Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11078)
SusanTooni - 2017-10-18  02:23:37
 [b]Ставки, Условия, Отзывы Клиентов
[/b]
-----------------------------------
География деятельности Группы «Ренессанс Кредит» охватывает 59 регионов России, 16 областей Украины и Автономную Республику Крым. Банк «Ренессанс Кредит» уже давно и уверенно входит в первую сотню крупнейших банковских организаций России. Восемь сенаторов США во главе с Бобом Менендезом в письменном виде обратились в ФИФА с просьбой отобрать у России право на проведение чемпионата мира-2018, если станут известны случаи принудительного труда. Узнать, можно ли расплатиться в конкретной точке национальной платежной картой, можно у продавца или по наклейке с логотипом "Платежная карта Мир". Читайте также:Как работает кредитная карта? Это банковская пласт. карта без кредитной линии. В том случае, когда банк, в котором у вас имеется карта «Мир», совмещенные карты не поддерживает, из него можно уйти. Здравствуйте, меня зовут Мишель, мне 26 лет. Например, мужчины до 27 лет будут обязаны предъявить военный билет или другую бумагу, подтверждающую решение вопросов с воинским призывом. Во-вторых, срок действия вклада составляет от 3 до 36 месяцев. Вложения в другие ценные бумаги, по которым срок погашения (выкупа) не установлен, учитываются на счете 58, когда эти вложения осуществлены без намерения получать доходы по ним более одного года.


[b]Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:[/b]

http://kredit.bestsky.info/
SusanTooni - 2017-10-18  02:16:30
 [b]Как Оформить Заявку На Получение Нового Или Продление Онлайн
[/b]
-----------------------------------
А как они Вам его выдали, без техосмотра не имели право оформлять полис. В Тинькофф Банке это называется «горизонтальный рост сотрудника». Тинькофф банк дает возможность своим клиентам осуществлять вклады. Всего за 200 рублей в месяц Вы получаете возможность использовать свои 75 Мб трафика в сутки. Вы будете обладать преимуществом если оформлены по трудовой книжке. Теперь банк носит имя своего бренда. По величине средств физических лиц банк в TOP-50 среди банков России и предлагает своим клиентам 4 вклада до 9.00% в рублях и до 1.25% в валюте. Я не гражданин России. Компания входит в тройку крупнейших страховщиков на российском рынке страховых услуг и ей доверяют, как страхователи, так и страхуемые во всех регионах России. Продажа изъятого имущества лизинговых компаний, страховых компаний, организаций банкротов, реализация имущества на торгах (аукционах). Копилка подключается в счету какого-либо вклада, поэтому вам нужно вывести деньги с него. В любом поисковике вы можете ввести соответствующий запрос, найти правильный сайт, зарегистрироваться, заполнить анкету онлайн, получить пароль от личного кабинета и код, с помощью которого деньги будут вам выданы в банкомате наличными.


[b]Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:[/b]

https://www.facebook.com/Dengido/
Haroreab - 2017-10-17  22:35:02
 Roaccutane Commander Levitra Medications [url=http://cheapviasales.com]buy viagra online[/url] Baclofene Acheter
EngladGof - 2017-10-17  21:27:21
 а где вы взяли эту инфу[url=http://it.usaeducation.ru/karta-sajta]![/url]
Haroreab - 2017-10-17  19:40:42
 Comprar Cialis Farmacia Viagra Beziehen [url=http://sildenaf100mg.com]viagra online prescription[/url] Prescriptions Medications Online
Haroreab - 2017-10-17  19:40:17
 Comprar Cialis Farmacia Viagra Beziehen [url=http://sildenaf100mg.com]viagra online prescription[/url] Prescriptions Medications Online
Shanoccape - 2017-10-17  16:42:00
 Viagra Cialis Generika Forum [url=http://costofcial.com]cialis[/url] Amoxicillin Small Intestine Overgrowth Syndrome
SusanTooni - 2017-10-17  15:09:30
 [b]Работа Диспетчером На Дому
[/b]
-----------------------------------
Или выбираем необходимую услугу из меню, которое расположение ниже формы поиска. Достаточно просто запросить данные по идентификатору повторно! Если для вас это слишком дорого, можете уменьшить размер абонентской платы за счёт уменьшения скорости интернета. В основном за расход батареи отвечает размер экрана – чем больше диагональ, тем больше расходуется заряда. Юрий, поиски подходящего кредита и кредитора – непростая задача. TMT. Таким образом, сколько стоит 2500 злотых в туркменских манатах? Для этого коммерческий агент составляет заявку на предоставление товарного кредита по установленной форме и передает ее менеджеру. Для того чтобы подключить данную услугу, необходимо перейти в раздел «Счета» и выбрать нужную карту. Его условия (сумма и срок) могут быть предоставлены Вам в форме справки. Вклад открывается на срок 181 день по ставке 9,75% годовых, по данному депозиту возможно досрочное расторжение договора без потери начисленных процентов. А уточнить надо следующее - сможете ли вы удаленно (из Белгорода) управлять счетом матери, через систему Сбербанк ОнЛ@йнвам (с помощью вашей карты или с помощью второй карты к счету мамы).


[b]Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:[/b]

http://bestsky.info/redir.html
Bennieunogy - 2017-10-17  11:47:22
 irreproachable website http://www.mymusicbaran4.co/submap996.xml
Steklobanki-empof - 2017-10-17  09:15:54
 Крышки для консервирования оптом в Твери
[url=http://forum.ahmadnouri.com/showthread.php?tid=8127 ]Банки СКО дешево[/url]

[img]http://tverbaza.ru/images/stories/virtuemart/product/tvist3000.png[/img]http://escorts-finder.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=124728&p=407575#p407575
http://torr.forumup.it/viewtopic.php?p=4559&mforum=torr#4559
http://jammingout.net/forum/3-site-feedback/629157.html#625997
http://yuzuklerinefendisi.forumup.it/viewtopic.php?p=17281&mforum=yuzuklerinefendisi#17281
http://radiodeti.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=721626
http://dav01.ru/forum/profile.php?id=11561
http://194.165.152.4/forum/viewtopic.php?p=1359163#1359163
http://yuzuklerinefendisi.forumup.it/viewtopic.php?p=17300&mforum=yuzuklerinefendisi#17300

Promo Code: ABYRVALG251295
http://xn--e1aohhb2eva.xn--p1ai/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7989
http://anon-mb.com/showthread.php?p=1631#post1631
http://pathwaylettings.org/forum/index.php?action=profile;u=5777
http://www.coolirobot.com/home.php?mod=space&uid=266
http://www.0755yshw.com/home.php?mod=space&uid=8854
http://www.somethingsgoingaround.com/member.php?action=profile&uid=7303
http://school.iis.nsk.su/forums/profile.php?id=31589
http://osleu.org/forum/index.php?action=profile;u=13210

http://fantalust.forumup.it/viewtopic.php?p=239799&mforum=fantalust#239799
http://ispdn.ru/forum/messages/forum6/topic2708/message176343/?result=reply#message176343
http://archangelvideo.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=54775
http://allforums.com.ng/member.php?action=profile&uid=31577
http://fantalust.forumup.it/viewtopic.php?p=239793&mforum=fantalust#239793
Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных? Ответ на Email: prodawez400@gmail.com - 2017-10-17  08:46:25
 http://w.w/ Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных? Ответ на Email: prodawez400@gmail.com
Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных? Ответ на Email: prodawez400@gmail.com http://w.w/
Zeuggoc - 2017-10-17  06:21:19
 generic viagra dealing with heat stroke
http://genericviaqra.com/#nmejs.html - discount viagra signs heat exhaustion
Frankswila - 2017-10-17  03:59:24
 [url=http://viripit.ru/img/algebra.gif][img]http://viripit.ru/img/algebra.gif[/img][/url]
Ребята кто знает где сейчас подешевле купить такой учебник по матетматике?
Viagra without a doctor prescription - 2017-10-17  03:23:08
 http://vigrawithoutadoctorprescription.com viagra without a doctor prescription
viagra without a doctor prescription
[url=http://vigrawithoutadoctorprescription.com]viagra without a doctors prescription[/url]
Jeffpoonia - 2017-10-17  02:50:13
 Lisinopril By Mail Viagra Farmacia Acquisto [url=http://tadalaf20mg.com ]cialis buy online[/url] Paroxetina Tiempo Efecto Cialis Beneficios Viagra A Los 40 Anos
EngladGof - 2017-10-17  02:47:35
 Интересно[url=http://education-uk.ru/karta-sajta]:)[/url]
LearryNek - 2017-10-17  02:25:25
 На нашем сайте - firmware-portal.comсобраны различные прошивки и служебные программы и драйверы, которые потребуются для правильной установки прошивки

http://firmware-portal.com/17567-loewe-fl-38.html

[url=http://firmware-portal.com/19665-samsung-ps-42b450.html]http://firmware-portal.com/19665-samsung-ps-42b450.html[/url]
Ronweix - 2017-10-16  21:58:16
 No Rx Amoxicilina Purchase Overseas Tulsa [url=http://cheaplevi.com]ove
ight delivery buy levitra online[/url] Viagra Precio Soles
Ronweix - 2017-10-16  21:58:15
 No Rx Amoxicilina Purchase Overseas Tulsa [url=http://cheaplevi.com]ove
ight delivery buy levitra online[/url] Viagra Precio Soles
Ronweix - 2017-10-16  21:58:14
 No Rx Amoxicilina Purchase Overseas Tulsa [url=http://cheaplevi.com]ove
ight delivery buy levitra online[/url] Viagra Precio Soles
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.