Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10300)
Arutenub - 2017-08-24  02:12:14
 side effect of domperidone maleate [url=http://chinakari39.tumblr.com/#60711]chinakari39-domperidone[/url] silent reflux 8 month old
Marinnaunori - 2017-08-24  00:53:47
 [url=https://youtu.be/2zjMsnE5SCo][img]https://i.ytimg.com/vi/2zjMsnE5SCo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLA4DpCBsG5J-Xu8pWS5QvmYYb1uFA[/img][/url]

Привет всем! В этом году училась снимать видео сделала ютуб канал. И вот это случилось, есть канал делаю видео, но его никто не смотрит. Почти месяц искала и вот нашла метод раскрутки видео и канала.У меня классное настроение, хочу показать этот метод вам. У меня настроение победителя, смотрите и повторите, кому нужно, это просто.

Пока, пока от Маринны
Если найду что-нибудь интересное обязательно скину.
Mishamaymn - 2017-08-24  00:48:27
 Приветики!

Я думаю, нам есть что обсудить.

Подскажите пожалуйста.

Я хочу поменять работу. Предлагают по знакомству работать
с несложной и прибыльной работой
интернет-магазин дверей и фурнитуры, мебели. Я в раздумьях! Подскажите отзывы?

Вот их ссылка: [url=http://perm.dvertca.ru/]http://perm.dvertca.ru/[/url]

Кто-нибудь у них покупал двери и фурнитуру? Как там сервис?


С наилучшими пожеланиями Саша. Жду ответа.
Подскажите?

Надеюсь и верю на полезную информацию
Ссылкка ниже и в подписи.


http://perm.dvertca.ru/


******************
Gabrielgoria - 2017-08-24  00:22:17
 Important Note:-
Today in the world there are plenty of websites on google, yahoo, bing and rest of the search engines, selling [url=https://www.statespharmacy.com]viagra online[/url].
Offering almost [url=https://www.statespharmacy.com]all kind of medicines[/url] and in addition customers can buy them [url=https://www.statespharmacy.com]without prescription[/url].
Well Its Illegal. Where you can choose the [url=https://www.statespharmacy.com]legal online pharmacy[/url] and even get your [url=https://www.statespharmacy.com/medical]prescription online[/url].
[url=https://www.statespharmacy.com]states pharmacy[/url] is one of the [url=https://www.statespharmacy.com/medical]legal licensed pharmacy[/url] and advise each and every united states patients to do not [url=https://www.statespharmacy.com/medical]purchase medicines[/url] from such [url=https://www.statespharmacy.com/medical]online pharmacies[/url] who does not ask for prescription
because these [url=https://www.statespharmacy.com/medical]medicines[/url] can easily harm you and react irrelevant to your body.
Please look at the Article - https://www.statespharmacy.com/medical
This will be a [url=https://www.statespharmacy.com/medical]life saving[/url] Article and Share the awareness on Facebook, Twitter and on other social networking sites
This will help many people and you will be credited for [url=https://www.statespharmacy.com/medical]saving lifes[/url].

Thank you
SektoDogma - 2017-08-23  21:23:15
 Ремонт персональных компьютеров и ноутбуков в Санкт-Петербурге
Обслуживание компьютеров и остальной электронной цифровой техники — популярная услуга у обитателей Санкт-Петербурга. Кто-то ищет недорогой сервис ПК и ТВ, либо сервис, какой готов предоставить максимально длинный срок гарантии. Кому-то важнее высокое качество и скорость, если речь идёт о экстренном проведении ремонта телефонов и рабочих ноутбуков. В этом сервисе мы стараемся соблюсти баланс этих критериев, предоставляя услуги качественного ремонта по умеренным тарифам в краткие временные сроки, после которого даём гарантию работоспособности электроники на продолжительность от месяца до года. Мы выполняем работы честно — не накручиваем стоимости на запасные части и расходные материалы, не завышаем стоимость самой услуги ремонта, диагностические работы осуществляем бесплатно и не берём денег, если по какой-то причине не можем справиться с поломкой.


[url=http://sektor7.ru/]ремонт iphone спб[/url]
Agustinababs - 2017-08-23  19:24:41
 cbd oil for dogs with epilepsy - cbdoil4u.org cbd oil for sale amazon - cbdoil4u.org [url=https://cbdoil4u.org/]recipes for using cbd oil for pain control - cbdoil4u.org[/url] best cbd oil for dogs with cancer - cbdoil4u.org

cbd oil for sale amazon - cbdoil4u.org cbd oil for pain reviews - cbdoil4u.org cbd oil side effects on kidneys - cbdoil4u.org https://cbdoil4u.org/
ReviaLek - 2017-08-23  19:07:34
 [url=http://reddy5.spmuz1.ru/map1.html]http://reddy5.spmuz1.ru/map1.html[/url]

http://red4.ghiddns.com/map1.html


http://red4.ghiddns.com/map1.html


[url=http://red3.ghiddns.com/kopro/31645-seks-v-bane-i-saune-s-prostitutkami.html]секс в бане и сауне с проститутками[/url] сколько стоит час с проституткой в тайланде секс в бане и сауне с проститутками сколько стоит час с проституткой в тайланде http://red3.ghiddns.com/kopro/31645-seks-v-bane-i-saune-s-prostitutkami.html Вызвал проститутку и снял на скрытую камеру онлайн
[url=http://reddy5.spmuz1.ru/rolevye-igry/91960-individualki-prostitutki-nedorogo-s-foto-i-telefonami.html]индивидуалки проститутки недорого с фото и телефонами[/url] проститутки на ночь за 4000 рублей в москве индивидуалки проститутки недорого с фото и телефонами проститутки на ночь за 4000 рублей в москве http://reddy5.spmuz1.ru/rolevye-igry/91960-individualki-prostitutki-nedorogo-s-foto-i-telefonami.html Эротический массаж от проститутки в санкт петербурге
[url=http://reddy5.spmuz1.ru/igrushki/38496-rasskazy-kak-iz-moej-zheny-sdelali-prostitutku.html]рассказы как из моей жены сделали проститутку[/url] во время секса с проституткой порвался презерватив рассказы как из моей жены сделали проститутку во время секса с проституткой порвался презерватив http://reddy5.spmuz1.ru/igrushki/38496-rasskazy-kak-iz-moej-zheny-sdelali-prostitutku.html Номера проституток в славянске на кубани без регистрации
[url=http://reddy2.spmuz1.ru/uslugi-semejnoj-pare/21693-ja-uznala-chto-muzh-polzovalsja-uslugami-prostitutok.html]я узнала что муж пользовался услугами проституток[/url] проститутки от 35 лет до 40 лет я узнала что муж пользовался услугами проституток проститутки от 35 лет до 40 лет http://reddy2.spmuz1.ru/uslugi-semejnoj-pare/21693-ja-uznala-chto-muzh-polzovalsja-uslugami-prostitutok.html Интимный дневник записки лондонской проститутки де жур бель
[url=http://red2.ghiddns.com/igrushki/25959-gde-i-kak-snjat-prostitutku-v-jakutske.html]где и как снять проститутку в якутске[/url] ты выжигай меня проститутками а я тебя дорогими мужчинами где и как снять проститутку в якутске ты выжигай меня проститутками а я тебя дорогими мужчинами http://red2.ghiddns.com/igrushki/25959-gde-i-kak-snjat-prostitutku-v-jakutske.html Проститутка с широкими бедрами и узкой талией
ReviaLek - 2017-08-23  18:33:27
 [url=http://reddy2.spmuz1.ru/map1.html]http://reddy2.spmuz1.ru/map1.html[/url]

http://reddy2.spmuz1.ru/map1.html


http://red5.ghiddns.com/map1.html


[url=http://reddy2.spmuz1.ru/fetish/04520-prostitutki-v-moskve-s-bolshimi-zhopami-i.html]проститутки в москве с большими жопами и большими сиськами[/url] заболевание при сексе с проституткой в презервативе проститутки в москве с большими жопами и большими сиськами заболевание при сексе с проституткой в презервативе http://reddy2.spmuz1.ru/fetish/04520-prostitutki-v-moskve-s-bolshimi-zhopami-i.html Если проститутка делает минет можно ли заразиться
[url=http://red5.ghiddns.com/trampling/53990-prostitutkam-perednie-zuby-vybivali-pravda-li-eto.html]проституткам передние зубы выбивали правда ли это[/url] сколько стоит ночь с проституткой в москве проституткам передние зубы выбивали правда ли это сколько стоит ночь с проституткой в москве http://red5.ghiddns.com/trampling/53990-prostitutkam-perednie-zuby-vybivali-pravda-li-eto.html Любовь придумали евреи чтобы проституткам не платить
[url=http://red2.ghiddns.com/tochechnyj-massazh/49098-prostitutki-s-nomerami-telefona-zhukovskij-moskovskaja-oblast.html]проститутки с номерами телефона жуковский. московская область[/url] интимный дневник записки лондонской проститутки бель де жур читать проститутки с номерами телефона жуковский. московская область интимный дневник записки лондонской проститутки бель де жур читать http://red2.ghiddns.com/tochechnyj-massazh/49098-prostitutki-s-nomerami-telefona-zhukovskij-moskovskaja-oblast.html Сколько стоит проститутки на улице красных фонарей в амстердаме
[url=http://red5.ghiddns.com/tochechnyj-massazh/17422-prostitutki-moskvy-v-vozraste-40-60-let.html]проститутки москвы в возрасте 40 60 лет[/url] почему говорят лучше дочь проститутка чем сын ефрейтор проститутки москвы в возрасте 40 60 лет почему говорят лучше дочь проститутка чем сын ефрейтор http://red5.ghiddns.com/tochechnyj-massazh/17422-prostitutki-moskvy-v-vozraste-40-60-let.html Как и где можно снять проститутку в твери
[url=http://reddy2.spmuz1.ru/ekstrim/41867-deshevye-prostitutki-moskvy-do-1500-za-chas.html]дешевые проститутки москвы до 1500 за час[/url] фото и цены на проституток в красноярске дешевые проститутки москвы до 1500 за час фото и цены на проституток в красноярске http://reddy2.spmuz1.ru/ekstrim/41867-deshevye-prostitutki-moskvy-do-1500-za-chas.html Секс с проститутками онлайн смотреть бесплатно в хорошем качестве
AncicGof - 2017-08-23  16:55:55
 Давно искал эту информацию[url=http://agrolinepro.ru/oborudovanie-dlya-sigaret],[/url]
Agagumuu - 2017-08-23  14:59:25
 if you stop taking domperidone [url=http://chinakari39.tumblr.com/#44344]chinakari39.tumblr.com[/url] elevated levels of prolactin
Marinnaunori - 2017-08-23  14:36:42
 [url=https://youtu.be/2zjMsnE5SCo][img]https://i.ytimg.com/vi/2zjMsnE5SCo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLA4DpCBsG5J-Xu8pWS5QvmYYb1uFA[/img][/url]

Здравствуйте форумчане! В этом году училась снимать видео сделала ютуб канал. Мечта сбылась, делаю видео, создала канад ютубе, а просмотров нет. Почти месяц искала и вот нашла метод раскрутки видео и канала.У меня классное настроение, хочу показать этот метод вам. Очень хочу, чтобы у вас всё было хорошо.

Всем пока пока от Маринны
Если найду что-нибудь интересное обязательно скину.
LamarTunda - 2017-08-23  06:24:45
 Привет всем! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinovalenok.tv/]Лучшие военные фильмы в хорошем качестве hd[/url]
Тут: [url=http://kinovalenok.tv/news/12265-izgoy-vozglavil-rozhdestvenskiy-prokat-v-seve
oy-amerike.html] "Изгой" возглавил рождественский прокат в Северной Америке [/url]
Здесь: [b] Гриффины / Family Guy (Сезон 10) (2011-2012) [/b] http://kinovalenok.tv/semeynyy/2070-griffiny-family-guy-sezon-10-2011-2012.html
Здесь: http://kinovalenok.tv/news/10326-dzhordzh-miller-naznachen-glavoy-zhyuri-kannskogo-kinofestivalya.html
[b] лучшие мультфильмы бесплатно [/b] http://kinovalenok.tv/multfilmy/
[url=http://kinovalenok.tv/istoricheskiy/] лучшие исторические фильмы бесплатно [/url]
Тут: [b] 2017 онлайн лучшая фантастика [/b] http://kinovalenok.tv/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/
Тут: [url=http://kinovalenok.tv/luchshaya-fantastika-spisok-smotret-onlayn/] лучшая фантастика онлайн [/url]
EngladGof - 2017-08-22  23:10:46
 Спасибо[url=http://tr.usaeducation.ru/].[/url]
Donaldhealk - 2017-08-22  21:03:21
 Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Нашёл интересное в сети: [url=http://itcyber.ru/news/9992-no-mans-sky-poluchila-novyy-treyler.html] No Man’s Sky получила новый трейлер [/url]
[b] Интернет не сможет развиваться после 2023 года [/b] http://itcyber.ru/news/10739-inte
et-ne-smozhet-razvivatsya-posle-2023-goda.html
http://itcyber.ru/news/11062-apple-a10-mozhet-poluchit-6-yader.html
[url="http://itcyber.ru/"]http://itcyber.ru/[/url]
Josephdot - 2017-08-22  17:45:16
 Сделать маникюр можно здесь [url=http://french-foto.ru/]french-foto.ru[/url]
Shawnexisa - 2017-08-22  15:02:39
 Perfect instrumental background music for romantic and sentimental films, presenting your business, new products or your company in general with an optimistic and motivational touch.
Visit site:

[url=https://audiojungle.net/item/christmas-piano/19056234/]Music for romantic[/url]
ArthurVok - 2017-08-22  08:51:44
 [url=http://wowcure.com/female-viagra]female viagra[/url] is now one of the popular [url=http://wowcure.com/female-viagra]ED Medicine[/url] in [url=http://wowcure.com/female-viagra]females[/url], just like the [url=http://wowcure.com]Female condoms[/url]
Now the question raises, How can you [url=http://wowcure.com/female-viagra]buy female viagra[/url]. well [url=http://wowcure.com/female-viagra]female viagra online[/url] [url=http://wowcure.com]pharmacy[/url] sells them like http://wowcure.com
[url=http://wowcure.com]best selling[/url] [url=http://wowcure.com]products[/url] of [url=http://wowcure.com]wowcure[/url]
[url=http://wowcure.com/female-viagra]womens viagra for sale[/url] at http://wowcure.com/female-viagra
[url=http://wowcure.com/female-viagra]natual female viagra[/url] at http://wowcure.com/female-viagra
[url=http://wowcure.com/female-viagra]female pink viagra[/url] at http://wowcure.com/female-viagra
[url=http://wowcure.com/female-viagra]female viagra name[/url] at http://wowcure.com/female-viagra
[url=http://wowcure.com/female-viagra]female viagra reviews[/url] at http://wowcure.com/female-viagra
[url=http://wowcure.com/female-viagra]female cialis[/url] at http://wowcure.com/female-viagra
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]phentermine[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]adipex[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]phentermine online[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]buy phentermine[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]adipex online[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]buy adipex[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]reductil[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]meridia[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]sibutramine[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy reductil[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy meridia[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy sibutramine[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]reductil online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]meridia online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]sibutramine online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]cialis soft[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]cialis professional[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]cialis soft online[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]cialis professional online[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]tadapox[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]tadapox online[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]buy tadapox[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]buy cialis soft[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]buy cialis professional[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
DennisAccek - 2017-08-22  07:46:09
 Владимир http://3wk.ru/ Вяткин / Всетаки учение о селекции простирается гораздо шире фермер­ских полей. И, будто всякая дилемма в нашей стране, она бояться сообразно­страдала в 90-х. Безвинно случилось и с Ивантеевским лесным селекционным опытно-показательным питомником, где были собраны ценнейшие http://3wk.ru/ деревья и кустарники. ...
Ronaldbalp - 2017-08-22  04:30:33
 http://www.phatflags.com/?page_id=tadalafil-pharm-online&category=medicines
ArthurVok - 2017-08-22  01:06:45
 [url=http://wowcure.com/female-viagra]female viagra[/url] is now one of the popular [url=http://wowcure.com/female-viagra]ED Medicine[/url] in [url=http://wowcure.com/female-viagra]females[/url], just like the [url=http://wowcure.com]Female condoms[/url]
Now the question raises, How can you [url=http://wowcure.com/female-viagra]buy female viagra[/url]. well [url=http://wowcure.com/female-viagra]female viagra online[/url] [url=http://wowcure.com]pharmacy[/url] sells them like http://wowcure.com
[url=http://wowcure.com]best selling[/url] [url=http://wowcure.com]products[/url] of [url=http://wowcure.com]wowcure[/url]
[url=http://wowcure.com/female-viagra]womens viagra for sale[/url] at http://wowcure.com/female-viagra
[url=http://wowcure.com/female-viagra]natual female viagra[/url] at http://wowcure.com/female-viagra
[url=http://wowcure.com/female-viagra]female pink viagra[/url] at http://wowcure.com/female-viagra
[url=http://wowcure.com/female-viagra]female viagra name[/url] at http://wowcure.com/female-viagra
[url=http://wowcure.com/female-viagra]female viagra reviews[/url] at http://wowcure.com/female-viagra
[url=http://wowcure.com/female-viagra]female cialis[/url] at http://wowcure.com/female-viagra
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]phentermine[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]adipex[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]phentermine online[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]buy phentermine[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]adipex online[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/buy-adipex-online]buy adipex[/url] at http://wowcure.com/buy-adipex-online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]reductil[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]meridia[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]sibutramine[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy reductil[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy meridia[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy sibutramine[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]reductil online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]meridia online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online]sibutramine online[/url] at http://wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]cialis soft[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]cialis professional[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]cialis soft online[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]cialis professional online[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]tadapox[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]tadapox online[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]buy tadapox[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]buy cialis soft[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
[url=http://wowcure.com/Tadalafil]buy cialis professional[/url] at http://wowcure.com/Tadalafil
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.