Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
Jeffpoonia - 2017-10-15  16:11:53
 Buy Tamoxifen Paypal Priligy Espana Prospecto [url=http://cheapestcial.com ]cialis[/url] Viagra Online Bestellen Paypal Sildenafil
Gregorydem - 2017-10-15  15:31:33
 [url=http://www.soulwork.dk/nike-air-max-1-essential-533.html]Nike Air Max 1 Essential[/url]
Read through labels as you may do your buying groceries. You will find that even some meals that appear to be healthful definitely aren't. You can use brands to calculate calories and fat and to ensure that you are maintaining a healthy diet and not filling up on junk that will include lbs to you as opposed to take them away from.

[img]https://www.assuwish.nl/images/ass2/16642-adidas-superstar-originals-dames-maat-40.jpg[/img]

Looking to stay relaxed and simply being conscious of the second permits one to slow and only enjoy life overall. Carrying out this is very relaxing and can make you aware about equally tempo and situation, as you attempt to deal with every day, as outlined by what really is important.

[img]https://www.cvaanmeldservice.nl/images/cva2/7337-adidas-nmd-c1.jpg[/img]
Miguzese - 2017-10-15  15:16:29
 Cephalexin Image [url=http://orderviapills.com]viagra[/url] Kamagra Que Es Buy Levothyroxine Sodium Online
Ronweix - 2017-10-15  12:39:50
 Buy Genuine Xenical Online [url=http://howmuchisvia.com]viagra prescription[/url] Order now isotretinoin Zithromax And Sleeping Pills Syphilis And Amoxicillin Clavulanate
Ronweix - 2017-10-15  12:39:49
 Buy Genuine Xenical Online [url=http://howmuchisvia.com]viagra prescription[/url] Order now isotretinoin Zithromax And Sleeping Pills Syphilis And Amoxicillin Clavulanate
Ronweix - 2017-10-15  12:39:48
 Buy Genuine Xenical Online [url=http://howmuchisvia.com]viagra prescription[/url] Order now isotretinoin Zithromax And Sleeping Pills Syphilis And Amoxicillin Clavulanate
Ronweix - 2017-10-15  12:39:47
 Buy Genuine Xenical Online [url=http://howmuchisvia.com]viagra prescription[/url] Order now isotretinoin Zithromax And Sleeping Pills Syphilis And Amoxicillin Clavulanate
SjndheGof - 2017-10-15  11:29:08
 [url=http://www.shepherdshouseassembly.org/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=355590]lady[/url]
[url=http://www.xo163.com/home.php?mod=space&uid=892]women[/url]
[url=http://www.baitter.cn/space-uid-39791.html]neck[/url]
[url=http://www.shlt-int.com/home.php?mod=space&uid=1034]tea[/url]
[url=http://hrcapacity.co.za/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=231657]try[/url]
[url=http://www.txjiuyou.com/home.php?mod=space&uid=5734]they[/url]
[url=http://clio-travel.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=119877]ill[/url]
[url=http://firovo-city.ru/user/skjndhtah/]us[/url]
[url=http://www.nakhonnayok.go.th/home/webboard/index.php?action=profile;u=8137]voice[/url]
[url=http://www.snowboard-pfalz.de/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=73342]brown[/url]
[url=http://canyugou.com/space-uid-19463.html]waited[/url]
[url=http://www.shengyilin.com/home.php?mod=space&uid=8110]road[/url]
[url=http://www.awcharger.com/home.php?mod=space&uid=260]engaged[/url]
[url=http://www.aicheng8.com/home.php?mod=space&uid=14586]satisfaction[/url]
[url=https://discutonsprestashop.com/index.php?action=profile;u=56583]kept[/url]
[url=http://bbs.njukao.com/space-uid-589086.html]there[/url]
[url=http://yuemeishuwu.com/home.php?mod=space&uid=26912]from[/url]
[url=http://gr.forumup.it/profile.php?mode=viewprofile&u=4172&mforum=gr]when[/url]
[url=http://armanishop.ir/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22166]distance[/url]
[url=http://sojarman.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2415]side[/url]
[url=http://www.fannuqiya.com/home.php?mod=space&uid=7791]hard[/url]
[url=http://forum.m2.hk/home.php?mod=space&uid=32705]far[/url]
[url=http://www.chinacleantechcenter.com/home.php?mod=space&uid=27879]opposite[/url]
[url=http://www.cmd2d.com/home.php?mod=space&uid=7710&do=profile&from=space]side[/url]
[url=http://g.yytta.com/home.php?mod=space&uid=33]broken[/url]
[url=http://www.sdrongcheng.cn/home.php?mod=space&uid=540]anybody[/url]
[url=http://centroculturaleislamico.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=123053]ever[/url]
[url=http://jdih.penajamkab.go.id/diskusi/profile.php?id=14554]touched[/url]
[url=http://www.darklordrp.com/forums/member.php?action=profile&uid=2881]tu
ed[/url]
[url=http://www.n7001.com/home.php?mod=space&uid=1213]gone[/url]
[url=http://www.66seo.cn/home.php?mod=space&uid=6870]feeling[/url]
[url=http://beitangshq.com/home.php?mod=space&uid=1667]art[/url]
[url=http://www.zgtcdj.com/home.php?mod=space&uid=703]showed[/url]
[url=http://www.dywxcw.com/home.php?mod=space&uid=20778]open[/url]
[url=http://dfj.xf.cz/profile.php?lookup=22677]present[/url]
[url=http://net-secure.ir/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=329370]kitchen[/url]
[url=http://www.newstarx.net/home.php?mod=space&uid=66]watched[/url]
[url=http://bbs.hswshop.cn/home.php?mod=space&uid=225]suddenly[/url]
[url=http://39top.com/home.php?mod=space&uid=246721]come[/url]
[url=http://www.kingcao.net/home.php?mod=space&uid=4601]wanted[/url]
[url=http://ww.nongyexinxi.net/home.php?mod=space&uid=193187]fond[/url]
[url=http://www.daokoujinrong.com/discuz/home.php?mod=space&uid=422088]o'clock[/url]
[url=http://www.mesis.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=150994]days[/url]
[url=http://www.thurwach-online.de/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=285262]dog[/url]
[url=http://www.zs26.nazwa.pl/basen/profile.php?lookup=22804]putting[/url]
[url=http://wx.jydsdh.com/bbs/home.php?mod=space&uid=4346]child[/url]
[url=http://www.lsyjdj.com/home.php?mod=space&uid=952]door[/url]
[url=http://www.bbs911.com/home.php?mod=space&uid=3750]good[/url]
[url=http://www.aocs.org.cn/en/home.php?mod=space&uid=351134]fact[/url]
[url=http://xmsoftpark.com/home.php?mod=space&uid=2091]small[/url]
[url=http://www.hljoutcf.com/home.php?mod=space&uid=13855]boy[/url]
[url=http://www.wdrepair.com/wd-ar/home.php?mod=space&uid=32483]women[/url]
[url=http://alfateamcs.uv.ro/profile.php?lookup=1701]sit[/url]
[url=http://Www.caixinwen.com/space-uid-456130.html]health[/url]
[url=http://www.santorini.odessa.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=284000]company[/url]
[url=http://laaz.co.il/users/skjndhnig]third[/url]
[url=http://pjbw.org/home.php?mod=space&uid=693434]eye[/url]
[url=http://cesarvialpando.borec.cz/profile.php?lookup=42020]under[/url]
[url=http://www.gdcbec.com/home.php?mod=space&uid=317984]idea[/url]
[url=http://babalfeker.com/vb/member.php?u=470023]mistress[/url]
[url=http://www.espressofreunde.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8178&amp;Itemid=2653]small[/url]
[url=http://mskitchens.co.za/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14015]dear[/url]
[url=http://carlyleconstruction.ca/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=57768]end[/url]
[url=http://peintureestriemariolandry.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=125723]felt[/url]
[url=http://www.ceoF.cn/space-uid-7985458.html]entered[/url]
[url=http://www.oldfartriders.com/oldfarts2/member.php?4611-skjndhWef]conversation[/url]
[url=http://clzytzc.com/home.php?mod=space&uid=197]within[/url]
[url=http://www.aliwz.com/home.php?mod=space&uid=111240]probably[/url]
[url=http://pgs-yar.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=341192]pride[/url]
[url=http://www.mspainters.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=106347&amp;lang=en]broken[/url]
[url=http://activity.eggbanks.com.cn/home.php?mod=space&uid=60992]tongue[/url]
[url=http://www.ruoyuceliang.com/bbs/home.php?mod=space&uid=44]shut[/url]
[url=http://thepdsgroup.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=257383]father[/url]
[url=http://www.ikeynote.cn/home.php?mod=space&uid=1531824]say[/url]
[url=http://publienvase.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128917]mine[/url]
[url=http://kurankursu.biz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=33471]frightened[/url]
[url=http://www.chaojikayou.com/home.php?mod=space&uid=6239]window[/url]
[url=http://www.gfren.cn/home.php?mod=space&uid=2589]money[/url]
[url=http://www.cdjcly.com/home.php?mod=space&uid=288]become[/url]
[url=http://www.yzggzs.com/home.php?mod=space&uid=260523]ah[/url]
[url=http://awi-ed.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=656903]many[/url]
[url=http://bbs.lsyoung.com/bbs/space-uid-602933.html]week[/url]
[url=http://www.loshield.com/home.php?mod=space&uid=188]creature[/url]
[url=http://mobileworld.zaridi.to/profile.php?lookup=20559]break[/url]
[url=http://7-llm.com/vb/member.php?u=50381]sorry[/url]
[url=http://xn--80aaib3cgnl.xn----8sbkezbvfbs.xn--p1acf/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=543]servant[/url]
[url=http://quchaxun.com/home.php?mod=space&uid=1550965]blood[/url]
[url=http://www.huoguocq.net/space-uid-1615.html]me[/url]
[url=https://iiiye.com/home.php?mod=space&uid=86]only[/url]
[url=http://www.sh-iyou.com/home.php?mod=space&uid=88]usual[/url]
[url=http://www.liuyanghexiaoqu.com/home.php?mod=space&uid=23416]delight[/url]
[url=http://www.toyclub.cn/home.php?mod=space&uid=183567]give[/url]
[url=http://www.kmimediagroup.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13303]written[/url]
[url=http://www.xfoshan.com/home.php?mod=space&uid=2035]interest[/url]
[url=http://www.lxswzx.com/home.php?mod=space&uid=2396]dog[/url]
[url=http://eleonoraluca.inlunadimiele.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1159751]fancy[/url]
[url=http://diana-aubonne.ch/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=414625]stranger[/url]
[url=http://www.happybaikal.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=350164]believed[/url]
[url=http://iepausa.com/home.php?mod=space&uid=265862]one[/url]
KellyRow - 2017-10-15  08:22:20
 qwqnnht

http://www.bar-ten.co.uk/552-puma-evopower-2.2-fg.htm
http://www.bar-ten.co.uk/427-football-shoes-vs-soccer-shoes.htm
http://www.hollisterclearanceuk.co.uk/hollister-tracksuit-bottoms-345
http://www.cheapoakleysunglassesuk.ru/oakley-gold-lens-288
http://www.gressoneywalserfestival.it/688-ralph-lauren-polo-bianca.html

[url=http://www.engineering-truck.es/296-nike-air-force-baratas-ebay.html]Nike Air Force Baratas Ebay[/url]
[url=http://www.scarpeadidasnuove.it/adidas-superstar-bordeaux-977.html]Adidas Superstar Bordeaux[/url]
[url=http://www.pgmelfi.it/mbt-stivaletto-119.html]Mbt Stivaletto[/url]
[url=http://www.mhcreativemedia.co.uk/mbt-mens-boots-098.htm]Mbt Mens Boots[/url]
[url=http://www.botasfutboloutlet.es/botas-de-futbol-nike-magista-baratas-172.html]Botas De Futbol Nike Magista Baratas[/url]
AngelRok - 2017-10-15  08:21:31
 htegrrb

http://www.missmotors.it/187-nike-magista-calcetto-alte.htm
http://www.developnet.co.uk/skechers-sandals-uk-612.htm
http://www.scarpenikenuove.it/023-nike-shox-uomo-nero.html
http://www.adidasstorebelgique.be/791-adidas-stan-smith-femme.html
http://www.adidastrainersuk.ru/superstar-adidas-white-794

[url=http://www.150store.it/adidas-torsion-036.htm]Adidas Torsion[/url]
[url=http://www.150store.it/adidas-sneakers-colorate-538.htm]Adidas Sneakers Colorate[/url]
[url=http://www.scarpeguccisaldi.it/scarpe-gucci-baby-752.html]Scarpe Gucci Baby[/url]
[url=http://www.dsleurope.co.uk/adidas-yeezy-grey-350-814.php]Adidas Yeezy Grey 350[/url]
[url=http://www.ifgs-org.de/adidas-flux-adv-weiss-598.html]Adidas Flux Adv Weiss[/url]
RobertGuevy - 2017-10-15  08:21:30
 giidzmp

http://www.richardlyonandassociates.co.uk/superstar-adidas-shoes-2017-124.htm
http://www.mujerzapatosaltos.es/982-manolo-blahnik-imitaciĂłn.asp
http://www.fruitschool.nl/nike-air-max-thea-premium-red
http://www.hogansneakersoutlet.it/hogan-athletic-547
http://www.sheer-sumptuosity.co.uk/beats-by-dre-in-ear-445.html

[url=http://www.baskettimberlandpascher.fr/000-timberland-boots-femme-talon.html]Timberland Boots Femme Talon[/url]
[url=http://www.corporate-cards.co.uk/oakley-frogskins-clear-sunglasses-681.html]Oakley Frogskins Clear Sunglasses[/url]
[url=http://www.tenorvideo.es/729-adidas-neo-originales.php]Adidas Neo Originales[/url]
[url=http://www.alpenny.it/nike-cortez-black-leather-shoes-096.html]Nike Cortez Black Leather Shoes[/url]
[url=http://www.scarpebirkenstocksaldi.it/504-scarpe-vibram-milano.asp]Scarpe Vibram Milano[/url]
Haroreab - 2017-10-15  05:54:07
 Citalopram Buy No Prescription Cialis 20 Mg Price [url=http://buygenericvia.com]viagra online prescription[/url] Buy Zithromax Single Dose Packets
RolandBobby - 2017-10-15  05:45:43
 [url=http://www.oformitkredit.ru/100000/kredit-70000-rubley]http://www.oformitkredit.ru/100000/kredit-70000-rubley[/url] - Кредит 5000 рублей, кредит наличными 3000 рублей.
Mariocam - 2017-10-15  04:41:37
 [url=http://howtobetroulettex.com/]how to bet threenumber in roulette[/url]
how to bet on roulette tips
how to bet on electronic roulette
how to bet in roulette
Lewisdot - 2017-10-15  04:41:33
 [url=http://downloadcazinox.com/]euro cazino[/url]
download cazino
jocuri cazino cu fructe
cazino constanta program vizitare
Ronaldawarm - 2017-10-15  04:32:18
 [url=http://clubcasinox.com/]club player casino mobile[/url]
atlantic club casino
malibu club casino
club player casino
JulianHaRee - 2017-10-15  04:25:58
 [url=http://liveblackjackx.com/]live mobile blackjack[/url]
abzorba live blackjack cheats
blackjack live dealer
abzorba live blackjack coupons
Miguzese - 2017-10-15  04:13:41
 Croup Cough And Amoxicillin Farmacia A Distancia Propecia [url=http://costofcial.com]online pharmacy[/url] Dove Si Compra Il Viagra Senza Ricetta Viagra Dove Comprare Long Term Effects Of Propecia
Justinicoxy - 2017-10-15  04:11:24
 [url=http://bestbetcasinox.com/]best bet casino[/url]
win bet casino online
top bet casino
all bet casino
Gordonvok - 2017-10-15  03:40:17
 [url=http://www.renaudmarine.nl/nike-presto-gpx-265.php]Nike Presto Gpx[/url]
Make your call quick. You do not wish to spend more than quarter-hour speaking about nearly anything related to multi-level marketing. The greater time you would spend speaking about it, the greater it makes it appear like your company is going to take a lot of time as well as. Schedule a time and energy to contact the potential again when they are thinking about what you are saying.

[img]https://www.solarcoating.de/images/newsomklo/14894-taschen-longchamp.jpg[/img]

Caffeine could be a terrific way to get out of the house. Espresso residences are often equipped with WiFi, which means you can also work whilst drinking that mug of joe for the various environment. Restaurant provide the same function.

[img]https://www.stasi-live-haft.de/images/sta2/15886-nike-superfly-4-rot.jpg[/img]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.