Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Série článků:
1) Systém komentářů pomocí jQuery a Ajax.
2) Lajkování neboli karma u komentářů.
3) Strankování.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` (
`id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL,
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`komentar` TEXT,
`date` DATETIME,
PRIMARY KEY(`id`)
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.
<?php
$DBSERVER 'localhost'//server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER 'root'//Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS '****'//heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB 'test'//databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link mysql_connect($DBSERVER$DBUSER$DBPASS)  or die("Could not connect: " mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB$link) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/*Soubor pro vybírání komentářů z databáze*/
require_once 'comment.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<
head>
    <
title>Systém komentářů.</title>
    <
meta charset="utf-8" >
    
    <
link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <
script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">
<?php
/*Zde v proměnné $comments jsou komentáře*/
echo $comments;
?>
<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</
ul>    
    <
div id="commentBox">
        <
input class="validate" type="text" name="name" >
        <
input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <
div class="commentText">
            <
textarea name="text"></textarea>
        </
div>
        <
button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </
div>
</
body>
</
html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    
margin:0;
    
padding:0;
}
ulli
{
    list-
style-type:none;
}
.
loader
{
    
display:none;
}
#commentBox
{
    
width:400px;
    
padding:10px;
}
#commentBox input
{
    
width:250px;
    
height:25px;
    
padding0 5px;
    
margin:5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    
width:250px;
    
height:100px;
    
margin5px;
    
padding5px;
    
bordersolid 1px #ccc;
    
background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    
font400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    
height:30px;
    
width:85px;
    
margin-left183px;
    
margin-top:0px;
    
font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    
width:350px;
    
padding:10px;
    
padding-bottom:3px;
    
margin:10px;
    
border1px solid #ccc;
    
border-radius:10px;
    
background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    
padding:5px;
    
padding-left:0px;
    
border-top:1px solid #ccc;
    
margin-bottom:10px;
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    
margin-left:270px;
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    
text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    
font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.
repName
{
    
font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}
.
repText
{
    
font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.
repDate
{
    
font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    
font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         "
);
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        
while($result mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            
$data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    
ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    
require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    
$comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    
ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    
return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach(
$data as $w
    {
        
$string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return 
$string
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        
if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    
var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     
$('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        
commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        
commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        
commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        
sendData();
     });
    

function 
sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    
$('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    
$.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        
"addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        
commentBox,
        function(
data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            
if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                
data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                
var errors '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                
$.each(data, function(ival)
                {
                    
errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   
switch (errors
                   {
                      case 
'name':
                        $(
'#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'text':
                        $(
'#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 
'not_add':
                        
alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        
alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            
} else {
                
addComment();        
            }
        }
    
    )

}


function 
addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    
$("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    
$("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    
$('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    
$('#commentBox input').val('');
    $(
'#commentBox textarea').val('');

}


});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     
sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     
if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        
$error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$name htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset(
$_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        
$error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(
json_encode($error));
     } else {
        
$text stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     
if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        
$parent_id 0;
     } else {
        
$parent_id stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     
require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     
$q mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('"
.$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     "
);
     if(!
$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(
false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '"
.mysql_result($max,0)."'
         "
);
$comment mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">'
;
        
        if(
$comment['parent_id']!=0)
        {
            
$q mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            
$r mysql_fetch_assoc($q);
            echo 
'<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '
.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '
.$r['date_add'].'
            </span><br>'
;
        }
        
echo    
'<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '
.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='
.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>'
;
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(10916)
JamesRuiSM - 2017-09-02  07:09:19
 [url=http://sildenafilcost01.org/]cost of sildenafil at walgreens[/url]
sildenafil generic cost
sildenafil citrate cost
cost of generic sildenafil
GregoryedicK - 2017-09-02  01:07:35
 qdwjbfx

http://www.oecc.fr/converse-basse-noire-38-193.html
http://www.treguier-immobilier.fr/escarpins-noirs-new-look-374.html
http://www.hd3d.fr/nike-huarache-intersport-657.html
http://www.citesket.fr/chaussure-la-trainer-adidas-femme-684.html
http://www.lacharlyberard.fr/roshe-run-floral-358.php

[url=http://www.english-food.fr/nike-95-air-max-2013-674.php]Nike 95 Air Max 2013[/url]
[url=http://www.nopeg.fr/406-nike-cortez-violette.html]Nike Cortez Violette[/url]
[url=http://www.icaformation.fr/380-puma-basket-en-daim.htm]Puma Basket En Daim[/url]
[url=http://www.nopeg.fr/320-cortez-72.html]Cortez 72[/url]
[url=http://www.essaisgratuits.fr/gucci-basket-fleur-931.php]Gucci Basket Fleur[/url]
Davidinaby - 2017-09-01  23:29:16
 СЃРјРѕС‚реть секс моей жены РІ общаге
парнуха малинькие члены


p
taofxaa.qvisddns.co.uk
брюнетка в бане порно
порно аладин на русском

http://rcegbxotah.hifocuslive.com/4762-97-razgovory-telochek-onlayn.html
розкрита пися молоденьких фото
секс русских мамочек порно

http://ashghjwrtt.vitekivpddns.com/1198-97-appetinye-damy-onlayn.html
сперма во влагалише толстых
порно реальных молодоженов

http://dfjvkvggka.hello-ip.eu/4087-795-soset-v-nakrashennymi-gubami.html
бурный оргазм у баб
снимает майку без лифчика

http://bpagthajcy.hello-ip.eu/2480-825-gruppovoy-skvirt-nad-lesbiyankoy-v-zhenskoy-tyurme.html
две лесбиянки лижутся на диване смотреть порно онлайн
мою невесту трах порно рас

http://ksnqlctguc.hello-ip.eu/1681-215-transeksualy-troem-trahayut-drug-druga.html
посмотреть русскую порнушку зрелых супругов
порно зреліх женщин фльмі

http://zwpnbybpai.hello-ip.eu/4108-325-mechty-syna-o-mame-eroticheskie.html
FrancisEvari - 2017-09-01  23:16:30
 I am doing business with them from past 5 years and they are best in [url=https://www.wowcure.com/buy-ultram-online]quality ultram[/url].
and wowcure claims that they have the best [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]generic viagra[/url].
and also customers [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra[/url] online on high volume from them
I am also their customers of [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]viagra 100mg[/url].
[url=https://www.wowcure.com]wowcure[/url] also provide [url=https://www.wowcure.com]pharmacy dropship services[/url] to the [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]viagra pharmacy[/url]
[url=https://www.wowcure.com/buy-ultram-online]buy ultram online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ultram-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-Ativan-online]buy ativan online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-Ativan-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-xanax-online]buy xanax online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-xanax-online
[url=https://www.wowcure.com/hydrocodone]buy hydrocodone online[/url] at https://www.wowcure.com/hydrocodone
[url=https://www.wowcure.com/buy-oxycodone]buy oxycodone online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-oxycodone
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online]buy female viagra[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online
[url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-viagra-online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Cialis-online]buy cialis online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Cialis-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-levitra-online]buy levitra online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-levitra-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-carisoprodol]buy carisoprodol online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-carisoprodol
[url=https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online]buy fioricet online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online]buy butalbital online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-valium-online]buy valium online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-valium-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-mogadon-online]buy mogadon online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-mogadon-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-imovane-online]buy imovane online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-imovane-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-klonopin-online]buy klonopin online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-klonopin-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-ambien-online]buy ambien online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ambien-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-ambien-online]buy zolpidem online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ambien-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-adipex-online]buy adipex online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-adipex-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-adipex-online]buy phentermine online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-adipex-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-meridia-online]buy meridia online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-meridia-online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy reductil online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy sibutramine online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online
FrancisEvari - 2017-09-01  21:33:35
 I am doing business with them from past 5 years and they are best in [url=https://www.wowcure.com/buy-ultram-online]quality ultram[/url].
and wowcure claims that they have the best [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]generic viagra[/url].
and also customers [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra[/url] online on high volume from them
I am also their customers of [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]viagra 100mg[/url].
[url=https://www.wowcure.com]wowcure[/url] also provide [url=https://www.wowcure.com]pharmacy dropship services[/url] to the [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]viagra pharmacy[/url]
[url=https://www.wowcure.com/buy-ultram-online]buy ultram online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ultram-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-Ativan-online]buy ativan online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-Ativan-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-xanax-online]buy xanax online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-xanax-online
[url=https://www.wowcure.com/hydrocodone]buy hydrocodone online[/url] at https://www.wowcure.com/hydrocodone
[url=https://www.wowcure.com/buy-oxycodone]buy oxycodone online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-oxycodone
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online]buy female viagra[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online
[url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-viagra-online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Cialis-online]buy cialis online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Cialis-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-levitra-online]buy levitra online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-levitra-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-carisoprodol]buy carisoprodol online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-carisoprodol
[url=https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online]buy fioricet online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online]buy butalbital online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-valium-online]buy valium online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-valium-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-mogadon-online]buy mogadon online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-mogadon-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-imovane-online]buy imovane online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-imovane-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-klonopin-online]buy klonopin online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-klonopin-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-ambien-online]buy ambien online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ambien-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-ambien-online]buy zolpidem online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ambien-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-adipex-online]buy adipex online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-adipex-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-adipex-online]buy phentermine online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-adipex-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-meridia-online]buy meridia online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-meridia-online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy reductil online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy sibutramine online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online
Azoharef - 2017-09-01  21:13:03
 how long before domperidone works [url=http://chinakari39.tumblr.com/#67444]domperidone-chinakari39.tumblr[/url] apo ocd 80 green pill
AnthonyUnduh - 2017-09-01  21:03:56
 Продаю акаунты Twitter.com 300 Plus, нареганы разнообразие других акков / Want to sell accounti Yahoo.com USA PVA have in stock many different accounts

ICQ - 231538

РУ
Продаю аки Youtube.com Plus, аккуанты на руках + есть в наличии много других аккаунтов, такие - Gmail.com PVA SMTP, Twitter.com 2013, Google.com 2009, Instagram.com 2015 и подобные.

ICQ - 231538

EN
available accounts Twitter.com XO, account available + so there many similar account, these - Yahoo.com USA PVA LS, Instagram.com RU Plus, Instagram.com Aged Photo, Facebook.com EN PVA US and other.

ICQ - 231538

Могу продать аки Textnow.com, так же есть очень много подобных аков ICQ - 231538 / Want to sell accounts on hand a great number other account ICQ - 231538

куплю аккаунты мамба реал 2012, купить акк жж, купить редиректы, магазин аккаунтов лавпланет, купить gmail почту, twitter продажа аккаунтов, аккаунты одноклассников, одноклассники акки, магазин онлайн продажи аккаунтов mamba, аккаунты pochta.ru купить, онлайн магазин аккаунтов, купить аккаунты вконтакте
Rogercar - 2017-09-01  19:22:12
 Each of these designs is distinctive and has flair of its personal. They can be expert or enjoyable with regards to the clothing. With the passage of time, ladies's footwear have changed. Discover a print company that is a print business.online women footwear.
FraunkNix - 2017-09-01  17:53:30
 http://useranovaflex.biz/28-05-2017-1.php
partnersuche ab 60 kostenlos
[url=http://useranovaflex.biz/2209.php]singleborse ohne anmeldung kostenlos[/url]
Promobalp - 2017-09-01  17:25:16
 http://lms.naeyc.org/?prescribe-cialis
http://lms.naeyc.org/?prescribing-information-cialis
http://lms.naeyc.org/?prescription-cialis

buy cialis newcastle
Davidinaby - 2017-09-01  15:33:49
 СЃС‹РЅ ебет мачеху РїСЂСЏРјРѕ РІ анал фото галерея
гей бдсм смотреть онлайн


aktchcbzby.dyn-ip.org
фото минет снизу
анал с молодой женой порно русские

http://rcegbxotah.hifocuslive.com/4762-81-golye-zhenschiny-bez-livchika.html
фото анна шермак
порно актрисы кремпай порно

http://bwjkenaysz.dyn-ip.org/549-65-smotret-seks-russkih-muzhikov-lizhuschie-vaginy.html
журчащие моменты порнофильм смотреть
порно бесплатно каньчают врот подборки

http://egiutzewar.vitekivpddns.com/2797-45-piski-s-pod-yubok.html
седыее мамочки порно
женщины в возрасте любят сосать реальные истории

http://ptuexvqxgd.kvrddns.com/1987-937-foto-krasivyh-obnazhennyh-francuzskih-devushek.html
ебет шикарную мамочку
смотреть самое лучшее жесткие осмотры у гинеколога с извращениями порно онлайн

http://ydgqtokdws.hello-ip.eu/1127-865-posmotret-komediyu-s-elementami-erotiki.html
секс с отцом в лесу фото
секс катя порно

http://aimakwplea.hifocuslive.com/4840-881-obnazhennye-devushki-striptiz-onlayn-video-horoshego-kachestva.html
FrancisEvari - 2017-09-01  14:58:14
 I am doing business with them from past 5 years and they are best in [url=https://www.wowcure.com/buy-ultram-online]quality ultram[/url].
and wowcure claims that they have the best [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]generic viagra[/url].
and also customers [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra[/url] online on high volume from them
I am also their customers of [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]viagra 100mg[/url].
[url=https://www.wowcure.com]wowcure[/url] also provide [url=https://www.wowcure.com]pharmacy dropship services[/url] to the [url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]viagra pharmacy[/url]
[url=https://www.wowcure.com/buy-ultram-online]buy ultram online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ultram-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-Ativan-online]buy ativan online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-Ativan-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-xanax-online]buy xanax online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-xanax-online
[url=https://www.wowcure.com/hydrocodone]buy hydrocodone online[/url] at https://www.wowcure.com/hydrocodone
[url=https://www.wowcure.com/buy-oxycodone]buy oxycodone online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-oxycodone
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online]buy female viagra[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Female-Viagra-Online
[url=https://www.wowcure.com/buy-viagra-online]buy viagra online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-viagra-online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Cialis-online]buy cialis online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Cialis-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-levitra-online]buy levitra online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-levitra-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-carisoprodol]buy carisoprodol online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-carisoprodol
[url=https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online]buy fioricet online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online]buy butalbital online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-fioricet-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-valium-online]buy valium online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-valium-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-mogadon-online]buy mogadon online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-mogadon-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-imovane-online]buy imovane online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-imovane-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-klonopin-online]buy klonopin online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-klonopin-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-ambien-online]buy ambien online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ambien-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-ambien-online]buy zolpidem online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-ambien-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-adipex-online]buy adipex online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-adipex-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-adipex-online]buy phentermine online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-adipex-online
[url=https://www.wowcure.com/buy-meridia-online]buy meridia online[/url] at https://www.wowcure.com/buy-meridia-online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy reductil online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online
[url=https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online]buy sibutramine online[/url] at https://www.wowcure.com/Buy-Reductil-Online
GnmPn - 2017-09-01  11:15:53
 Вы сможете втянуть простейшую систему видеонаблюдения для своего дома или дачи.

Определим для себя описание всех нужных вам функций которые должна обеспечивать данная система [url=https://intervision.ua]видеонаблюдение[/url] Ноутбуки вдобавок компьютеры Ноутбуки в свой черед компьютеры однако ноутбуки и компьютеры Ноутбуки Компьютеры Периферийные устройства Комплектующие Аксессуары для ПК Сетевое оборудование Аксессуары для ноутбуков Услуги по настройке девайсов, установке как и обновлению ПО

Получить скидку ради плюсы «Связного-Клуба» можно при выборе доставки самовывозом или курьером (только в случае списания плюсов с карты в ходе оформления заказа повсечастно сайте).

• ес ли средство прокладки кабеля или необходимо беспроводное оборудование

В зависимости с подачи функций, выполняемых данным оборудованием, равным образом мир применения потребители могут выбрать модели из обширного перечня центральных также периферических устройств для видеонаблюдения.

Давайте рассмотрим, какими источниками питания мы будем обеспечивать подачу напряжения на камеры в свой черед определимся с выбором источников питания для нашей системы охранного телевидения:

Опрос, проведенный осенью силами редакции среди представителей проектных отделов, показал, что существует определенный информационный вакуум по использованию различного программного обеспечения для проектирования. Выявлен особый налегать на что к программным продуктам, имеющим специальные свойства для проектирования систем безопасности.

Получить скидку за плюсы «Связного-Клуба» можно при выборе доставки самовывозом или курьером (только в случае списания плюсов с карты в ходе оформления заказа всегда сайте).

Получить скидку ради плюсы «Связного-Клуба» можно при выборе доставки самовывозом или курьером (только в случае списания плюсов с карты в ходе оформления заказа перманентно сайте).

Заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки.

Авиа- в свой черед ж/д билеты, подбор отелей и туров, заказ такси, аренда авто, страховки

Получить скидку чтобы плюсы «Связного-Клуба» можно при выборе доставки самовывозом или курьером (только в случае списания плюсов с карты в ходе оформления заказа до гроба сайте).

Система видеонаблюдения позволит родителям наблюдать в угоду детьми в свой черед вследствие всем, что происходит в доме, непосредственно с рабочего места в режиме реального here времени, а равно как просматривать видеоархив с любого момента времени.

приспособление интеграции с ОПС/СКУД также другими подсистемами безопасности

Услуги по настройке девайсов, установке вдобавок обновлению
HeathInolf - 2017-09-01  07:50:43
 znkbega

http://www.3in1concepts.it/397-adidas-gold-and-silver.php
http://www.adidasstansmithbronze.fr/741-stan-smith-femme-bruxelles.php
http://www.ezquote.it/389-adidas-zx-flux-taglia-35.asp
http://www.118messina.it/049-nike-tiempo-2007.html
http://www.progettocarettacaretta.it/614-scarpe-nike-prezzi-bassi.html

[url=http://www.claudiorussofotografo.it/861-air-max-90-eminem.htm]Air Max 90 Eminem[/url]
[url=http://www.liceovoltacomo.it/494-flyknit-roshe.htm]Flyknit Roshe[/url]
[url=http://www.sancolombanocalcio.it/adidas-stan-smith-weave-blu-048.htm]Adidas Stan Smith Weave Blu[/url]
[url=http://www.nuovageovis.it/431-skechers-vendita-brescia.htm]Skechers Vendita Brescia[/url]
[url=http://www.progettocarettacaretta.it/160-scarpe-nike-nuove-ebay.html]Scarpe Nike Nuove Ebay[/url]
Aporork - 2017-09-01  07:40:14
 where to buy tretinoin online
& safe Place to buy Prednisolone

Buy Nolvadex Buy Nolvadex online Order Nolvadex Cheap Nolvadex Where to buy Nolvadex Buy Nolvadex USA Buy Nolvadex without prescription Buy safe Nolvadex Purchase Nolvadex fast delivery Buy Nolvadex pills Order cheap Nolvadex Buy discount Nolvadex Buy Nolvadex Canada Buy Nolvadex UK Buy Generic Nolvadex How to buy Nolvadex There are many diseases: bacterial, infectious, genetic diseases and cancer.Buy Amoxil
RalphTooto - 2017-09-01  07:06:13
 [url=http://fortperhat30.org/]cialis 2.5 mg price[/url]
cialis price
cialis 2.5 mg price
cialis generic best price
DamianPaync - 2017-09-01  07:06:11
 [url=http://tertsepa.org/]generic viagra names[/url]
cheap generic viagra
viagra generic
generic viagra reviews
Melvinsaupt - 2017-09-01  07:06:08
 [url=http://dintrolha.org/]buy prednisone dogs[/url]
prednisone buy online uk
buy prednisone 20mg
buy prednisone for dogs online
KennethNop - 2017-09-01  07:06:02
 [url=http://howduca30.org/]cheap viagra for sale[/url]
liquid viagra for sale
viagra tablets for sale
viagra or cialis for sale
JasonNEs - 2017-09-01  07:06:02
 [url=http://parlittga30.org/]were can i buy cialis[/url]
buy generic cialis online
were can i buy cialis
where to buy cialis
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] >>
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.