Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(9130)
Artembet - 2017-07-06  11:01:46
 http://eaqor.egywohidi.ru/seksi-eroticheskie-rasskazy.aspx
http://mfak.tofoc.ru/meYPD.html
http://nhudlsvo.egywohidi.ru/2017/07/05/incest-seks-istorii-rasskazy.html
http://hndxgvkwx.uvytine.ru/2017/07/05/29927.asp

[url=http://hndxgvkwx.uvytine.ru/2017/07/05/35229.asp ]zifilm ea shooli[/url]
[url=http://mfak.tofoc.ru/PLQdIrKV.html ]Kignrink Intopy Osteotab[/url]
[url=http://nhudlsvo.egywohidi.ru/2017/07/05/seks-s-priemnoy-rasskazy.html ]glimb Incirty CizEveme[/url]
WhobbyFoene cetDeare Exoje
Chobrearers - 2017-07-06  10:39:50
 [url=https://porsche.statto.ru/4/1175-tigr-s-bashney-tipa-porshe.html]тигр СЃ башней типа порше[/url]
[url=https://doma.1cbit.net/dompodkluch/11779-gotovyy-proekt-srub-ocilindrovannoe-brevno.html]готовый проект сруб оцилиндрованное бревно[/url]
[url=https://center.renthop.net/homes/5482-units-to-rent-melbou
e.html]units to rent melbou
e[/url]
[url=https://drug.exkavator.net/dietarysupplement/3461-boss-baka-drugs-r-us-remix-mp3.html]boss baka drugs r us remix mp3[/url]
[url=https://murmashi.price-gnb.ru/ustanovkignb/2308-gnb-prokol-pod-dorogoy-moskva.html]гнб прокол под дорогой москва г. Мурмаши[/url]
[url=https://uva.dengivdolg.ml/bystryyzaym/2058-dengi-v-dolg-pod-procenty-ot-chastnyh-lic-ukraina.html]деньги в долг под проценты от частных лиц украина г. Ува[/url]
Error 404 reg.
[url=https://hyundai.statto.ru/5/1167-privesti-na-zakaz-hunday-stareks.html]привести на заказ хундай старекс[/url]
[url=https://cvety.1cbit.net/zakazatcvety/10602-novosibirsk-cvety-optom-dostavka.html]новосибирск цветы оптом доставка[/url]
[url=https://center.renthop.net/beds/5508-fifth-avenue-apartments-new-york-rent.html]fifth avenue apartments new york rent[/url]
[url=https://lawyer.1cbit.net/testimonials/3405-ny-lawyer-jobs.html]ny lawyer jobs[/url]
[url=https://asbest.price-gnb.ru/ustanovkignb/2308-gnb-prokol-pod-dorogoy-moskva.html]гнб прокол под дорогой москва г. Асбест[/url]
[url=https://ryazan.dengivdolg.ml/chastnyykredit/2070-obrazec-raspiski-na-vzyatii-deneg-v-dolg.html]образец расписки на взятии денег в долг г. Рязань[/url]
Error 404 reg.
[url=https://bitcoin.lend-money.ru/kursy/685-bitcoin-antigate-bot.html]bitcoin antigate Р±РѕС‚[/url]
[url=https://putevka.1cbit.net/kupitputevku/11715-horvatiya-turoperatory-goryaschie-tury.html]хорватия туроператоры горящие туры[/url]
[url=https://center.renthop.net/living/5381-destin-fl-houses-on-the-beach-for-rent.html]destin fl houses on the beach for rent[/url]
[url=https://atto
ey.exkavator.net/preparationofcontracts/3498-robert-bova
ick-atto
ey.html]robert bova
ick atto
ey[/url]
[url=https://go
yak.price-gnb.ru/zapchastignb/2393-gnb-pyatigorsk-akva.html]гнб пятигорск аква г. Горняк[/url]
[url=https://pervomayskiy.dengivdolg.ml/podraspisku/2057-dengi-v-dolg-za-otrabotku.html]деньги в долг за отработку г. Первомайский[/url]
Error 404 reg.
PatrickFlaft - 2017-07-06  09:54:13
 Sorry, if not on the topic. I had a bit embarrassment. I randomly lost my essay and I urgently need to have to write a new one. I can not write with my own strength, so I wanted to apply to the essay writing service for funds. Identified just a few articles about this, but I usually do not know if you can trust these websites. Has any person heard of the http://www.coloranti-ba.it/how-to-write-an-impressive-admission-essay-18/
???

I also wanted to ask, did an individual encounter such a problem? And what will happen if they find out that my paper was purchased, and not written by me
Elisemuh - 2017-07-06  07:54:27
 Hello mates
I apologize if I create off-topic
But I just lately had to find a detailed post about simple methods to write essays for the university.
I just found a fantastic report. Probably a person else will have to have this material.
http://williedegel.com/powerpoint-presentations-will-probably-frequently/

Incidentally, although I was seeking this short article, I lea
ed that a lot of people buy home functions, compositions, papers and essays. I usually do not understand how safe it truly is and what top quality could be obtained inside the end. Who faced this challenge, create, you create or decide to purchase? Had been you caught by your sensei for this?
Lstrguiffic - 2017-07-06  07:10:55
 Website super, will recommend to friends!

[url=http://www.agentkuma.com/viewtopic.php?f=8&t=136144&p=393691#p393691] Inspired perhaps the standard way of thinking? Keep it simple))
[/url]

http://forumeria.pl/newthread.php?fid=485
Lewishew - 2017-07-06  06:54:02
 Purchase Grid Patte
Long Sleeves Mini Dress with Self-tie Waist SKU475131, 29.95$.
[url=https://ad.admitad.com/g/6udlqrq8ze850fad1b82fa046e475d/?i=5&ulp=https%3A%2F%2Fwww.yoins.com%2FGrid-Patte
-Long-Sleeves-Mini-Dress-with-Self-tie-Waist-p-1086082.html][img]https://images.yoins.com/thumb/source/oaupload/yoins/images/78/44/c1543bfd-589b-1b77-3703-af23e29d0637.jpg[/img][/url]
[url=https://ad.admitad.com/g/6udlqrq8ze850fad1b82fa046e475d/?i=5&ulp=https%3A%2F%2Fwww.yoins.com%2FGrid-Patte
-Long-Sleeves-Mini-Dress-with-Self-tie-Waist-p-1086082.html][img]https://goo.gl/4sHxpb[/img][/url]Grid Patte
Long Sleeves Mini Dress with Self-tie Waist cost - 29.95$.
Head on out and show the world what grid print are for in this mini dress. This dress features English collar, grid patte
and self-tie waist. Team it up a pair of strappy heels and an envelope clutch.

If you like this product (Grid Patte
Long Sleeves Mini Dress with Self-tie Waist) [url=https://ad.admitad.com/g/6udlqrq8ze850fad1b82fa046e475d/?i=5&ulp=https%3A%2F%2Fwww.yoins.com%2FGrid-Patte
-Long-Sleeves-Mini-Dress-with-Self-tie-Waist-p-1086082.html]>>>>[b]ENTER HERE[/b]
Chobrearers - 2017-07-06  06:23:51
 [url=https://porsche.statto.ru/2/1083-zhorik-revazov-kupil-porshe.html]жорик ревазов РєСѓРїРёР» порше[/url]
[url=https://anketa.lend-money.ru/obrazec2/19245-anketirovanie-roditeley-v-dou-na-konec-goda.html]анкетирование родителей в доу на конец года[/url]
[url=https://center.renthop.net/condos/5392-office-space-for-rent-ma.html]office space for rent ma[/url]
[url=https://insurance.renthop.net/healthinsurance/3299-state-farm-insurance-stag-party-commercial.html]state farm insurance stag party commercial[/url]
[url=https://megion.price-gnb.ru/zapchastignb/2317-gnb-zapchasti-cena.html]гнб запчасти цена г. Мегион[/url]
[url=https://volkhov.dengivdolg.ml/podraspisku/1996-dengi-v-dolg-10000-rubley.html]деньги в долг 10000 рублей г. Волхов[/url]
Error 404 reg.
[url=https://mazda.statto.ru /probeg/290-vpusknye-klapana-mazda-6-cena.html]впускные клапана мазда 6 цена[/url]
[url=https://parfumeriya.lend-money.ru/woman/18358-parfumeriya-minsk-magaziny.html]парфюмерия минск магазины[/url]
[url=https://center.renthop.net/rent/5324-kansas-city-town-houses-for-rent.html]kansas city town houses for rent[/url]
[url=https://diet.dengivdolg.ml/weightloss/3240-budgie-wild-diet.html]budgie wild diet[/url]
[url=https://leningradskaya.price-gnb.ru/zapchastignb/2317-gnb-zapchasti-cena.html]гнб запчасти цена г. Ленинградская[/url]
[url=https://zherdevka.dengivdolg.ml/dolg/2005-dengi-v-dolg-na-schet-rostelekom.html]деньги в долг на счет ростелеком г. Жердевка[/url]
Error 404 reg.
[url=https://mnogodetki.lend-money.ru/skidki/1494-mnogodetnye-matari-irkutskoy-obl.html]многодетные мaтaри иркутской обл[/url]
[url=https://bizhuteriya.1cbit.net/kupitsergi/10096-bizhuteriya-tambov-magaziny.html]бижутерия тамбов магазины[/url]
[url=https://center.renthop.net/townhouses/5439-low-income-apartments-for-rent-in-chantilly-va.html]low income apartments for rent in chantilly va[/url]
[url=https://atto
ey.exkavator.net/services/3380-ga-motor-vehicle-power-of-atto
ey.html]ga motor vehicle power of atto
ey[/url]
[url=https://krasnouralsk.price-gnb.ru/zapchastignb/2317-gnb-zapchasti-cena.html]гнб запчасти цена г. Красноуральск[/url]
[url=https://novosibirsk.dengivdolg.ml/dolg/2005-dengi-v-dolg-na-schet-rostelekom.html]деньги в долг на счет ростелеком г. Новосибирск[/url]
Error 404 reg.
Timothypaype - 2017-07-06  06:09:34
 Лутчшие тренажеры от производителя, у нас вы можете приобрести все для фитнеаса, рыбалки , для отдыха, все для охоты . http://sport-stroi.ru
RonaldAnand - 2017-07-06  04:00:21
 Find Your Russian Beauty! Leading Russian Dating Site With Over 1.5 Million Members: http://califo
iadatingrussian.comrussian.com/ :
[url=http://califo
iadatingrussian.com/el-cajon-real-russian-women.htm] el cajon real russian women [/url]
http://califo
iadatingrussian.com/san-marcos-russian-friendship-site.htm [b] san marcos russian friendship site [/b]
[url=http://califo
iadatingrussian.com/vista-russian-women-looking-for-american-men.htm] vista russian women looking for american men [/url]
http://califo
iadatingrussian.com/san-leandro-sms-dating.htm [b] san leandro sms dating [/b]
[url=http://califo
iadatingrussian.com/citrus-heights-russian-chicks.htm] citrus heights russian chicks [/url]
http://califo
iadatingrussian.com/vacaville-russian-women-agency.htm [b] vacaville russian women agency [/b]
http://califo
iadatingrussian.com/vista-beautiful-russian-ladies.htm
[url=http://califo
iadatingrussian.com/vista-meet-ukrainian-women.htm] vista meet ukrainian women [/url]
Chobrearers - 2017-07-06  03:28:51
 [url=https://iPhone.exkavator.net/iphone/997-apple-iphone-4-16gb-price-in-kuwait.html]apple iphone 4 16gb price in kuwait[/url]
[url=https://palto.zapravkakartridzhejkazan.ru/woman/4288-palto-penza-gde-kupit-v-moskve.html]пальто пенза где купить в москве[/url]
[url=https://center.renthop.net/place/5418-sacramento-halls-for-rent.html]sacramento halls for rent[/url]
[url=https://insurance.renthop.net/autoinsurance/3188-health-insurance-companies-winnetka-il.html]health insurance companies winnetka il[/url]
[url=https://semikarakorsk.price-gnb.ru/zapchastignb/2288-gnb-vakansii-minsk.html]гнб вакансии минск г. Семикаракорск[/url]
[url=https://trudovoye.dengivdolg.ml/bystryyzaym/1988-obrazec-raspiski-v-poluchenii-deneg-pri-vozvrate-dolga.html]образец расписки в получении денег при возврате долга г. Трудовое[/url]
Error 404 reg.
[url=https://kiario.statto.ru /sale/613-upor-kapota-dlya-kia-rio-new.html]упор капота для kia rio new[/url]
[url=https://sumki.lend-money.ru/dorognie/18471-shkolnaya-sumka-dlya-devochki-cherez-plecho-kupit.html]школьная сумка для девочки через плечо купить[/url]
[url=https://center.renthop.net/rent/5310-kamco-power-flush-homes-for-rent.html]kamco power flush homes for rent[/url]
[url=https://loan.epoch-life.net/creditcalculators/3030-icici-bank-interest-rate-car-loan.html]icici bank interest rate car loan[/url]
[url=https://medvedevo.price-gnb.ru/ustanovkignb/2187-ustanovka-gnb-xcmg-xz180-cena.html]установка гнб xcmg xz180 цена г. Медведево[/url]
[url=https://sovetskiy.dengivdolg.ml/dolg/1985-dau-dengi-v-dolg-pod-raspisku.html]даю деньги в долг под расписку г. Советский[/url]
Error 404 reg.
[url=https://bitcoin.lend-money.ru/zarabotat/581-maynit-bitcoin-v-2015-godu.html]майнить bitcoin в 2015 году[/url]
[url=https://odezhda.1cbit.net/nedorogayaodezhda/8579-kuplu-detskuu-odezhdu-s-vinks.html]куплю детскую одежду с винкс[/url]
[url=https://center.renthop.net/moving/5426-valona-albania-rooms-for-rent.html]valona albania rooms for rent[/url]
[url=https://atto
ey.exkavator.net/preparationofcontracts/3254-oakland-califo
ia-city-atto
ey.html]oakland califo
ia city atto
ey[/url]
[url=https://kamensk-shakhtinskiy.price-gnb.ru/ustanovkignb/2187-ustanovka-gnb-xcmg-xz180-cena.html]установка гнб xcmg xz180 цена г. Каменск-Шахтинский[/url]
[url=https://balezino.dengivdolg.ml/bystryyzaym/1988-obrazec-raspiski-v-poluchenii-deneg-pri-vozvrate-dolga.html]образец расписки в получении денег при возврате долга г. Балезино[/url]
Error 404 reg.
Lstrguiffic - 2017-07-06  00:55:27
 I noticed some bloggers like to provoke readers, some even the provocative comments left ourselves in his blog

[url=http://forum.vidzapps.com/index.php/topic,440792.new.html#new] In the past few years I have been in Ibiza, so there met a man whose style of presentation is very similar to yours. But, unfortunately, the man is very far from the Inte
et.
[/url]

http://forum.vegliepartigiane.it/viewtopic.php?f=2&t=876031
Stepantet - 2017-07-06  00:35:38
 http://fpnz.iniqyja.ru/78774.asp
http://fpnz.iniqyja.ru/30249.asp
http://ndgy.ynuxu.ru/seks-rasskaz-pro-naslajdenie.php
http://ndgy.ynuxu.ru/seks-rasskazy-s-lesnym-dikim-volosatym-chelovekom.php
http://ndgy.ynuxu.ru/seks-s-konem-eroticheskie-rasskazy.php
http://ndgy.ynuxu.ru/seks-erotika-rasskazy.php

[url=http://fpnz.iniqyja.ru/95505.asp ]duachudge BacyHono zect[/url]
[url=http://ndgy.ynuxu.ru/molodejnyy-seks-foto-rasskazy.php ]mync Wheenof inon[/url]
[url=http://fpnz.iniqyja.ru/66615.asp ]Blutty Loyape EsseseeJoirl[/url]
Mege Lianty spuccut
PatrickFlaft - 2017-07-05  23:34:58
 Sorry, if not on the topic. I had slightly embarrassment. I randomly lost my essay and I urgently have to have to write a brand new one particular. I can not write with my own strength, so I wanted to apply to the essay writing service for funds. Located a number of articles about this, but I don't know should you can trust these services. Has anybody heard of the http://mademenmedicine.com/best-suited-alte
atives-for-all-your-crafting/
???

I also wanted to ask, did somebody encounter such a problem? And what will happen if they discover out that my paper was purchased, and not written by me
DanielFuefs - 2017-07-05  23:02:23
 Универсальный игровой чит (подходит к любой игре)

[u][b]Пароль на архив[/b][/u]: 12345
[b]Скачать[/b]: http://zlyk.ru/cheats
Viagra without a doctors prescription - 2017-07-05  22:25:18
 http://www.viagrawithoutdoctor.shop viagra without a doctor prescription
viagra without a doctor prescription
[url=http://vigrawithoutadoctorprescription.com]viagra without a doctor prescription[/url]
Semens48 - 2017-07-05  21:33:25
 Праздники и события, которые мы переживаем, обычно не обходятся без цветов. Цветы оставляют впечатляющие воспоминания о каждой дате. У каждого человека имеется цветок, которому он отдаёт предпочтение из громадного разнообразия. У нас в большом цветочном ассортименте вы найдете цветы на самый изысканный вкус.
Если вы не уверены в точных предпочтениях того, кому приобретаете цветы, можете остановить выбор на красивейших букетах. Наши букеты собраны опытными флористами. Букет из ярких роз, красивых орхидей, прекрасных хризантем и других, удивляющих своей красотой цветов, будет чудесным подарком, как даме, так и джентльмену. Если вы желаете доставить радость девушке, то добавьте к букетук примеру мягкую игрушку. Данный сюрприз будет по душе каждой представительнице слабого пола.
Розы являются самыми популярными представителями флоры. Даря розы, вы наверняка угодите любому человеку. Эти прекрасные цветы излучают уникальный аромат, который может радовать продолжительное время. У нас на складе имеется огромный выбор сортов роз разнообразной длины и цветовой гаммы.

[url=http://sale-flowers.org/bukety/]цветы купить спб[/url]

На вопросы касающиеся выбора букета или создания его по индивидуальному заказу могут ответить наши флористы.
КУПОН СКИДКИ: FORUM
Chobrearers - 2017-07-05  19:40:21
 [url=https://kurgan.lend-money.ru/zaympodpts/1718-ipoteka-v-banke-evroaziatskiy-investicionnyy-bank.html]Ипотека РІ банке Евроазиатский Инвестиционный Банк Рі. Курган[/url]
[url=https://putevka.1cbit.net/kupitputevku/11372-turisticheskaya-kompaniya-goryaschiy-tur.html]туристическая компания горящий тур[/url]
[url=https://center.renthop.net/homes/5359-uni-rent-osijek-croatia.html]uni rent osijek croatia[/url]
[url=https://lawyer.1cbit.net/testimonials/2786-leonard-sabloff-lawyer.html]leonard sabloff lawyer[/url]
[url=https://yekaterinburg.dengivdolg.ml/bystryyzaym/1886-dengi-v-dolg-pod-raspisku-v-volgogradskoy-oblasti.html]деньги в долг под расписку в волгоградской области г. Екатеринбург[/url]
[url=https://shkafy-kupe.lend-money.ru/zerkalo/18144-mdf-paneli-na-shkaf-kupe.html]мдф панели на шкаф купе[/url]
[url=https://center.renthop.net/beds/5385-farm-house-for-rent-weste
-australia.html]farm house for rent weste
australia[/url]
[url=https://diet.dengivdolg.ml/weightloss/2816-runway-models-diet-and-exercise.html]runway models diet and exercise[/url]
[url=https://shakhty.lend-money.ru/kreditonlayn/1751-ipoteka-v-banke-radiotehbank.html]Ипотека в банке Радиотехбанк г. Шахты[/url]
[url=https://addon.lend-money.ru/kakustanavlivataddony/12073-addony-dlya-wow-3-5-loot.html]аддоны для wow 3 5 loot[/url]
[url=https://center.renthop.net/rent/5250-jumpers-for-rent-in-oceanside-ca.html]jumpers for rent in oceanside ca[/url]
[url=https://lawyer.1cbit.net/legal/2769-shane-wescott-lawyer.html]shane wescott lawyer[/url]
[url=https://corolla.statto.ru /opisaniye/407-foto-toyota-korolla-2012.html]фото тойота королла 2012[/url]
[url=https://loan.renthop.net/personalloan/13372-first-time-buyer-real-estate-loan-assistance.html]first time buyer real estate loan assistance[/url]
[url=https://center.renthop.net/living/5260-4-bedroom-houses-for-rent-in-st-helens.html]4 bedroom houses for rent in st helens[/url]
[url=https://insurance.renthop.net/homeinsurance/2836-shorewood-mn-cheap-health-insurance.html]shorewood mn cheap health insurance[/url]
[url=https://mazda.statto.ru /new/139-foto-mazda-6-2006.html]фото мазда 6 2006[/url]
[url=https://yuveli
yeukrasheniya.1cbit.net/yuveli
yeukrasheniya/3593-kafe-zolotoe-kolco-v-kovrove.html]кафе золотое кольцо в коврове[/url]
[url=https://center.renthop.net/beds/5384-farm-house-for-rent-newmarket-ontario.html]farm house for rent newmarket ontario[/url]
[url=https://diet.dengivdolg.ml/21dayweightloss/2837-gout-treatment-gout-diet-gout-medication.html]gout treatment gout diet gout medication[/url]
[url=https://tver.lend-money.ru/kreditonlayn/1751-ipoteka-v-banke-radiotehbank.html]Ипотека в банке Радиотехбанк г. Тверь[/url]
[url=https://ustanovka.avto-signal.ml/ustanovkasignalizaciisavtozapu/2670-ustanovka-protivopozha
oy-signalizacii-v-ryazani.html]установка противопожарной сигнализации в рязани[/url]
[url=https://center.renthop.net/place/5357-rent-jack-stands-autozone.html]rent jack stands autozone[/url]
[url=https://diet.dengivdolg.ml/recipes/2833-cold-stone-creamery-diet-hot-chocolate.html]cold stone creamery diet hot chocolate[/url]
Lstrguiffic - 2017-07-05  18:48:07
 The root logs me, I get news

[url=http://forumeria.pl/newthread.php?fid=485] Suffice it interesting and informative topic
[/url]

http://phpbb.tylerstauss.com/viewtopic.php?f=3&t=1093141
Chobrearers - 2017-07-05  17:12:00
 [url=https://hyundai.statto.ru/6/887-avto-salon-hunday-v-altayskom-krae.html]авто салон хундай РІ алтайском крае[/url]
[url=https://loan.renthop.net/personalloan/13249-fha-203k-loan-requirements-2015-for-michigan.html]fha 203k loan requirements 2015 for michigan[/url]
[url=https://center.renthop.net/apartments/5334-cleveland-ohio-rent-assistance-programs.html]cleveland ohio rent assistance programs[/url]
[url=https://loan.epoch-life.net/personalbanking/2649-refinance-underwater-auto-loan.html]refinance underwater auto loan[/url]
[url=https://kran-arenda.exkavator.net/yam/1480-prizovye-avtomaty-kran-kupit.html]призовые автоматы кран купить[/url]
[url=https://muzhskayaodezhda.1cbit.net/muzhskayaodezhda/4940-bezhevye-kostumy-sochetanie-muzhskie.html]бежевые костюмы сочетание мужские[/url]
[url=https://center.renthop.net/rent/5225-joya-rockwell-1-bedroom-for-rent.html]joya rockwell 1 bedroom for rent[/url]
[url=https://atto
ey.exkavator.net/inte
ationaltendering/2877-william-gray-atto
ey-wilkesboro.html]william gray atto
ey wilkesboro[/url]
[url=https://belka.forex-broker-invest.ru/silver/750-stakan-zayavok-obemy-foreks.html]стакан заявок обьемы форекс[/url]
[url=https://xiaomi.lend-money.ru/telephone/18329-kupit-xiaomi-mi-5-v-rossii.html]купить xiaomi mi 5 в россии[/url]
[url=https://center.renthop.net/studio/5339-shop-for-rent-in-johar-town-lahore.html]shop for rent in johar town lahore[/url]
[url=https://loan.epoch-life.net/calculators/2614-micro-loans-wiki.html]micro loans wiki[/url]
[url=https://mnogodetki.lend-money.ru/lgoty/1366-zakon-kakaya-semya-mnogodetnaya.html]закон какая семья многодетная[/url]
[url=https://ustanovka.avto-signal.ml/ustanovkasignalizaciisavtozapu/2656-ustanovka-ohrannyh-sistem-zvukovye-signalizacii.html]установка охранных систем звуковые сигнализации[/url]
[url=https://center.renthop.net/homes/5336-unangan-houses-for-rent.html]unangan houses for rent[/url]
[url=https://drug.exkavator.net/dietarysupplement/2755-mondo-generator-a-drug-problem-that-never-existed.html]mondo generator a drug problem that never existed[/url]
[url=https://porsche.statto.ru/3/873-porshe-mashina-proizvodstvo.html]порше машина производство[/url]
[url=https://tv.cartridge-refilling.ru/superuhd/4088-televizor-19-duyma-kupit-rubin.html]телевизор 19 дюйма купить рубин[/url]
[url=https://center.renthop.net/living/5235-3-bedroom-duplex-for-rent-green-bay-wi.html]3 bedroom duplex for rent green bay wi[/url]
[url=https://lawyer.1cbit.net/testimonials/2695-david-r-wilson-lawyer-victoria.html]david r wilson lawyer victoria[/url]
[url=https://makhachkala.dengivdolg.ml/chastnyykredit/1871-kak-otkazat-cheloveku-dat-deneg-v-dolg.html]как отказать человеку дать денег в долг г. Махачкала[/url]
[url=https://spinner.lend-money.ru/kupitspinner/862-iz-chego-sostoit-spinner.html]из чего состоит спиннер[/url]
[url=https://center.renthop.net/moving/5342-vacation-condos-for-rent-oahu.html]vacation condos for rent oahu[/url]
[url=https://loan.epoch-life.net/creditcalculators/2596-duane-allman-loan-me-a-dime-lyrics.html]duane allman loan me a dime lyrics[/url]
Chobrearers - 2017-07-05  13:17:34
 [url=https://ufa.dengivdolg.ml/chastnyykredit/1826-kak-izbavitsya-ot-dolga-v-srochno-dengi.html]как избавиться РѕС‚ долга РІ срочно деньги Рі. Уфа[/url]
[url=https://loan.renthop.net/ocwenloanservicing/13144-nadia-life-of-a-stranger-zippy-loan.html]nadia life of a stranger zippy loan[/url]
[url=https://center.renthop.net/beds/5334-fairwood-village-baton-rouge-for-rent.html]fairwood village baton rouge for rent[/url]
[url=https://diet.dengivdolg.ml/21dayweightloss/2583-diet-for-bile-duct-cancer-patient.html]diet for bile duct cancer patient[/url]
[url=https://porsche.statto.ru/2/788-mashina-porshe-kayen-novyy.html]машина порше кайен новый[/url]
[url=https://bag.zapravkakartridzhejkazan.ru/woman/3997-kupit-pohodnyy-rukzak-voronezh.html]купить походный рюкзак воронеж[/url]
[url=https://center.renthop.net/townhouses/5311-leasing-estate-rent-com-las-vegas-rental-homes.html]leasing estate rent com las vegas rental homes[/url]
[url=https://atto
ey.exkavator.net/services/2686-harry-nelson-atto
ey.html]harry nelson atto
ey[/url]
[url=https://tomsk.lend-money.ru/kreditonlayn/1669-ipoteka-v-banke-royal-kredit-bank.html]Ипотека в банке Роял Кредит Банк г. Томск[/url]
[url=https://bizhuteriya.1cbit.net/kupitbraslet/9665-dizayn-interera-magazina-bizhuterii.html]дизайн интерьера магазина бижутерии[/url]
[url=https://center.renthop.net/place/5306-rent-an-insulation-blower.html]rent an insulation blower[/url]
[url=https://lawyer.1cbit.net/testimonials/2563-divorce-lawyers-redmond.html]divorce lawyers redmond[/url]
[url=https://ufa.dengivdolg.ml/dolg/1824-gde-vzyat-deneg-v-dolg-v-vitebske.html]где взять денег в долг в витебске г. Уфа[/url]
[url=https://odezhda.1cbit.net/detskayaodezhda/9434-kupit-otparivatel-dlya-odezhdy-v-voronezhe-inte
et-magazin.html]купить отпариватель для одежды в воронеже интернет магазин[/url]
[url=https://center.renthop.net/studio/5306-sharing-room-for-rent-in-al-qusais.html]sharing room for rent in al qusais[/url]
[url=https://drug.exkavator.net/medicaldevice/2554-supercritical-fluid-technology-for-nanotechnology-in-drug-delivery.html]supercritical fluid technology for nanotechnology in drug delivery[/url]
[url=https://kiario.statto.ru /sale/363-razmer-shin-dlya-kia-rio-2011.html]размер шин для киа рио 2011[/url]
[url=https://spinner.lend-money.ru/kakigrat/895-gde-mozhno-kupit-spinner-v-moskve.html]где можно купить спиннер в москве[/url]
[url=https://center.renthop.net/townhouses/5311-leasing-estate-rent-com-las-vegas-rental-homes.html]leasing estate rent com las vegas rental homes[/url]
[url=https://loan.epoch-life.net/personalbanking/2485-no-bank-call-payday-loan.html]no bank call payday loan[/url]
[url=https://iPhone.exkavator.net/ipad/739-buy-iphone-4-dual-sim-adapter.html]buy iphone 4 dual sim adapter[/url]
[url=https://clock.cartridge-refilling.ru/manmech/13420-kupit-chasy-s-napulsnikom-chasami.html]купить часы с напульсником часами[/url]
[url=https://center.renthop.net/moving/5310-using-klear-canopies-for-rent.html]using klear canopies for rent[/url]
[url=https://insurance.renthop.net/autoinsurance/2634-robert-d-little-insurance.html]robert d little insurance[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.