Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10302)
Richardbag - 2017-09-05  04:05:25
 [url=http://viagraforsale04.com/]cheap viagra for sale[/url]
herb viagra for sale
viagra for men for sale
viagra for women for sale
RichardRoorm - 2017-09-05  03:55:29
 The Kansas City Chiefs brought shy away from C.J. Spiller a epoch after cutting the game back.
NFL Network's Steve Wyche reported the Chiefs re-signed http://www.arizonacardinalsteamonline.com/chad-williams-jersey the old hand subsidize and placed co
er Steven Nelson on injured contract for store after having sum surgery Aug. 29. The together later confirmed the news.
Nelson bequeath likely be one of K.C.'s two IR-retu
options this season.
Spiller retu
s to the Chiefs' backfield after compiling 46 yards on 11 hurry attempts this preseason. He'll be a intricacy alte
ative behind rookie starter Kareem Chase and backup Charcandrick West. Model season's starter Spencer Ware is out in spite of the mellow after suffering a knee injury.
The Chiefs losing Nelson, who started 15 games in 2016, in support of half the season is a blow. Not having their starting groove co
er against the Renewed England Patriots as far as something the opener on Thursday is a cudgel to the yoke's depth. Phillip Gaines and Terrance Mitchell are options to start during K.C.
Here are the most luminary roster moves made on Sunday:
1. The Titans be enduring re-signed WR Eric Weems after releasing him Saturday and placed WR Harry Douglas on IR.
2. After signing shelter T.J. Keep away, the Buccaneers traded J.J. Wilcox and a 2019 seventh-round pick to the Steelers in spite of a 2018 sixth-round pick.
3. The Packers arrange signed LB Ahmad Brooks, placed http://www.arizonacardinalsteamonline.com/dorian-johnson-jersey OL Don Barclay (foot) on IR, and traded LB Jayrone Elliott to the Cowboys in wall street in place of a conditional sketch choice.
4. The Broncos require re-signed pulley Kyle Peko to the active roster.
The Washington Redskins placed second-year sanctuary Su'a Cravens on the exempt/left cadre rota Sunday.
Cravens has been dealing with a knee issue and has been contemplating retirement recently, NFL Network's Mike Garafolo reported. Cravens is expected to mistake at least the first month of the season.
ESPN sooner reported Cravens had been pondering hither retiring but had changed his uncertain after speaking with yoke officials.
The knee up in the air is the latest in a string of injuries fitted the 22-year-old. The second-round pick suffered a concussion in the mid of his rookie year and a to
biceps late mould year.
Placing Cravens on the exempt/left platoon beadroll to start [url=http://www.arizonacardinalsteamonline.com/chandler-jones-jersey]Chandler Jones Jersey[/url] season allows him to withstand his speedily, arrive at finally healthy, and upon if he wants to proceed his playing career.
"It's shocking, but it is what it is," safety D.J. Swearinger told Mike Jones of the Washington Post on Sunday. "He's got to finger what he needs to manage, whether it's nuts, whether it's family. We're here to weather him, but that's something tough. I'm not in those shoes so I can't speak on it. I'm praying for him and expectancy he'll be back."
Nigerrinjug - 2017-09-05  02:26:26
 Сайт для заработка http://zarabotok--doma.ru

Бинарные опционы https://goo.gl/8CEB5C

Стать партнером https://goo.gl/RqnkoX

Видео заработка https://www.youtube.com/watch?v=6gOf9zXufDY

Бинарные Опционы
RalphSteta - 2017-09-05  01:23:30
 tempo d'azione cialis

cialis coupon

mia esperienza cialis

[url=http://cialisxrm.com/]url
[/url]
RalphSteta - 2017-09-05  01:09:34
 eli lilly cialis coupon

cialis without a doctor prescription

when do you take daily cialis

[url=http://cialisxrm.com/]cialis coupon[/url]
RalphSteta - 2017-09-05  00:48:25
 does lisinopril interact with cialis

cialis vaistai


cialis daily kopen

[url=http://cialisxrm.com/]cialis generic[/url]
RalphSteta - 2017-09-05  00:38:58
 cuanto vale cialis en mexico

cialis coupon

comment prendre cialis 20mg

[url=http://cialisxrm.com/]cialis without a doctor prescription[/url]
Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг? - 2017-09-04  22:10:25
 Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг?
Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных для продажи Ваших товаров и услуг? http://w.w.w/
Davidhox - 2017-09-04  21:56:24
 [url=http://www.hh01.de/hugo-boss-schuhe-imprägnieren-579.php]Hugo Boss Schuhe Imprägnieren[/url]
Preserve a wet phone with white rice! If you are sad enough to decrease your cherished iphone 4 in the potty or perhaps a puddle, all will not be dropped. Will not transform the cell phone on. Dry it having a towel. Then, set the phone in the zippered fridge bag full of uncooked bright white rice. The subsequent mo
ing hours, you will discover a pretty good possibility your earlier wet phone works yet again.

[img]https://www.ds-dialog.de/images/newdsoc/9354-oakley-sonnenbrille-orange.jpg[/img]

Keep your allergic reactions under control to lessen or get rid of loud snoring. Getting jammed up sinuses will make you breathe only using your oral cavity. This is often a primary source of snoring. Attempt an over-the-counter saline apply prior to bed time to remove sinuses or keep a small warm air humidifier through your bed fu
iture.

[img]https://www.dashaidi.de/images/dashaidi/10927-asics-laufschuhe-männer-schwarz.jpg[/img]
FrancisEvari - 2017-09-04  21:02:50
 we are doing business with them from past 7 years and wowcure is best in [url=https://www.wowcure.com/buy-ultram-online]quality ultram[/url].
and wowcure says that they have the best [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]generic viagra[/url].
and also customers [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra[/url] online on high volume from them
I am also their customers of [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]viagra 100mg[/url].
[url=https://www.wowcure.com]wowcure[/url] also provide [url=https://www.wowcure.com]pharmacy dropship services[/url] to the [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]viagra pharmacy[/url]
[url=https://www.wowcure.com/buy-ultram-online]buy ultram online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ultram-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-Ativan-online]buy ativan online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-Ativan-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-xanax-online]buy xanax online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-xanax-online
[url=https://www.wowcure.com/hydrocodone]buy hydrocodone online[/url] at https://www.wowcure.com/hydrocodone
[url=https://www.wowcure.com/buy-oxycodone]buy oxycodone online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-oxycodone
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online]buy female viagra[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online
[url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-viagra-online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Cialis-online]buy cialis online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Cialis-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-levitra-online]buy levitra online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-levitra-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-carisoprodol]buy carisoprodol online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-carisoprodol
[url=https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online]buy fioricet online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online]buy butalbital online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-valium-online]buy valium online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-valium-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-mogadon-online]buy mogadon online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-mogadon-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-imovane-online]buy imovane online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-imovane-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-klonopin-online]buy klonopin online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-klonopin-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-ambien-online]buy ambien online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ambien-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-ambien-online]buy zolpidem online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ambien-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-adipex-online]buy adipex online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-adipex-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-adipex-online]buy phentermine online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-adipex-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-meridia-online]buy meridia online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-meridia-online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy reductil online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy sibutramine online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online
MerlinNex - 2017-09-04  20:55:15
 [url=http://www.link-directory.de/nike-shox-rivalry-black-red-128.html]Nike Shox Rivalry Black Red[/url]
You are able to help make your trip less demanding by preparing lightly to your jou
ey.

[img]https://www.emge-vergabe.de/images/emge-vergabe/4094-nike-air-presto-ultra-flyknit-blau.jpg[/img]

When you find yourself golfing and you also end up stuck within a fine sand capture, be sure that you hit the golf ball with the same power which you would use to toss some beach sand out onto the eco-friendly from anywhere you might be situated. This will ensure you will definitely get out!

[img]https://www.ayasofyamoschee.de/images/newayasnb/8867-new-balance-996-grau-silber.jpg[/img]
Davidinaby - 2017-09-04  17:56:27
 РїРѕСЂРЅРѕ минет СЃ горловым заглотом
фото пезды тёлёк


zwpnbybpai.hello-ip.eu
проститутки москвы сутки дешево
шикарный быстрый минет

http://qytufuza.ru/5508-9-tia-karrere-golaya-video.html
посмотреть бесплатно на телефон порно
смотреть русские фото жен частное скрытое

http://jifosihuko.ru/4285-9-seks-onlayn-smotret-onlayn-pyanaya.html
молодой муж снимает свой секс с женой
кррасивые тела в порно

http://ximufalo.ru/2259-9-foto-nagnulas-v-shtanah.html
порнушка в подводном мире ххх
волосатые ноги и лохматая пизда бабы

http://eqegywemu.ru/4896-9-ot-orgazma-drozhat-nogi.html
зрелую грудастую ебут
порно невесты знаменитости

http://qipipyzy.ru/658-9-ero-kartinki-vnute
i-vid-popy.html
бесплатно фото секса зрелых мужчин
развлекается раком богатая девушка онлайн

http://unakyxycos.ru/2421-9-seks-video-zheskoe-lesbi.html
FrancisEvari - 2017-09-04  16:39:00
 we are doing business with them from past 7 years and wowcure is best in [url=https://www.wowcure.com/buy-ultram-online]quality ultram[/url].
and wowcure says that they have the best [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]generic viagra[/url].
and also customers [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra[/url] online on high volume from them
I am also their customers of [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]viagra 100mg[/url].
[url=https://www.wowcure.com]wowcure[/url] also provide [url=https://www.wowcure.com]pharmacy dropship services[/url] to the [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]viagra pharmacy[/url]
[url=https://www.wowcure.com/buy-ultram-online]buy ultram online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ultram-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-Ativan-online]buy ativan online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-Ativan-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-xanax-online]buy xanax online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-xanax-online
[url=https://www.wowcure.com/hydrocodone]buy hydrocodone online[/url] at https://www.wowcure.com/hydrocodone
[url=https://www.wowcure.com/buy-oxycodone]buy oxycodone online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-oxycodone
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online]buy female viagra[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online
[url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-viagra-online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Cialis-online]buy cialis online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Cialis-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-levitra-online]buy levitra online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-levitra-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-carisoprodol]buy carisoprodol online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-carisoprodol
[url=https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online]buy fioricet online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online]buy butalbital online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-valium-online]buy valium online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-valium-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-mogadon-online]buy mogadon online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-mogadon-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-imovane-online]buy imovane online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-imovane-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-klonopin-online]buy klonopin online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-klonopin-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-ambien-online]buy ambien online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ambien-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-ambien-online]buy zolpidem online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ambien-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-adipex-online]buy adipex online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-adipex-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-adipex-online]buy phentermine online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-adipex-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-meridia-online]buy meridia online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-meridia-online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy reductil online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy sibutramine online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online
FrancisEvari - 2017-09-04  12:40:43
 we are doing business with them from past 7 years and wowcure is best in [url=https://www.wowcure.com/buy-ultram-online]quality ultram[/url].
and wowcure says that they have the best [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]generic viagra[/url].
and also customers [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra[/url] online on high volume from them
I am also their customers of [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]viagra 100mg[/url].
[url=https://www.wowcure.com]wowcure[/url] also provide [url=https://www.wowcure.com]pharmacy dropship services[/url] to the [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]viagra pharmacy[/url]
[url=https://www.wowcure.com/buy-ultram-online]buy ultram online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ultram-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-Ativan-online]buy ativan online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-Ativan-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-xanax-online]buy xanax online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-xanax-online
[url=https://www.wowcure.com/hydrocodone]buy hydrocodone online[/url] at https://www.wowcure.com/hydrocodone
[url=https://www.wowcure.com/buy-oxycodone]buy oxycodone online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-oxycodone
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online]buy female viagra[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online
[url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-viagra-online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Cialis-online]buy cialis online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Cialis-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-levitra-online]buy levitra online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-levitra-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-carisoprodol]buy carisoprodol online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-carisoprodol
[url=https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online]buy fioricet online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online]buy butalbital online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-valium-online]buy valium online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-valium-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-mogadon-online]buy mogadon online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-mogadon-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-imovane-online]buy imovane online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-imovane-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-klonopin-online]buy klonopin online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-klonopin-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-ambien-online]buy ambien online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ambien-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-ambien-online]buy zolpidem online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ambien-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-adipex-online]buy adipex online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-adipex-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-adipex-online]buy phentermine online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-adipex-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-meridia-online]buy meridia online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-meridia-online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy reductil online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy sibutramine online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online
RichardRoorm - 2017-09-04  10:29:51
 The Kansas City Chiefs brought back C.J. Spiller a day after cutting the running back.
NFL Network's Steve Wyche reported the Chiefs re-signed http://www.arizonacardinalsteamonline.com/patrick-peterson-jersey the veteran back and placed co
er Steven Nelson on injured reserve after having core surgery Aug. 29. The team later confirmed the news.
Nelson will likely be one of K.C.'s two IR-retu
options this season.
Spiller retu
s to the Chiefs' backfield after compiling 46 yards on 11 rush attempts this preseason. He'll be a depth option behind rookie starter Kareem Hunt and backup Charcandrick West. Last season's starter Spencer Ware is out for the season after suffering a knee injury.
The Chiefs losing Nelson, who started 15 games in 2016, for half the season is a blow. Not having their starting slot co
er against the New England Patriots for the opener on Thursday is a hit to the team's depth. Phillip Gaines and Terrance Mitchell are options to start for K.C.
Here are the most notable roster moves made on Sunday:
1. The Titans have re-signed WR Eric Weems after releasing him Saturday and placed WR Harry Douglas on IR.
2. After signing safety T.J. Ward, the Buccaneers traded J.J. Wilcox and a 2019 seventh-round pick to the Steelers for a 2018 sixth-round pick.
3. The Packers have signed LB Ahmad Brooks, placed http://www.arizonacardinalsteamonline.com/dorian-johnson-jersey OL Don Barclay (foot) on IR, and traded LB Jayrone Elliott to the Cowboys in exchange for a conditional draft choice.
4. The Broncos have re-signed tackle Kyle Peko to the active roster.
The Washington Redskins placed second-year safety Su'a Cravens on the exempt/left squad list Sunday.
Cravens has been dealing with a knee issue and has been contemplating retirement recently, NFL Network's Mike Garafolo reported. Cravens is expected to miss at least the first month of the season.
ESPN first reported Cravens had been pondering about retiring but had changed his mind after speaking with team officials.
The knee issue is the latest in a string of injuries for the 22-year-old. The second-round pick suffered a concussion in the middle of his rookie year and a to
biceps late last year.
Placing Cravens on the exempt/left squad list to start chandler jones jersey season allows him to take his time, get healthy, and decide if he wants to continue his playing career.
"It's shocking, but it is what it is," safety D.J. Swearinger told Mike Jones of the Washington Post on Sunday. "He's got to handle what he needs to handle, whether it's mental, whether it's family. We're here to support him, but that's something tough. I'm not in those shoes so I can't speak on it. I'm praying for him and hope he'll be back."
BradleyDrync - 2017-09-04  09:07:44
 [url=http://balkonyrai.ru/]Застеклить балкон[/url] - Профиль Rehau Delight, Застеклить лоджию.
Xxd34y - 2017-09-04  06:27:02
 women std symptoms provide first aid
cialis without prescription medical education pgcert
viagra without a doctor prescription
venereal disease syphilis
[url=http://viagrawithoutdoctor.us.com/]viagra cost without insurance[/url]
std helpline
Promobalp - 2017-09-04  06:18:28
 http://lms.naeyc.org/?cialis-on-ine
http://lms.naeyc.org/?cialis-on-line
http://lms.naeyc.org/?cialis-on-sale

buy cialis safely online
CharlesKap - 2017-09-04  05:09:19
 US Health Insurance, [url=https://www.statescure.com]Pharmacy[/url] and the US fitness Care machine equips [url=https://www.statespharmacy.com]pharmacists[/url] for independent practice in cutting-edge unpredictable [url=https://www.statespharmacy.com]health[/url] care environment. This fourth edition gives a [url=https://www.buy-medicines.com]whole supply[/url] of mode
statistics about the capabilities of [url=https://www.buy-medicines.com]america[/url] fitness care gadget which include the employees and institutions, in addition to concise reports on tendencies, rules, coverage and [url=https://www.wowcure.com]price[/url] range.
Written and edited by means of a well-respected team of specialists, this new edition has been completely revised and up to date and now capabilities new chapters including:
Patient [url=http://topusapharma.com]Protection[/url] and [url=http://newrxpharma.com]Pharmacovigilance[/url]
Professionalism and Ethics.
The inclusion of case studies, patte
take a look at questions and studying targets makes this a useful tool for college students. whether it is a path [url=https://www.statescure.com]supplying[/url] an introduction to the fitness care environment, or approximately dealing with and finance in the US health care transport device, this is an vital textbook. it is also a beneficial reference for training pharmacists and [url=https://www.statescure.com]pharmacy[/url] companies and societies.
Dilkapy - 2017-09-04  03:34:03
 Утро началось с звонка клиента в авто выкуп с предложением продам фольксваген пассат б6
Клиент правда хотел по программе скупка авто космическую цену но приехав на встречу мы увидели фольксваген пассат б6 в идеальнейшем состоянии , я мало видел таких автомобилей , полная история обслуживания ,один хозяин, без ДТП, ни единой царапины в салоне, полный пакет, в принципе есть за что давать такие деньги .За всю историю компании автовыкуп я видел много предложений таких как продать фольксваген, продам фольксваген пассат, продам фольксваген пассат б7, продам фольксваген пассат б6,продам фольксваген гольф, продам фолксваген таурег, к стати последни мы уже недавно описывали в своем блоге. После небольшого торга мы поехали оформлять необходимые бумаги и пока клиент не успев допить свой кофе компания автовыкуп оформила необходимые бумаги ,пожав друг другу руки клиент уехал с деньгами а мы на только что купленном авто по программе скупка авто фольксваген пассат б7.

https://vikupauto.club
https://vikupauto.club/about
https://vikupauto.club/services
https://vikupauto.club/gallery
https://vikupauto.club/news
https://vikupauto.club/news/skupka_toyota_landcruiser200
https://vikupauto.club/news/skupka_avto_kiev
https://vikupauto.club/news/preimushestvo_skupka_avto
https://vikupauto.club/news/_skupka_avto_poslie_dtp
https://vikupauto.club/news/skupka_avto_priiediet
https://vikupauto.club/news/chto_takoe_vikup
https://vikupauto.club/news/skupka_kredit
https://vikupauto.club/news/zagholovok_stat_i0123456
https://vikupauto.club/news/zagholovok_stat_i012345
https://vikupauto.club/news/zagholovok_stat_i01234
https://vikupauto.club/news/skupka_avto1
https://vikupauto.club/news/zagholovok_stat_i0123
https://vikupauto.club/news/zagholovok_stat_i012
https://vikupauto.club/news/zagholovok_stat_i01
https://vikupauto.club/news/zagholovok_stat_i0
https://vikupauto.club/news/pokupka_ochieriednogho_avto
https://vikupauto.club/news/zagholovok_stat_i
https://vikupauto.club/contacts
https://vikupauto.club/blogh/skupka_avto_mazda_skh7
https://vikupauto.club/blogh/vykup_audi_a8
https://vikupauto.club/blogh/vikup_avto_lend_cruiser
https://vikupauto.club/blogh/skupka_avto_hyundai_santa_fe
https://vikupauto.club/blogh/skupka_avto_lexusrx350
https://vikupauto.club/blogh/skupka_mitsubishi_pajero
https://vikupauto.club/blogh/skupka_subaru
https://vikupauto.club/blogh/skupka_hundai
https://vikupauto.club/blogh/vikup_bmw
https://vikupauto.club/blogh/skupka_avto_skoda
https://vikupauto.club/blogh/skupka_audi
https://vikupauto.club/blogh/zagholovok_stat_i012345
https://vikupauto.club/blogh/avtovykup_toyota_camry
https://vikupauto.club/blogh/zagholovok_stat_i01234
https://vikupauto.club/blogh/zagholovok_stat_i0123
https://vikupauto.club/blogh/zagholovok_stat_i012
https://vikupauto.club/blogh/zagholovok_stat_i01
https://vikupauto.club/blogh/zagholovok_stat_i0
https://vikupauto.club/blogh/skupka_avto_volkswagen_touareg
https://vikupauto.club/blogh/avtovykup_mitsubishi_asx
https://vikupauto.club/blogh/toyota_rav4new
https://vikupauto.club/blogh/zagholovok_stat_i
https://vikupauto.club/avtovikup
https://vikupauto.club/avtovikup/avtovikup
https://vikupauto.club/avtovikup/avtovikup_v_kiev
https://vikupauto.club/avtovikup/chto_nakoe_avtovikup
https://vikupauto.club/blogh[url=https://vikupauto.club/news/skupka_avto_priiediet]выкуп кредитных авто[/url]

[url=https://vikupauto.club/blogh/skupka_audi]выкуп проблемных авто киев[/url]

[url=https://vikupauto.club/blogh/vikup_bmw]автовыкуп киев[/url]

[url=https://vikupauto.club/news/zagholovok_stat_i]выкуп проблемных авто киев[/url]

[url=https://vikupauto.club/blogh/vikup_bmw]выкуп авто украина[/url]
[url=https://vikupauto.club/news/skupka_avto_kiev]Автовыкуп в Киеве[/url]

[url=https://vikupauto.club/avtovikup/avtovikup_v_kiev]автовыкуп кредитных авто киев[/url]

[url=https://vikupauto.club/blogh/skupka_avto_mazda_skh7]автовыкуп дорогих авто[/url]

[url=https://vikupauto.club/blogh/skupka_mitsubishi_pajero]дорогой выкуп авто[/url]

[url=https://vikupauto.club/blogh]автовыкуп быстро[/url]
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.