Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10942)
SusanTooni - 2017-10-18  15:34:30
 [b]Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:[/b]

https://www.facebook.com/Dengido/

-----------------------------------
Яндекс деньги в Беларуси.
Яндекс.Деньги — первая российская электронная платежная система, созданная в 2002 году (созданную значительно ранее WebMoney российское законодательство по ряду формальных признаков не рассматривает как платежную систему). Тогда это была первая интернет-система оплат, действовавшая в России. Первоначально для работы с ней требовалась обязательная регистрация, а сама работа производилась только через специальную клиентскую программу. Удобнее в использовании система стала в 2005 году. Впрочем, необходимость обязательной регистрации вернулась в 2017 году — завести кошелек в системе и перечислить на него абсолютно любую сумму можно и без регистрации, но, не подтвердив свою личность, невозможно снять наличные со счета!
По сведениям «TNS Россия», на первую половину 2016 года Яндекс.Деньги — наиболее распространенный из всех сервисов электронных кошельков. С его помощью можно как платить, так и принимать плату любым способом.
Вносить плату по счетам и квитанциям через Яндекс.Деньги еще недавно можно было и без регистрации. С 2017 года — уже нельзя, хотя это особо и не афишируется системой. Обладатели электронных кошельков имеют и другие возможности:
получить пластиковую карту к счету; настроить напоминания; настроить автоплатежи.
Осенью 2016-го этот сервис уже насчитывал 28 миллионов кошельков, причем в день открывалось еще около 15 000. За секунду по Яндекс.Деньгам идет до шести сотен оплат единовременно.
У сервиса Яндекс.Деньги имеется немало инструментов, обладающих большим удобством при приеме оплат по сети. Тут имеются разные инструменты для краудфандинга и благотворительности, плюс Яндекс.Касса, которая является универсальным платежным решением, предназначенным в качестве подспорья в бизнесе.
Единственная валюта, с которой работают Яндекс.Деньги — это российские рубли. Любой человек, использующий эту систему, имеет возможность без значительных затрат времени как класть деньги на свой счет, так и выводить их оттуда. Оплата услуг и пополнение счета осуществляется моментально, а вот вывод средств занимает около трех суток.
А еще — для того, чтобы пользоваться системой Яндекс.Деньги, вовсе не нужно иметь банковскую карту.
За что можно платить через Яндекс.Деньги.
На исходе 2013-го Яндекс.Деньги дали возможность платить за любые услуги хоть в интернете, хоть вне его. Например, каждому, кто пользуется этой системой, удобно платить за любые коммунальные услуги и за интернет, а при необходимости и на телефон можно нужную сумму положить. Также счет на Яндекс.Деньгах выгоден и для тех людей, кто вкладывает реальные деньги в те или иные MMORPG. Все это понемногу превращает эту систему в платёжный сервис.
Вопрос наличия Яндекс.Деньги в Беларуси.
С марта 2011-го Яндекс.Деньги стали работать и вне РФ. Вот так эта система оказалась и в Республике Беларусь. Каждый, кто обладает аккаунтом на «Яндексе», может открыть счет на Яндекс.Деньги. Но регистрируясь, надо вводить о себе только верную информацию, иначе при любых осложнениях система может посчитать пользователя жителем Минска. Более того, не пройдя процедуру идентификации, снять со своего кошелька любую сумму, полученную любым путем, с 2017 года просто невозможно.
Комиссия на перевод валюты через Яндекс.Деньги берется в размере 0.5%. За обналичивание той или иной суммы она составляет 3% + 15 рублей, но не менее ста рублей. Минимальный платеж через Яндекс.Деньги равен одному рублю, максимальный — 300 000 в сутки.
Как создать аккаунт на Яндекс.Деньги в Беларуси.
Создать аккаунт в системе Яндекс.Деньги очень просто: можно использовать логин и пароль электронной почты Яндекса или залогиниться с помощью аккаунта в социальной сети. Создать электронный ящик в системе Яндекс.Почта можно буквально за несколько минут.
В процессе регистрации в системе Яндекс.Деньги необходимо ввести реальный номер мобильного телефона — на него станут поступать сообщения с разовым кодом подтверждения той или иной операции. Чтобы было удобнее, пользователь может сменить метод защиты, перейдя на мобильное приложение.
Способы идентификации для белорусов.
Если гражданам РФ для подтверждения собственной личности в системе Яндекс.Деньги достаточно просто ввести свои паспортные данные, процедуры идентификации для граждан других стран, включая и страны СНГ, значительно сложнее. Если же эту процедуру не произвести, снять средства со своего кошелька не получится.
Итак, белорусы могут:
Прийти, взяв с собой специальные бумаги, в любое отделение Яндекс.Денег в любом из следующих городов: Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск;
Скачать на сайте Яндекс.Деньги анкету, после заполнения которой, прийти с паспортом к нотариусу. За сумму, равную примерно 7 рублей заверить подпись на ней, а затем отослать результат в отделение Яндекс.Деньги заказным письмом. Вся процедура обойдется приблизительно в 11 рублей, а идентификация кошелька закончится приблизительно через 15-20 дней.
Посредством идентификационного агента в белорусских городах. Это стоит 30 рублей. Процедура продлится несколько суток. Список агентов в Беларуси смотри здесь.
Через БПС-Сбербанк. Банк позволяет провести всю процедуру фактически в режиме реального времени. Для этого нужно сделать одно из следующих действий:
Идентификация посредством «Сбербанк-Онлайн». Процедура обойдется в 10 копеек.
Личный визит в отделение банка. При себе нужно иметь паспорт. Процедура обойдется в 20BYN.
Если Вы не являетесь клиентом БПС-Сбербанка, Вы все равно можете пройти процедуру идентификации. Есть два способа:
1) Оформить в интернете заявку на данную карту на годовой срок в любой валюте, потратив 4 рубля.
2) Оформляя заявку и получая карту, подключить интернет-банкинг на три года, потратив 3 с половиной рубля.
3) Идентифицировать кошелек посредством интернет-банкинга, на что нужно потратить 10 копеек.
4) Готово. Можно использовать результат.
1) В отделении БПС оформляете пакет обслуживания «Базовый» с картой Visa Electron и с бесплатным интернет-банкингом.
2) Дождавшись подготовки карты, забираете ее из офиса, причем надо следить, чтобы на ней был как минимум один рубль. Затем банк заберет 90 копеек за месячное обслуживание карты.
3) Те 10 копеек, что останутся, тратите на идентификацию через интернет-банкинг, чтобы получить полноценный кошелек.
4) Получив идентификацию, снова отправляетесь в банковский офис, и там закрываете пакет безо всяких штрафов. В этом способе получения идентификации рекомендуется уложиться в календарный месяц.
Как пополнить Яндекс.Деньги в Беларуси.
Теперь белорусы могут класть наличные средства на Яндекс.Деньги. Пополнить Яндекс кошелек граждане Беларуси могут одним из следующих способов:
С банковской карты одной из международных платежных систем (VISA, MasterCard, Maestro). Комиссия за операцию — 1% от суммы пополнения.
С баланса мобильного телефона, привязанного к аккаунту. Из белорусских операторов подходит только MTS. При этом комиссия составит 10,3% + 10RUB.
Наличными через партнеров Яндекс.Деньги или платежные терминалы PayNet. Комиссия за операцию — 2% от суммы пополнения.
Клиенты БПС-Сбербанка могут воспользоваться сервисом «Сбербанк Онлайн». Комиссия 0%.
На сегодняшний день перевод денег с Вебмани на Яндекс.Деньги доступен только для граждан России. Кошелек Яндекс должен быть идентифицирован, а в WebMoney должен быть аттестат не ниже формального и подтвержденные данные. Идентификационные данные пользователя в обеих системах должны совпадать. Стоит знать, что комиссия за перевод средств с Вебмани на Яндекс.Деньги и обратно взимается комиссия в 4,5%.
Зам Председателя Правления по розничному бизнесу БПС-Сбербанка тоже доволен данным обстоятельством. Он говорит, что Яндекс.Деньги находится в числе лидеров платежного рынка в СНГ, а их сотрудничество позволит клиентам безо всяких затрат времени и сил уладить любые денежные задачи, что и является целью банка.Зам коммерческого директора Яндекс.Денег утверждает, что они поставили себе цель сделать оплату покупок и переводы по интернету удобнее для всех, кто ими пользуется, и что их связь с PayNet, Isec-System и с БПС-Сбербанком прекрасно в этом помогает.
Количество граждан, пользующихся Яндекс-Деньгами, в течение года выросло на 30%. Те, у кого есть электронные кошельки и пластиковые карточки, имеют возможность платить за товары по сети посредством Яндекс-Кассы, которая является платежным решением Яндекс.Денег. Яндекс.Касса позволяет оплачивать также иными распространенными методами. К примеру, наличными посредством терминалов по всему СНГ. Сейчас к Яндекс.Кассе подключено свыше 75 000 онлайн-площадок во всем мире.
Связь Яндекс.Денег и банковских карточек.
Пользователь может привязать к своей карте кошелек на Яндекс.Деньги. Если тот или иной банк действует в СНГ — в его офисе это обязательно можно сделать. Тот, кто привяжет карту, получит возможность расплачиваться по ней за любые услуги в системе Яндекс.Деньги. Она существенно облегчает пользование системой.
Создав карту, уже не придется, покупая товары через интернет, вводить ее данные, достаточно просто назвать платежный пароль в «Яндекс.Деньгах», а также CVV2/СVC2-код своей карты.
Указывать свои данные не так уж необходимо, но у тех, чья личность подтверждена в системе, есть куда большее число возможностей. Например, анонимный аккаунт блокируется, стоит только пользователю дать малейшие подозрения в мошенничестве.
При наличии нескольких кошельков на Яндекс.Деньгах достаточно иметь регистрацию всего одного из них. Тут хватит несложного копирования данных между кошельками через спец. форму. Но на один паспорт их может быть зарегистрировано не более десяти.
Типы карточек Яндекс.Денег.
Виртуальная : банковская карточка без физического носителя, номер которой имеется на сайте платежной системы, прочие данные приходят в сообщениях на телефон. Общий баланс со счетом в Яндекс.Деньгах. Обслуживая ее, платы не берут. Действительна в течение года. Подходит для каждого платежа по интернету. Отлично привязывается к Apple Pay.
Банковская : карта MasterCard World, выпускаемая системой Яндекс.Деньги. Количество денег на ней равно ему же на кошельке в Яндекс.Деньгах. Валюта — российские рубли (RUR). Трехгодовое обслуживание обходится в 199 рублей. Этой картой можно заплатить за любые товары и услуги, за какие можно заплатить MasterCard. На ней имеются чип, магнитная полоса, а также PayPass. Владелец может подтверждать операции подписью, пин-кодом либо CVC2-кодом.[b]Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:[/b]

http://kredit.bestsky.info/
Haroreab - 2017-10-18  09:00:02
 Viagra Deutschland Kaufen [url=http://cialtobuy.com]cialis[/url] Amoxicillin Macaw Bacterial Infection Viagra Temps Reaction
GameOfLaf - 2017-10-18  04:53:09
 If you decide to examine in a higher education or college and tend not to have good enough time for you to craft assignments all by yourself, you’re able to decide to buy them on line | Good value composing assistance presents.
https://mercedesc250.net/essays-and-powerpoint-probably-the-most-widely-2/
SusanTooni - 2017-10-18  04:41:41
 [b]В Чем Плюсы, Минусы, Можно Ли Расплатиться За Границей И Онлайн
[/b]
-----------------------------------
Хотя некоторые сотрудники занимают эти должности во время карьерного роста, переходя из обычного оператора в менеджера. Данное решение позволит нашим клиентам работать со своим расчетным счетом с любого мобильного устройства, что существенно экономит время и ускоряет бизнес-процессы. Промсвязьбанку зачем-то нужен день, Связной дает ответ за полчаса, а Тинькофф и Русский Стандарт принимают решение почти моментально. У пользователей карт Тинькофф есть возможность, посредством своего интернет-банка осуществлять переводные операции на другие карты или счета любых банков. Полностью все без исключений, магазины в списке нашего банка Тинькофф надежны и проверены, поэтому вы можете уверенно оформлять заказы на них. PIN карты вы можете установить самостоятельно при получении. Стоит отметить, что через банкомат или «Мобильный банк» можно сделать распечатку карты Сбербанка только по последним 5-ти операциям. В следующем пункте проставляем срок, на который нужен полис ОСАГО. Впрочем, на практике и многочисленным отзывам автолюбителей, купивших электронное ОСАГО онлайн, не было случаев возникновения вопросов со стороны сотрудников ГИБДД по поводу отсутствия бумажного эквивалента полиса.


[b]Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:[/b]

http://kredit.bestsky.info/
SusanTooni - 2017-10-18  02:23:37
 [b]Ставки, Условия, Отзывы Клиентов
[/b]
-----------------------------------
География деятельности Группы «Ренессанс Кредит» охватывает 59 регионов России, 16 областей Украины и Автономную Республику Крым. Банк «Ренессанс Кредит» уже давно и уверенно входит в первую сотню крупнейших банковских организаций России. Восемь сенаторов США во главе с Бобом Менендезом в письменном виде обратились в ФИФА с просьбой отобрать у России право на проведение чемпионата мира-2018, если станут известны случаи принудительного труда. Узнать, можно ли расплатиться в конкретной точке национальной платежной картой, можно у продавца или по наклейке с логотипом "Платежная карта Мир". Читайте также:Как работает кредитная карта? Это банковская пласт. карта без кредитной линии. В том случае, когда банк, в котором у вас имеется карта «Мир», совмещенные карты не поддерживает, из него можно уйти. Здравствуйте, меня зовут Мишель, мне 26 лет. Например, мужчины до 27 лет будут обязаны предъявить военный билет или другую бумагу, подтверждающую решение вопросов с воинским призывом. Во-вторых, срок действия вклада составляет от 3 до 36 месяцев. Вложения в другие ценные бумаги, по которым срок погашения (выкупа) не установлен, учитываются на счете 58, когда эти вложения осуществлены без намерения получать доходы по ним более одного года.


[b]Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:[/b]

http://kredit.bestsky.info/
SusanTooni - 2017-10-18  02:16:30
 [b]Как Оформить Заявку На Получение Нового Или Продление Онлайн
[/b]
-----------------------------------
А как они Вам его выдали, без техосмотра не имели право оформлять полис. В Тинькофф Банке это называется «горизонтальный рост сотрудника». Тинькофф банк дает возможность своим клиентам осуществлять вклады. Всего за 200 рублей в месяц Вы получаете возможность использовать свои 75 Мб трафика в сутки. Вы будете обладать преимуществом если оформлены по трудовой книжке. Теперь банк носит имя своего бренда. По величине средств физических лиц банк в TOP-50 среди банков России и предлагает своим клиентам 4 вклада до 9.00% в рублях и до 1.25% в валюте. Я не гражданин России. Компания входит в тройку крупнейших страховщиков на российском рынке страховых услуг и ей доверяют, как страхователи, так и страхуемые во всех регионах России. Продажа изъятого имущества лизинговых компаний, страховых компаний, организаций банкротов, реализация имущества на торгах (аукционах). Копилка подключается в счету какого-либо вклада, поэтому вам нужно вывести деньги с него. В любом поисковике вы можете ввести соответствующий запрос, найти правильный сайт, зарегистрироваться, заполнить анкету онлайн, получить пароль от личного кабинета и код, с помощью которого деньги будут вам выданы в банкомате наличными.


[b]Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:[/b]

https://www.facebook.com/Dengido/
Haroreab - 2017-10-17  22:35:02
 Roaccutane Commander Levitra Medications [url=http://cheapviasales.com]buy viagra online[/url] Baclofene Acheter
EngladGof - 2017-10-17  21:27:21
 а где вы взяли эту инфу[url=http://it.usaeducation.ru/karta-sajta]![/url]
Haroreab - 2017-10-17  19:40:42
 Comprar Cialis Farmacia Viagra Beziehen [url=http://sildenaf100mg.com]viagra online prescription[/url] Prescriptions Medications Online
Haroreab - 2017-10-17  19:40:17
 Comprar Cialis Farmacia Viagra Beziehen [url=http://sildenaf100mg.com]viagra online prescription[/url] Prescriptions Medications Online
Shanoccape - 2017-10-17  16:42:00
 Viagra Cialis Generika Forum [url=http://costofcial.com]cialis[/url] Amoxicillin Small Intestine Overgrowth Syndrome
SusanTooni - 2017-10-17  15:09:30
 [b]Работа Диспетчером На Дому
[/b]
-----------------------------------
Или выбираем необходимую услугу из меню, которое расположение ниже формы поиска. Достаточно просто запросить данные по идентификатору повторно! Если для вас это слишком дорого, можете уменьшить размер абонентской платы за счёт уменьшения скорости интернета. В основном за расход батареи отвечает размер экрана – чем больше диагональ, тем больше расходуется заряда. Юрий, поиски подходящего кредита и кредитора – непростая задача. TMT. Таким образом, сколько стоит 2500 злотых в туркменских манатах? Для этого коммерческий агент составляет заявку на предоставление товарного кредита по установленной форме и передает ее менеджеру. Для того чтобы подключить данную услугу, необходимо перейти в раздел «Счета» и выбрать нужную карту. Его условия (сумма и срок) могут быть предоставлены Вам в форме справки. Вклад открывается на срок 181 день по ставке 9,75% годовых, по данному депозиту возможно досрочное расторжение договора без потери начисленных процентов. А уточнить надо следующее - сможете ли вы удаленно (из Белгорода) управлять счетом матери, через систему Сбербанк ОнЛ@йнвам (с помощью вашей карты или с помощью второй карты к счету мамы).


[b]Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:[/b]

http://bestsky.info/redir.html
Bennieunogy - 2017-10-17  11:47:22
 irreproachable website http://www.mymusicbaran4.co/submap996.xml
Steklobanki-empof - 2017-10-17  09:15:54
 Крышки для консервирования оптом в Твери
[url=http://forum.ahmadnouri.com/showthread.php?tid=8127 ]Банки СКО дешево[/url]

[img]http://tverbaza.ru/images/stories/virtuemart/product/tvist3000.png[/img]http://escorts-finder.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=124728&p=407575#p407575
http://torr.forumup.it/viewtopic.php?p=4559&mforum=torr#4559
http://jammingout.net/forum/3-site-feedback/629157.html#625997
http://yuzuklerinefendisi.forumup.it/viewtopic.php?p=17281&mforum=yuzuklerinefendisi#17281
http://radiodeti.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=721626
http://dav01.ru/forum/profile.php?id=11561
http://194.165.152.4/forum/viewtopic.php?p=1359163#1359163
http://yuzuklerinefendisi.forumup.it/viewtopic.php?p=17300&mforum=yuzuklerinefendisi#17300

Promo Code: ABYRVALG251295
http://xn--e1aohhb2eva.xn--p1ai/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7989
http://anon-mb.com/showthread.php?p=1631#post1631
http://pathwaylettings.org/forum/index.php?action=profile;u=5777
http://www.coolirobot.com/home.php?mod=space&uid=266
http://www.0755yshw.com/home.php?mod=space&uid=8854
http://www.somethingsgoingaround.com/member.php?action=profile&uid=7303
http://school.iis.nsk.su/forums/profile.php?id=31589
http://osleu.org/forum/index.php?action=profile;u=13210

http://fantalust.forumup.it/viewtopic.php?p=239799&mforum=fantalust#239799
http://ispdn.ru/forum/messages/forum6/topic2708/message176343/?result=reply#message176343
http://archangelvideo.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=54775
http://allforums.com.ng/member.php?action=profile&uid=31577
http://fantalust.forumup.it/viewtopic.php?p=239793&mforum=fantalust#239793
Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных? Ответ на Email: prodawez400@gmail.com - 2017-10-17  08:46:25
 http://w.w/ Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных? Ответ на Email: prodawez400@gmail.com
Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных? Ответ на Email: prodawez400@gmail.com http://w.w/
Zeuggoc - 2017-10-17  06:21:19
 generic viagra dealing with heat stroke
http://genericviaqra.com/#nmejs.html - discount viagra signs heat exhaustion
Frankswila - 2017-10-17  03:59:24
 [url=http://viripit.ru/img/algebra.gif][img]http://viripit.ru/img/algebra.gif[/img][/url]
Ребята кто знает где сейчас подешевле купить такой учебник по матетматике?
Viagra without a doctor prescription - 2017-10-17  03:23:08
 http://vigrawithoutadoctorprescription.com viagra without a doctor prescription
viagra without a doctor prescription
[url=http://vigrawithoutadoctorprescription.com]viagra without a doctors prescription[/url]
Jeffpoonia - 2017-10-17  02:50:13
 Lisinopril By Mail Viagra Farmacia Acquisto [url=http://tadalaf20mg.com ]cialis buy online[/url] Paroxetina Tiempo Efecto Cialis Beneficios Viagra A Los 40 Anos
EngladGof - 2017-10-17  02:47:35
 Интересно[url=http://education-uk.ru/karta-sajta]:)[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.