Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(11211)
AnthonyDob - 2017-10-16  04:24:58
 efdpdyq

http://www.zapatillasmodabaratas.es/vibram-furoshiki-argentina-859.php
http://www.botasfutboloutlet.es/adidas-ace-17.1-primeknit-fg-196.html
http://www.zapatillasmodabaratas.es/zapatilla-supra-bajas-159.php
http://www.corx.co.uk/flyknit-racer-japan-479.php
http://www.dangerouslyclose.co.uk/air-max-90-essential-blue-323.htm

[url=http://www.pierats.co.uk/puma-creepers-price-sportscene-315.htm]Puma Creepers Price Sportscene[/url]
[url=http://www.pololacosteebay.it/polo-fred-perry-manica-lunga-774.htm]Polo Fred Perry Manica Lunga[/url]
[url=http://www.ekra-wohnmobilvermietung.de/656-womens-nike-shox-oz-shoes.html]Womens Nike Shox Oz Shoes[/url]
[url=http://www.nottinghamstudent.co.uk/air-max-95-ultra-jacquard-black-455.html]Air Max 95 Ultra Jacquard Black[/url]
[url=http://www.gamesmastertv.co.uk/adidas-nmd-runner-grey-ampamp-white-shoes-923.htm]Adidas Nmd Runner Grey &amp;amp; White Shoes[/url]
Ronweix - 2017-10-16  02:51:32
 Ove
ight Pharmacy 4u Cialis A 20 Anni [url=http://realviaonline.com]generic viagra[/url] Order Discount Clobetasol
Ronweix - 2017-10-16  02:51:30
 Ove
ight Pharmacy 4u Cialis A 20 Anni [url=http://realviaonline.com]generic viagra[/url] Order Discount Clobetasol
Ronweix - 2017-10-16  02:51:29
 Ove
ight Pharmacy 4u Cialis A 20 Anni [url=http://realviaonline.com]generic viagra[/url] Order Discount Clobetasol
Ronweix - 2017-10-16  02:51:28
 Ove
ight Pharmacy 4u Cialis A 20 Anni [url=http://realviaonline.com]generic viagra[/url] Order Discount Clobetasol
RonaldEvalm - 2017-10-16  01:42:22
 [url=http://casinocardgame6.com/]casino the card game[/url]
casino card game online
casino card game 8 letters
rules for card game casino
JeffreyPrini - 2017-10-16  01:08:54
 [url=http://onlineroulettespielen6.com/]kostenlos roulette spielen[/url]
roulette spielen mit geld
roulette online kostenlos spielen ohne anmeldung
roulette online spielen kostenlos ohne anmeldung
RichardjaG - 2017-10-16  01:07:55
 [url=http://onlinekasino6.com/]kasino amp[/url]
kasino vegas rims
boogotti kasino
kasino lounge amp
IrvinFex - 2017-10-16  01:02:36
 [url=http://jackpotpartycasino6.com/]jackpot party casino slot machine[/url]
jackpot party casino facebook
jackpot party casino community
play jackpot party casino
Ronweix - 2017-10-15  23:38:08
 Dijon Acquisto Kamagra Ou Acheter Du Cialis Paris [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Buy Kaluril Without Prescription Generic Viagra 100mg
Ronweix - 2017-10-15  23:38:07
 Dijon Acquisto Kamagra Ou Acheter Du Cialis Paris [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Buy Kaluril Without Prescription Generic Viagra 100mg
Ronweix - 2017-10-15  23:38:06
 Dijon Acquisto Kamagra Ou Acheter Du Cialis Paris [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Buy Kaluril Without Prescription Generic Viagra 100mg
Ronweix - 2017-10-15  23:38:05
 Dijon Acquisto Kamagra Ou Acheter Du Cialis Paris [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Buy Kaluril Without Prescription Generic Viagra 100mg
Charliehut - 2017-10-15  23:04:18
 Es la tercera vez que leo este libro y aГєn me sigue gustando desde la primera vez que leГ­ el primer capitulo. Tal vez algunos no les gusten los libros de este hombre o sencillamente no terminan conjeneando con sus novelas; pero por mi parte seguirГ© leyendo sus historias y espero que la novela que saque y lea no sea el prГіximo chasco que me lleve despues de ENDQMQ.
[retu
]The characters in this nover were engaging and it has a message about God not overlooking any of his sparrow.
Charlie loves women! Sure, the females aren't the heroes of this book, but not every book needs to be about strong, beautiful, intelligent wome.

What purpose is a book of languages that didn't actually exist? Well, it's not really about tha. [url=http://www.suspense.zingfo.net/geek/pdf-2876-29-the_colonial_heritage_cookbook.pdf]The Colonial heritage cookbook[/url] But this quickly fell by the wayside once the book took a tu
towards Greek Mytholog.
I was drawn to reading this because it was book of the week on iTunes, so I downloaded it to read on holida. [url=http://www.fire-services.yellowstonesafarico.com/personal-development/pdf-2332-221-transforming_leadership.pdf]This is very good writing –[/url] Our narrator is Arjan, who is the son of Kamaljit and her husband Tanvir, currently managing the family sho.
Jade und Faun müssten Feinde sein, doch ihre Leidenschaft füreinander ist stärker als alles ... [url=http://www.new-weird.yashmehtaphotography.com/college/pdf-3095-103-willie_geary_bunk_johnson.pdf]Kay's investigation leads her to Paris[/url] I have read jou
al accounts for one of the families she depicts in her boo.
Craig Smith's song, The Wonky Donkey, won an APRA Silver Scroll Award in 2008 for Best Children's Song of the Year.This is a book and CD. [url=http://www.classic-literature.yashmehtaphotography.com/basketball/pdf-2986-388-neuronal_serotonin.pdf]Kaliel and Krishani weren't meant to[/url] The lives of two families were affected here: the Cruze's - Mexican and the Paquette's - America.
Gavin of the 82nd filled his place superbly through the first days, retu
ing to his own division when the corps commander arrive. [url=http://www.literary-fiction.yellowstonesafaris.com/lesbian-romance/pdf-3035-68-george_orwell.pdf]Overall I thought this book provided[/url] King Jorg is a man haunted: by the ghost of a young boy, by a mysterious copper box, by his desire for the woman who rides with his enem.
It's a little slower paced, a little more in the character's head, but overall, very nic. [url=http://www.european-literature.yellowstonesafarico.com/civil-war/pdf-3961-351-califo
ia_holt_world_history_human_legacy_mode
_era.pdf]Califo
ia Holt World History: Human Legacy: Mode
Era[/url] But now that the confirmed bachelor is ready to commit, can he convince a woman who's lea
ed never to trust in love that a connection this real, this passionate, is anything but an accident?
Basing his claims on relics left behind by the Chinese, the Chinese influence on local practices and religions, sculptural similarities and DNA evidence he definitely has impacted on the world's nautical history around Columbus's era.The author does not state categorically this is what happen but that there is much evidence to consider that points in this particular directio. [url=http://www.suspense.zingfo.net/geek/pdf-3351-225-how_to_write_your_personal_history_.pdf]AdemГЎs, hubo ciertos guiГ±os a sus[/url] How will this country ever over come it culture of inte
al bickering, warfare, and assassination?Maybe only by good works of a few, eventually becoming man.
First was Demitri, Phoenix's constant savior who preferred to keep the truths about him hidde. [url=http://www.womens.yueculture.com/urban-planning/pdf-2279-486-sacred_sleep.pdf]For the first half of this[/url] It doesn't matter whether I agree with his choice or not -- he and his mother had the courage to put everything out there in hopes that it could help others and lead them to Chris.
The novel makes some mention of two significant deaths in his life, but then sort of papers over any real grie. [url=http://www.wolves.yueculture.com/latin-american-literature/pdf-2266-4-the_degradation_of_work_.pdf]The degradation of work?[/url] Moreover, there are a lot of lovely scenes that you can picture perfectly, some of my favourite bits are their Valentine's dinner (so much flirting!) or their trip to London (specially their last night)
It is perfect for the beach, a cold, or sitting on your deck with a glass of win. [url=http://www.science-fiction-romance.yellowstonesafarico.com/illness/pdf-2701-203-flower_fairies_of_the_autumn.pdf]Flower fairies of the autumn[/url] All of his fears and rationalizations seem plausible but so do the other characters rationalizations for why they aren'.
Numerous people have suffered and died needlessly because of misinformatio. [url=http://www.road-trip.yassinebaassou.com/x-men/pdf-3263-440-financial_accounting_ryerson_package_a_user_s_perspective.pdf]For others, Dresden was a legitimate[/url] C'est l'Г©ducation sentimentale " de Rastignac, jeune provincial montГ© Г  Paris, son apprentissage de la vie, de la sociГ©tГ© et des homme.
Clair; Felicity Taylor revela su sombrío pasado en su anónima crónica social de Londre. [url=http://www.plus-size.yellowstonesafarico.com/belief/pdf-2511-423-theoretical_inorganic_chemistry.pdf]Theoretical inorganic chemistry[/url] Com fascinantes informações sobre a NASA, a comunidade de inteligência e os bastidores da política americana, sem falar na polêmica discussão sobre a possibilidade de vida extraterrestre, Ponto de Impacto revela o amadurecimento de Dan Brown como escritor, reunindo todas as qualidades que o transformariam em um fenômeno mundial com seu livro seguinte: O Código da Vinci.
I personally answered each question on Microsoft Word and it helped me to truly dive into Tressel's "Block O" - the eight major components of the boo. [url=http://www.jou
al.yanlarsenphoto.com/street-art/pdf-3753-70-us_telecom_companies_directory.pdf]Us Telecom Companies Directory[/url] Pool's earlier book, "What Jane Austen Ate and Charles Dickens Knew" is an indispensable reference for anyone who has read or who looks forward to reading Edwardian or Victorian novel.
No one ever does.”It's chilling; no Camp Cupcake, no early release for good behavior, no pardons...Relationship are forbidden between the guards and the sinner. [url=http://www.suspense.zingfo.net/geek/pdf-2368-93-skits_that_teach_children.pdf]Skits that teach children[/url] Surprisingly, I found myself wondering why we didn’t get a better feeling of Nicole’s mo.
And I like how he explores the father-son relationship (or lack of one) [url=http://www.star-trek-enterprise.yassinebaassou.com/books-about-books/pdf-2537-396-divided_memory.pdf]The recasting of Dracula as a[/url] It is a strong reminder that I, many times, try to take too much of burdens on myself when we are clearly counseled by our Lord to lay our burdens at His fee.
There were a couple reveals at the end that had me re-reading chapters, because I didn't understand the connection, but overall I have few complaint. [url=http://www.holland.yellowstonesafaris.com/beverages/pdf-3147-76-social_structure_and_prejudice_in_five_english_boroughs.pdf]Social structure and prejudice in five English boroughs[/url] I read books about depressed characters before but with Jane it felt fak.
Following the prophetic words found in the Blood Gospel, Erin must join forces with Army Sergeant Jordan Stone and Father Rhun Korza to discover and protect a boy believed to be an angel given fles. [url=http://www.fire-services.yellowstonesafarico.com/personal-development/pdf-2952-423-four_days_till_friday.pdf]Four days till Friday[/url] so what does she do???? Thats right to escape him she Join a traveling troupe of Shakespearean actor.
Those are often the most interesting parts of his story, what life was like for a jou
alist in the pre-inte
et day. [url=http://www.shinigami.yardsalescript.com/literary-fiction/pdf-2347-464-eunice_the_egg_salad_gottlieb.pdf]Eunice (the egg salad) Gottlieb[/url] His only recourse is to testify against his former accomplices in exchange for his family's placement in the Witness Protection Progra.

The title comes from the sixteenth verse, but he says the whole passage is applicable.In a letter April 18, 1952 he mentions Kazan and the House Un-American Activities Committe.
Mais en tou
ant les premières pages, il est loin de se douter qu'il tient entre ses doigts la piste tortueuse et brûlante d'un insoupçonnable secret de famille...« Peintre subtil, Marcel Theroux insiste sur les ambiances, les décors et les secret.
And logic would dictate that as well, since there should be a sequential series of life choices, right? Instead of climbing the ladder of success, I was floundering around the bottom for way too many years without building any foundation for the future."I shortly realized that everything is a priority to me, I can't adequately prioritize issues so that I can appropriately pick my battles, which was why I was having such a hard time getting through the muck of life's challenge.
Wolfe and Logan who are in their last year of training before they are fully fledged members of the Kings army.This book wasn't really holding my interest and I sometimes found myself skimmin.
So wie die freundliche klischeehafte oberflächliche amerikanische Lady, die völlig geistlos aber höflich permanent vor sich hinplappert, nur um die Stille, vor der sie sich so fürchtet, mit sinnfreien Phrasen und Gschichtln zu füllen.Und das nennen die Kritiker dann ein großes Werk mit einzigartiger Handschrift, ein fesselndes Stück amerikanischer Zeitgeschichte? Je blöder, unverständlicher und pseudointellektueller, desto besser? Also ich verstehe das gar nich.]
http://www.muscovy.arrowee.net/belgium/pdf-2465-255-the_world_almanac_of_the_u_s_a.pdf]She's such a fun character to
http://www.wildlife.bloggingatfive.com/abuse/pdf-3556-79-reflections_on_the_gove
ment_of_indostan_with_a_short_sketch_of_the_history_of_bengal.pdf]De onafwendbare ramp die uiteindelijk de
http://www.indonesian-literature.ashleypdesigns.com/fiction/pdf-2218-170-the_people_of_peterhead.pdf]Daniel DefoeDaniel Defoe (1659/1661 [?] -
http://www.muscovy.arrowee.net/belgium/pdf-2387-425-women_s_studies_encyclopedia.pdf]Daniel DefoeDaniel Defoe (1659/1661 [?] -
http://www.muslimah.avoidforeclosureprogram.com/global-warming/pdf-2206-265-tracing_family_history_in_new_zealand.pdf]Those who want the loculi for
http://www.china.avoidforeclosureprogram.com/jazz/pdf-2470-158-readings_for_american_gove
ment.pdf]Readings for American gove
ment
http://www.cinderella.diamaresa.com/dinosaurs/pdf-2254-357-it_s_all_in_your_mind_understanding_psychology.pdf]It's all in your mind: understanding psychology
http://www.cats.exposeradio.com/young-adult-romance/pdf-2355-141-the_effects_of_the_high_cost_of_natural_gas_on_small_businesses_and_future_energy_technologies.pdf]Jen Wang's astonishing debut is an
http://www.fire-services.bloggingatfive.com/zombies/pdf-2219-402-anniversaries_and_holidays.pdf]Anniversaries and holidays
http://www.speculative-fiction.exposeradio.com/chess/pdf-3676-435-the_oxford_history_of_weste
_music.pdf]The Oxford History of Weste
Music]
Jeffpoonia - 2017-10-15  22:48:56
 Zithromax Coverage Viagra Cialis E Buy Strattera Atomoxetine Mexico Online [url=http://genericcial.com ]buy cialis[/url] Aufbewahrung Levitra
Jeffpoonia - 2017-10-15  22:48:55
 Dutasteride Purchase Inte
et Windsor [url=http://cialtobuy.com ]cialis[/url] My Dr Prescribed Keflex For Boils Isotretinoin find Trouver Levitra Sans Ordonnance
Jeffpoonia - 2017-10-15  22:48:55
 Cialis 20mg En Ligne Generique Amoxicillin Sans Ordonnance Pilule Contraceptive [url=http://genericcial.com ]cialis[/url] Cod Generic Isotretinoin
Jeffpoonia - 2017-10-15  22:48:54
 Propecia Face Swelling Viagra Kaufen Ohne Visa [url=http://tadalaf20mg.com ]viagra cialis[/url] Viagra Cialis Dogana Cialis 5mg From India Generic Topiramate Online 200
Jeffpoonia - 2017-10-15  22:48:54
 Cialis Without A Script Amoxicillin And Diarrhea Propecia Zona Parietale [url=http://costofcial.com ]cialis price[/url] Where To Buy Doryx Direct Pharmacy Cheapeast How To Get Viagara In Sydney Amoxicillin Sinus Infections
Jeffpoonia - 2017-10-15  22:48:54
 Cialis Original Precio What Does Zithromax Look Like Amaryl [url=http://genericcial.com ]cialis online[/url] Trusted Rx
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.