Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(8992)
Charlesdok - 2017-07-22  12:22:30
 Последние новости Армении здесь [url=http://lratvakan.com/]lratvakan.com[/url]
Azebonujib - 2017-07-22  09:04:53
 buy cytotec for abortion [url=http://mataisa45.tumblr.com/#74235]mataisa45[/url] diclofenac sodium 3 gel for arthritis
Robertgog - 2017-07-22  05:42:07
 Кто нуждается в материальной помощи, получение займа онлайн на карту через 15 мин. Перейти здесь:

$$$
MichaelShunk - 2017-07-22  04:12:55
 Самые вкусные рецепты здесь [url=http://ppfood.ru/]ppfood.ru[/url]
SamuelAporm - 2017-07-22  01:39:13
 Здарова я обожаю смотреть фильмы онлайн и хочу представить вашему вниманию сайт http://filminov.ru/
На этом сайте можно просматривать

Лучшие фильмы фэнтези онлайн 2016-2017 новинки [url=http://filminov.ru/films/fentezy/]http://filminov.ru/films/fentezy/[/url]

Лучшее историческое кино 2015 2016 2017 новые новинки [url=http://filminov.ru/films/istoria/]http://filminov.ru/films/istoria/[/url]

Лучшие криминальные фильмы 2016 2017 cмотреть онлайн [url=http://filminov.ru/films/kriminal/]http://filminov.ru/films/kriminal/[/url]

мультфильмы онлайн бесплатно [url=http://filminov.ru/films/multik/]http://filminov.ru/films/multik/[/url]

Смотреть приключенческие фильмы бесплатно в хорошем качестве [url=http://filminov.ru/films/prikluch/]http://filminov.ru/films/prikluch/[/url]

Лучшие спортивные фильмы 2016-2017 новинки [url=http://filminov.ru/films/sports/]http://filminov.ru/films/sports/[/url]

Лучшие фильмы ужасов смотреть онлайн 2016-2017 новинки [url=http://filminov.ru/films/ujas/]http://filminov.ru/films/ujas/[/url]

Здесь посмотрите:

[url=http://filminov.ru/films/48164-smotret-pohot-onlayn.html]ПОХОТЬ / L'ALCOVA (1985) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН БЕСПЛАТНО В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ HD 720[/url]
Sntinlowp - 2017-07-21  21:52:47
 sh online cialis and as a temporary | [URL=http://cialisnorxs.com/]buy cheap cialis[/URL] cialis srbija
Chobrearers - 2017-07-21  20:59:14
 [url=https://privolzhskiy.zaym.tk/zaymdo100/316-zaym-rasha-onlayn-zayavka.html]займ раша онлайн заявка Рі. Приволжский[/url]
[url=https://barabinsk.zaym.tk/zaymdo200/330-vzyat-zaym-15000-onlayn.html]взять займ 15000 онлайн г. Барабинск[/url]
[url=https://shushenskoye.zaym.tk/zaymdo100/316-zaym-rasha-onlayn-zayavka.html]займ раша онлайн заявка г. Шушенское[/url]
Error 404 reg.
Error 404 reg.
Error 404 reg.
[url=https://catalinafoothills.epoch-life.net/creditcalculators/3502-commonwealth-bank-personal-loan-pre-approval.html]commonwealth bank personal loan pre approval Catalina Foothills Arizona[/url]
[url=https://vorgashor.mikrocredit.tk/qiwi/274-mikrokredit-po-sms-na-kivi.html]микрокредит по смс на киви г. Воргашор[/url]
[url=https://kotelnich.mikrocredit.cf/50000/374-vzyat-dengi-v-dolg-srochno-mikrokredit.html]взять деньги в долг срочно микрокредит г. Котельнич[/url]
[url=https://yelizovo.mikrocredit.gq/3/372-vzyat-mikrokredit-s-plohoy-k-i.html]взять микрокредит с плохой к и г. Елизово[/url]
[url=https://volzhsk.mikrocredit.ga/2/374-oformit-mikrokredit-on-layn.html]оформить микрокредит он лайн г. Волжск[/url]
[url=https://baymak.mikrocredit.ml/1/375-mikrokredit-na-elektronnyy-koshelek.html]микрокредит на электронный кошелек г. Баймак[/url]
[url=https://igra.dengivdolg.ml/chastnyykredit/5847-zelenograd-dengi-v-dolg-pod-raspisku.html]зеленоград деньги в долг под расписку г. Игра[/url]
[url=https://center.renthop.net/townhouses/7900-single-family-homes-for-rent-in-dover-delaware.html]single family homes for rent in dover delaware[/url]
[url=https://lakinsk.lend-money.ru/zaympodpts/3196-kredit-pod-nizkiy-procent-s-plohoy-kreditnoy-istoriey.html]кредит под низкий процент с плохой кредитной историей г. Лакинск[/url]
Samuelspalt - 2017-07-21  18:50:54
 Привет всем участникам! Класный у вас сайт
Нашел прикольный мониторинг серверов на этом сайте: http://cs-servers-monitoring.ru/ :
[b] сервер кс 1 6 побег [/b] http://cs-servers-monitoring.ru/game/cs
[url=http://cs-servers-monitoring.ru/game/csgo] сервера кс го ws [/url]
[url=http://cs-servers-monitoring.ru/game/source] css сервера детматч [/url]
И тут нашёл много интересных новостей про игры и сервера:
http://cs-servers-monitoring.ru/news/1879-hitman-priglashaet-podpischikov-ps-plus-v-otkrytuyu-betu.html
http://cs-servers-monitoring.ru/news/2840-esport-kicker-v-shalke-04-ne-podtverdili-sdelku-o-pokupke-komandy-po-lol.html
[url=http://cs-servers-monitoring.ru/news/2474-rocket-league-priznali-luchshey-sportivnoy-igroy-po-versii-bafta.html] Rocket League признали лучшей спортивной игрой по версии BAFTA [/url]
[b] .::TW::. | Орлиный Выстрел [Public] | [/b] http://cs-servers-monitoring.ru/server_info/46.174.52.28:27289:27289/
Chobrearers - 2017-07-21  17:34:39
 [url=https://kurchatov.zaym.tk/zaymdo50/334-kreditnye-avtomaty-onlayn-zaym.html]кредитные автоматы онлайн займ Рі. Курчатов[/url]
[url=https://arzamas.zaym.tk/zaymdo50/334-kreditnye-avtomaty-onlayn-zaym.html]кредитные автоматы онлайн займ г. Арзамас[/url]
[url=https://petrov-val.zaym.tk/zaymdo250/331-zaym-onlayn-v-torzhke.html]займ онлайн в торжке г. Петров Вал[/url]
Error 404 reg.
Error 404 reg.
Error 404 reg.
[url=https://missoula.epoch-life.net/creditcalculators/3502-commonwealth-bank-personal-loan-pre-approval.html]commonwealth bank personal loan pre approval Missoula Montana[/url]
[url=https://polevskoy.mikrocredit.tk/cash/280-mikrokredit-bez-pereplaty.html]микрокредит без переплаты г. Полевской[/url]
[url=https://kronshtadt.mikrocredit.cf/100000/373-mikrokredit-bez-kreditnoy-istorii.html]микрокредит без кредитной истории г. Кронштадт[/url]
[url=https://gelendzhik.mikrocredit.gq/2/375-poluchit-mikrokredit-na-kivi.html]получить микрокредит на киви г. Геленджик[/url]
[url=https://bikin.mikrocredit.ga/1/369-mikrokredit-nalichnymi-bez-otkaza.html]микрокредит наличными без отказа г. Бикин[/url]
[url=https://norilsk.mikrocredit.ml/3/376-vzyat-mikrokredit-onlayn-na-kivi-koshelek.html]взять микрокредит онлайн на киви кошелек г. Норильск[/url]
[url=https://polysayevo.dengivdolg.ml/dolg/5846-dengi-perevodom-kontakt-v-dolg.html]деньги переводом контакт в долг г. Полысаево[/url]
[url=https://center.renthop.net/place/8171-home-for-rent-in-tucson.html]home for rent in tucson[/url]
[url=https://talovaya.lend-money.ru/zaympodpts/3196-kredit-pod-nizkiy-procent-s-plohoy-kreditnoy-istoriey.html]кредит под низкий процент с плохой кредитной историей г. Таловая[/url]
Staslkapy - 2017-07-21  14:42:50
 Типы Вагонка Киев
Вагонка киев – это высоко-качественная вагонка,
которая проходит строгий контроль качества.
https://eco-les.club/news/tip_vagonka_kiev - вагонка киев липа без сучка
Работники компании эко лес строго следят за производством вагонки Киев.
Большое значение при производстве вагонки Киев уделяется процессу сушки древесины на производстве.
Вагонка киев
вагонка киев ольха
вагонка для бани
вагонка для сауны
все для сауны
все для бани
вагонка киев сосна
вагонка киев липа
вагонка для бани киев
вагонка с сучком
вагонка киев с сучком
вагонка киев без сучка
вагонка киев ольха без сучка
вагонка киев ольха с сучком
вагонка киев сосна без сучка
вагонка киев сосна с сучком
вагонка киев липа без сучка
вагонка липа с сучком
ЭкоЛес
эко лес
эко-лес
вагонка
вагонка липа
вагонка сосна
вагонка ольха

Не маловажным аспектом является процесс обработки древесины при поступлении на производство.
[url=https://eco-les.club/news/tip_vagonka_kiev]вагонка киев ольха без сучка[/url]
Вагонка киев изготавливается из разных пород древесины, таких как вагонка киев ольха которая может быть как, с сучком,
который придает особую изюминку в интерьере помещений многие дизайнеры заказывают именно такую вагонку, так как запах древесины в помещении,
а именно ольхи, придает особый шарм помещению.
https://eco-les.club/news/tip_vagonka_kiev - все для сауныТакже вагонка киев ольха может изготавливается из отборной древесины без сучков. Второй вариант изготовления вагонки киев из сосны эта вагонка имеет более смолянистую структуру и более выраженный запах сосны.
Вагонка киев сосна, также широко используется дизайнерами как отличное решение дизайна внутри помещений при том что вагонка киев сосна имеет более выраженный запах сосны. Вагонка киев сосна так же может, изготавливается как с сучком, так и из отборной древесины без сучка.
Третий вариант вагонки киев- это вагонка киев липа, которая имеет более мягкую структуру волокон, и очень проста в монтаже на стенах и потолках. Вагонка киев липа нашла свое широкое применение в отделе саун и широко используется в ассортименте все для саун, все для бани.
Наши специалисты компании ЭкоЛес проходят международное обучение по стандартам SETAM, за рубежом покупая любую продукцию в компании Эколес вы будете уверены, что приобрели экологически чистую продукцию, которая отвечает международным стандартам качества и прошла, абсолютна все экологические тесты и экспертизы.
При покупке древесины остерегайтесь не качественной продукции.
https://eco-les.club/news/tip_vagonka_kiev - эко лес
Вагонка – это пиломатериал идеально строганный, который сразу же применяется в декоре помещений как внутри так и снаружи строения.
Она представляет собой не толстую, определенного размера длинны и ширины. Вагонку изготавливают как из дешевых сортов древесины так и с дорогих.
Вагонка киев разделяется на сорта в зависимости от качества дерева и столярных работ.Низшим сортом является сучки на пиломатериале,
их количество и размеры, смолянистые выделение на древесине, наличие коры, присутствие гнили или отверстия от жуков, неровность, вмятины и т.д.
https://eco-les.club/news/vagonka
[url=https://eco-les.club/news/vagonka]Вагонка[/url]
[url=https://eco-les.club/news/vagonka]вагонка[/url]
[url=https://eco-les.club/news/vagonka]вагонка киев[/url]
[url=https://eco-les.club/news/tip_vagonka_kiev]ЭкоЛес[/url]
[url=https://eco-les.club/news/vagonka]вагонка купить[/url]
[url=https://eco-les.club/news/vagonka]вагонка цена[/url]
[url=https://eco-les.club/news/vagonka]вагонка украина[/url]
Вагонка киев
вагонка киев ольха
вагонка для бани
вагонка для сауны
все для сауны
все для бани
вагонка киев сосна
вагонка киев липа
вагонка для бани киев
вагонка с сучком
вагонка киев с сучком
вагонка киев без сучка
вагонка киев ольха без сучка
вагонка киев ольха с сучком
вагонка киев сосна без сучка
вагонка киев сосна с сучком
вагонка киев липа без сучка
вагонка липа с сучком
ЭкоЛес
эко лес
эко-лес
вагонка
вагонка липа
вагонка сосна
вагонка ольха

https://eco-les.club/news/tip_vagonka_kiev - все для сауны
[url=https://eco-les.club/news/tip_vagonka_kiev]ЭкоЛес[/url]
variant1
BrandonFauby - 2017-07-21  11:59:32
 Привет всем участникам! Класный у вас сайт!
Нашёл прикольный сериальчик:
[url=http://www.misfits.su/otbrosy-misfits-sezon-3-smotret-online/serial-otbrosy-misfits-sezon-3-seriya-8-smotret-online.html] сериал отбросы все серии [/url]
[b] сериал misfits все сезоны смотреть онлайн [/b] http://www.misfits.su/serial-online/
[b] Сериал отбросы [/b] http://www.misfits.su/serial-online/
И тут:
[b] сериал misfits все сезоны смотреть онлайн бесплатно http://www.misfits.su/
Ещё тут много интересного:
http://www.misfits.su/otbrosi-photo-galleries/album-for-download/newfotoz64-3156.html
[url=http://www.misfits.su/otbrosi-photo-galleries/introducing-misfits/misfits-heroes6-42.html] Галерея - Misfits Heroes_10 - Introducing... Misfits [/url]
http://www.misfits.su/otbrosi-photo-galleries/album-for-download/otbrosy4sezon5-4554.html [b] Галерея - otbrosy_4_sezon_5 - Фотоальбом для загрузок [/b]
http://www.misfits.su/otbrosi-photo-galleries/album-for-download/misfits-serial-photo-downloads10-577.html [b] Галерея - Misfits serial photo downloads_10 - Фотоальбом для загрузок [/b]
Chobrearers - 2017-07-21  11:37:32
 [url=https://nelidovo.zaym.tk/zaymdo100/316-zaym-rasha-onlayn-zayavka.html]займ раша онлайн заявка Рі. Нелидово[/url]
[url=https://pavlovsk.zaym.tk/zaymdo100/316-zaym-rasha-onlayn-zayavka.html]займ раша онлайн заявка г. Павловск[/url]
[url=https://bogdanovich.zaym.tk/zaymdo150/329-zaym-v-vologde-onlayn.html]займ в вологде онлайн г. Богданович[/url]
[url=https://plantation.epoch-life.net/realestateloans/3473-lichfl-interest-rate-for-home-loan.html]lichfl interest rate for home loan Plantation Florida[/url]
[url=https://kirovsk.mikrocredit.tk/qiwi/274-mikrokredit-po-sms-na-kivi.html]микрокредит по смс на киви г. Кировск[/url]
[url=https://omsk.mikrocredit.cf/50000/374-vzyat-dengi-v-dolg-srochno-mikrokredit.html]взять деньги в долг срочно микрокредит г. Омск[/url]
[url=https://krasnoslobodsk.mikrocredit.gq/2/375-poluchit-mikrokredit-na-kivi.html]получить микрокредит на киви г. Краснослободск[/url]
[url=https://inza.mikrocredit.ga/3/369-poluchit-mikrokredit-s-plohoy-istoriey.html]получить микрокредит с плохой историей г. Инза[/url]
[url=https://yuzhnouralsk.mikrocredit.ml/3/376-vzyat-mikrokredit-onlayn-na-kivi-koshelek.html]взять микрокредит онлайн на киви кошелек г. Южноуральск[/url]
[url=https://kamen-na-obi.dengivdolg.ml/podraspisku/5787-dengi-v-dolg-zhitkovichi.html]деньги в долг житковичи г. Камень-на-Оби[/url]
[url=https://center.renthop.net/condos/7905-rent-a-car-online-london.html]rent a car online london[/url]
[url=https://kursk.lend-money.ru/zaympodpts/3196-kredit-pod-nizkiy-procent-s-plohoy-kreditnoy-istoriey.html]кредит под низкий процент с плохой кредитной историей г. Курск[/url]
MiltonSak - 2017-07-21  09:13:42
 first class website http://ampersandcharacters.com/factors/factors17405.html
RobertWaT - 2017-07-21  09:13:40
 master resource http://eunitconverter.com/yards/miles/1575
Prostitutki Deabs - 2017-07-21  07:46:23
 Проститутки Киев https://www.instagram.com/p/BWxEyRZBxXW/
фото индивидуалки
Bradleyamota - 2017-07-21  05:48:49
 Последние новости здесь [url=http://novorossia-news.com/]novorossia-news.com/[/url]
Curtissr - 2017-07-21  04:47:33
 fkbvzeo

http://www.casanordest.it/336-saucony-italia.html
http://www.blackbox-online.it/613-blazer-basse-uomo.htm
http://www.agriturismo-a-firenze.it/018-converse-verde-oliva.php
http://www.bareddu.it/michael-kors-borsa-fucsia-848.php
http://www.pixelgenic.it/vans-pelle-bianca-276.html

[url=http://www.studiolafratta.it/221-scarpe-adidas-stan-smith-2016.htm]Scarpe Adidas Stan Smith 2016[/url]
[url=http://www.happycentre.it/275-cappello-nike-nero.htm]Cappello Nike Nero[/url]
[url=http://www.tiratardipub.it/scarpe-da-ginnastica-new-balance-prezzi-392.html]Scarpe Da Ginnastica New Balance Prezzi[/url]
[url=http://www.pistoiainrete.it/air-max-leopardate-944.html]Air Max Leopardate[/url]
[url=http://www.claudiorussofotografo.it/847-air-max-tavas-red.htm]Air Max Tavas Red[/url]
Curtiskam - 2017-07-21  04:13:35
 Последние женские новости здесь [url=http://logwoman.ru/]logwoman.ru[/url]
Chobrearers - 2017-07-21  01:33:14
 [url=https://cherkessk.zaym.tk/zaymdo250/331-zaym-onlayn-v-torzhke.html]займ онлайн РІ торжке Рі. Черкесск[/url]
[url=https://asino.zaym.tk/zaymdo250/331-zaym-onlayn-v-torzhke.html]займ онлайн в торжке г. Асино[/url]
[url=https://domodedovo.zaym.tk/zaymdo150/329-zaym-v-vologde-onlayn.html]займ в вологде онлайн г. Домодедово[/url]
[url=https://littlerock.epoch-life.net/remotedeposit/3005-z-loan-wiki.html]z loan wiki Little Rock Arkansas[/url]
[url=https://yugorsk.mikrocredit.tk/qiwi/274-mikrokredit-po-sms-na-kivi.html]микрокредит по смс на киви г. Югорск[/url]
[url=https://kaspiyskiy.mikrocredit.cf/50000/374-vzyat-dengi-v-dolg-srochno-mikrokredit.html]взять деньги в долг срочно микрокредит г. Каспийский[/url]
[url=https://khvalynsk.mikrocredit.gq/2/375-poluchit-mikrokredit-na-kivi.html]получить микрокредит на киви г. Хвалынск[/url]
[url=https://buguruslan.mikrocredit.ga/1/369-mikrokredit-nalichnymi-bez-otkaza.html]микрокредит наличными без отказа г. Бугуруслан[/url]
[url=https://krasnoslobodsk.mikrocredit.ml/3/376-vzyat-mikrokredit-onlayn-na-kivi-koshelek.html]взять микрокредит онлайн на киви кошелек г. Краснослободск[/url]
[url=https://petrovsk.dengivdolg.ml/chastnyykredit/5715-dengi-v-dolg-v-che
igovskoy-oblasti.html]деньги в долг в черниговской области г. Петровск[/url]
[url=https://center.renthop.net/homes/8054-aitvaras-spec-burys-rent.html]aitvaras spec burys rent[/url]
[url=https://korenovsk.lend-money.ru/zaympodpts/3196-kredit-pod-nizkiy-procent-s-plohoy-kreditnoy-istoriey.html]кредит под низкий процент с плохой кредитной историей г. Кореновск[/url]
Afuwakishiv - 2017-07-20  23:55:59
 what is the process of being induced [url=http://mataisa45.tumblr.com/#44158]misoprostol over the counter[/url] mtp kit fast shipping
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.