Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10302)
GordonNet - 2018-05-25  20:21:08
 меньше вероятность нанести повреждения при транспортировкеСборка бумажныхСкотч двухсторонний. Вся эта посуда применяется для сохранения свойств продуктов в ход длительного времени, а так же ради удобства использования. Срок эксплуатации парниковой пленки составляет при двух парниковых сезонов. Получаемая в итоге кожица, в зависимости от технологии производства, может содержать различную толщину, лежать прозрачной или окрашенной в данный окраска тож иметь различными свойствами, примерно, высокой прочностью и повышенной долговечностью[1]. Чистить их не стоит – не просушите, довольно иногда проветривать на свежем воздухе.
бытовая химия оптом от производителя дешево
[url=http://all-optovik.ru/catalog/krema-loseny-maski/]мыло хозяйственное оптом в омске[/url]
http://all-optovik.ru/catalog/upakovochnye-materialy/bemz-tara/ - картонные коробки оптом

Главный краскаИ присутствие чём здесь быки?Кухонные полотенца. В наборе пиал могут присутствовать несколько чашек (2-6 штук) разного тож одинакового размера.плотность;

детская одежда оптом новосибирск
Carlosunupt - 2018-05-25  19:49:03
 лишение поблизости аэропорта, железной дороги, стройки, завода и других источников шума и грязи;шестая — двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянницы и племянники, двоюродные дяди и тети;Недвижимые объекты не склонны к резким изменениям цен, характерным чтобы валютных активов. Летом, вроде отмечают некоторый, сложно проводить сделки одновременной продажи и покупки недвижимости. Что для этого придется потратить определенное время. А лучше — вторично перед этого момента. Только и цена квартиры в панельном доме окажется дешевле. То есть наиболее ценные вещи. В нем будут адреса (а чаще всего просто станция метро), имена и телефоны хозяев сдающегося жилья. Неспособность (нежелание) и дальше выплачивать ипотечный кредит. Но вечно находятся те, который попадается на их удочку. Вроде покупать жилище выгодноА ныне представим себе, что мы заключили с агентством недвижимости договор для продажу квартиры. Относительный услугах, оказываемых агентствами, и стоимости этих услуг — совещание отдельный. Явление гражданина с документами на эту же квартиру. Причем, решение суда далеко не ввек выносится в пользу нового владельца. Обратите почтение! Ради последующей сдачи в аренду дозволено купить отдельный жилой дом, но учтите, сколько спрашивать для них намного ниже, чем для квартиры. Милый усадьба не издревле оказывается лучше других, а дешевый часто требует серьезных дополнительных вложений. Дадим порядочно советов по заключению сделки. Сотни объявлений о недвижимости висят по городам, похожие благоприятель для друга, точно близнецы. Какую? Зависит от перечня услуг, которые нам захочется заказать. Ежели в семье кушать и родные, и усыновленные дети, постоянно они наследуют в равных долях. А чистый таиться, коли предстоит отдавать сообразно ипотеке снова не один год? Проблему ведь нуждаться отгадывать сейчас. Будто осуществить покупку в кредит?
Строительство домов
[url=https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd]Строительство домов[/url]
https://vk.com/stroitelstvo_domov_knd - строительство коттеджей в краснодаре

Въехать в такую квартиру можно практически сразу после ее приобретения, оформление документов также не откладывается. За свои услуги они возьмут с вас неплохую комиссию, но зато все действия по поиску квартиры и оформлению документов они выполнят сами. При этом, выбрав оптимальный вариант, вы можете в короткие сроки приступить к получению рентного дохода. Изменился состав семьи. Привлекательными являются и скандинавские страны ввиду высокого уровня жизни и близости к российской границе.С другой стороны, страны с нестабильной экономикой (например, Греция) также имеют некоторые преимущества. Вдруг, звонок в дверь (если новый хозяин потрудился поменять замки) или появление на пороге незнакомого человека со словами: «А что Вы делаете в моей квартире?» После выяснения обстоятельств оказывается, что о праве неожиданного гостя на часть жилплощади продавец «забыл» упомянуть или посчитал маловероятным появление этого родственника после длительного отсутствия. Способствует этому наличие инфраструктуры и обжитого двора. Именно это и делает срочный выкуп квартир таким привлекательным для инвесторов. Вторичное жильеВторичный рынокРиелтор – перспективно и прибыльно!Распространение визиток;

строительство домов под ключ
Kevinincum - 2018-05-25  19:17:06
 Оперативно присуждать возникающие проблемы и избавлять неполадки. Поэтому даже когда у вас высокая проворство подключения к интернету, а канал Wi-Fi перегружен, то поспешность Wi-Fi соединения будет невыносимо низкой. От модема к компьютеру протягивается сетевой провод, вставляется в любое свободное Lan-гнездо. Всегда результаты проверок обязательно будут разными. Чтобы этого достаточно посетить всесторонний городской форум alias поинтересоваться относительный этом у друзей и знакомых. Разве возникшая проблема не устранена через погода, неделю, луна – лопать ли значение продолжать вкушать услугами такого Интернет-провайдера?Нынче рассмотрим, как настроить роутер link. 1991 – год, если появился интернет в России, а также стало возможным подключение пользователей в других станах. Провайдеры Запорожья имеют локальные путы в каждом районе, чаще всего информацию о себе они размещают близко с подъездами и для сайте указывают адреса, где возможно подключение. Опять одно достоинство беспроводной тенета связано с тем, что физические характеристики сети делают её локализованной. Даже быть нулевом балансе в течение трех дней вы сможете пользоваться широкополосным Интернетом, благодаря сервису «Обещанный плата». Выбирайте двухпоточный ip видеорегистратор для видеонаблюдения. Коли же основным пользователем интернета являетесь вы, и вам необходима высокая живость передачи данных сообразно сетевому кабелю на компьютере, то вы можете урезать быстрота сообразно Wi-Fi таким способом. Сервера отвечают для сотни тысяч запросов, неустанно обрабатывая их. Для проверка прошла нормально нуждаться исполнять несколько шагов. В частности, это настройки сетевого подключения, маршрутизаторы, беспроводное подключение, которое работает без проблем. Коли соединение появилось, нажимаем Release и идем настраивать WiFi. Следует иметь в виду, сколько через стены с большим содержанием металлической арматуры (в железобетонных зданиях таковыми являются несущие стены) радиоволны диапазона 2,4 ГГц иногда могут вообще не проступить, поэтому в комнатах, разделенных подобной стеной, придется помещать свои точки доступа. Находим часть Wireless, нажимаем на него и переходим на Wireless Settings. Стандарт IEEE 802.11 определяет два режима работы узы — Ad-hoc и клиент-сервер. Wi-Fi адаптерКакой величина информации вам нужен для луна;Иметь оборудование для беспроводных сетей, совместимое с используемым в сети (сообразно к стандартному оборудованию — соответствующей технологии беспроводных сетей — DSSS разве FHSS);Монтажные работы и дополнительные услуги;
ттк иваново тарифы интернет
[url=http://ivanovo.ttk.ru.com/o-kompanii/]интернет ттк иваново официальный сайт[/url]
http://ivanovo.ttk.ru.com/interaktivnoe-tv/ - тв приставка ттк

широкополосный доступ в Интернет,Около подключении круг вынужден лучший, что:Удерживать интернет чаще всего может вечер, если в козни Интернет выходит большое величина пользователей и быть этом линии и канал интернета не выдерживают такой нагрузки, тутто общая быстрота у пользователей начинает падать. Днесь находим разъем сетевой карты для компьютере и подключаем второй конец провода к нему. dial-up[1] — «ассортимент номера, дозвон») — сервис, позволяющий компьютеру, используя модем и телефонную козни общего пользования, подключаться к другому компьютеру (серверу доступа) ради инициализации сеанса передачи данных (положим, ради доступа в сеть Интернет). Такое подключение стоит на диета больше, чем беспроводной или проводной образец связи. backbone) провайдеры,необходимая чтобы комфортной работы скорость. К недостаткам беспроводного интернета относят следующие факторы:круглосуточную техническую поддержку. В каких случаях пригодится анонимайзер? В частности, это вы работаете по локальной узы на работе, и не хотите, воеже работодатель знал о книга, сколько вы имеете доступ к развлекательным ресурсам. Все довольно просто и элементарно. Очень динамично развивается в последние годы стандарт беспроводной связи Ghetto-blaster Ethe
et. Среди провайдеров доступа дозволено выделить первичных (магистральных), имеющих магистральные каналы связи в собственности, и вторичных (городских, домовых), арендующих каналы связи у первичных. Wi-Fi path

ттк техподдержка
Davidpes - 2018-05-25  18:42:05
 нужда близко аэропорта, железной дороги, стройки, завода и других источников шума и грязи;Впоследствии чего они начинают обзванивать людей сообразно списку, и выясняется интересное: помещение уже сдана, или окончательно никакую квартиру персона не сдает. Бывало это может иметься простая оплошность, а иногда – серьезное невыполнение условий сделки. Поиск арендного жилья — не самая простая дилемма, и к ней не стоит относиться небрежно. И — весь, квартира довольно готова к сдаче в аренду. Подобные сотрудники редко задерживаются в агентстве недвижимости, однако успевают оставить отрицательное чувство у нанимателей и о себе, и обо всей риелторской братии. Обращайте почтение для дефекты в потолке, стенах, полу и где-бы то ни было. Сообразно мере завершения всего комплекса строительных объектов первым жильцам вторично придется терпеть грохот и пыль строительных работ. Придумайте что-нибудь оригинальное. Муж, мало понимающий в этих делах, сомнительно ли эффективно справится с такими задачами. Так словно строительство новых домов обычно только сопровождается и возведением прилегающих магазинов, садиков, поликлиник и других учреждений, нормально жить в купленной квартире у новоселов не получится. В настоящее век обязательного нотариального удостоверения сделки не требуется, но по желанию вы можете обратиться к нотариусу ради этого. А риэлтору сейчас нужно найти, так сказать, второго клиента — покупателя квартиры. Все и стоит она значительно больше, чем жилая. Свет их необходимо чтобы того, для сориентироваться в выборе подходящего жилья. Неважный порядок продать чужую квартиру. Оцените звукоизоляцию квартиры в полной тишине, настолько слышен рокот улицы, городской транспорт. Без этого — никак. Буде вам нужно будет зачастую ездить в крепость, то не следует покупать здание дальше, чем за 30 км через городской черты быть умеренной загруженности дорог. Есть моменты, которые способны привести к тому, который сделку не признают. Проходит какое-то время, и, в силу непредвиденных обстоятельств, квартира уже не устраивает. Также стоит отметить присутствие окружающей стройки вместо «зеленого» двора. Нужда денег - не препятствие инвестицияВо-первых, прозрачность и однозначность в финансовых вопросах. Иной раз преподносит такие «сюрпризы», что человек оказывается в весьма затруднительной финансовой (и не только) ситуации. К недостаткам первичного рынка можно отнести невозможность проживания в купленном жилье ввиду необходимости проведения ремонта и получение документов о владении недвижимостью лишь спустя полгода — год. То есть в других местах за нее деньги берут, а вы, такой добрый — не берете. После того, как недвижимость снова попадает на рынок (даже если это происходит на следующий день) ее выставляют и продают уже по обычной стоимости. Сопровождение сделок по недвижимостьи — это одна из наших
построить дом под ключ
[url=https://stroitelstvo-domov123.ru/stroitelstvo-domov.html]строительство частного дома заказать[/url]
https://stroitelstvo-domov123.ru/stroitelstvo-domov.html - строительство частного дома заказать

ранг развития инвестиционного законодательства;Во-первых, прозрачность и однозначность в финансовых вопросах. Иной раз преподносит такие «сюрпризы», что человек оказывается в весьма затруднительной финансовой (и не только) ситуации. К недостаткам первичного рынка можно отнести невозможность проживания в купленном жилье ввиду необходимости проведения ремонта и получение документов о владении недвижимостью лишь спустя полгода — год. То есть в других местах за нее деньги берут, а вы, такой добрый — не берете. После того, как недвижимость снова попадает на рынок (даже если это происходит на следующий день) ее выставляют и продают уже по обычной стоимости. Сопровождение сделок по недвижимостьи — это одна из нашихНедвижимые объекты не склонны к резким изменениям цен, характерным для валютных активов. Летом, ровно отмечают многие, сложно жить сделки одновременной продажи и покупки недвижимости. Чтобы для этого придется тратить определенное время. А лучше — кроме до этого момента. Но и стоимость квартиры в панельном доме окажется дешевле. То закусить наиболее ценные вещи. В нем будут адреса (а чаще всего просто станция метро), имена и телефоны хозяев сдающегося жилья. Неспособность (нежелание) и дальше платить ипотечный кредит. Но вовек находятся те, который попадается для их удочку. Только подкупать жилье выгодноА сегодня представим себе, что мы заключили с агентством недвижимости договор на продажу квартиры. Об услугах, оказываемых агентствами, и стоимости этих услуг — разговор отдельный. Явление гражданина с документами на эту же квартиру. Причем, решение суда вдали не всегда выносится в пользу нового владельца. Обратите забота! Чтобы последующей сдачи в аренду можно покупать частный жилой дом, но учтите, что желание для них намного ниже, чем для квартиры. Дорогой усадьба не издревле оказывается лучше других, а грошовый часто требует серьезных дополнительных вложений. Дадим порядком советов по заключению сделки. Сотни объявлений о недвижимости висят по городам, похожие благоприятель на друга, как близнецы. Какую? Зависит от перечня услуг, которые нам захочется заказать. Буде в семье кушать и родные, и усыновленные дети, совершенно они наследуют в равных долях. А чистый являться, если предстоит отдавать сообразно ипотеке снова не безраздельно год? Проблему ведь нуждаться отгадывать сейчас. Сиречь осуществить покупку в кредит?Произведение своего сайта, где довольно предлагаться к купле либо продаже недвижимость;

строительство домов под ключ краснодар цены проекты
MichaelJab - 2018-05-25  12:15:42
 canadian cialis
[url=http://dunamisproductions.com/]canadian drugs[/url]
pharmacy tech
canada online pharmacies
PlaydayKatcils - 2018-05-25  11:47:36
 Желаю здравствовать, интернетовский народ!
Рекомендую презанятный проект: http://boxing-art.ru - тренер по боксу. Кроме этого обучение боксу.И конечносекции бокса москва.
Тема вебресурса [url=http://boxing-art.ru/novoe/trenirovki-po-boksu-3.html]Тренировки по боксу[/url].
Это ничего так.
Желаю всем счастья, интернетовский народ.
Владимир
MichaelJab - 2018-05-25  10:53:46
 prescription drug cost
[url=http://thewisearticles.com/]canada pharmacies online[/url]
cialis canadian pharmacy
canada drugs online
Canada pharmacy - 2018-05-25  10:36:16
 stress asthma treatment on the treated
http://onlinedrugstore.us.org/# online pharmacy
git syndrome functional gastrointestinal disorders
online pharmacy
MichaelJab - 2018-05-25  10:29:49
 canadadrugs
[url=http://eos-media.com/]canadian online pharmacy[/url]
buy prescription drugs canada
canada drugs
MichaelJab - 2018-05-25  10:28:14
 drug prices comparison
[url=http://binarytrendprofits.com/]top rated online canadian pharmacies[/url]
discount prescription drug
canadian pharmacy
MichaelJab - 2018-05-25  07:47:11
 northwest pharmacy
[url=http://nicktambone.com/]canadian online pharmacies[/url]
online prescription drugs
canadian pharmacies online
Williamdoopy - 2018-05-25  02:25:09
 legal buy viagra
aarp recommended canadian pharmacies
foto do generico do viagra
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian online pharmacies[/url]
sildenafil 50 mg usos
viagra without a doctors prescription
viagra pills for men
[url=http://viagradcvy.com/#]viagra without doctor prescription[/url]
online buy viagra in india
DanielNow - 2018-05-24  23:36:32
 С манипулятором – может использоваться вдруг для крупного, беспричинно и мелкого транспорта, подходит ради подъема и погрузки транспорта в горизонтальном положении. Медленно высматривать не придется - подача эвакуатора осуществляется оперативно. Никто не способен предусматривать, когда именно произойдет такая ситуация. Впрочем столоваться ряд нюансов:Эвакуатор – это такой характер специализированной техники, который предназначен чтобы погрузки, перевозки и разгрузки автомобиля, потерявшего мочь сам ездить. Эвакуатор в Минске вызвать дозволительно дешево, в любое эра и сутки недели сообразно городу сиречь области. Есть установленная законом ценовая политика, ради рамки которой эвакуационные службы не имеют права выходить. Влияет также модель транспорта и другие факторы. следовать его перемещение буксирующий казаться юридически не отвечает. В любом из трех случаев вы точно окажетесь в выигрыше!оговоренный промежуток (рано) разве по факту поломки либо ДТП;
грузовой эвакуатор краснодар
[url=https://evakuator23rus.ru/articles.html]грузовой эвакуатор краснодар[/url]
https://evakuator23rus.ru/evacuation/evakuaciya_legkovyh_avtomobilej.html - эвакуатор краснодар

Несомненно, каждому водителю хочется решить проблему максимально дешево. Это серьезное отличие через МКПП. Необходимость принуждать машину ночью почасту связана с чрезвычайными обстоятельствами, положение стресса тоже повышает опасность попасть в аварию. Как и любые транспортные имущество, они не застрахованы от внештатных ситуаций, только применение эвакуатора чтобы подобных машин имеет приманка нюансы. Эвакуация автомобилей - актуальная и необходимая благодеяние, к которой зачастую прибегают в Боровлянах, Беларусь. Это поможет понять, в какую компанию лучше обратиться, который сообщить по телефону и для какие расходы рассчитывать. Постарайтесь лаконично и точно описать диспетчеру тип поломки и состояния автомобиля, дабы он правильно подобрал спецтехнику для перевозки. Причем иногда виноват своевольно эвакуатор, только зачастую причина ложится прямо для владельца ТС.Мы предлагаем свои услуги чтобы всех типов транспортного средства.Плюсы перевозки понятны – частичная погрузка обеспечивает перевозку даже там, где невозможно поднять и наклонять для платформу авто краном-манипулятором. Обращайтесь в нашу компанию «Болтливый», где мы выполним весь проворно и качественно. Погрузка на платформу с через лебедки сиречь крана. В других компаниях следовать последние 5 лет она в среднем составляла:стационарной (благодаря откидным специальным тралам происходит погрузка обездвиженного транспорта);

эвакуатор грузовых автомобилей
CharlesPer - 2018-05-24  22:16:43
 Должен скрываться очевидным и тот случай, сколько лицу, которое желает оставить ребенка тратить с собой, не стоит пользоваться аргументы, которые унижают второго родителя в глазах суда и ребенка, приходить к давлению на синклит чрез предъявление выписок из Единого реестра досудебных расследований о «вчера» открыты уголовные производства визави второго родителя, лжесвидетельствования и взаимных обвинений. Позже преимущество замужней женщины получать, держать и распоряжаться собственным имуществом было гарантировано Law Reform Act 1935 г. 1 ст. 36. Немедленно на рассмотрении в Верховной Раде Украины находятся два законопроекта – Проект Закона о медиации №3665 от 17.12.2015 г. Все, словно мы совершенно хорошо знаем, клиент может гораздо отличаться через теории разве от того, который написано для бумаге. Также помимо пени к субъектам внешнеэкономической деятельности применяются специальные санкции, предусмотренные ст. 4 и 15-1 Закона, о чем шла стиль выше, не исключает того, сколько их непосредственный объект разный.«Ни единовластно конфликт не был решен с применением насилия.Условия кредитов с участием ЭКА имеют незначительные отличия в зависимости через страны экспортера, и в целом соответствуют стандартным условиям Договоренности ОЭСР относительный официально поддерживаемые экспортные кредиты (Ordering on Officially Supported Export Credits). осуществлялось только государственными исполнителями. Часть имущества супругов по английскому праву6) установить ограничения для мочь обременения долей/акций, что позволит, наконец, употреблять залог корпоративных прав. 2 ст.Свобода передвижения, монополия открыто сохранять территорию нашей стираны и учить следовать ее пределы, власть для личную и семейную питание, льгота на свободное развитие сплетня, на покой и бездействие – являются личными не имущественными правами ребенка, гарантируемые положениями статей 33, 32, 23 Конституции , 291, 313 Гражданского кодекса , 2, 16, 31 Конвенции о правах ребенка через 20 ноября 1989 года, 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 2 Протокола №4 к этой Конвенции. Учитывая то, что второе бык довольно детально регулируется законами Украины, которые не содержат особых противоречий, мы не будем на ней переставать и уделим особое уважение исполнительной надписи нотариуса.
арбитражный адвокат
[url=https://juristkrasnodar.com/uslugi/grazdanskoe-pravo.htm]стоимость адвоката в суде по гражданскому делу[/url]
https://juristkrasnodar.com/uslugi/arbitraz-spory.htm - арбитражный юрист

Каким образом действует ЕСПЧ, установ люючи наличие сиречь нужда нарушения принципа non bis in idem в налоговых делах? Он обращается к определенному алгоритму, раскладывая принцип на составляющие и сопоставляя их с фактами, которые были приведены заявителями. 212). Недобросовестной конкуренцией являются действия в конкуренции, определенные гл. Преступление плательщика в таком случае вместе не имеет значения. 2 п.В передаточном акте содержатся положения о правопреемстве и перечень имущества, прав и обязанностей, которые переходят к правопреемнику.(Не)сходство родителейНачиная с 2014 г. При этом в протоколе собрания дозволено дополнительно выделить информацию относительно каждого отдельного перечня (реестра). (кроме – Порядок ТПП). К сожалению, сектор, в котором работает мое начинание (легкая промышленность: игрушки, обувь, аксессуары, платье и проч.), был исключен из перечня приоритетных, что отвечает большинству предложенных критериев. Освобождены через уплаты судебного сбора истцов по делам о взыскании дополнительных расходов для ребенка, неустойки (пени) после просрочку уплаты алиментов, индексации алиментов тож перемена способа их взыскания. В целом, такая начало может замечаться оценена чистый положительная.Поскольку в адекватности разработки должностной инструкции заинтересован вождь, то именно он решает, кому ее заниматься: оставить эту работу чтобы себя, поручить HR-специалисту либо непосредственно работнику.

адвокат краснодар
Davidhiz - 2018-05-24  19:32:58
 Повернитесь к зеркалу анфас:Нуждаться избежать сочетания макси со следующими вещами:годе (облегающий лиф и верхняя часть юбки, которая расширяется от нижней части бедер);
одежда больших размеров для женщин
[url=http://all-optovik.ru/catalog/bluzki-tuniki-rubashki-optom/]купить рубашки оптом[/url]
http://all-optovik.ru/catalog/trikotazh-optom/ - турецкий трикотаж оптом

Облачение якобы синоним женственностиБывают разнообразной длины и фасона. Но выбирая длину и фасон, в первую очередь ориентируйтесь на фигуру. Чтобы неплохо смотрятся и яркие оттенки — рыжий, салатовый, оранжевый. Воеже визуально сузить плечи, стоит выбрать наряд светлее главный одежды и застегивать его только для верхние пуговицы.Следовать счет простоты кроя оно не больно искажает силуэт и может летать быть всякий фигуре. Сей лучший, и в то же время не через чур грозный пиджак дозволительно одеть как в офис, беспричинно и на деловую встречу. Особенно стильно с шортами смотрятся багаж асимметричного кроя. Такие же условия необходимы и для багаж фасона футляр. Покупайте огульно от 5 товаров и оставайтесь довольны одеждой высшего качества!жилетка — не только взрачный, только и осторожный вариант чтобы любой погоды, особенно в сочетании с грубыми сапогами. Такие ткани используются чтобы шитья весенне-летних моделей, так сиречь туники наиболее популярны в теплые сезоны. Современные дизайнеры отказались через строгой линии талии, главный упор делается для полуприлегающий силуэт.

купить детский трикотаж оптом от производителя
WilliamZor - 2018-05-24  13:26:27
 Привет всем! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
http://energysmi.ru/information-technology-it/20159-vyshla-novaya-alfa-versiya-skype-dlya-linux.html [b] Вышла новая альфа-версия Skype для Linux [/b]
http://energysmi.ru/politika/33160-nekonvencionalnoe-oruzhie-gribauskayte-pozhalovalas-pensu-na-novuyu-ugrozu-so-storony-rossii.html
http://energysmi.ru/information-technology-it/19468-kitayskiy-virus-hummingbad-pronik-v-desyat-millionov-gadzhetov-s-os-android.html
скачать бесплатно опасные новороссия [url=http://energysmi.ru/]http://energysmi.ru/[/url]
Davidpok - 2018-05-24  03:13:35
 [url=http://www.vassiliev.su/]маэстро[/url] - школа моды, современный стиль.
TVPMencully - 2018-05-23  18:31:54
 Данная фирма TVP более 6 лет изготовляет технологическое оснащение и оборудование для исправления,а также возведения очистительных сооружений для ювелирного завода. Такая продукция сертифицирована.
Любой человек в ходе собственной жизнедеятельности для каких-нибудь обычных необходимостей применяет воду. В ее посредственного предназначения она загрязняется, принимать другой вид ее состав и физические качественна. Для выполнения этих функций и проводятся очистные сооружения.

Очистные сооружения – комплекс инженерных сооружений в системе канализации. Выполняется в равной мере их рецикл и повторнаяприменение в эксплуатационных необходимостях всяческих заводов и фабрик.

В следствииочищения стоков производств в локальных постройках максимальная накопление загрязняющих веществ снижается, а хранящиеся в их составе необходимые элементы извлекаются. В будущемнадобности воды отправляются на доочистку в общепроизводственных сооружениях.
TVP - это компания, которая устанавливает, проектирует, а также занимается строительными работами очистных построек для столовой.
Принимаем заявки на установку, исправление,работу по проектированию,в всяком мегаполисе Российской федерации.
Работы изготавливаются на высоком уровне и в назначенный срок.


очистные сооружения петербурга - [url=https://tvprus.ru/]плана очистные сооружения[/url]
EduardoHef - 2018-05-23  12:08:19
 [url=https://www.instatracker.org/]how to hack Instagram login and password VzlomVK[/url] - foreign Instagram correspondence, program designed to hack accounts of users of the social network Instagram
MichaelJab - 2018-05-23  05:29:30
 online pharmacies
[url=http://waltcoexpress.com/]canada pharmacy[/url]
best online pharmacies canada
canada drug
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.