=http://wowcure.com/buy-oxycodone]buy oxycodone online[/url] at http://wowcure.com/buy-oxycodone
[url=http://wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online]buy female viagra[/url] at http://wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online
[url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra online[/url] at http://wowcure.com/buy-viagra-online
[url=http://wowcure.com/Buy-Cialis-online]buy cialis online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Cialis-online
[url=http://wowcure.com/buy-levitra-online]buy levitra online[/url] at http://wowcure.com/buy-levitra-online
[url=http://wowcure.com/buy-carisoprodol]buy carisoprodol online[/url] at http://wowcure.com/buy-carisoprodol
[url=http://wowcure.com/buy-fioricet-online]buy fioricet online[/url] at http://wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=http://wowcure.com/buy-fioricet-online]buy butalbital online[/url] at http://wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=http://wowcure.com/buy-valium-online]buy valium online[/url] at http://wowcure.com/buy-valium-online
[url=http://wowcure.com/buy-mogadon-online]buy mogadon online[/url] at http://wowcure.com/buy-mogadon-online
[url=http://wowcure.com/buy-imovane-online]buy imovane online[/url] at http://wowcure.com/buy-imovane-online
[url=http://wowcure.com/buy-klonopin-online]buy klonopin online[/url] at http://wowcure.com/buy-klonopin-online
[url=http://wowcure.com/buy-ambien-online]buy ambien online[/url] at http://wowcure.com/buy-ambien-online
[url=http://wowcure.com/buy-ambien-online]buy zolpidem online[/url] at http://wowcure.com/buy-ambien-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]buy adipex online[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]buy phentermine online[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-meridia-online]buy meridia online[/url] at http://wowcure.com/buy-meridia-online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy reductil online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy sibutramine online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
EASERARCASSE - 2017-08-27  00:46:38
 Приветсвую, друзья!
Посетите интересный проект: http://boxing-art.ru - тренировки по боксу. Разумеется обучение боксу.И понятношкола бокса москва.
Профиль вебстраницы [url=http://boxing-art.ru/novoe/trener-po-boksu-ekstra-klassa.html]тренер по боксу экстра класса[/url].
Надо полагать удовлетворительно.
Желаю всем удачи, дорогие друзья.
Шурик
RussellMak - 2017-08-26  22:20:27
 wowcure claims that they have the best [url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]generic viagra[/url].
and also customers [url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra[/url] online on high volume from them
I am also their customers of [url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]viagra 100mg[/url].
[url=http://wowcure.com]wowcure[/url] also provide [url=http://wowcure.com]pharmacy dropship services[/url] to the [url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]viagra pharmacy[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online]buy ultram online[/url] at http://wowcure.com/buy-ultram-online
[url=http://wowcure.com/buy-Ativan-online]buy ativan online[/url] at http://wowcure.com/buy-Ativan-online
[url=http://wowcure.com/buy-xanax-online]buy xanax online[/url] at http://wowcure.com/buy-xanax-online
[url=http://wowcure.com/hydrocodone]buy hydrocodone online[/url] at http://wowcure.com/hydrocodone
[url=http://wowcure.com/buy-oxycodone]buy oxycodone online[/url] at http://wowcure.com/buy-oxycodone
[url=http://wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online]buy female viagra[/url] at http://wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online
[url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra online[/url] at http://wowcure.com/buy-viagra-online
[url=http://wowcure.com/Buy-Cialis-online]buy cialis online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Cialis-online
[url=http://wowcure.com/buy-levitra-online]buy levitra online[/url] at http://wowcure.com/buy-levitra-online
[url=http://wowcure.com/buy-carisoprodol]buy carisoprodol online[/url] at http://wowcure.com/buy-carisoprodol
[url=http://wowcure.com/buy-fioricet-online]buy fioricet online[/url] at http://wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=http://wowcure.com/buy-fioricet-online]buy butalbital online[/url] at http://wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=http://wowcure.com/buy-valium-online]buy valium online[/url] at http://wowcure.com/buy-valium-online
[url=http://wowcure.com/buy-mogadon-online]buy mogadon online[/url] at http://wowcure.com/buy-mogadon-online
[url=http://wowcure.com/buy-imovane-online]buy imovane online[/url] at http://wowcure.com/buy-imovane-online
[url=http://wowcure.com/buy-klonopin-online]buy klonopin online[/url] at http://wowcure.com/buy-klonopin-online
[url=http://wowcure.com/buy-ambien-online]buy ambien online[/url] at http://wowcure.com/buy-ambien-online
[url=http://wowcure.com/buy-ambien-online]buy zolpidem online[/url] at http://wowcure.com/buy-ambien-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]buy adipex online[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]buy phentermine online[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-meridia-online]buy meridia online[/url] at http://wowcure.com/buy-meridia-online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy reductil online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy sibutramine online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
RussellMak - 2017-08-26  17:23:29
 wowcure claims that they have the best [url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]generic viagra[/url].
and also customers [url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra[/url] online on high volume from them
I am also their customers of [url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]viagra 100mg[/url].
[url=http://wowcure.com]wowcure[/url] also provide [url=http://wowcure.com]pharmacy dropship services[/url] to the [url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]viagra pharmacy[/url]
[url=http://wowcure.com/buy-ultram-online]buy ultram online[/url] at http://wowcure.com/buy-ultram-online
[url=http://wowcure.com/buy-Ativan-online]buy ativan online[/url] at http://wowcure.com/buy-Ativan-online
[url=http://wowcure.com/buy-xanax-online]buy xanax online[/url] at http://wowcure.com/buy-xanax-online
[url=http://wowcure.com/hydrocodone]buy hydrocodone online[/url] at http://wowcure.com/hydrocodone
[url=http://wowcure.com/buy-oxycodone]buy oxycodone online[/url] at http://wowcure.com/buy-oxycodone
[url=http://wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online]buy female viagra[/url] at http://wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online
[url=http://wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra online[/url] at http://wowcure.com/buy-viagra-online
[url=http://wowcure.com/Buy-Cialis-online]buy cialis online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Cialis-online
[url=http://wowcure.com/buy-levitra-online]buy levitra online[/url] at http://wowcure.com/buy-levitra-online
[url=http://wowcure.com/buy-carisoprodol]buy carisoprodol online[/url] at http://wowcure.com/buy-carisoprodol
[url=http://wowcure.com/buy-fioricet-online]buy fioricet online[/url] at http://wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=http://wowcure.com/buy-fioricet-online]buy butalbital online[/url] at http://wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=http://wowcure.com/buy-valium-online]buy valium online[/url] at http://wowcure.com/buy-valium-online
[url=http://wowcure.com/buy-mogadon-online]buy mogadon online[/url] at http://wowcure.com/buy-mogadon-online
[url=http://wowcure.com/buy-imovane-online]buy imovane online[/url] at http://wowcure.com/buy-imovane-online
[url=http://wowcure.com/buy-klonopin-online]buy klonopin online[/url] at http://wowcure.com/buy-klonopin-online
[url=http://wowcure.com/buy-ambien-online]buy ambien online[/url] at http://wowcure.com/buy-ambien-online
[url=http://wowcure.com/buy-ambien-online]buy zolpidem online[/url] at http://wowcure.com/buy-ambien-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]buy adipex online[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]buy phentermine online[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-meridia-online]buy meridia online[/url] at http://wowcure.com/buy-meridia-online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy reductil online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy sibutramine online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
JeffreyOWNET - 2017-08-26  16:56:44
 Enigma — Шаблоны WordPress. Скачать бесплатно премиум шаблон Вордпресс [url=http://ruwordpress.ru/enigma/]More info![/url]
Promobalp - 2017-08-26  14:41:00
 http://lms.naeyc.org/?cialis-information-medical
http://lms.naeyc.org/?cialis-information-patent
http://lms.naeyc.org/?cialis-information-prescribing
Lonnieundum - 2017-08-26  14:36:06
 fwnzqou

http://www.acgproducciones.es/clarks-sneakers-womens-572.html
http://www.uffg.es/air-jordan-3-on-feet-728.html
http://www.spainlacrosse.es/nike-cortez-nuevos-estilos-393.html
http://www.dongpengvideo.es/louboutin-baratos-nueva-york-505.html
http://www.clinicadeldolo
euromuscular.es/adidas-superstar-de-militar-801.html

[url=http://www.pergolasdemadera.org.es/gafas-ray-ban-polarizadas-ofertas-772.htm]Gafas Ray Ban Polarizadas Ofertas[/url]
[url=http://www.mainlinepower.es/adidas-stan-smith-84-067.html]Adidas Stan Smith 84[/url]
[url=http://www.gprs-controladores.es/oakley-holbrook-oo9102-38-010.html]Oakley Holbrook Oo9102 38[/url]
[url=http://www.planosdecasas.com.es/reebok-npc-altos-655.asp]Reebok Npc Altos[/url]
[url=http://www.tv-gratuite.fr/adidas-stan-smith-cuir-302.htm]Adidas Stan Smith Cuir[/url]
Curtisfum - 2017-08-26  12:52:01
 Мы ценим ваше время и делим с вами общие цели. Ваши продажи для нас главный приоритет.
заказать прогон хрумером логин скайпа SEO2000[/url]

оращайтесь договримся есть примеры работ логин скайпа SEO2000
Etherrug - 2017-08-26  10:54:41
 Приветствую Вас, интернетовский народ!
Обратите внимание на симпатичный вебсайт: http://1koreaclub.ru/ - киа в Медведково. Кроме того hyundai в Алтуфьево И напоследок хендай Алтуфьево.
Цель проекта [url=http://1koreaclub.ru/stati/item/14-kia-v-medvedkovo-v-nashem-salone]Киа в Медведково – в нашем салоне[/url].
Удачи, Вам.
Борис
FrankWak - 2017-08-26  06:06:33
 qbpbtor

http://www.bluerennes.fr/624-nike-air-max-95-ultra-jacquard-pas-cher.php
http://www.ihclatour.ch/nike-presto-flyknit-206.php
http://www.as-assainissement.fr/saucony-triumph-11-homme-094.php
http://www.gamick.fr/new-balance-574-homme-896.html
http://www.iloveshoes.fr/nike-sport-2016-741.html

[url=http://www.schwoerer-regio.fr/polo-ralph-lauren-660.html]Polo Ralph Lauren[/url]
[url=http://www.hd3d.fr/huarache-femme-gris-et-rose-623.html]Huarache Femme Gris Et Rose[/url]
[url=http://www.beatassailant.fr/adidas-ace-17-pogba-852.php]Adidas Ace 17 Pogba[/url]
[url=http://www.treguier-immobilier.fr/chaussure-a-talon-avec-diamant-411.html]Chaussure A Talon Avec Diamant[/url]
[url=http://www.trioelegiaque.fr/adidas-zx-750-gris-verde-013.html]Adidas Zx 750 Gris Verde[/url]
ReviaLek - 2017-08-26  04:33:06
 [url=http://reddy3.spmuz1.ru/map1.html]http://reddy3.spmuz1.ru/map1.html[/url]

http://reddy5.spmuz1.ru/map1.html


http://red3.ghiddns.com/map1.html


[url=http://red3.ghiddns.com/igrushki/84997-prostitutki-po-1000-rublej-individualki-v-moskve.html]проститутки по 1000 рублей индивидуалки в москве[/url] на каких улицах в москве стоят проститутки проститутки по 1000 рублей индивидуалки в москве на каких улицах в москве стоят проститутки http://red3.ghiddns.com/igrushki/84997-prostitutki-po-1000-rublej-individualki-v-moskve.html Кто имеет клиент проститутку или она его
[url=http://reddy4.spmuz1.ru/trampling/21363-kody-v-gta-san-andreas-na-prostitutku.html]коды в гта сан андреас на проститутку[/url] проститутки с грудью от 6 размера москва коды в гта сан андреас на проститутку проститутки с грудью от 6 размера москва http://reddy4.spmuz1.ru/trampling/21363-kody-v-gta-san-andreas-na-prostitutku.html Проститутки индивидуалки москва от 40 до 50 лет
[url=http://red4.ghiddns.com/foto/70228-gde-mozhno-snjat-prostitutku-v-gorode-saratov.html]где можно снять проститутку в городе саратов[/url] проститутки ростова на дону фото и номерами телефонов где можно снять проститутку в городе саратов проститутки ростова на дону фото и номерами телефонов http://red4.ghiddns.com/foto/70228-gde-mozhno-snjat-prostitutku-v-gorode-saratov.html Где можно снять проститутку в москве дешево
[url=http://red2.ghiddns.com/video/84609-chto-delat-esli-muzh-hodit-k-prostitutkam.html]что делать если муж ходит к проституткам[/url] снял проститутку в машине на скрытую камеру что делать если муж ходит к проституткам снял проститутку в машине на скрытую камеру http://red2.ghiddns.com/video/84609-chto-delat-esli-muzh-hodit-k-prostitutkam.html У всех ли был секс с проституткой
[url=http://red2.ghiddns.com/gospozha/98422-chego-hochet-muzhchina-v-sekse-ot-prostitutki.html]чего хочет мужчина в сексе от проститутки[/url] ты выжигай меня проститутками а я тебя дорогими мужчинами чего хочет мужчина в сексе от проститутки ты выжигай меня проститутками а я тебя дорогими мужчинами http://red2.ghiddns.com/gospozha/98422-chego-hochet-muzhchina-v-sekse-ot-prostitutki.html Интимный дневник записки лондонской проститутки читать онлайн
ReviaLek - 2017-08-26  03:59:03
 [url=http://red5.ghiddns.com/map1.html]http://red5.ghiddns.com/map1.html[/url]

http://reddy3.spmuz1.ru/map1.html


http://reddy4.spmuz1.ru/map1.html


[url=http://red1.ghiddns.com/eskort/71802-telefony-individualok-slavjanska-na-kubani-bez-registracii.html]телефоны индивидуалок славянска на кубани без регистрации[/url] у кого был секс опыт с проститутками телефоны индивидуалок славянска на кубани без регистрации у кого был секс опыт с проститутками http://red1.ghiddns.com/eskort/71802-telefony-individualok-slavjanska-na-kubani-bez-registracii.html Можно ли заразится от проститутке если в презервативе
[url=http://red1.ghiddns.com/video/56599-seks-s-prostitutkoj-o-chem-nuzhno-znat.html]секс с проституткой о чем нужно знать[/url] проститутки нижний новгород от 500 до 1000 секс с проституткой о чем нужно знать проститутки нижний новгород от 500 до 1000 http://red1.ghiddns.com/video/56599-seks-s-prostitutkoj-o-chem-nuzhno-znat.html Проститутки с номерами телефона в ростовской области
[url=http://reddy5.spmuz1.ru/bdsm/32796-znakomstvo-s-prostitutkami-dlja-seksa-i-ih.html]знакомство с проститутками для секса и их фото[/url] проститутки в екатеринбурге в районе южного автовокзала знакомство с проститутками для секса и их фото проститутки в екатеринбурге в районе южного автовокзала http://reddy5.spmuz1.ru/bdsm/32796-znakomstvo-s-prostitutkami-dlja-seksa-i-ih.html Где стоят проститутки в москве и области на
[url=http://reddy3.spmuz1.ru/strapon/32416-prostitutki-s-telefonom-bez-registracii-stavropolskij-kraj.html]проститутки с телефоном без регистрации ставропольский край[/url] проститутки москва от 1000 рублей в день проститутки с телефоном без регистрации ставропольский край проститутки москва от 1000 рублей в день http://reddy3.spmuz1.ru/strapon/32416-prostitutki-s-telefonom-bez-registracii-stavropolskij-kraj.html Папа и сын с проституткой смотреть онлайн
[url=http://reddy4.spmuz1.ru/porka/71753-stoit-na-uglu-prostitutka-podhodit-k-nej.html]стоит на углу проститутка подходит к ней[/url] где в москве стоят проститутки на дорогах стоит на углу проститутка подходит к ней где в москве стоят проститутки на дорогах http://reddy4.spmuz1.ru/porka/71753-stoit-na-uglu-prostitutka-podhodit-k-nej.html Как вести себя по телефону с проститутками
Promobalp - 2017-08-26  02:51:17
 http://lms.naeyc.org/?cialis-side-effects
http://lms.naeyc.org/?cialis-side-reffects
http://lms.naeyc.org/?cialis-sideaffects
Aromamedeg - 2017-08-26  02:18:11
 kenalog cream over the counter [url=http://jinjiro41.tumblr.com/#87371]jinjiro41-tumblr[/url] ben taub medical records
Agustinababs - 2017-08-26  00:06:26
 https://cbdoil4u.org/ cbd oil for anxiety disorder reviews - cbdoil4u.org [url=https://cbdoil4u.org/]https://cbdoil4u.org/[/url] benefits of cbd oil for skin conditions - cbdoil4u.org

cbd oil side effects stomach pain - cbdoil4u.org cbd oil for skin cancer treatment - cbdoil4u.org cbdoil4u buy cbd oil for cancer treatment - cbdoil4u.org
ReviaLek - 2017-08-25  20:45:50
 [url=http://reddy5.spmuz1.ru/map1.html]http://reddy5.spmuz1.ru/map1.html[/url]

http://red1.ghiddns.com/map1.html


http://reddy4.spmuz1.ru/map1.html


[url=http://red5.ghiddns.com/strapon/00314-bez-prostitutok-i-vorov-zhizn-kak-bez.html]без проституток и воров жизнь как без фантика[/url] был секс с проституткой в презервативе заразился без проституток и воров жизнь как без фантика был секс с проституткой в презервативе заразился http://red5.ghiddns.com/strapon/00314-bez-prostitutok-i-vorov-zhizn-kak-bez.html Где в москве можно снять на улице проститутку
[url=http://red1.ghiddns.com/bandazh/30936-gde-stojat-prostitutki-v-moskve-i-moskovskoj.html]где стоят проститутки в москве и московской области[/url] как нанять проститутку в saints row 3 где стоят проститутки в москве и московской области как нанять проститутку в saints row 3 http://red1.ghiddns.com/bandazh/30936-gde-stojat-prostitutki-v-moskve-i-moskovskoj.html Ты забываешь меня проститутками я тебя дорогими мужчинами
[url=http://red5.ghiddns.com/eroticheskij-massazh/74545-prostitutki-ot-500-rublej-v-sankt-peterburge.html]проститутки от 500 рублей в санкт петербурге[/url] самые дешевые и старые проститутки в туле проститутки от 500 рублей в санкт петербурге самые дешевые и старые проститутки в туле http://red5.ghiddns.com/eroticheskij-massazh/74545-prostitutki-ot-500-rublej-v-sankt-peterburge.html Проститутки москвы от 40 до 60 лет
[url=http://reddy3.spmuz1.ru/trampling/89258-mozhno-li-v-simse-3-vyzyvat-prostitutku.html]можно ли в симсе 3 вызывать проститутку[/url] где можно снять проститутку и за сколько можно ли в симсе 3 вызывать проститутку где можно снять проститутку и за сколько http://reddy3.spmuz1.ru/trampling/89258-mozhno-li-v-simse-3-vyzyvat-prostitutku.html Зрелые проститутки от 35 лет и старше
[url=http://red2.ghiddns.com/fetish/78819-individualki-ufy-s-realnymi-foto-i-otzyvy.html]индивидуалки уфы с реальными фото и отзывы[/url] проститутки индивидуалки с проверенными фото из новосибирска индивидуалки уфы с реальными фото и отзывы проститутки индивидуалки с проверенными фото из новосибирска http://red2.ghiddns.com/fetish/78819-individualki-ufy-s-realnymi-foto-i-otzyvy.html Проститутки на ночь по 5000 в москве
ReviaLek - 2017-08-25  20:11:28
 [url=http://red2.ghiddns.com/map1.html]http://red2.ghiddns.com/map1.html[/url]

http://red3.ghiddns.com/map1.html

http://red1.ghiddns.com/map1.html


[url=http://reddy4.spmuz1.ru/eskort/96262-prostitutka-i-semejnaja-para-smotret-onlajn-besplatno.html]проститутка и семейная пара смотреть онлайн бесплатно[/url] можно ли в saints row third снимать проституток проститутка и семейная пара смотреть онлайн бесплатно можно ли в saints row third снимать проституток http://reddy4.spmuz1.ru/eskort/96262-prostitutka-i-semejnaja-para-smotret-onlajn-besplatno.html Как вести себя с проституткой в сауне
[url=http://reddy1.spmuz1.ru/fetish/40690-prostitutki-v-moskve-na-jugo-zapadnom-metro.html]проститутки в москве на юго западном метро[/url] индивидуалки номера телефонов без регистрации в южно-сахалинске проститутки в москве на юго западном метро индивидуалки номера телефонов без регистрации в южно-сахалинске http://reddy1.spmuz1.ru/fetish/40690-prostitutki-v-moskve-na-jugo-zapadnom-metro.html На каких улицах в уфе стоят проститутки
[url=http://red4.ghiddns.com/video/35390-chitat-v-onlajne-knigu-zapiski-prostitutki-ket.html]читать в онлайне книгу записки проститутки кэт[/url] путаны шлюхи девочки по вызову проститутки индивидуалки читать в онлайне книгу записки проститутки кэт путаны шлюхи девочки по вызову проститутки индивидуалки http://red4.ghiddns.com/video/35390-chitat-v-onlajne-knigu-zapiski-prostitutki-ket.html Как вести себя с проституткой в первый раз
[url=http://red4.ghiddns.com/foto/48494-pervyj-raz-s-prostitutkoj-kak-sebja-vesti.html]первый раз с проституткой как себя вести[/url] проститутки на ночь в москве на дом первый раз с проституткой как себя вести проститутки на ночь в москве на дом http://red4.ghiddns.com/foto/48494-pervyj-raz-s-prostitutkoj-kak-sebja-vesti.html Исповедь элитной проститутки смотреть онлайн в хорошем качестве
[url=http://red1.ghiddns.com/foto/64198-chto-delat-esli-seks-bez-prezervativa-s.html]что делать если секс без презерватива с проституткой[/url] камеди вумен проводы проститутки на пенсию смотреть онлайн что делать если секс без презерватива с проституткой камеди вумен проводы проститутки на пенсию смотреть онлайн http://red1.ghiddns.com/foto/64198-chto-delat-esli-seks-bez-prezervativa-s.html Как нанять проститутку в saints row 3
Eugeniakew - 2017-08-25  12:07:48
 Добрый день.
Думаете заработать на своем сайте?
Актуальные биржи ссылок для заработка в 2017 году: http://seomaniya.com/3492-birzhi-ssylok-dlya-zarabotka-v-2017-godu.html
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.