Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10364)
DimizatAcext - 2018-06-04  00:22:12
 В течение двух-трех дней впоследствии наступления страхового события нуждаться представить в страховую компанию письменное заявление о требовании выплатить страховое возмещение.
Сообразно роду работы диспетчер находится в постоянном контакте с людьми, решает самые разнообразные задачи.
У большинства страховых компаний эти документы схожи, поскольку основаны на Правилах перевозки грузов, разработанных Институтом лондонских страховщиков (ICC - Introduce Shipload Clauses)*.
Величина страховой премии, которую нуждаться выплатить страховой компании, зависит главным образом через типа груза, маршрута и способа транспортировки.
Следовательно транспортировка крупных партий таким способом обойдется неоправданно дорого.

грузотакси томск газель цены
[url=https://vk.com/gruzotaksi_tomsk]газель томск[/url]
https://vk.com/gruzotaksi_tomsk - грузотакси томск газель

Встаёт правильный альтернатива – на каком виде транспорта носить груз? Автомобилем? Вариант.
Образец 3
этом случае перевозка считается несостоявшейся, начисление за немудреный прекращается и автотранспортное выдумка о ответственности изза невыполнение перевозки не несет.
Вторично безраздельно главный нюанс: чем больше у компании отработанных и налаженных контактов — чистый на отечественном, беспричинно и для международном уровне, тем лучше ради клиента.
К тому же, исходя из таких немаловажных подробностей, как время года, тип груза, сословие дорог, сроки, в которые нуждаться осуществить поставку, особенности транспортного средства надо детально упражнять план, по которому будет сопровождать груз.


услуги газели
NikitatskCocky - 2018-06-03  23:51:20
 Интернет-магазин — сайт с каталогом продукции, с через которого доверитель может обещать нужные ему товары.
На таких сайтах размещается информация о товарах/услугах, которую невозможно поместить в прайс-лист.
Гибкий макет - элементы страницы сообразно отношению к странице и другим элементам , всегда остаются сообразно с одними и теми же относительными размерами , независимо через разрешения , размера соотношения сторон экрана монитора .
Только быть просмотре для мониторе малых размеров неизбежно появится горизонтальная место прокрутки, который будет вконец заметно чтобы пользователей нетбуков и планшетных компьютеров.
Сообразно схеме представления информации, её объёму и категории решаемых задач дозволено выделить следующие типы веб-ресурсов:

https://buysite70.ru/ - студия создания сайтов
[url=https://buysite70.ru/seo/]сколько стоит продвижение сайта[/url]
заказать сайт под ключ цена

Обратите забота на грамотность потенциального исполнителя, ежели он оформляет заявку.
Стиль HTML позволяет форматировать текст, отличать в нём функциональные элементы, делать гипертекстовые ссылки (гиперссылки) и вмешивать в отображаемую страницу изображения, звукозаписи и другие мультимедийные элементы.
Изначально сайты представляли собой сумма статичных документов, примерно - сайт-визитка.
Проверка материалов на уникальность происходит в рамках целостного анализа ресурса, проводимого специалистами.
Пользователю выдаются файлы в часть виде, в котором они хранятся на сервере.


создание интернет магазина цена
DimaTskdiasp - 2018-06-03  23:22:45
 В 2007 году торг продолжал свое развитие, быть этом испытание для услуги транспортных компаний и служб доставки во многих регионах (таких наравне Москва и Санкт-Петербург) существенно опережал предложение.
Основная желание для российском рынке грузоперевозок - это значительное усиление конкуренции.
Ритмический коллекция компании-перевозчика влияет на материальный действие от грузоперевозки.
Приведем примеры тарифов на различные грузоперевозки.
Диспетчер грузоперевозок – это производственное звено, обеспечивающее связь промеж грузовладельцем и перевозчиком.

грузовое такси томск
[url=https://gruzoperevozki-vtomske.ru/]грузовое такси томск[/url]
https://gruzoperevozki-vtomske.ru/ - газель в томске

Тарифы на грузоперевозки
Поэтому страховая общество заключает согласие со страхователем о часть, что, ежели быть наступлении страхового случая размер убытков не превышает 50% от ежемесячного страхового взноса, рассмотрение претензий и сообразно удовлетворение убытков производятся сообразно упрощенной и ускоренной схеме.
Критерий 9.
Тарифы на забор/доставку грузов по городам (руб.)
Она окупится гораздо быстрее, чем Вы предполагаете.
Charlesneags - 2018-06-03  22:50:31
 Типы web-ресурсов, типы сайтов
Поисковые сервисы — положим, Yahoo!, Google.
Многие заказчики хотят для нем сэкономить.
Недавно обращался за услугами к известной общество Ингейт Девелопмент которая занимается продвижением сайтов в интернете, выполнили продвижение на всетаки 5, сделали все качественно и торопливо, а это сейчас в наше эра далеко важно.
Биржи копирайтинга

https://vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - разработка сайта томск
vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - создание сайта в томске
vk.com/sozdanie.saitov.tomsk - создание сайтов томск

Повторение оригинального сайта в таком случае называется зеркалом.
Для многих сайтов гордо обеспечить некто уровень безопасности.
В таком случае, в зависимости через степени сложности сайта, вам подойдет около любой хостинг.
Ровно статут, шаблон INSCRIPTION включает имя раздела + популярные слова в тематике (достоинство, фото, отзывы и т.
Около этом желательно отказаться от напрасно лимитированных тарифов, беспричинно как в будущем это может вызвать весь список проблем.


создание сайта в томске
Metallmosktum - 2018-06-03  21:29:51
 1. Выключая этого отметим, что осуществляя монтаж запорной арматуры монтажник должен сберегать её от ударов и других повреждений, ведь любые такие эксцессы могут значительно снизить живучесть арматуры. 5. Какая оцинкованная сталь необходима чтобы производства профнастила, её характеристикиТакой манипуляция хорош тем, который присутствие частом монтаже и демонтаже конструкций отдельные узлы конструкции довольно просто отсоединяются.Пожалуй, одной из наиболее популярных арматур на сегодняшний день является обстановка класса А3 (А400). Кроме этого арматуру дозволено разделит по условиям использования в железобетонных конструкциях:Чем глубже фундамент, тем их больше, т. к нижняя доза каркаса нуждается в усилении горизонтальными перемычками.- ручная сила. цинка;
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/truba-elektrosva
aya-oczinkovannaya.html]труба профильная оцинкованная 20х20 цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html]профнастил москва[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/latunnyij-list.html]лист латунный цена[/url]

Такой гель поддерживает стабильную относительную влажность воздуха даже быть резких температурных перепадах.Более толстая проволока подойдет для толстой арматуры, к тому же, детище диаметром больше 1. 6 мм тяжелее обвязывается.максимальную прочность;СЛОВНО ИЗГОТОВИТЬ КОВАНОЕ ИЗДЕЛИЕ?Долговечная щит металлических изделий через коррозии зависит через того, насколько хорошо проводилась подготовка поверхности.

купить листовой металл
DavidFaush - 2018-06-03  06:08:45
 100mg viagra
viagra online
hat schon mal viagra getestet
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra usa pharmacy[/url]
buy generic viagra in india
canadian pharmacy uk delivery
sildenafil citrate 50mg tab
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadapharmacy[/url]
when will we get generic viagra
RobertHow - 2018-06-03  03:27:01
 low price viagra online
viagra vs generic
best way to get viagra online
[url=http://viagranbdnr.com/#]where to buy viagra[/url]
what happens when you take cialis and viagra together
canada drug
cuanto sale un viagra
[url=http://canadamdonlineget.com/#]northwest pharmacy[/url]
generic viagra canadian customs
AndrewKidge - 2018-06-03  03:15:32
 pills like viagra over counter
buy viagra without prescription
sildenafil 50 mg mujeres
[url=http://viagranbdnr.com/#]buying viagra online[/url]
sale of viagra
canadian pharmacies
cheap real viagra uk
[url=http://canadamdonlineget.com/#]northwest pharmacy[/url]
viagra levitra cialis generics
ElmerGop - 2018-06-02  22:55:46
 В http://bit.ly/2IUuXRt вам доступно сразу несколько способов получения дохода.
Доход от ваших личных действий:
- от просмотра баннеров с помощью расширения
- от просмотра видео
- от выполнения платных заданий
- от майнинга криптовалют
Доход от действий вашей партнерской структуры:
- от доходов вашей партнерской структуры за просмотр баннеров (с 10 уровней)
- от доходов ваших личных рефералов за просмотр видео (с первого уровня)
- от доходов вашей партнерской структуры за майнинг криптовалют (с 10 уровней)
- от пополнения рекламного баланса вашими личными рефералами (с первого уровня)
DavidFaush - 2018-06-02  15:21:31
 viagra price in us
viagra 400mg
whats the street price for viagra
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra pills for sale[/url]
online viagra is it real
highest rated canadian pharmacies
can you use viagra and cialis together
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadianpharmacy[/url]
get viagra ontario
Williamfab - 2018-06-02  15:09:22
 reliable generic viagra sites
list of reputable canadian pharmacies
buy viagra paypal account
[url=http://canadamdonlineget.com/#]online canadian pharmacy[/url]
pharmacie discount viagra
viagra over the counter
arginine viagra together
[url=http://viagradcvy.com/#]viagra for men[/url]
viagra arginine together
EnglewGof - 2018-06-02  14:44:15
 Зачем такие сложно[url=http://es.usaeducation.ru/]![/url]
Williamdyday - 2018-06-02  13:32:21
 лишение тавтологии, наличие синонимов;Приоритетные и маржинальные продукты компании«Это лишняя расход времени специалиста, и тутто стоит мучиться либо с ограниченным количеством, либо с определенными группами запросовСогласен и площадка о которой мы говорим — это не YouTube и не ЖЖ, а поисковые системы вроде Яндекс или Google- Разбивка мыслей для абзацы по 3-7 строк
Заказать Seo продвижение сайтов Новосибирск
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/]продвижение сайта Новосибирск[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ - seo

— раскрывает тайны процесса АндрейМетрики и панелей ВебмастераРоста показателей нужно достигать следовать счёт максимально эффективного приложения усилий специалистов, а не после счёт их количестваНайдите то, в чем вы хороши и опишите эту нишу запросами наиболее довольно»Важен как чтобы поисковых систем, беспричинно и для пользователей

seo Новосибирск
RobertHow - 2018-06-02  13:04:59
 cheap kamagra/viagra
viagra coupon 2018
werking viagra pillen
[url=http://viagranbdnr.com/#]buy viagra[/url]
comprare viagra online italia
canada pharmacies
buy generic viagra europe
[url=http://canadamdonlineget.com/#]the canadian pharmacy[/url]
getting prescribed viagra
Seogradevido - 2018-06-02  12:55:23
 Используйте профессиональные навыки чтобы раскрутки собственного сайта и привлечения клиентов чрез интернет;Кроме официального сайта полезно создать странички в ряде популярных социальных сетейподкатегории;О книга, чем грозит бизнесу использование запросов в неверной словоформе, и вроде учитывать чин слов в запросе, можно прочитать в этой статьеЕсли у вас снедать принадлежащий офис с достаточно презентабельным интерьером, это лучшее поле чтобы проведения мини-конференции, консультации, встречи с потенциальными деловыми партнерами
seo продвижение сайта
[url=https://volgograd.skgroups.ru/]продвижение сайтов Волгоград[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/ - продвижение сайта

Какие полезные возможности alias подводные камни мы упустили?ЗаключениеОтвечаем на вопросы: какова мишень текста? Который пользователь вынужден исполнять потом прочтения? Который целевая аудитория? Какие ключевые запросы нужно учесть?То есть проанализировав собранную семантику, мы лучше поняли аудиторию и смогли повысить продающую способность сайтаЯкобы заносить SEO-статьи

seo Волгоград
Robertcem - 2018-06-02  12:07:35
 Объясните адресату, который придаете немалое сила сфере своей деятельности и поэтому хотели желание привлечь к ней уважение;Ежели упустил — нужно указать ему на это и попросить дополнить каталог недостающими ключевыми словамиСчитаю это высказывание незаконченным и в правильном виде его стоит тратить следующим образом:не старайтесь что-то продать, навязать свои услуги, основная мечта рассылки — распространение информацииВесь может быть, что оптимальный следствие вам принесет требование, по интенту которого у вас значимое первенство
раскрутка сайта
[url=https://voronezh.skgroups.ru/]продвижение сайта Воронеж[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/ - продвижение сайта

Если увидите существенные расхождения в группировки, попросите обоснования его способКонвертация увеличивается за счет привлечения заинтересованной аудитории и создания всех удобных условий чтобы конвертаПравила написания seo-текстов (не переспамь / не замудри и тэто «полезный» самому поисковику- Использование списков

продвижение сайтов Воронеж skgroups
SeopermBEita - 2018-06-02  11:29:31
 В первую очередь это дубли URL, а также нетипичные URL, эпизодически возникающие и индексируемые поисковыми системамиМы добавили блок с преимуществами варианта А предварительно Б«Проверить правильно ли сеошник распределил запросы по страницам просто: зайдите в любой сервис кластеризации запросов и перепроверьте "готовую" семантикуВ целом, JoomShoping и Hikashop изначально ориентированы около работу SEO-оптимизатора и позволяют проводить всегда надежда работ вручнуюкатегории;
seo
[url=https://perm.skgroups.ru/]продвижение сайта Пермь[/url]
https://perm.skgroups.ru/ - seo

Но перед сих пор основными факторами оценки качества ключевого болтовня остаются частотность и конкурентность, а не конверсия и возврат инвестицийОтклики на публичные сообщенияНабитый аудит — объемнее и охватывает больше параметров сайта, а детальное описание инструментов, необходимых для каждого пункта SEO-аудита, — содержание отдельной статьи (коли хотите ее увидеть в блоге, пишите в комментариях)Именно она задает тон действиям оптимизаторовПерелинковка с другими разделами / статьями

продвижение сайтов Пермь
Grishasuelo - 2018-06-02  10:49:19
 Главное — не стать на достигнутом, коптеть для перспективу, успевать, увеличивать свою квалификациюВ том, сколько перевелись смысла соединять огромное семантическое суть, особенно коли бюджеты на продвижение урезаны, уверен и Виталий:Алексей Соловьев, начальник по развитию рекламного интернет-агентства x10 добавляет:Также стоит отметить, который ради интернет-магазинов для Joomla существует маломальски вариантов расширенийПолучается, сколько значительная обломок работы была проделана впустую, что могла желание приходить хорошие результаты присутствие продвижении
Заказать Seo продвижение сайтов Краснодар
[url=https://krasnodar.skgroups.ru/]seo продвижение сайта[/url]
https://krasnodar.skgroups.ru/ - продвижение сайтов Краснодар

Схематический алгоритм продвижения сайта статьямиНадо разобрать, который те показатели, которые упихивать у сайта, обусловлены комплексом маркетинговых инструментов, а не исключительно каким-то одним из нихТекущая верстка текста:Использование стандартизированных чек-листов помогает сократить десятки согласований SEO-текстов до одного-двухКруг тематики

seo Краснодар
Robertacirl - 2018-06-02  10:10:07
 ссылки не должны быть расположены чересчур навязчиво1Проверить метаданные (Right, Account, Keywords, H1)Эти два человека представляют совершенно разные сегментыКажется парадоксальным, однако для самом деле совершенно довольно простой и логично, однако об этом в другой статьеТраффик и конверсия — главные цели продвижения сайта
Заказать Seo продвижение сайтов Красноярск
.[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/]Заказать Seo продвижение сайтов Красноярск[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ - раскрутка сайта

Это пригодится, дабы не быть следовать продвижение «запросов-пустышек»Алый цвет ради основных, зеленый — для дополнительныхНе забывайте и о собственном сайте, наполнении его интересным для потенциальных партнеров контентом и публикации новостей вашей компанииА поскольку клиенту не надо поодиночке оплачивать работу, то и убедить его пойти для изменения намного прощеХороший дизайн, удобная SEO структура, высокая конверсия — это совершенно страшно хорошо

раскрутка сайта Красноярск
Egorkasoasp - 2018-06-02  09:27:04
 Единственное, что кроется в приставке «seo» — наличие ключевых словНесомненно, массовый торг значительно шире: пользователей, желающих купить недорогую мебель в десятки раз больше, чем тех, который ищет элитную мебельв обычной брошюре тож речи, вы желание не встретили болтовня «купить окно пластиковое», выдумка прозвучала бы беспричинно: «купить пластиковое окно»Краткое изображение проблемы и технологии, о которой пойдет пероРасширение бизнеса и получение стабильного дохода возможно только быть условии наработки обширной клиентской базы
[url=https://vk.com/prodvizhenie_saita_volgograd]поисковое продвижение сайта[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_moskow]seo продвижение Москва[/url]
[url=https://vk.com/seo_prodvizhenie_saitov_omsk]seo продвижение Омск[/url]

Сей сервис анализирует публичные сообщения в социальных сетях и находит между них запросы пользователей, заинтересованных в определенных услугахПо порядкуВ результате мы добавили на продвигаемый лендинг порядком дополнительных информационных блоков, которые отвечали на вопросы аудитории и гасили тревогиОказавшись для деловом мероприятии B2B, донельзя важно мочь правильно себя подать, поддержать светскую, деловую беседу, чтоб вас не восприняли будто очередного навязчивого торгового разве рекламного агентаСтатейное продвижение сайта — это уединенно из самых эффективных способов поискового продвижения сайта, так наравне именно на поисковой оптимизации контента и построено SEO продвижение

seo продвижение сайта
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.