Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10364)
Carloschift - 2017-08-07  19:02:50
 บริการต่อทะเบียนรถ ค่าบริการและจัดส่งทะเบียนด้วย Messenger 200 บาท (ไม่รวมภาษี) ติดต่อสอบถามเราได้ทุกช่องทาง ทั่วประเทศ
724.CO.TH ประกันออนไลน์ คุ้มครองทันที OMG!!! มันง่ายมาก - Line: Kaitookjing
[url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อ ประกัน รถยนต์ ต้อง เตรียม อะไร บ้าง[/b][/u][/url]

724.CO.TH ประกันออนไลน์ คุ้มครองทันที OMG!!! มันง่ายมาก - Line: Kaitookjing
ประกันออนไลน์ ผมก็ขายนะ - 724.CO.TH
[url=https://insure.724.co.th/compulsory/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ 2+[/b][/u][/url]

Line: Kaitookjing - ตัวแทนผู้รับผิดชอบ กมลทิพย์ ตันตระประภากร ใบอนุญาตเลขที่ 5804012268 วันที่หมดอายุ 01/06/2017. ติดต่อสำนักงานใหญ่. บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด เปิดให้บริการทุกวัน.
ประกันออนไลน์ ผมก็ขายนะ - 724.CO.TH
[url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ กรุงเทพประกันภัย[/b][/u][/url]

724.CO.TH ประกันออนไลน์ คุ้มครองทันที OMG!!! มันง่ายมาก - Line: Kaitookjing
ประกันออนไลน์ ผมก็ขายนะ - 724.CO.TH
[url=https://insure.724.co.th/compulsory/u/AM00063001/][u][b]ต่อ ประกัน รถยนต์ ปี 2[/b][/u][/url]
ประกันออนไลน์ ผมก็ขายนะ !! - Line: Kaitookjing รับสมัครตัวแทนขายประกันรถยนต์อิสระ

รับสมัครตัวแทนขายประกันรถยนต์อิสระ. เชคเบี้ยเองง่ายๆ แถมส่วนลดให้ ประกันรถออนไลน์ คลิกเลย [url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ ที่ไหนดี[/b][/u][/url] - Line: Kaitookjing
ประกันรถยนต์ชั้น 1,2,3 ราคาถูกสุดๆ
ประกันรถยนต์ชั้น 1,2,3 ราคาถูกสุดๆ.เชคเบี้ยเองง่ายๆ แถมส่วนลดให้ ประกันรถออนไลน์ คลิกเลย [url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ กับโบรกเกอร์ไหนดี[/b][/u][/url] ซื้อประกันออนไลน์ ...
BR-V, HR-V, CR-V - Mazda, Benz, Accord, Misumishi
- Line: Kaitookjing

[url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ ทิสโก้[/b][/u][/url] ทิพยประกันภัย ชั้น 1 ซ่อมอู่ เริ่มต้นเพียง 9900 บาท ผ่อนบัตรเครดิต 0% นาน 6 เดือน ผ่านโครงการ Family Man...
ศรีกรุงโบรคเกอร์ แผนการตลาด MGM แบบย่อ ทางลัด สู่ความสำเร็จ - YouTube
- Line: Kaitookjing by ศรีกรุงโบรคเกอร์
ซื้อประกันออนไลน์ ที่ไหนดี...? Line: Kaitookjing by ศรีกรุงโบรคเกอร์
ซื้อประกันออนไลน์ ที่ไหนดี...? #[url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ ออนไลน์[/b][/u][/url] “ประกันรถยนต์ออนไลน์” ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ 24 ชม. ถูกกว่าแน่นอน ...
www.prakuntook.com พรบ , ประกันรถยนต์ ออนไลน์ ราคาถูก

ประกันภัย รถยนต์ ออนไลน์ เข้าลิงค์ นี้ ได้เลยคะ
- Line: Kaitookjing
เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ คลิก [url=https://insure.724.co.th/u/AM00063001/][u][b]ต่อประกันรถยนต์ ทิพยประกันภัย[/b][/u][/url] สมัครสมาชิกฟรีเพื่อรับส่วนลด 5% . เทียบราคาประกันรถยนต์. เลือกซื้อประกันภัย. รับเพิ่ม point
Anidishachila - 2017-08-07  18:49:43
 Acylation with 2-ethoxybenzoyl chloride [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/how-can-i-get-a-prescription-for-antabuse.html]how can i get a prescription for antabuse[/url] The most common side effects were headache and "hot flashes". [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/doxycycline-cost-private-prescription.html]doxycycline cost private prescription[/url] IUPAC name [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/prescription-assistance-programs-for-lisinopril.html]prescription assistance programs for lisinopril[/url] 139755-83-2 Yes [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/side-effects-of-generic-doxycycline.html]side effects of generic doxycycline[/url]
Shirleynix - 2017-08-07  18:06:07
 [url=http://penza-press.ru/zakazivaem-oxrannue-sistemu.dhtm]Видеонаблюдение купить[/url] - http://penza-press.ru/zakazivaem-oxrannue-sistemu.dhtm
Интересная статья по видеонаблюдению. Рекомендую. Видеонаблюдение купить
ThomasFully - 2017-08-07  17:10:21
 Our company provides a wide variety of non prescription products. Visit our health website in case you want to look better with a help of health products. [url=http://1nz.buy1000pills.com/en/tesco-online-pharmacy-valium-47523.html]http://1nz.buy1000pills.com/en/tesco-online-pharmacy-valium-47523.html[/url] Our company provides supreme quality health products. Take a look at our health contributing website in case you want to improve your health. [url=http://j8f6.buy1000pills.com/dk/billig-diazepam-cyprus-38914.html]http://j8f6.buy1000pills.com/dk/billig-diazepam-cyprus-38914.html[/url] Our company offers health and related products. Look at our health contributing portal in case you want to strengthen your health. [url=http://m2e.buy1000pills.com/dk/diazepam-ersatz-billig-6078.html]http://m2e.buy1000pills.com/dk/diazepam-ersatz-billig-6078.html[/url] Our site offers a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health site in case you want to look healthier. [url=http://7p.buy1000pills.com/en/valium-on-sale-in-canada-30163.html]http://7p.buy1000pills.com/en/valium-on-sale-in-canada-30163.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription products. Take a look at our health website in case you want to strengthen your health with a help general health products. http://1nz.buy1000pills.com/en/order-valium-after-effects-22769.html Our company provides non prescription products. Visit our health contributing site in case you want to look better. [url=http://7ng.buy1000pills.com/dk/billig-diazepam-structure-14403.html]http://7ng.buy1000pills.com/dk/billig-diazepam-structure-14403.html[/url]
Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Look at our health website in case you want to look better with a help general health products. [url=http://b3x.buy1000pills.com/it/comprare-diazepam-roma-17404.html]http://b3x.buy1000pills.com/it/comprare-diazepam-roma-17404.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Look at our health site in case you want to look healthier with a help of generic supplements. [url=http://7ts9.buy1000pills.com/es/el-diazepam-se-vende-sin-receta-en-mexico-7925.html]http://7ts9.buy1000pills.com/es/el-diazepam-se-vende-sin-receta-en-mexico-7925.html[/url] Our company provides herbal healthcare products. Take a look at our health contributing site in case you want to look better. [url=http://3ji.buy1000pills.com/no/valium-rezeptfrei-tl-dr-66434.html]http://3ji.buy1000pills.com/no/valium-rezeptfrei-tl-dr-66434.html[/url] Our site offers a wide variety of non prescription drugs. Visit our health portal in case you want to feel better with a help of general health products. http://l01u.buy1000pills.com/fi/halpa-valium-rum-38835.html Our company provides a wide variety of health and related products. Take a look at our health contributing site in case you want to strengthen your health.
ReviaLek - 2017-08-07  14:29:58
 buy naltrexone online india
[url=http://phartesdomusa.org/]buy revia online generic next day delivery[/url]
cheap revia online

buy generic revia online cheap

http://phartesdomusa.org/
http://phartesdomusa.org/kart1.html
[url=http://phartesdomusa.org/]buy revia online next day delivery uk[/url]

buy naltrexone thailand

generic naltrexone online
buy revia india
NikitaFrIbe - 2017-08-07  13:46:10
 [url= ]Sn hienry rhimburf[/url]
[url= ]Bowutino enrort Teannigo[/url]
[url= ]blessag Waymn nommamy[/url]
Cruryict dootbawn HitPeliantethy
Onlineapotheeknederland - 2017-08-07  12:49:31
 Apotheek rotterdam en kopen spanje recept, tabletten zonder recept, bij drogist of bestellen in nederland duitsland. Goedkope voorschrift, misschien kost duitsland en zelfs legale aanbieding of verkoop bestellen, hoewel misschien waar kan ik kopen in nederland den haag.
Anidishachila - 2017-08-07  11:19:46
 Society and culture [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/how-do-i-order-tramadol-online.html]how do i order tramadol online[/url] "Viagra" redirects here. For other uses, see Viagra (disambiguation). [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/non-prescription-alte
ative-to-xanax.html]non prescription alte
ative to xanax[/url] Yes (what is this?) (verify) [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/purchase-tramadol-online-cheap.html]purchase tramadol online cheap[/url] Sildenafil citrate 35.112 mg, [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/norvasc-prescription-assistance.html]norvasc prescription assistance[/url]
Richardki - 2017-08-07  08:25:08
 fvvjjmb

http://www.trioelegiaque.fr/yeezy-replica-677.html
http://www.lyoncentre.fr/875-nike-janoski-max-grise-pas-cher.html
http://www.english-food.fr/air-max-thea-beige-pas-cher-746.php
http://www.openmindmedien.ch/nike-schuhe-herren-weiß
http://www.musical-im-gartencenter.ch/oakley-latch-sq-603.html

[url=http://www.amomu.fr/mont-blanc-plume-meisterstuck-180.html]Mont Blanc Plume Meisterstuck[/url]
[url=http://www.izi-form.fr/beats-pill-2015-218.htm]Beats Pill 2015[/url]
[url=http://www.domisens-services.fr/nike-cortez-original-576.php]Nike Cortez Original[/url]
[url=http://www.sebastienmagro.fr/chaussure-neo-sans-gene-685.html]Chaussure Neo Sans Gene[/url]
[url=http://www.newswindow.ch/adidas-stan-smith-grau-655.html]Adidas Stan Smith Grau[/url]
GregoryyanCoulp - 2017-08-07  05:49:57
 Ремонт и обсулживание туалетных кабинок
[url=http://www.tualet86.ru/]туалетные кабины экогрупп[/url]
[url=http://www.tualet86.ru/]аренда vip туалетов на мероприятие[/url]

аренда туалетов на мероприятие
сдам в аренду туалет
Kinoitv - 2017-08-07  04:39:48
 [url=http://greviews.ru]game reviews[/url]
Larryarret - 2017-08-07  04:05:30
 Приобрести сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com

Хотим предложить вам чудодейственное средство для снижения веса Mangoosteen. При помощи него возможно сжечь около 10 кг за 2 недели.

Дерево гарциния растет в Малайзии. Плоды данного дерева имеют удивительные свойства. В баночке содержится более 25 плодов этого замечательного дерева. Плоды дерева гарциния помогают сжечь лишнюю жировую ткань. И также положительно воздействуют на организм в целом. Специфика изготовления средства, а также специальная упаковка помогают сберечь все полезные свойства мангустина.

Главным компонентом сиропа Мангустина являются фрукты с растения мангустин, в которых имеется огромное количество полезных микроэлементов. Благодаря веществу ксантону, которое в огромных количествах имеется в плодах, значительно тормозятся окислительные процессы в теле. Ксантон является одним из наиболее сильных антиоксидантов. В плодах растения мангкут также есть разнообразные группы витаминов и микроэлементы. Купить сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.
Anidishachila - 2017-08-07  03:09:28
 Sports [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/nabumetone-is-the-generic-drug-for-what.html]nabumetone is the generic drug for what[/url] VIA (PDBe, RCSB PDB) [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/benicar-prescription-cost.html]benicar prescription cost[/url] Professional athletes have been documented using sildenafil, believing the opening of their blood vessels will enrich their muscles. In tu
, they believe it will enhance their performances.[25][26] [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/can-i-buy-clomid-in-india.html]can i buy clomid in india[/url] Dosage [url=http://huthtechnologies.com/wp-source/what-the-generic-for-diovan.html]what the generic for diovan[/url]
Chobrearers - 2017-08-07  00:51:32
 [url=https://nizhnyaya-tura.vdolgsrochno.ru/bystryyzaym/8700-chto-sdelat-esli-dal-dengi-v-dolg-vecherom.html]Нижняя РўСѓСЂР° - Что сделать если дал деньги РІ долг вечером[/url]
[url=https://riverside.epoch-life.net/personalbanking/6027-sbi-personal-loan-interest-rate-2013.html]sbi personal loan interest rate 2013 Riverside Califo
ia[/url]
[url=https://center.renthop.net/place/11015-trailer-for-rent-austin-tx.html]trailer for rent austin tx[/url]
[url=https://dolgoprudnyy.forex-broker-invest.ru/signaly/4749-novosti-dzhi-foreks.html]Долгопрудный - Новости джи форекс[/url]
[url=https://balashov.vdolgsrochno.ru/chastnyykredit/8651-dengi-v-dolg-na-dolgiy-srok-onlayn.html]Балашов - Деньги в долг на долгий срок онлайн[/url]
[url=https://tikhoretsk.vdolgsrochno.ru/chastnyykredit/8626-dengi-v-dolg-kak-sebya-obezopasit.html]Тихорецк - Деньги в долг как себя обезопасить[/url]
[url=https://navashino.vdolgsrochno.ru/chastnyykredit/8634-dengi-v-dolg-minsk-leninskiy-rayon.html]Навашино - Деньги в долг минск ленинский район[/url]
[url=https://gzhatsk.forex-broker-invest.ru/signaly/4697-mobilnyy-foreks-4.html]Гжатск - Мобильный форекс 4[/url]
[url=https://minusinsk.vdolgsrochno.ru/dolg/8656-dal-v-dolg-deneg-i-ne-otdaut.html]Минусинск - Дал в долг денег и не отдают[/url]
[url=https://sovetskaya-gavan.vdolgsrochno.ru/chastnyykredit/8639-dengi-v-dolg-mozyr-srochno-onlayn.html]Советская Гавань - Деньги в долг мозырь срочно онлайн[/url]
[url=https://dolgoprudnyy.forex-broker-invest.ru/signaly/4749-novosti-dzhi-foreks.html]Долгопрудный - Новости джи форекс[/url]
[url=https://novoulyanovsk.forex-broker-invest.ru/signaly/4679-mikro-foreks-rumus.html]Новоульяновск - Микро форекс rumus[/url]
LewCreed - 2017-08-07  00:42:30
 Представляем, Доска объявлений города Алёшки, Херсонской обл. - Зона Торга https://torg.zone/khersonskaya-oblast/aleshki/ размещайте сколько угодно бизнес объявлений без ограничений.
EmeryNut - 2017-08-07  00:24:23
 lone of my http://medlog.info/ favorite incorrectly crazy carb treats. I don’t like wonderful wonderful sweets and the cream cheese gives this important the pure not much skilfulness of smack up to this pleasure it’s balmy full on me. You can boost more sweetener to this also. I operation in every supervision 1/2 cup because it’s adequately after me. But http://medlog.info/ modus operandi it as you wend and giving ground on on the subversion more if you like it sweeter.
Ret - 2017-08-06  22:56:21
 New designs of laundries by reference - [url=http://laundryroomsideas.com/category/laundry-room-ideas/basement/]http://laundryroomsideas.com/category/laundry-room-ideas/[/url]
Robinsonbon - 2017-08-06  22:22:50
 [url=http://mega-lotery.ru]prize pool Huge American lottery Powerball[/url] over the last year. Once again the jackpot has exceeded $ 400 million and in a couple of roll-over (roll over) the amount may again exceed $ 1 billion.
No one has forgotten the amazing and enchanting Powerball 13 Jan 2016 when the jackpot rose to prohibitive - $ 1.5 billion (1 500 000 000 billion dollars) and was shared by three lucky winners.
The legendary John and Lisa Robinson won the Powerball lottery of $ 528 800 000 and bought a new house on the lake.
In January 2016, the life of John and Lisa Robinson, a simple American family has changed dramatically: from the middle class they have become one of the richest people in America. The Robinsons won the Powerball lottery of $ 528 800 000.
This amount is 1/3 of the legendary Jackpot of $ 1.6 Billion.
Buy tickets American lottery Powerball, even not being a resident of a country participating in lotteries (USA), by using the service to purchase tickets in foreign lotteries (lottery agent) Agentlotto1.com.
The chaos of Roskomnadzor or how we are robbing the state with the help of the Russian State Lotteries in the face of TD Stoloto.
Help players to understand and to play in the world lottery online of Russia and Europe.
Description super draws of the Spanish Lottery Navidad Sorteo LOTERIA NACIONAL DE SAN VALENTIN.
Blog, Stellato about the problems of playing lottery online, articles players about the facts of falsification of lotteries.
[url=http://agentlotto1.com]Foreign lottery who can play the Russians officially[/url] officially for Europe and Russia.
Anidishachila - 2017-08-06  21:44:55
 discount generic cialis online [url=http://cleanstringsaver.com/source/tadalafil-10mg-para-que-serve.html]tadalafil 10mg para que serve[/url] wer hat erfahrung mit tadalafil [url=http://cleanstringsaver.com/source/viagra-cialis-levitra-buy-online.html]viagra cialis levitra buy online[/url] cialis daily buy online [url=http://cleanstringsaver.com/source/tadalafil-uk-buy.html]tadalafil uk buy[/url]
CHAMPhip - 2017-08-06  21:10:51
 Бренд champion на Российском рынке появился давно. Те, кто работают на своём огороде знают его уже по одному фирменному знаку. CHAMPION это сельхоз техника которой можно пользоваться во все времена. Большинство из производимой агротехники от CHAMPION всесезонна и дополняет себя. Такая техника как: Мотоблоки дизельные может быть использована в обработки земли. В поливе ваших лужаек легко справится такой агрегат от знака champion как: Насосы фекальные.

Магазин чемпион в городе Самаре представляет не только вышеперечисленный товар но и другие виды агрегатов например: Мотобуры. чемпион помогает вам в работе и ремонте в доме и ценит ваше мнение.

Любая техника приобретённая от мегабренда чемпион работает как часы и редко подвергается частому ремонту.

За более подробной информацией можно обратиться на официальный сайт настоящего бренда Champion.

Официальный центр продаж: [url=https://www.benzotreid.ru/brends/champion/drovokolyi-chempion/]Champion Самарский регион[/url]

Скидка 2,64% от стоимости любого товара, успей забрать свою скидку.
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.