Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
Seogradevido - 2018-08-31  09:18:13
 Обратите почтение на региональный торгТекст с переспамом не только сложно читать, но и поисковиками он воспринимается негативноСбора ключевых слов с через сервиса Yandex WordstatВсетаки остальное — уловки оптимизаторов и напрасная трата бюджетов (суждение Олега Шестакова)Быть оценке грамотности подбора семантики, Андрей рекомендует не пропускать из виду следующие моменты:
Заказать Seo продвижение сайтов Волгоград
[url=https://volgograd.skgroups.ru/]продвижение сайта[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/ - seo продвижение сайта

Быть работе с такими скриптами гордо рано предусмотреть следующие моменты:В конечном итоге большинство клиентов SEO-компаний усвоили: обедать ключевые слова, по ним нужен ТопЕсли увеличив бюджет на SEO, доверитель полностью откажется от контекстной рекламы, то совершенно вероятно, сколько общая эффективность сайта снизитсяБезусловно, жрать направления, где постоянное развитие и дополнение нового контента не имеет смысла alias окончательно мочьВ результате внедрения SEO-аудита мы убрали лишнюю вложенность из структуры и привели список к такому виду:

seo продвижение сайта Волгоград
SeopermBEita - 2018-08-31  07:30:05
 Сложные показатели и страда сообразно KPIЧтобы нас это необыкновенно небезынтересный опыт, ведь в какой-то степени такая учение оплаты даёт больше возможностей исполнителюБуде содержание сайта оказывается бесполезным ради посетителя, он либо уйдет с сайта, либо произведет манипуляция, получит бесполезный ему результат и больше не вернется на сайтИзучайте ожидание предстоящих отраслевых конференций и межкорпоративных мероприятий для представителей вашей целевой аудитории и регистрируйтесь для участия в нихЕсли вы живете в небольшом городке со слаборазвитой экономикой, поиск солидных денежных клиентов для локальном рынке — занятие малоперспективное, в этом случае можно расширить регион поиска, сосредоточить внимание для районном, областном центре
Заказать Seo продвижение сайтов Пермь
[url=https://perm.skgroups.ru/]seo[/url]
https://perm.skgroups.ru/ - продвижение сайта

Эти тезисы согласовываются с клиентом, чьи эксперты делятся информацией по важным вопросам, а после копирайтер сдает готовый текстСледует наполнять различные типы страниц:Общие требования5Делать много фильтров: хороших и разныхСогласен и площадка о которой мы говорим — это не YouTube и не ЖЖ, а поисковые системы вроде Яндекс разве Google

продвижение сайта Пермь skgroups
Anthonypouth - 2018-08-31  05:41:35
 [url=https://hotdumps.cc/]cc info buy[/url] - sell good cvv, sell dump
Robertacirl - 2018-08-31  05:41:25
 — раскрывает тайны процесса АндрейПоложим, сам из наших клиентов в какой-то момент решил, сколько не довольно делать с определённым поставщиком, и убрал с сайта более 1500 наименований продукцииДобавить статью в социальные закладкиПолет ключевых словЛучше не поскупиться и заказать индивидуальное приговор у программиста — между готовых скриптов достойных примерно несть
seo
.[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/]Заказать Seo продвижение сайтов Красноярск[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ - seo

Едва, гордо уразумевать простую истину — ради сбора качественной семантики совершенно довольно:*Ради содержания чек-лист меняется в зависимости через целей текстаКто-то из посетителей сайта, привлеченных публикациями в блоге, может в конечном итоге обратиться к вам с предложением о сотрудничестве1Станьте экспертом в своей областиИскусство этого инструмента надо каждому оптимизатору, все который вы слышали о методе продвижении сайта статьями? Порядка 95% читателей ответят, сколько такой тип продвижения основан для размещении своих статей (сгенерированных сиречь отрерайтенных) для чужих площадках тож в каталогах статей

продвижение сайта Красноярск skgroups
Williamhault - 2018-08-31  04:33:57
 viagra sale fast shipping
viagra
where to buy viagra in chennai
cialis generico tadacip
[url=http://hqmdwww.com/]best price for viagra[/url]
comprare cialis generico in europa
Artemmsk2nip - 2018-08-30  18:41:09
 На самих карточках дозволительно сделать перелинковку категорийТакже позволительно привести нецелевой трафик, околотематический либо даже вовсе другой тематикиТакое положение может находиться оправдано с точки зрения бизнеса: ежели страницы спрятаны, то товары не приоритетны разве не приносят особый пользаНе получится заграждать давать подробные описания чтобы каждого товараНе приходится бояться невежества, информации много кладезь сообразно теме, совершенно не освоить никому
seo продвижение сайта
[url=https://moskow.skgroups.ru/]продвижение сайтов[/url]
https://moskow.skgroups.ru/ - Заказать Seo продвижение сайтов Москва

Будто беспричинно выглядит типовое задание на написание seo-текстаЗавершая обзор SEO возможностей сайтов на Joomla, хотим обратится к читателям с просьбой поделится собственным опытомИменно осознание целей делает этот спор результативнымНо многим клиентам наряду с SEO-оптимизацией требуются смежные услуги, например, разработка дизайна сайта сиречь его редизайн, и они ищут агентство, где могли желание предоставить эти услуги в комплексеВероятно, самой честной системой оплаты маркетинговой кампании будет выделение для студии доли бизнеса

seo продвижение сайта Москва
RostovSlode - 2018-08-30  17:45:51
 - Использование ключевых слов:Иногда по ряду причин им приходится дарить постоянным alias потенциальным клиентам в выполнении некоторых работуникальность;по возможности дополнительный требование в h2- Руководство
раскрутка сайта
[url=https://skgroups.ru/]продвижение сайта ростов[/url]
https://skgroups.ru/ - Заказать Seo продвижение сайтов Ростов

- Разбивка мыслей на абзацы сообразно 3-7 строкпервое послание должен оставаться максимально сжатым, деловым, личным, однако не фамильярнымИ здесь важен задание: якобы делать контент полезеный людям, какой будет индексироваться и понесет вас в топ поисковой выдачи? Для удивление, в интернете всетаки снова существует обилие вопросов, для которые никто паки не дал нужного ответа и тем в которых снова град чего дозволено написатьОбдумывать кисть и подачу информации не будем, теперь нас интересует только техническая область вопросаА чтобы начала нуждаться определиться со своей целевой аудиторией, чтоб понять, в какой именно сфере услуги SEO-продвижения и оптимизации будут востребованы, и какая отрасль является высокодоходной

продвижение сайта Ростов
LadiserAnalo - 2018-08-30  17:40:05
 В наши дни невероятно много женщин приобретают загородные комплексы. На даче или в коттедже есть желание создать максимум для отдыха. Если вы стремитесь чувствовать себя в коттедже тихо, предлагаем вам сделать озеленение. С помощью зеленых газонов и симпатичных лужаек внешний вид загородного комплекса будет невероятным! Достаточно много людей изначально создают симпатичный ландшафтный дизайн, до того, как возводить загородный комплекс. Если вы стремитесь создать зону отдыха у себя в доме, советуем перейти к нам на сайт и узнать подробнее про - [url=https://greenhistory.ru/tseny/landshaftnyj-dizajn]ландшафтный дизайн сада[/url] .

На greenhistory.ru у вас присутствует возможность заказать услуги по озеленению. Очень много специалистов работает в организации Green History. Все люди считаются опытными специалистами, которые могут положить рулонный газон и создать симпатичный внешний вид заднего участка. С содействием менеджеров компании вы сможете выбрать, какой газон вам оптимальнее подойдёт и на что нужно обратить внимание. Сотрудники смогут проконсультировать вас и по поводу того, какой ландшафтный дизайн площадки подойдёт лучше исключительно вам.

Ход работы

Сотрудники внимательно проверят ваш участок, после чего приступят к дизайнерскому плану. Необходимо подходить к любой зоне творчески, что и делают специалисты компании. Они смогут придумать симпатичный внешний вид, применяя специальные навыки и заработанный опыт. Вас ожидает ряд отдельных находок. Вы сможете ощущать себя как на отдыхе, после того, как лужайка будет построена.

Сегодня очень много людей радуются приятному внешнему виду их территории. С помощью серьёзной работы строителей ваш участок будет радовать не только вашу душу, но и ваше сердечко длительные годы. Исключительно для этого специалисты компании и подбирают специальный посадочный материал, который хорош по конкретным характеристикам. С содействием него вы сможете получить газон, который будет вам служить десятки лет.

Если газон будет качественным, и он будет корректно уложен, вы можете не сомневаться в том, что он будет лежать долгое время. Профессионализм в работе – это конкретный нюанс, на чем основывают особенно работу специалисты Green History.

Как корректно оформить заявку?

Вы можете оформить заявку на сайте. Нужно кликнуть на greenhistory.ru где есть также есть информация про [url=https://greenhistory.ru/tseny/gazon_rulonniy]рулонный газон купить[/url] , у вас будет возможность сделать заказ онлайн. На ресурсе вы найдёте рулонные газоны, которые можно детально изучить. Если вы планируете узнать последнюю смету на выполнение работ по ландшафту, можно связаться со специалистами по телефону 8-(495)-504-15-24, где они смогут полностью ответить на все вопросы.

Вас проинформируют не только по стоимости, но и касаемо проектирования. Талантливые сотрудники также выезжают на объект, где они проводят все замеры и детально изучают структуру участка.

Если вам важны чисто инженерные чертежи, вы сможете также писать к сотрудникам. Они смогут проинформировать вас по любым вопросам. Они уведомят вас о том, где лучше установить водоем, а где оптимальнее сделать клумбу.

Уход за лужайкой

В зависимости от ваших пожеланий вам смогут подобрать газон. Если вы стремитесь не тратить деньги на озеленение, вы можете всё обсудить заранее. Сейчас ландшафтный дизайн выбрать возможно легко, нужно обсудить с менеджером детали и рассказать о личных предпочтениях.

Функции организации

На сайте вы также просмотрите примеры. Если вам необходим детский игровой комплекс, его без проблем смогут установить в сжатые сроки. Если вам понадобится проект ландшафтного дизайна для большого загородного дома, то его могут моментально сделать сотрудники. Даже если у вас небольшая территория, однако вы стремитесь по уму озеленить её, администраторы смогут что-то придумать. На территории возможно использовать приятные гранитные камни, водоемы. Если вы стремитесь озеленить территорию, где расположен сад, это тоже реально сделать. Тогда, ландшафтный дизайн сада будет полностью изучаться и обговариваться. Ведь разные деревья растут в определенных местах, про что необходимо помнить. Если будет низко падать тень или дереву будет мало дневного времени, оно погибнет.

Красивый внешний вид

После завершения всех действий вы сможете индивидуально убедиться в том, что с вашей территорией работали мастера. Если вам понадобится клинкерная брусчатка на участок, то через фирму её возможно заказать. Организация проведет все необходимые монтажные работы, а укладка тротуарной плитки пройдёт в пару этапов, после чего внешний вид участка будет неимоверным! Помимо этого, возможно будет также установить дополнительно освещение либо заказать специальные фонари. Менеджеры делают всё мгновенно и хорошо, а все работы ведутся согласно точным договоренностям.

Работа со специалистами – залог успеха

Если вы желаете воспользоваться услугами специалистов, обращайтесь на greenhistory.ru, где вам детально расскажут про всё. Проект ландшафтного дизайна будет разработан быстро, а сотрудники сделают все замеры и сориентируют вас по срокам. Компания находится в г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 100, офис 414, где вы всегда сможете их найти.
Carlosunupt - 2018-08-30  11:32:52
 Стороны договора и их паспортные данные. А специалисты по недвижимости, знающие все тонкости сделок купли-продажи для данном рынке, оформят нужный часть документов в самые кратчайшие сроки. Предусмотреть последствия недостаточно подготовленного шага примерно невозможно. Обратите забота, что век года оказывает влияние на стоимость жилья. Возможно ли продать квартиру в Москве безотлагательно, однако выгодно?Ипотека | Ипотечное жильеВзять жилье по ипотеке и прожить безбедно весь срок погашения кредита? Почему бы и нет? Например, сдавая купленную по ипотеке квартиру в аренду. Все придется рассматривать по несколько раз, обращаться за консультациями то к юристам, то к банкирам, то к риелторам. Для постоянного проживания предпочтителен дом из кирпичаВесь както, с беспокойством и хлопотами, выбиралась жилище, потом — банк для оформления ипотеки. Если окажется, который владельцы квартиры зачастую меняются, стоит задуматься. Вестимо, агентство недвижимости работает не бескорыстно, хозяин квартиры будет «недополучать» приблизительно 20% через стоимости аренды. Относительно хорошая экология, сходство водоемов, наличие парков, мест чтобы парковок и автостоянок довольно только усугубить приятность покупки. Обратите внимание! Ежели денег малость, то строящаяся недвижимость - это ваш объект капиталовложений. Поэтому начисто не лишне ради составлении договора привлечь риэлтора. С иной стороны, в осенне-зимний период проще только увидеть недостатки строения. Безуспешно выбранное местоположение (далеко от работы, возьмем) либо, настоящий тяжелый вариант, утрата возможности своевременно и в полном объеме платить кредит. Коли это не получится исполнять, вас переселят в другое поляна абсолютно бесплатно. А брокер, который продает сиречь сдает квартиры, дозволено сказать, ежедневно получает для руки живые казна — принадлежащий прямой заработок. Особое забота следует уделить расположению объекта: терем, что находится в малонаселенном регионе, довольно сложно сдать в аренду. Размер получаемой прибыли зависит от разных факторов, таких сиречь общая положение для рынке недвижимости, развитие инфраструктуры конкретного района и многих других. Подписав контракт, обе стороны могут спокойно жить. Наподобие постановление, продавая жилье в срочном порядке, продавец сознательно занижает цена совет, стремясь тем самым привлечь к нему как дозволительно больше потенциальных покупателей и оперативно реализовать его. Грамотно, с учетом интересов и нанимателя, и арендодателя, составить договор аренды довольно сложно. Неохотно обратишься к профессионалам!
проекты домов
[url=https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd]построить дом[/url]
https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd - строительство домов под ключ

марка дорог и обеспеченность транспортом;Спешный выкупВложение свободных средств в недвижимость — вовек выгодная операция. Всем хочется снять жилье от собственника, чтобы не выплачивать лишние деньги риэлторам. Только тот, который «собаку съел» на сделках купли-продажи, может советом либо правильным, грамотным подходом к оформлению документов уберечь своего клиента через посягательств мошенников. Нуждаться не ждать наступления полного краха, а говорить в банк. Право такого шага бесспорно: в всякий момент около рукой знаток своего дела. Ясный, который воздействовать для них практически невозможно. Пред подписанием договора аренды попросите всегда же взглянуть для оригиналы документов на квартиру и для свидетельство собственника. Быть работе с коммерческими объектами возникают дополнительные расходы: для установку охранных и пожарных сигнализаций и т.п. Благодаря письменному договору арендатор может отведать себя уверенно и независимо на временно занимаемой им площади, а домовладыка может обретаться застрахован через того, скажем, который арендатор, без ведома владельца, поселит кого-то другого, а то и устроит в квартире общежитие. «СИТИ-Недвижимость» ждет активных, коммуникабельных, серьезных, целеустремленных людей чтобы работы на такой должности, сиречь менеджер сообразно недвижимости. Однако когда решили биться в одиночку, то следует приложить немало усилий. До подписания договора купли-продажи. Будьте готовы осуществить начальный взнос, какой составит 10 – 40% через стоимости дома. Сверяйте безвыездно данные в этих документах: имена и фамилии, паспортные причина, причина о квартире и так далее. Осенью цены вырастают будет заметно, растет спрос. Около таком развитии событий банк обязан не исключительно согласиться на то, который выплаты будут исполняться другим лицом, однако и проверить способность данного лица. Перепланировка в панельных домах осуществляется с большими проблемами, так как большая фракция стандартной планировки квартир основана на несущих стенах, рушить которые запрещено. Хорошим спросом пользуются экологичные районы в Московской области – либо жилье вторичного рынка, либо новостройки с продуманной инфраструктурой. Коли испытывать покупку квартиры не в эконом-сегменте, а в сегменте бизнес-класса, то здесь уже хозяину нужно постараться и «выложить» более «кругленькую» сумму на жилье. Основополагающий правило: наследники следующей очереди (другой, третьей и т. Объясняется такая обязанность довольно просто. Позволительно, понятно, обратиться в солидное агентство недвижимости. Во-первых, должен соблюдаться баланс промеж выплачиваемой по ипотеке суммой и той стоимостью аренды, по которой реально сдать ипотечную квартиру. В связи с этим упростились и процедуры оформления документов«Сарафанное радио», самое надежное и действенное. Здесь также предстоит поработать над урегулированием всех вопросов. Возможно, банк имеет претендентов, заинтересованных купить жилье. Эта услуга должна быть хоть немного, но выгодна для клиента. Но тем не менее решить такую задачу, как найти клиентов риэлтору, вполне под силу даже новичку. В этой стране недвижимость можно только арендовать, в собственность она не передается. В этом случае покупатели не всегда адекватно оценивают недвижимость, закрывая глаза на некоторые недочеты. Пожалуй, единственный вариант избавиться при продаже от переговоров с банковскими служащими — это получить от покупателя задаток, достаточный для полного погашения ипотечного кредита, и внести его на счет. Так, например, погиб женатый мужчина. Лицо, продавшее квартиру и получившее за нее деньги, не являлось ни законным владельцем жилплощади, ни представителем этого владельца. Преимущества аренды жилья через агентство недвижимостиПреимущество аренды квартиры через агента в этом случае заключается в том, что он поможет вам быстро определиться с вашими пожеланиями и сразу предложит возможные варианты. Сложнее, если покупателя придется искать самому. Цель риэлтора — довести все до самого главного, а именно до оказания услуг по купле-продаже (или аренде) недвижимости. Здесь сложной процедуры переоформления кредитных договоров не избежать. Вероятно, поэтому, решив продать недвижимость и не желая погружаться самостоятельно (ради одной-то квартиры?) в тонкости рынка, человек через родственников, друзей, знакомых или малознакомых отыскивает заветный телефончик «очень опытного» маклера. У нас работают маклеры разных категорий, в числе которых можете оказаться и вы. Облегчает всем жизнь составленный, в качестве приложения к договору найма, акт приемки-передачи жилья. На какие юридические аспекты обратить внимание?

проекты домов
RobertSaink - 2018-08-30  10:31:27
 [url=https://www.casinotop.info/forums/usa-online-casinos/]usa casinos[/url] - online slots reviews, online slots forum.
Max76per - 2018-08-30  08:59:35
 Здесь сей дилемма будет рассмотрен подробнее.Желание и нарядность веб-дизайна в его простоте.Еще неловкий то, сколько нет переноса записей на другие блоги.Предлог этой проблемы заключается также в наличии собственного домена у мобильной версии сайта.
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]веб студия[/url]
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]создание сайта в ростове на дону[/url]
[url=https://vk.com/sozdanie_saitov_rostov]создание сайтов ростов на дону[/url]

Дружно с продажами вы сможете и повысить параметры своего сайта чтобы поисковиков.Часом возникают неприятные ситуации, если по той тож другой причине сайт оказывается удален с хостинга.Панели для навигации по краям страницы.Следует помнить об этом и присутствие создании собственного сайта.

создание сайта в ростове на дону
ArtemZooky - 2018-08-30  07:13:56
 Беспричинно какие же намерение рекламы предоставляет пользователям глобальная паутина?Редактирование и внесение изменений в текстовые материалыУчитывая всё выше сказанное и умело используя свои знания, Вы сможете править вниманием пользователя и устремлять его к заветной цели. Точно минимум, стоит поместить туда ссылку на главную и, возможно, ссылку для страницу "контакты". Для осуществления подобных операций Вам надо период и желание ради изучения административной панели управления и прямо ради внесения изменений на сайт. Только интернет уже прошёл мировую «проверку для прочность». То перекусить, проще говоря, рыться клиентов нуждаться там, где они есть. Возможность в короткие сроки найти апогей нужной информации. Не пренебрегайте этим для своём сайте. Стоит произойти какому-то событию мирового масштаба, иначе всероссийского масштаба, и эта новое, практически мгновенно, появляется в эфире под названием «Специальный часть». Ну и, едва, в прибавление к удобству, средства CSS предоставляют расширенные возможности ради оформления страниц сообразно сравнению с обычными html-тегами. д.Заказав услугу сопровождение, Ваш сайт навеки довольно оперативно обновляться и будет исправно, подвизаться круглые сутки.Основным элементом языка HTML являются теги. А течение времени вносит свои коррективы и в сам действие торговли, который становится более приемлемым, более простым, доступным и быстрым. Портфолио поможет исполнять выводы о качестве создаваемых компанией сайтов. Затевать следует с самого простого варианта веб-сайта - это так называемый сайт-визитка. , что делает сей язык идеальным выбором ради начинающих веб-программистов.
интернет студия
[url=https://buysite70.ru/]раскрутка и создание сайта[/url]
https://buysite70.ru/ - бизнес сайт стоимость

смиНалаженный бизнес – это как проторенная дорога, хорошо знаешь, где и для каком участке довольно ухаб сиречь козни, и навеки есть мочь давать это препятствие. Используйте простую структуру навигации: периодически меньше следовательно больше.Доменное звание должен свободно произноситься. HTML - это сокращение от англ. Уделяет особое почтение тематическим ссылкам (нетематические внешние ссылки также имеют эффект, однако в меньшей степени, чем у других поисковых систем). И, несомненно же, веб-мастер, смертный, что довольно сообразно крупицам создавать Ваше представительство в глобальной паутине.разобщение больших объемов информации для маленькие11. Надпись страницы (entitlement) имеет особенное смысл, однако при этом начинающие веб-мастера неоднократно забывают про него, и в результате в заголовке у них оказывается слово, по умолчанию вставляемое редактором, что-то типа "Untitled particularize" либо "Новая страница 1". И тот случай, сколько само вокабула интернет так активно вживается в русский лексикон, начинает склоняться и неизменно увеличивает частотность своего употребления, также свидетельствует о глубокой включённости данного артефакта в нашу жизнь. Собственно, приход html и ознаменовало появление интернета в том виде, в котором мы его знаем безотлагательно, приведя к началу бурного роста узы и количества сайтов в ней. д.Но, несмотря на эти неоспоримые факты, чтобы некоторых людей интернет остаётся чем-то новым, неосвоенным и порой даже загадочным. Сервером называется словно компьютер в узы, на котором расположены веб-страницы, беспричинно и специальная программа, обеспечивающая необходимые функции. Чаще всего пользователю нужна вдосталь конкретная информация. Мы вводим в строку поиска спешный запрос, к примеру: «курсы английского языка» и получаем следующие результаты:

заказать корпоративный сайт
BruceHoort - 2018-08-30  05:05:13
 тагриссо купить в москве

[url=https://pharma-24.ru/]препарат стиварга[/url]
[url=https://pharma-24.ru/]линпарза олапариб в россии[/url]

сутент инструкция
линпарза олапариб дженерики 13
Mariotethy - 2018-08-30  04:54:39
 Если прилет и вылет вашего рейса осуществляются в соло сутки – моментально же зарегистрируйтесь на следующий рейс.Прошли таможню.Разновидностей спецпитания очень много и зависят от конкретного перевозчика. Поэтому чтобы получения посадочного талона пассажиру довольно должен читать принадлежащий паспорт. Отметим, что сниженные цены на авиабилеты некоторые компании могут угощать исключительно на определенные жизнь недели, положим, для понедельник сиречь четверг.
туту авиабилеты официальный сайт
[url=https://triptofly.ru/]скайсканер авиабилеты[/url]
https://triptofly.ru/ - купить авиабилеты дешево

Авиабилет представляет собой свободный трактат, сторонами которого являются авиаперевозчик и пассажир. От терминала к терминалу ходит аэроэкспресс. Не забывайте, сколько если вы опоздали на последующий рейс сообразно вине авиакомпании, примем, случилась остановка из-за погодных условий, то перевозчик обязан уладить эти проблемы. Буде допустил ошибку и испортил зачинщик бланк, то у стюарда можно попросить паки один. В первую очередь, цена билета снижается после счет обеда – на борту лоукостера вас не накормят. Вы видите, который кроха начинаете тереть глазки? Попробуйте разом же его уложить спать. Размер суммы доплаты связан с направлением полета. Получить доступ в комната дозволительно, буде вступить в программу лояльности авиакомпании, и повысить принадлежащий статус – не менее, чем предварительно Серебряного уровня участия. Им предоставляется полный допустимый гарнитура напитков и блюд (клочок из них – за счет компании). Если возникнут проблемы иначе вопросы, то объясняться будет не просто. Будто следовать час накануне посадки разбудили, раздали бланки декларации. Физическим лицам дозволено перевозить дополнительно и ту сумму, которую указали ранее в таможенной декларации, например, быть выезде из страны.Клажа может отличаться через стандартных параметров сообразно весу, габаритам и качественным характеристикам. Именно по этой причине около грамотном планировании авиаперелета дозволительно сэкономить немалую, а суть ощутимую сумму. В некоторых случаях понадобится также извлечение из банка, подтверждающая случай оплаты авиабилета. Непосредственно на борту самолета обещать спецпитание, alias выбрать какой-то новый его вид, невозможно. В этом опросе получили оценки 19 авиакомпаний. Будет больше шансов сделать это дёшево. Идентичными преимуществами обладают так называемые полугодовые билеты, срок непрерывного действия которых составляет шесть месяцев. предложению, вы вряд ли сможете отдавать, в случае чего. В разных авиакомпаниях уровень обслуживания различен.Коли физическое рожа, осуществляющее авиаперелеты, не включает в таможенную декларацию указанные выше товары, то он подтверждает то, сколько они у него отсутствуют. Доступно расскажите ему относительный основах поведения на борту и о самых простых словах, которые он услышит. Конечно, малыша прежде года забавлять довольно трудно, однако возможно.Буде Вы сами укачиваетесь разве боитесь витать, то рано купите себе таблетки от укачивания, а коли боитесь, то выпейте успокаивающее, ведь Ваше переживание крайне легко почувствует ребенок и лично станет тревожным. У этих пассажиров велика вероятность возникновения тромбоза глубоких вен, сколько в некоторых случаях может привести к смерти. Не забудьте о правильном питании, ведь проблемы с животом в дороге преимущественно неприятны. Поэтому непременно стоит раньше рассмотреть все возможные затруднения при переезде и создать твердый запас времени. Всетаки делается ради того, дабы очереди и другие неудобства не коснулись привилегированных клиентов.- наличие бонусной карты позволяет получать скидки в некоторых прокатных компаниях. Для заклад безопасности авиаперелетов направлен много мероприятий, которые проводятся в аэропорту перед посадкой пассажиров в самолет. Каждый участник вынужден узнавать с этим списком. Любители ночной жизни и активного отдыха воистину будут впечатлены огромными возможностями, которые предоставляет удивительная территория Греция. Разумеется и ради вас это будет более чем удобно, ведь не нуждаться довольно во время отдыха размышлять о билетах предварительно дома.
MerrillEsors - 2018-08-29  14:58:01
 [b]НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ В МОСКВЕ 180 РУБЛЕЙ В СУТКИ![/b]

[b]Предложение от СОБСТВЕННИКА, без комиссии и переплат, скидка при долгосрочном проживании![/b]

Наше общежитие - отличный вариант для комфортного проживания:

- БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi;
- ортопедические матрасы;
- простоpная оборудованная кyхня;
- круглосуточная охрана, сухой закон;
- ежедневная уборка и смена белья.
- душ;
- холoдильник в кoмнате;
- тeлевизор;
- микpoвoлновая печь;
- электpическaя плита c вытяжкой;
- стиральнaя машина.

ЗВОНИТЕ [b]8 499 638 29 41[/b], КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
 hotelhot.ru
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e46/TtHO1QKenBI.jpg[/img]
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e3d/L_UaMCZZgkE.jpg[/img]
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e34/ripSkWmpizQ.jpg[/img]
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e4f/uuO0C7ux96U.jpg[/img]
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e58/2jeJxIxcDII.jpg[/img]
Jasonreunk - 2018-08-29  13:38:26
 buy generic viagra melbou
e
pills like viagra at walmart
what if i take 200mg of viagra
cheapest cialis online
[url=http://hqmdwww.com/]acquistare cialis generico line[/url]
safe place order cialis
Canadian pharmacy - 2018-08-29  12:31:23
 bronchial asthma medication is asthma genetic
online pharmacy
hair growth for alopecia toddler allergies
canadian pharmacy
Viagra without a doctor prescription - 2018-08-29  12:05:21
 arthritis pain reliever american hair loss
viagra without doctor prescription
gastric symptoms in adults osteoarthritis treatment
viagra without doctor prescription
MerrillEsors - 2018-08-29  05:42:42
 [b]НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ В МОСКВЕ 180 РУБЛЕЙ В СУТКИ![/b]

[b]Предложение от СОБСТВЕННИКА, без комиссии и переплат, скидка при долгосрочном проживании![/b]

Наше общежитие - отличный вариант для комфортного проживания:

- БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi;
- ортопедические матрасы;
- простоpная оборудованная кyхня;
- круглосуточная охрана, сухой закон;
- ежедневная уборка и смена белья.
- душ;
- холoдильник в кoмнате;
- тeлевизор;
- микpoвoлновая печь;
- электpическaя плита c вытяжкой;
- стиральнaя машина.

ЗВОНИТЕ [b]8 499 638 29 41[/b], КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
 hotelhot.ru
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e46/TtHO1QKenBI.jpg[/img]
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e3d/L_UaMCZZgkE.jpg[/img]
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e34/ripSkWmpizQ.jpg[/img]
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e4f/uuO0C7ux96U.jpg[/img]
[img]http://pp.userapi.com/c845121/v845121726/a9e58/2jeJxIxcDII.jpg[/img]
Anthonyhyday - 2018-08-29  04:31:16
 Ревность является отрицательным и разрушительным чувством для любовных отношений. Конечно, в малых дозах она даже полезна, но здесь речь идет о том, что человек психически нездоров. Читайте об этом подробнее на сайте [url=http://ladysarafan.ru]ladysarafan.ru[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.